Friese Nassause Regiment (1577-1631)

** 1e Regiment Infanterie **

Opgericht: 30 augustus 1577

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
George de Lalaing,
graaf van Rennenberg, 1577-1580
Bartholt Entens, 1577-1580 Gilles Schakel, ?-1595
Filips graaf van Hohenlohe, 1580-1580 Adriaan Michielsz. Menninck (1580-1581/1582) Rudolf van Schouwenburg, ca. 1599
Bernard de Merode van Rummen, 1580-1584 Steen Maltesen Sehested, 1582-1586 Jan Sageman, 1607-1625
Willem Lodewijk, 1584-1620 Peter van Sedlnitksy, 1586-1590

(Michel Högelko, 1586-1590 werd door de Friese Staten benoemd)

Jacob van Roussel 1625-1631?
Ernst Casimir, 1620- 1632 Taecke van Hettinga, 1591-1603
Juw van Eysinga,1603-1631

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 1e Regiment Infanterie

 

O – Regiment Rennenberg (p1)

Friese Nassause Regiment A (1631-1795)

** 1e Regiment Infanterie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Jacob van Rousel, 1631-1637 Schelte van Aysma, 1631-1637 Ludolf Potter, 1631-1637
Schelte van Aysma, 1637 Ludolf Potter, 1637
Ludolf Potter, 1637 George Frederik van Schwartsenberg, 1637-1639 Hessel Meckema van Aylva, 1637
Hessel Meckema van Aylva, 1637-1659 Michael Potter, 1639-1648 Michael Potter, 1637-1639
Hans Willem van Aylva, 1659-1691 Damas van Loo, 1648-1666
Hessel van Aylva, 1691-1694 Jan van Roorda, 1666-1672 Damas van Loo, 1645-1648
Willem Frederik van Schratenbach, 1694-1705 Tjaerd van Andringa, 1672-1674 Gosewijn Wydevelt, 1648-?
Jarich Lolles van Ockinga, 1706-1711 Feye Bockes van Burmania, 1674-1677 Laes van Grovestins, 1666-1667
Christiaan van Nassau-Dillenburg, 1711-1725 Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania, 1677-1679 Tjaerd van Andringa, 1667-1672
Albrecht Wolfgang van Schaumburg-Lippe, 1727-1748 Johan van Haersolte, 1679-1682 Feye Bockes van Burmania, 1672-1674
Martinus Acronius, 1748-1780 Gerrolt Juckema van Burmania, 1675-1677
Traugodt von Nostitz, 1780-1786 Johan van Haersolte tot den Cranenburg (1677-1679)
Daniel Anthony van Plettenberg, 1786-1792 Jarich Lolles van Ockinga, 1691-1706 Gysbert Arentsma van Walrich (1679-1682)
Lodewijk van Plettenberg, 1792-1795 Swier van Tamminga, 1706-1710 Willem Frederik baron van Schratenbach (1682-1690)
Jetzo Edzard van Beyma, 1710-1717 Jurrian Kock (1690-1694)
Douwe van Sixma (1694-1704)
Adolph Hendrik Baumbach, 1723-1730 Swier van Tamminga (1704-1706)
Wijbrandus van Aytta, 1730-1739 Philip Joly (1706-1706)
Jetzo Edzard van Beyma (1706-1711)
Hotse Hessels Lauta van Aysma, 1743-1746 Hierononyus Anthonius baron van Scharrenberg (1711-1717)
Jan Andries van Sytzama, 1746-1747 Eelco van Glinstra (1717-1722)
Johan Brans, 1747-1748 Adolph Hendrik Baumbach (1722-1723)
Watze Julius Dominicus Justus Botnia van Burmania, 1748-1766 Wybrandus van Aytta (1723-1730)
Ludovicus Florus de Gerstein, 1766 Hotze Horatius Aysma van Lauta (1730-1742)
Augustinus Hixenius, 1766-1774 Jan Andries van Sytzama (1742-1747)
Henricus Spree, 1774-1778 Watze Andries van Sytzama (1747-1759)
Wijnold Meyerinck, 1778-1788 Augustinus Hixenius (1759-1766)
Henricus Spree (1766-1770)
Pieter Yaarn? (1770-1772)
Wynold Meyerinck (1774-1778)
Hendrik Queysen (1778-1788)
Hendrik Balthasar baron van Wevelichoven (1788-1789)
J. Carel A. van Croin (1789-1793)
Jan Cornelis Schutter (1793-1795)

