Friese Nassause Regiment (1577-1631)

Opgericht: 30 augustus 1577

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
George de Lalaing,
graaf van Rennenberg, 1577-1580
Bartholt Entens, 1577-1580 Gilles Schakel, ?-1595
Filips graaf van Hohenlohe, 1580-1580 Adriaan Michielsz. Menninck (1580-1581/1582) Rudolf van Schouwenburg, ca. 1599
Bernard de Merode van Rummen, 1580-1584 Steen Maltesen Sehested, 1582-1586 Jan Sageman, 1607-1625
Willem Lodewijk, 1584-1620 Peter van Sedlnitksy, 1586-1590 Jacob van Roussel 1625-1631?
Ernst Casimir, 1620- 1632 Michel Högelko, 1586-1590
Taecke van Hettinga, 1590-1603
Juw van Eysinga,1603-1631

 

Friese Nassause Regiment A (1631-1795)

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Jacob van Rousel, 1633-1637 Schelte van Aysma, 1633-1637 Ludolf Potter, 1633-1637
Schelte van Aysma, 1637 Ludolf Potter, 1637
Ludolf Potter, 1637 George Frederik van Schwartsenberg, 1637-1639 Hessel Meckema van Aylva, 1637
Hessel Meckema van Aylva, 1637-1659 Michael Potter, 1639-1648 Michael Potter, 1637-1639
Hans Willem van Aylva, 1659-1691 Damas van Loo, 1648-1666
Hessel van Aylva, 1691-1694 Jan van Roorda, 1666-1672 Damas van Loo, 1645-1648
Willem Frederik van Schratenbach, 1694-1705 Tjaerd van Andringa, 1672-1674 Gosewijn Wydevelt, 1648-?
Jarich Lolles van Ockinga, 1706-1711 Feye Bockes van Burmania, 1674-1677 Laes van Grovestins, 1666-1667
Christiaan van Nassau-Dillenburg, 1711-1725 Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania, 1677-1679 Tjaerd van Andringa, 1667-1672
Albracht Wolfgang van Schaumburg-Lippe, 1727-1748 Johan van Haersolte, 1679-1682 Feye Bockes van Burmania, 1672-1674
Martinus Acronius, 1748-1780
Traugodt von Nostitz, 1780-1786
Daniel Anthony van Plettenberg, 1786-1792 Jarich Lolles van Ockinga, 1691-1706
Lodewijk van Plettenberg, 1792-1795 Swier van Tamminga, 1706-1710
Jetzo Edzard van Beyma, 1710-1717
Adolph Hendrik Baumbach, 1723-1730
Wijbrandus van Aytta, 1730-1739
Hotse Hessels Lauta van Aysma, 1743-1746
Jan Andries van Sytzama, 1746-1747
Johan Brans, 1747-1748
Watze Julius Dominicus Justus Botnia van Burmania, 1748-1766
Ludovicus Florus de Gerstein, 1766
Augustinus Hixenius, 1766-1774
Henricus Spree, 1774-1778
Wijnold Meyerinck, 1778-1788

 

Friese Nassause Regiment B (1631-1795)

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Ids van Eminga, 1633-1635 Jaques van Oenema, 1633-1635 Homme van Hettinga, 1633-1635
Jaques van Oenema, 1635-1646 Homme van Hettinga, 1635-1646 Poppo van Burmania, 1635-1638
George Frederik van Schwartsenberg en Hohenlansberg, 1646-1660 Adriaan Slijp, 1646-1660 Adriaan Slijp, 1639-1646
George Wolfgang van Schwartsenberg en Hohenlansberg, 1660-1674 Diederik Stecke, 1660-1671
Watzo van Burmania, 1674-1691 Watzo van Burmania, 1671-1672 Jarich van Heerma, 1658-1660
Johan Willem II van Saksen-Eisenach, 1691-1713 Epo van Aesgema, 1672-1676 Sybrant van Walta, 1660-1669
Willem Frederik Hendrik van Saksen-Eisenach, 1713-1742 Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania 1676-1679 Watzo van Burmania, 1669-1671
Gemme Omphridus van Burmania, 1742- Cornelis van Scheltinga 1679-1686 Epo van Aesgema, 1671-1672
Taco van Burmania 1686-1688 Douwe van Sijtsma, 1672-1673
Rintje Lycklama a Nijeholt 1688-1691 Johan van Andela, 1673-1674
Willem Frederik van Schratenbach 1691-1694 Feyo van Heemstra, 1674
Hans Willem baron van Plettenberg 1694-1696 Menno van Coehoorn, 1674-1677
Johan de Clair 1696-1700 Julius van Beyma, 1677-1686
Rienck van Burmania 1700-1710 Arent Jan van Loo, 1686
Julius Jelto van Unia 1710-1710 Rinco Lycklama, 1686-1688
Haring Lodewijk van Harinxma thoe Heegh 1710-1718
Johan Sicco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1718-1721 Jarich van Ockinga, 1690-1691
Hans Willem van Camstra 1721-1724 Johan de Clair, 1691-1696
Ferdinand Theophil du Moulin 1724-1730 Rienk van Burmania, 1696-1700
Cornelis van Haersma 1730-1742
Jetso Idsard van Burmania 1742-1743 Willem van Vierssen, 1704-1709
Fecco Dominicus van Sytzama 1743-1748 Julius Jetzo van Unia, 1709-1710
Watze Julius Dominicus Botnia van Burmania 1748-1749 Daniel Cuiper, 1710-1718
Francois Criniere 1749-
Eelco van Haersma, 1730-1738

 

Friese/Groningse Nassause Regiment  (1639-1647)
Friese Nassause Regiment C (1647-?)

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
George Frederik van Schwartsenberg, 1639-1646 Balthasar Beyma, 1639-1646 Sybolt van Popma, 1640-1649
Homme Hettinga, 1647-1649 Ernst van Aylva, 1647-1649 Poppo Jans van Burmania, 1649-1657
Ernst van Aylva, 1649-1666 Sybolt van Popma, 1649-1657 Tsjalling van Sixma, 1657-1671
Hendrik Casimir II, 1666-1696 Poppo Jans van Burmania, 1657- Ulbo van Sixma, 1671
** ONZEKER**  Johan Willem Friso van Nassau, 16
Joachim Gerrits van Amama, 1698-1720
Sjuck Aebinga van Humalda, 1720-1724
Hobbe Esaias van Aylva, 1724-1772?

 

 

Friese Nassause Regiment D (1664-?)

Opgericht op 28-4-1664 als Regiment Hemmema

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Duco van Hemmema (1664-1667?)
?
Gideon van Coehoorn (1695-1703)
Johan Harmens van Idsinga (1703- <1740)

 

Friese Nassause Regiment E (1671-?)

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Diederick Stecke (1671-1686)
Cornelis van Scheltinga (1686-1699)
Frederik Vegelin van Claerbergen (1699-1713)
Tjalling Douwe van Sixma (1713-1722)
Johan Sicco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1722-1747)
Willem Lodewijk prins van Baden-Durlach (1747-?)