Gemme Onuphrius van Burmania

Op 24-10-1713 met zijn broers ingeschreven als student te Franeker.
Zijn naam staat op een prachtig memoriebord boven de ingang van de kerk van Metslawier vermeld (ontdekking AAB).

Hij overleed op Holdinga State te Anjum.

Ambtsperiode/ambtsuitoefening: opperhofmeester van Willem IV.
Andere functies: kamerheer van Willem IV, opperstalmeester van Willem IV, volmacht naar de Staten van Friesland namens Oostdongeradeel, later namens Ferwerderadeel.

Portret van Gemme Onuphrius van Burmania (1697-1759)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Portret van Gemme Onuphrius van Burmania (1697-1759)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Hij trad in militairen dienst en werd 28 Nov. 1738 kolonel der infanterie. Hij was opperstalmeester van prins Willem IV en stond bij dezen vorst in hooge achting. In 1738 zond deze hem naar Zeeland om met de staten van dat gewest over het markgraafschap van Veere en Vlissingen te onderhandelen. Hij slaagde echter niet in zijn pogingen, evenmin als op een tweede reis in 1739, doch in 1747 bij de groote omwenteling zag hij zijn wenschen vervuld. Den 1en Jan. 1742 bevorderd tot brigadier, en kolonel van een friesch regiment te voet zijnde, bevond hij zich daarmee in 1746 binnen Namen, toen die stad door de Franschen werd aangevallen. In den krijgsraad, 30 Sept. van dat jaar bijeengeroepen, verzette hij zich met klem tegen het voorstel tot overgave van het kasteel; toen dit niet mocht baten, verzochten hij en anderen met hun regimenten een veilig heenkomen te mogen zoeken, doch ook dit werd niet toegestaan. Daarna werd de capitulatie gesloten en de bezetting krijgsgevangen gemaakt. Burmania, in rang bevorderd tot generaal der infanterie, werd gouverneur van Sluis alsmede kwartiermeestergeneraal. Hij, die zeer bedreven was in de wiskunde, bleef in hooge achting en gunst bij Willem IV, doch dit verminderde bij diens weduwe en den hertog van Brunswijk. Men zegt, dat hij wegens zijn afgetrokkenheid te dikwijls tegen de hofetiquette zondigde. Voor Burmania, die ongehuwd overleed, werd in de kerk te Anjum een wapenbord opgehangen.
Zijn portret geschilderd door B. Accama is in het museum te Leeuwarden; een door een onbekend kunstenaar geschilderd portret was tot 1859 in de verzameling van jhr. van Sminia te Bergum.
Zie: Wagenaar, Vad. Hist. XIX, 133; Scheltema, Staatk. Ned. I, 195, 196, II, 572; Ekama, De Fris. ingen. Mathem. imprimis fert., 40; Bosscha, Neerl. Held. te land2 II, 430, 431, 447.

Portret van Gemme Onuphrius van Burmania (1697-1759)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Holdinga State te Anjum
Tekening van D. Cannegier/Pieter Idserts, 1874.
(Fries Museum)

Kenmerken

NaamGemme Onuphrius van Burmania
WoonplaatsAnjum, Holdinga State
CompagnieONBEKEND
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Generaal
NationaliteitFriesland
Officier van:<1738
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35961
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenRouwbord
State
Familiewapen