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 1e Regiment Infanterie

 

O – Regiment Rennenberg (p1)

O – Regiment Rennenberg (p2)

Friese Nassause Regiment B (1631-1752)

** 4e Regiment Infanterie **   (D)

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Ids van Eminga, 1631-1635 Jaques van Oenema, 1631-1635 Homme van Hettinga, 1631-1635
Jaques van Oenema, 1635-1646 Homme van Hettinga, 1635-1646 Poppo van Burmania, 1635-1638
George Frederik van Schwartsenberg en Hohenlansberg, 1646-1660 Adriaan Slijp, 1646-1660 Adriaan Slijp, 1639-1646
George Wolfgang van Schwartsenberg en Hohenlansberg, 1660-1674 Diederik Stecke, 1660-1671
Watzo van Burmania, 1674-1691 Watzo van Burmania, 1671-1672 Jarich van Heerma, 1658-1660
Johan Willem II van Saksen-Eisenach, 1691-1713 Epo van Aesgema, 1672-1676 Sybrant van Walta, 1660-1669
Willem Frederik Hendrik van Saksen-Eisenach, 1713-1742 Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania 1676-1679 Watzo van Burmania, 1669-1671
Gemme Onuphrius van Burmania, 1742- Cornelis van Scheltinga 1679-1686 Epo van Aesgema, 1671-1672
Taco van Burmania 1686-1688 Douwe van Sijtsma, 1672-1673
Rintje Lycklama a Nijeholt 1688-1691 Johan van Andela, 1673-1674
Willem Frederik van Schratenbach 1691-1694 Feyo van Heemstra, 1674
Hans Willem baron van Plettenberg 1694-1696 Menno van Coehoorn, 1674-1677
Johan de Clair 1696-1700 Julius van Beyma, 1677-1686
Rienck van Burmania 1700-1710 Arent Jan van Loo, 1686
Julius Jelto van Unia 1710-1710 Rinco Lycklama, 1686-1688
Haring Lodewijk van Harinxma thoe Heegh 1710-1718
Johan Sicco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1718-1721 Jarich van Ockinga, 1690-1691
Hans Willem van Camstra 1721-1724 Johan de Clair, 1691-1696
Ferdinand Theophil du Moulin 1724-1730 Rienk van Burmania, 1696-1700
Cornelis van Haersma 1730-1742
Jetso Idsard van Burmania 1742-1743 Willem van Vierssen, 1704-1709
Fecco Dominicus van Sytzama 1743-1748 Julius Jetzo van Unia, 1709-1710
Watze Julius Dominicus Botnia van Burmania 1748-1749 Daniel Cuiper, 1710-1718
Francois Criniere 1749-
Eelco van Haersma, 1730-1738

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 4e Regiment Infanterie

 

D en E – Regiment Eminga – Schwartzenberg

Friese/Groningse Nassause Regiment  (1639-1647)
Friese Nassause Regiment C (1647-?)

** 4e Regiment Infanterie ** (E)

 

Infanterie Regiment 639a. Het regiment werd in 1639 opgericht als Regiment van Schwartzenberg.
In 1666 werd de officiële benaming gewijzigd in Regiment Nassau-Friesland en in 1702 in Regiment Oranje-Friesland.
In 1690 werd het op 2 bataljons gebracht.

