Watze van Burmania

Woonde in 1665 te Stiens, Burmania State.
Woonde te Jellum, Mammemastate (1660-1708), (AAB: mogelijk na 1671 ivm zijn huwelijk met Helena!)
http://www.stinseninfriesland.nl/MammemaState.htm

Uit hun huwelijk geen kinderen, vandaar dat waarschijnlijk achterneef Duco Dominicus van Burmania hun erfgenaam werd.
Als dank voor het erven van Mammema State zal deze Duco dan ook de toevoegingen Justus en Botnia voor zijn achternaam hebben geplaatst.

Het orgel van de kerk te Jellum bevatte de wapens van Burmania-Botnia, vergezeld van Ockinga en Meckema.
https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF-0234-1883-15.pdf

Eigenaar en bewoner van Fetse State te Dronrijp in 1670.
(bron: DJ vd Meer).

Eigenaar van Fetse State te Dronrijp
http://www.stinseninfriesland.nl/FetzaStateDronrijp.htm

vindplaats: wijzerplaat kerktoren
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stiens
boeknummer: 8220
Watzo van Burmania colonel … ende kerckvoogd te Stiens … 1681 …

Na 1640-1691 woonde hij ook te Stiens op Burmania State. (http://www.stinseninfriesland.nl/BurmaniaStateStiens.htm)

O.a. in 1666 zat ‘overste luitenant’ Burmania met zijn compagnie in het fort Lieroort. (is dit deze Watze wel??)
Op 10-4-1664 werd hij kapitein, als opvolger van Upcke van Burmania, zijn broer.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Hij werd de 7e majoor op 25-11-1669 in het 2e Regiment Infanterie (633a) en werd in 1671 opgevolgd door Epo van Aesgema.
Hij werd de 5e luitenant-kolonel van het 2e Regiment Infanterie op 17-3-1671, als opvolger van Diederik Stecke.
In 1672 staat Watso van Burmania vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kolonel.
Hij was op 11-8-1674 aanwezig bij de Slag bij Seneffe
Hij werd op 11-8-1674 de vijfde kolonel van het 2e Regiment Infanterie, als opvolger van de gesneuvelde George Wolfgang van Schwartzenberg en Hohenlansberg.
(AAB: er stond 11-9-1674, maar dit moet gezien het sneuvelen van George tijdens de Slag bij Seneffe die dag zijn)

In september 1676 zat de compagnie van 40 manschappen van Kap. Aijsma in ’s Hertogenbosch. Ze vielen onder het regiment van Burmania.
Op 8-11-1676 vertrokken ze weer. (zie: http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/Inkwartiering/013.1315.htm)
In september 1687 zat een compagnie met kap. Van Aysma, in Sluis. Die compagnie viel onder het regiment van Watze van Burmania.

1689: ‘Jr. Waetse van Burmania colonel over een regiment infanterije’
TIE 55 148, 1689

Op 27 febr. 1691 sloeg het noodloot toe; hij overleed ‘op zee’ (was dit tijdens expeditie naar Engeland?)

Op 8-5-1691 werd hij als kolonel opgevolgd door kapitein prins J.W. hertog van Saxen Eysenach

grafsteen Jellum:
Van de hoogedele gebooren heer jr. Watze van Burmania capitaein van een compagnie en collonel over een regiment infanterije obit den 27 februarij 1691 oud 59 jaaren en 8 maanden

Zie leedbrief van George van Glins van aug. 1665.
Woonde toen te [Stiens]
vidit – De Heer capt. Jr. Watso van Burmania, tot Stiens
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van Binnert van Roorda van 5-4-1667
Woonde toen te [].
vidit – Den w. Ed. gebooren Heere Jr. Watse van van Bourmania, capt. over een comp. te voet
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief overlijden Juliana Agatha van Aylva 27-12-1682
Woonplaats: Jellum
gesien – Watzo van Burmania, cornel van een regiment infantery, en sijn vrou Helena van Bottinga
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van ’t Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9622
Juffer Catrina van Dekema, weduw van jonker Bote van Grovenstins 1633
Jonker Epo van Aijlva grietman van der Bild en dijkgraaf der zeedijken, en juffer Ansk van Grovestins sijn hoog edele huisvrouw 1633
Wijl. jr D.I. à Botnia grietman en ontvanger generaal van Baarderadeel en monster commissaris van Friesland en wijlen juffer Geertruid Mekkema sijn hoog edele huisvrouw 1685
Jr. Watse van Burmania cap. over een compagnie en coll. over een regiment infanterije en vrouw Helena van Botnia sijn hoog ed. huisvrouw 1685

https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF-0234-1883-15.pdf
Zijn rouwbord hing in kerk Jellum

10. Eijndelijk hangt nog aan deese muur thans meer
westwaarts, hebbende voor deese gehangen boven ’t geslooten gestoelte, maar 1781 naar hier verplaatst, sijnde dat
van de HoogEdele Grebooren Heer Jr. Watze van Burmania,
Capitein van een Compagnie, en Collonel over een Kegiment Infanterije , obiit den 27 Februari] 1691 oud 58 jaaren en 8 maanden.
De quartieren sijn 16 in deese rang:
Burmania, Sjaarda, Stinstra, Itsma, Oekinga , Tjaarda ,
Kamminga, Æbinga, Roorda, Hottinga, Kamminga, Minnema, Burmania, Itsma, Haarda
sijnde een swarte kop met een witte sluijer, op een gulden veld.
Dit vrouw-wapen is verder vercierd met een satijnen wapenrok, met het wapen van Burmania, en bovengenoemde quartieren ; boven ’t wapen hangt een ijseren helm, ter rechte
hand de wapenrok 2 ijseren handschoenen, en ter slinke
sijde, een deegen en twee spooren; ter zijden der kas
steeken twee faanen uit, een swarte ter regte, en witte
satijnen ter slinke sijde , aan beijde kanten met het wapen
van Burmania geschildert.

Mammema State te Jellum (J. Stellingwerf, 1723)


Fetsa State, van den hr. Take van Burmania onder Dronryp, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWatze van Burmania
WoonplaatsJellum, Mammema State en Stiens, Burmania State
CompagnieC60
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1664
Officier tot1691
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)22367
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
State
Rouwbord
Harnas/helm
Overige
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C60Upcke van Burmania
Opvolger in C60Johan Willem II van Saksen-Eisenach

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins