Friese Nassause Regiment (1577-1631)

** 1e Regiment Infanterie **

Opgericht: 30 augustus 1577

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
George de Lalaing,
graaf van Rennenberg, 1577-1580
Bartholt Entens, 1577-1580 Gilles Schakel, ?-1595
Filips graaf van Hohenlohe, 1580-1580 Adriaan Michielsz. Menninck (1580-1581/1582) Rudolf van Schouwenburg, ca. 1599
Bernard de Merode van Rummen, 1580-1584 Steen Maltesen Sehested, 1582-1586 Jan Sageman, 1607-1625
Willem Lodewijk, 1584-1620 Peter van Sedlnitksy, 1586-1590 Jacob van Roussel 1625-1631?
Ernst Casimir, 1620- 1632 Michel Högelko, 1586-1590
Taecke van Hettinga, 1590-1603
Juw van Eysinga,1603-1631

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 1e Regiment Infanterie

 

O – Regiment Rennenberg (p1)

Friese Nassause Regiment A (1631-1795)

** 1e Regiment Infanterie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Jacob van Rousel, 1631-1637 Schelte van Aysma, 1631-1637 Ludolf Potter, 1631-1637
Schelte van Aysma, 1637 Ludolf Potter, 1637
Ludolf Potter, 1637 George Frederik van Schwartsenberg, 1637-1639 Hessel Meckema van Aylva, 1637
Hessel Meckema van Aylva, 1637-1659 Michael Potter, 1639-1648 Michael Potter, 1637-1639
Hans Willem van Aylva, 1659-1691 Damas van Loo, 1648-1666
Hessel van Aylva, 1691-1694 Jan van Roorda, 1666-1672 Damas van Loo, 1645-1648
Willem Frederik van Schratenbach, 1694-1705 Tjaerd van Andringa, 1672-1674 Gosewijn Wydevelt, 1648-?
Jarich Lolles van Ockinga, 1706-1711 Feye Bockes van Burmania, 1674-1677 Laes van Grovestins, 1666-1667
Christiaan van Nassau-Dillenburg, 1711-1725 Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania, 1677-1679 Tjaerd van Andringa, 1667-1672
Albrecht Wolfgang van Schaumburg-Lippe, 1727-1748 Johan van Haersolte, 1679-1682 Feye Bockes van Burmania, 1672-1674
Martinus Acronius, 1748-1780 Gerrolt Juckema van Burmania, 1675-1677
Traugodt von Nostitz, 1780-1786 Johan van Haersolte tot den Cranenburg (1677-1679)
Daniel Anthony van Plettenberg, 1786-1792 Jarich Lolles van Ockinga, 1691-1706 Gysbert Arentsma van Walrich (1679-1682)
Lodewijk van Plettenberg, 1792-1795 Swier van Tamminga, 1706-1710 Willem Frederik baron van Schratenbach (1682-1690)
Jetzo Edzard van Beyma, 1710-1717 Jurrian Kock (1690-1694)
Douwe van Sixma (1694-1704)
Adolph Hendrik Baumbach, 1723-1730 Swier van Tamminga (1704-1706)
Wijbrandus van Aytta, 1730-1739 Philip Joly (1706-1706)
Jetzo Edzard van Beyma (1706-1711)
Hotse Hessels Lauta van Aysma, 1743-1746 Hierononyus Anthonius baron van Scharrenberg (1711-1717)
Jan Andries van Sytzama, 1746-1747 Eelco van Glinstra (1717-1722)
Johan Brans, 1747-1748 Adolph Hendrik Baumbach (1722-1723)
Watze Julius Dominicus Justus Botnia van Burmania, 1748-1766 Wybrandus van Aytta (1723-1730)
Ludovicus Florus de Gerstein, 1766 Hotze Horatius Aysma van Lauta (1730-1742)
Augustinus Hixenius, 1766-1774 Jan Andries van Sytzama (1742-1747)
Henricus Spree, 1774-1778 Watze Andries van Sytzama (1747-1759)
Wijnold Meyerinck, 1778-1788 Augustinus Hixenius (1759-1766)
Henricus Spree (1766-1770)
Pieter Yaarn? (1770-1772)
Wynold Meyerinck (1774-1778)
Hendrik Queysen (1778-1788)
Hendrik Balthasar baron van Wevelichoven (1788-1789)
J. Carel A. van Croin (1789-1793)
Jan Cornelis Schutter (1793-1795)