Kolonel Kolonel-commandant Luitenant-kolonel Majoor
George Frederik van Schwartsenberg, 1639-1646 Balthasar Beyma, 1639-1646 Sybolt van Popma, 1640-1649
Homme Hettinga, 1647-1649 Ernst van Aylva, 1647-1649 Poppo Jans van Burmania, 1649-1657
Ernst van Aylva, 1649-1666 Sybolt van Popma, 1649-1657 Tsjalling van Sixma, 1657-1671
Hendrik Casimir II, 1666-1696 Menno baron van Coehoorn, 1679-1690 Poppo Jans van Burmania, 1657-1677 Ulbo van Sixma, 1671-1672
Johan Willem Friso van Nassau, 1696-1711 Johan Poppe van Andreae, 1690-1693 Frederik Willem Albert graaf van Limburg-Stirum, 1677-1679 Feye van Heemstra, 1672-1673
Willem Hendrik Karel Friso prins van Oranje-Nassau (Willem IV) 1711-1751 Coenraad van Unckel, 1693-1695 Johan Poppe van Andreae, 1679-1690 Hessel van Bootsma, 1673-1674
Willem Batavus prins van Oranje-Nassau (Willem V) 1751- Joachim van Amama, 1695-1706
(niet aanvaard)
Coenraad van Unckel, 1690-1693 Frederik Willem Albert graaf van Limburg-Stirum, 1675-1677
Johan van Molenschot, 1706-1721 Johan van Molenschot, 1693-1706 Menno baron van Coehoorn, 1679
Guilliam Custos, 1721-1728 Boudewijn van Heerdt, 1706-1720 Coenraad van Unckel, 1679-1690
Assuerus Vegelin van Claerbergen, 1728-1730 Guiliam Custos, 1720-1721 Godefroy Bachman, 1690-1693
Watze Wytze van Cammingha, 1730-1735 Assuerus Vegelin van Claerbergen, 1721-1722 Frederik Vegelin van Claerbergen, 1693-1696
Eelco van Glinstra, 1735-1738 Hobbe baron van Aylva, 1722-1724 Boudewijn van Heerdt, 1696-1706
Frederik Willem Meyers, 1738-1743 Watze  Wytze van Camminga, 1724-1728 Wigle van Hania, 1706-1709
Feye van Heemstra, 1743-1748 Eelco van Glinstra, 1728-1730 Guiliam Custos, 1709-1710
Hans Willem baron van Aylva, 1748-1750 Frederik Willem Meyers, 1730-1735 Hendrik de Haan, 1710-1716
Rutger Tulleken, 1750-1766 Gemme Onuphrius van Burmania, 1735-1738 Sjoerd van Molenschot, 1716-1721
Wilhelmus Lichtevoort, 1766-1769 Feye van Heemstra, 1738-1742 Frederik Willem Meyers, 1721-1728
Livius Suffridus van Haersma, 1769-1771 Rudolph Derk de Syghers, 1742-1743 Gemme Oniphrius van Burmania, 1728-1730
Joachim Gerrits van Amama, 1698-1720 Paulus Hesselink, 1771-1791 Hans Willem baron van Aylva, 1743-1747 Feye van Heemstra, 1730-1735
Sjuck Aebinga van Humalda, 1720-1724 Andries Lodewijk Robert, 1791-1793 Rutger Tulleken, 1747-1748 Rudolph Derk de Sijghers, 1735-1738
Hobbe Esaias van Aylva, 1724-1772? Willem Guerin, 1793- Wilhelmus Lichtevoort, 1748-1766 Hans Willem baron van Aylva, 1738-1742
Paulus Hesselink, 1766-1772 Tjalling Homme van Haersolte, 1742-1743
Livius Carel baron d’Ablaing van Moersbergen, 1772-1779 Carel de Saumaise, 1743-1747
Andries Lodewijk Robert, 1779-1791 Rutger Tulleken, 1747-1748
Pieter Breydenbach, 1791-1793 Wilhelmus Frederik van Sloterdijk, 1748-1757
Willem Hendrik de Vries, 1793-1795 Livius Suffridus van Haersma, 1757-1766
Johannes Lantman, 1766-1768
T.H. baron van Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1768-1779
Willem Guerin, 1779-1788
Willem Hendrik de Vries, 1788-1793
Andries Robert, 1793-1793
Willem Guerin jr., 1793-1799

 

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 4e Regiment Infanterie

 

D en E – Regiment Eminga – Schwartzenberg

 

** 4e Regiment Infanterie ** (F)

 

