Salarissen van de Friese Regimenten

http://www.mpaginae.nl/At/ambtsalFrl1666.htm 

 

Jaarsalarissen ambtenaren Friesland 1666
afgeleid uit de Lyste van de taux

Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2015

Vergelijking met betalingsordonnanties van 17 maart 1664 en 15 januari 1666 waarin halfjaarsalarissen resp. kwartaalsalarissen genoemd worden, bevestigt dat de eenmalige belasting (taux) van 1666 gelijk was aan het jaarsalaris.
Over het algemeen houden historici ongeveer een factor 100 aan in hedendaagse euro’s t.o.v. één 17e eeuwse gulden!

convooimeester Dokkum 1200
convooimeester Harlingen 1200
convooimeester Stavoren 600
convooimeester Sloten 600
convooimeester Workum 600
convooimeester Hindelopen 600
convooimeester Makkum 900
ammunitiemeester Friesland 800
bouwmeester Friesland 600
majoor Leeuwarden 600
majoor Harlingen 400
vier kolonels 2500
colonel te paard van Swartzenburgh 2500
admiraal Tjerk Hiddes de Vries 3000
schout bij nacht 1000
vier overste luitenanten 1500
zes majoors te paard 1000
vier majoors te voet 1000
zeven ritmeesters 3000
55 kapiteins te voet 2000
55 schrijvers 1000
vier kolonelsschrijvers 200 extra
zeven schrijvers van de ritmeesters 1200
vier schrijvers van de marinier 1125
11 schrijvers van de compagnieën “op den nieuwen extraordinaris staet van oorloghe” 600