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 1e Regiment Infanterie

 

O – Regiment Rennenberg (p1)

O – Regiment Rennenberg (p2)

Friese Nassause Regiment B (1631-1752)

** 4e Regiment Infanterie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Ids van Eminga, 1631-1635 Jaques van Oenema, 1631-1635 Homme van Hettinga, 1631-1635
Jaques van Oenema, 1635-1646 Homme van Hettinga, 1635-1646 Poppo van Burmania, 1635-1638
George Frederik van Schwartsenberg en Hohenlansberg, 1646-1660 Adriaan Slijp, 1646-1660 Adriaan Slijp, 1639-1646
George Wolfgang van Schwartsenberg en Hohenlansberg, 1660-1674 Diederik Stecke, 1660-1671
Watzo van Burmania, 1674-1691 Watzo van Burmania, 1671-1672 Jarich van Heerma, 1658-1660
Johan Willem II van Saksen-Eisenach, 1691-1713 Epo van Aesgema, 1672-1676 Sybrant van Walta, 1660-1669
Willem Frederik Hendrik van Saksen-Eisenach, 1713-1742 Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania 1676-1679 Watzo van Burmania, 1669-1671
Gemme Onuphrius van Burmania, 1742- Cornelis van Scheltinga 1679-1686 Epo van Aesgema, 1671-1672
Taco van Burmania 1686-1688 Douwe van Sijtsma, 1672-1673
Rintje Lycklama a Nijeholt 1688-1691 Johan van Andela, 1673-1674
Willem Frederik van Schratenbach 1691-1694 Feyo van Heemstra, 1674
Hans Willem baron van Plettenberg 1694-1696 Menno van Coehoorn, 1674-1677
Johan de Clair 1696-1700 Julius van Beyma, 1677-1686
Rienck van Burmania 1700-1710 Arent Jan van Loo, 1686
Julius Jelto van Unia 1710-1710 Rinco Lycklama, 1686-1688
Haring Lodewijk van Harinxma thoe Heegh 1710-1718
Johan Sicco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1718-1721 Jarich van Ockinga, 1690-1691
Hans Willem van Camstra 1721-1724 Johan de Clair, 1691-1696
Ferdinand Theophil du Moulin 1724-1730 Rienk van Burmania, 1696-1700
Cornelis van Haersma 1730-1742
Jetso Idsard van Burmania 1742-1743 Willem van Vierssen, 1704-1709
Fecco Dominicus van Sytzama 1743-1748 Julius Jetzo van Unia, 1709-1710
Watze Julius Dominicus Botnia van Burmania 1748-1749 Daniel Cuiper, 1710-1718
Francois Criniere 1749-
Eelco van Haersma, 1730-1738

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 4e Regiment Infanterie

 

D en E – Regiment Eminga – Schwartzenberg

Friese/Groningse Nassause Regiment  (1639-1647)
Friese Nassause Regiment C (1647-?)

** 4e Regiment Infanterie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
George Frederik van Schwartsenberg, 1639-1646 Balthasar Beyma, 1639-1646 Sybolt van Popma, 1640-1649
Homme Hettinga, 1647-1649 Ernst van Aylva, 1647-1649 Poppo Jans van Burmania, 1649-1657
Ernst van Aylva, 1649-1666 Sybolt van Popma, 1649-1657 Tsjalling van Sixma, 1657-1671
Hendrik Casimir II, 1666-1696 Poppo Jans van Burmania, 1657- Ulbo van Sixma, 1671
** ONZEKER**  Johan Willem Friso van Nassau, 16
Joachim Gerrits van Amama, 1698-1720
Sjuck Aebinga van Humalda, 1720-1724
Hobbe Esaias van Aylva, 1724-1772?