Kolonel Kolonel-commandant Luitenant-kolonel Majoor
Paul Brunet de Rochebrune, 1706-1721 Joachim van Amama, 1690-1696 Johan van Molenschot, 1690-1693
Johan Sicco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1721-1722 Frederik Vegelin van Claerbergen, 1696-1699 Pauwel Brunet de Rochebrune, 1693-1699
Assuerus Vegelin van Claerbergen, 1722-1728 Pauwel Brunet de Rochebrune, 1699-1706 Herman Rudolf van Rusiers, 1699-1706
Watze Wytze van Cammingha, 1728-1730 Herman Rudolf van Rusiers, 1706-1709 Louis Paen, 1693-1697
(majoor-adjudant van de militie)
Eelco van Glinstra, 1730-1735 Hendrik Thilo van Thilauw, 1709-1710 Hendrik Thilo van Thiliauw, 1706-1710
Frederik Willem Meyers, 1735-1738 Guiliam Custos, 1710-1720 Otto Ernst Gelder graaf van Limburg Stirum, 1710-1712
Gemme Onuphrius van Burmania, 1738-1742 Assuerus Vegelin van Claerbergen, 1720-1721 Johan Meijers, 1712-1721
Feye van Heemstra, 1742-1743 Hobbe baron van Aylva, 1721-1722 Nicolaas Johan van Glinstra, 1721-1728
Rudolph Dirk de Sighers, 1743-1747 Eelco van Glinstra, 1722-1728 Rudolph Dirk de Sijghers, 1728-1735
Jan Andries van Sytzama, 1747-1750 Frederik Willem Meyers, 1728-1730 Hans Willem baron van Aylva, 1735-1738
Hendrik Philip Muysson, 1750-1771 Gemme Onuphrius van Burmania, 1730-1735 Tjalling Homme van Haersolte, 1738-1742
Coenraad Waslander, 1771-1779 Feye van Heemstra, 1735-1738 Carel de Saumaise, 1742-1743
Rudolph Carel baron d’Ablaing van Moersbergen, 1779-1779 Rudolph Dirk de Sijghers, 1738-1742 Louis Theodoor de Saumaise, 1743-1746
S.D. baron van Aylva, 1779-1780 (eervol ontslag) Hans Willem baron van Aylva, 1742-1743 Rutger Tulleken 1746-1747
Tjalling Homme van Haersolte, 1743-1746 Hendrik kPhilip Muysson, 1747-1748
Coenraad Waslander, 1746-1747 Oloff van Linderooth, 1748-1759
Carel de Saumaise, 1747-1747 Paulus Hesselink, 1759-1766
Hendrik Philip Muysson, 1747-1748 R. van Cammingha, 1766-1766
Otto Christiaan baron van Verschuer, 1748-1766 Michiel Johannes Faber, 1766-1768
Jacques Theodore Brunet de Rochebrune, 1766-1771 Rudolph Carel baron d’Ablaing van Moersbergen, 1768-1772
R. van Cammingha, 1771-1772 Andries Lodewijk Robert, 1772-1772
S.D. baron van Aylva, 1772-1781 Wolter van Kaps 1772-1777
Eelke Everhard Smit, 1781-1788 Eelke Everhard Smit, 1777-1781
Willem Guerin, 1788- Pieter Breydenbach, 1781-1791
Christiaan Hendrik van der Feltz, 1791-

 

E en F – Regiment Schwartzenberg – Rochebrune

 

F – Regiment Rochebrune (p2)

Friese Nassause Regiment D (1664-?)