 

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 4e Regiment Infanterie

 

D en E – Regiment Eminga – Schwartzenberg

 

E en F – Regiment Schwartzenberg – Rochebrune

 

F – Regiment Rochebrune (p2)

Friese Nassause Regiment D (1664-?)

** 8e Regiment Infanterie **

Opgericht op 28-4-1664 als Regiment Hemmema

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Duco van Hemmema (1664-1667?)
?
Gideon van Coehoorn (1695-1703)
Johan Harmens van Idsinga (1703- <1740)

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 8e Regiment Infanterie

 

8e RI – A en B – Regiment Burmania – Hemmema

 

8e RI – B – Regiment Hemmema (p2)

Friese Nassause Regiment E (1665-1679)

** Cavalerie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Georg Frederik vrijheer van Schwartzenberg en Hohenlansberg (1665-1672) Elbert Lodewijk Sloet van Hartevelt (1665-1672)
Johan Georg vrijheer thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1672-1675) Florens Otte Hendrik van Bylandt tot Palstercamp vrijheer van Reijdt (1672-1674)
Jarich van Burum (1675-1679) Douwe Sirtema van Grovestins (1674-1675)
Jarich van Burum (1675-1675)
Maurits baron van Isselstein (1675-1677)
Syds  Hessels van Eminga (1677-1679)

 

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

 

PP – Regiment Schwartzenberg

Regiment Oranje-Friesland F (1668-1795)

** Cavalerie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Ernst Willem van Haren (1668-1673) Florens Otto Hendrik, vrijheer van Bylandt-Palsterkamp, baron van Reydt (1673-1677), hij was Kolonel-Commandant Ignatius Kingma (1668-1671)
Douwe van Grovestins (1673-1673) Maarten van Dockum (1677-1688), hij was Kolonel-Commandant Johan Georg vrijheer thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1671-1672)
Hendrik Casimir prins van Nassau (1673-1696) Douwe van Grovestins (1688-1691), hij was Kolonel-Commandant Douwe van Grovestins (1672-1675)
Johan Willem Friso, prins van Oranje-Nassau (1696-1711) Maurits Lodewijk baron van Isselstein (1691-1701), hij was Kolonel-Commandant Maarten van Dockum (1675-1677)
Willem IV Karel Hendrik Friso, prins van Oranje (1711-1751) Hector van Glinstra (1701-1703), hij was Kolonel-Commandant Bernard van Bulow (1677-1678)
Willem V Batavus, prins van Oranje (1751-1795) Charles de Lannoy (1703-1711), hij was Kolonel-Commandant Maurits Lodewijk baron van Isselstein (1678-1691)
Charles Mascheck (1795-?) Albert Aemilius Coenders (1711-1743), hij was Kolonel-Commandant Hector van Glinstra (1691-1701)
Edze Hobbe van Burmania (1743-1744), hij was Kolonel-Commandant Charles de Lannoy (1701-1703)
Daniel van Bouricius (1744-1748), hij was Kolonel-Commandant Binnert Heringa van Grovestins (1703-1709)
Hans Willem baron Rengers (1748-1766), hij was Kolonel-Commandant Albert Aemilius Coenders (1709-1711)
Jean de Boullenger (1766-1772), hij was Kolonel-commandant Frederik van Vierssen (1711-1713)
Gerrit Willem van der Hoop (1772-1781), hij was Kolonel-commandant Lodewijk baron van Plettenberg (1713-1727)
Lodewijk prins van Waldeck (1781-1787), hij was Kolonel-commandant Hendrik Casimir baron Plettenberg (1727-1736)
Jan Anthony van der Brugghen (1787-?), hij was Kolonel-commandant Edze Hobbe van Burmania (1736-1736)
Daniel van Bouricius (1736-1744)
Binnert Philip Aebinga van Humalda (1752?-1772) Hans Willem baron van Rengers (1744-1748)
Willem Hendrik van Vos (1772-1773) Binnert Philip Aebinga van Humalda (1748-1752)
Lodewijk prins van Waldeck (1773-1779) Jean le Boullenger (1752-1766)
Jan Anthony van der Brugghen (1779-1795) F. van Camminga (1766-1772)
Adolph van der Brugghen (1795-1795) C.C. H.C. van Hachenberg (1772-1777)
B.H. van der Wijck (1795-?) Jan Anthony van der Brugghen (1777-1779)
Joost le Boullenger (1779-1792)
J.B. Gasinjet (1792-?)

 

 

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

 

CAVALERIE – V – regiment Oranje-Friesland (p1)

CAVALERIE – V – regiment Oranje-Friesland (p2)

Friese Nassause Regiment G (1671-?)

** 4e Regiment Infanterie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Diederick Stecke (1671-1686)
Cornelis van Scheltinga (1686-1699)
Frederik Vegelin van Claerbergen (1699-1713)
Tjalling Douwe van Sixma (1713-1722)
Johan Sicco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1722-1747)
Willem Lodewijk prins van Baden-Durlach (1747-?)

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 4e Regiment Infanterie

 

C – Regiment Stecke (p1)

 

C – Regiment Stecke (p2)

Friese Nassause Regiment H (1671-1686)

** Cavalerie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Ignatius van Kingma (1671-1686) Timen Johan Lintelo (van de Eese) (1671-1673)
Hendrik de Sandra (1673-1686)

 

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

 

QQ – Regiment Kingma

 

Friese Nassause Regiment I

** 8e Regiement Infanterie **

 

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 8e Regiment Infanterie

 

8e RI – A en B – Regiment Burmania – Hemmema

 

Friese Nassause Regiment J (1701-1714)

** Cavalerie **

Opgeheven per 22-2-1714

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Frederik Sirtema van Grovestins (1701-1714) Jeanno van Sevenaer (1710-1714), hij was Kolonel-commandant Vincent van Glinstra (1701-1706)
Syds Hessel Frans van Eminga (17086-1708)
Jeanno vann Sevenaer (1710-1710)
Johannes van Grovestins (1710-1714)

 

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

 

UU – Regiment Grovestins

Friese Nassause Regiment K (1701-1714)

** Cavalerie **

Opgeheven per 22-2-1714

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor
Frans Minne van Eminga (1701-1706) Johan Ludwig van Hammerstein (1701-1705)
Vincent van Glinstra (1706-1714) Jeanno van Sevenaer (1705-1710)
Hector Livius van Glinstra (1710-1714)

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

 

WW – Regiment Eminga-Glinstra

 

Friese Nassause Regiment L (1749-1795)

** 2e Regiment Infanterie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 2e Regiment Infanterie

 

D – Regiment Rumpf

 

 

 


 

Regiment Nassau (Garde?)

 

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

 

Regiment Nassau

 

 

Groninger Nassause Regiment

 

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

 

5e RI – B – Regiment Willem van Lodewijk

B – Regiment Willem Lodewijk (p2)

Groninger Nassause Regiment

 

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

6e RI – E – Regiment Beyma

 

Groninger Nassause Regiment

 

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

 

A – Regiment Rabenhaupt (p1)

5e RI – A – Regiment Rabenhaupt (p2)

 

 

 

Groninger Nassause Regiment
** Cavallerie **

Kolonel Luitenant-kolonel Majoor

De Hoofdofficieren der cavallerie (voor 1813)

JJ – Regiment Randwijck-Lintelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uitdeoudekoektrommel.com/militaire-stamboeken-en-conduitelijsten-staatse-leger-1707-1795/ 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-F38S-GTZ3?i=2&cat=79791

 

Alfabetisch register van de Hoofdofficieren van de cavallerie
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-N38S-GPVC?i=58&cat=79791

 

Namenindex 1e Regiment Infanterie:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-N38S-GP44?i=92&cat=79791

namenlijst 2e Regiment Infanterie:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-F38S-G5ZK?i=105&cat=79791

 

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het Garderegiment Grenadiers

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 5e Regiment Infanterie

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 6e Regiment Infanterie

De Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 8e Regiment Infanterie