** 8e Regiment Infanterie **

Opgericht op 28-4-1664 als Regiment Hemmema

Kolonel Kolonel-commandant Luitenant-kolonel Majoor
Duco van Hemmema (1664-1667) Willem Rumpf, 1728-1742 Rempt ten Ham van Holtzappel, 1664-1664 Allart Polman, 1664-1667
Gerrit van Amama, 1667-1679 Jetze Edzard van Burmania, 1742-1748 Gerrit van Amama, 1664-1667 Hayo Hendrik van Mouderick, 1667-1675
Allart Polman, 1679-1679 Frederik van Burmania, 1748-1751 Allart Polman, 1667-1678 Jeremias Roper tot den Hatert, 1675-1678
Frederik Willem Albert graaf van Limburg-Stirum, 1679-1683 Roeland Ferdinand graaf van Bylandt, 1751-? Jeremias Roper tot den Hatert, 1678-1681 Cornelius van Scheltinga, 1678-1680
Georg Albert graaf van Limburg-Stirum, 1683-1690 Julius van Beyma, 1681-1686 Julius van Beyma, 1680-1683
Menno baron van Coehoorn, 1690-1695 Arent van Loo, 1686-1691 Adam Mans, 1683-1691
Gosewijn Theodoor baron van Coehoorn, 1695-1695 Livinius van Vierssen, 1691-1693 Johan de Clair, 1691-1691
Gideon van Coehoorn (1695-1703) Godefroy Bachman, 1693-1700 Gerardus Heixenius, 1691-1693
Johan Harmens van Idsinga (1703-1730) Johan van Idsinga, 1700-1703 Gideon baron van Coehoorn, 1693-1696
Assuerus Vegelin van Claerbergen, 1730-1738 Sicco van Aylva, 1703-1704 Johan van Idsinga, 1696-1700
Eelco van Glinstra, 1738-? Arent Jan van Loo, 1704-1709 Sicco van Aylva, 1700-1706
Ducco van Grovestins, 1709-1721 Charles de Morel, 1706-1711
Sjoerd van Molenschot, 1721-1722 Assuerus Vegelin van Claerbergen, 1711-1720
Willem Rumpf, 1722-1728 Willem Rumpf, 1720-1722
Jan Roelof van Idsinga, 1728-1742 Jan Roelof van Idsinga, 1722-1728
Frederik Jan van Burmania, 1742-1748 Fecco Dominicus van Sytzama, 1728-1742
Jan Poppe Aebinga van Humalda, 1748-1751 Jan Poppe Aebinga van Humalda, 1742-1748
Livius van Vierssen, 1751-? Livius van Vierssen, 1748-1751
Matthijs van Heloma, 1751-?

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 8e Regiment Infanterie

 

8e RI – A en B – Regiment Burmania – Hemmema

 

8e RI – B – Regiment Hemmema (p2)

Friese Nassause Regiment E (1665-1679)

** Cavalerie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Georg Frederik vrijheer van Schwartzenberg en Hohenlansberg (1665-1672) Elbert Lodewijk Sloet van Hartevelt (1665-1672)
Johan Georg vrijheer thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1672-1675) Florens Otte Hendrik van Bylandt tot Palstercamp vrijheer van Reijdt (1672-1674)
Jarich van Burum (1675-1679) Douwe Sirtema van Grovestins (1674-1675)
Jarich van Burum (1675-1675)
Maurits baron van Isselstein (1675-1677)
Syds  Hessels van Eminga (1677-1679)

 

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

 

PP – Regiment Schwartzenberg

Regiment Oranje-Friesland F (1668-1795)

** Cavalerie **

Kolonel Kolonel-Commandant Luitenant-kolonel Majoor
Ernst Willem van Haren (1668-1673) Florens Otto Hendrik, vrijheer van Bylandt-Palsterkamp, baron van Reydt (1673-1677) Binnert Philip Aebinga van Humalda (1752?-1772) Ignatius Kingma (1668-1671)
Douwe van Grovestins (1673-1673) Maarten van Dockum (1677-1688) Willem Hendrik van Vos (1772-1773) Johan Georg vrijheer thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1671-1672)
Hendrik Casimir prins van Nassau (1673-1696) Douwe van Grovestins (1688-1691) Lodewijk prins van Waldeck (1773-1779) Douwe van Grovestins (1672-1675)
Johan Willem Friso, prins van Oranje-Nassau (1696-1711) Maurits Lodewijk baron van Isselstein (1691-1701) Jan Anthony van der Brugghen (1779-1795) Maarten van Dockum (1675-1677)
Willem IV Karel Hendrik Friso, prins van Oranje (1711-1751) Hector van Glinstra (1701-1703) Adolph van der Brugghen (1795-1795) Bernard van Bulow (1677-1678)
Willem V Batavus, prins van Oranje (1751-1795) Charles de Lannoy (1703-1711) B.H. van der Wijck (1795-?) Maurits Lodewijk baron van Isselstein (1678-1691)
Charles Mascheck (1795-?) Albert Aemilius Coenders (1711-1743) Hector van Glinstra (1691-1701)
Edze Hobbe van Burmania (1743-1744) Charles de Lannoy (1701-1703)
Daniel van Bouricius (1744-1748) Binnert Heringa van Grovestins (1703-1709)
Hans Willem baron Rengers (1748-1766) Albert Aemilius Coenders (1709-1711)
Jean de Boullenger (1766-1772) Frederik van Vierssen (1711-1713)
Gerrit Willem van der Hoop (1772-1781) Lodewijk baron van Plettenberg (1713-1727)
Lodewijk prins van Waldeck (1781-1787) Hendrik Casimir baron Plettenberg (1727-1736)
Jan Anthony van der Brugghen (1787-?) Edze Hobbe van Burmania (1736-1736)
Daniel van Bouricius (1736-1744)
Hans Willem baron van Rengers (1744-1748)
Binnert Philip Aebinga van Humalda (1748-1752)
Jean le Boullenger (1752-1766)
F. van Camminga (1766-1772)
C.C. H.C. van Hachenberg (1772-1777)
Jan Anthony van der Brugghen (1777-1779)
Joost le Boullenger (1779-1792)
J.B. Gasinjet (1792-?)

 

 

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

 

CAVALERIE – V – regiment Oranje-Friesland (p1)

CAVALERIE – V – regiment Oranje-Friesland (p2)

Friese Nassause Regiment G (1671-?)

** 4e Regiment Infanterie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Diederick Stecke (1671-1686)
Cornelis van Scheltinga (1686-1699)
Frederik Vegelin van Claerbergen (1699-1713)
Tjalling Douwe van Sixma (1713-1722)
Johan Sicco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1722-1747)
Willem Lodewijk prins van Baden-Durlach (1747-?)
Otto Lodewijk baron van Quadt van Huchtenbroek
Anthony markies de Thouars

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 4e Regiment Infanterie

 

C – Regiment Stecke (p1)

 

C – Regiment Stecke (p2)

Friese Nassause Regiment H (1671-1686)

** Cavalerie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Ignatius van Kingma (1671-1686) Timen Johan Lintelo (van de Eese) (1671-1673)
Hendrik de Sandra (1673-1686)

 

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

 

QQ – Regiment Kingma

 

Friese Nassause Regiment I

** 8e Regiement Infanterie **

 

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 8e Regiment Infanterie

 

8e RI – A en B – Regiment Burmania – Hemmema

 

Friese Nassause Regiment J (1701-1714)

** Cavalerie **

Opgeheven per 22-2-1714

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Frederik Sirtema van Grovestins (1701-1714) Jeanno van Sevenaer (1710-1714), hij was Kolonel-commandant Vincent van Glinstra (1701-1706)
Syds Hessel Frans van Eminga (17086-1708)
Jeanno vann Sevenaer (1710-1710)
Johannes van Grovestins (1710-1714)

 

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

 

UU – Regiment Grovestins

Friese Nassause Regiment K (1701-1714)

** Cavalerie **

Opgeheven per 22-2-1714

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Frans Minne van Eminga (1701-1706) Johan Ludwig van Hammerstein (1701-1705)
Vincent van Glinstra (1706-1714) Jeanno van Sevenaer (1705-1710)
Hector Livius van Glinstra (1710-1714)

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

 

WW – Regiment Eminga-Glinstra

 

Friese Nassause Regiment L (1749-1795)

** 2e Regiment Infanterie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 2e Regiment Infanterie

 

D – Regiment Rumpf

 

 

 


 

Regiment Nassau (Garde?)

 

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

 

Regiment Nassau

 

 

Groninger Nassause Regiment

 

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

 

5e RI – B – Regiment Willem van Lodewijk

B – Regiment Willem Lodewijk (p2)

Groninger Nassause Regiment

 

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

6e RI – E – Regiment Beyma

 

Groninger Nassause Regiment

 

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

 

A – Regiment Rabenhaupt (p1)

5e RI – A – Regiment Rabenhaupt (p2)

 

 

 

Groninger Nassause Regiment
** Cavallerie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

JJ – Regiment Randwijck-Lintelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uitdeoudekoektrommel.com/militaire-stamboeken-en-conduitelijsten-staatse-leger-1707-1795/ 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-F38S-GTZ3?i=2&cat=79791

 

Alfabetisch register van de Hoofdofficieren van de cavallerie
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-N38S-GPVC?i=58&cat=79791

 

Namenindex 1e Regiment Infanterie:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-N38S-GP44?i=92&cat=79791

namenlijst 2e Regiment Infanterie:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-F38S-G5ZK?i=105&cat=79791

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het Garderegiment Grenadiers

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 5e Regiment Infanterie

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 6e Regiment Infanterie

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 8e Regiment Infanterie