Gemme Onuphrius van Burmania

Op 13-1-1703 werd G.O. van Burmania kapitein, als opvolger van E. van Glinstra (is dit deze Gemme?)
Op 30-7-1720 werd G.O. van Burmania kapitein, als opvolger van generaal Amama.
Hij was in 1742 brigadier.
Hij was kolonel in 1746.

Van 1746-1759 was hij hofmeester.
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: opperhofmeester van Willem IV.
Andere functies: kamerheer van Willem IV, opperstalmeester van Willem IV, volmacht naar de Staten van Friesland namens Oostdongeradeel, later namens Ferwerderadeel.

Hij was luitenant-generaal in 1747.

Op 24-10-1713 met zijn broers ingeschreven als student te Franeker.
Zijn naam staat op een prachtig memoriebord boven de ingang van de kerk van Metslawier vermeld (ontdekking AAB).

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Gemme Onuphrius van Burmania
Periode: 1586 1792
Naam Gemme Onuphrius van Burmania
Functie Kapitein
Datum 28-8-1720

Hij overleed op Holdinga State te Anjum.

Ambtsperiode/ambtsuitoefening: opperhofmeester van Willem IV.
Andere functies: kamerheer van Willem IV, opperstalmeester van Willem IV, volmacht naar de Staten van Friesland namens Oostdongeradeel, later namens Ferwerderadeel.

Portret van Gemme Onuphrius van Burmania (1697-1759)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Portret van Gemme Onuphrius van Burmania (1697-1759)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Hij trad in militairen dienst en werd 28 Nov. 1738 kolonel der infanterie. Hij was opperstalmeester van prins Willem IV en stond bij dezen vorst in hooge achting. In 1738 zond deze hem naar Zeeland om met de staten van dat gewest over het markgraafschap van Veere en Vlissingen te onderhandelen. Hij slaagde echter niet in zijn pogingen, evenmin als op een tweede reis in 1739, doch in 1747 bij de groote omwenteling zag hij zijn wenschen vervuld. Den 1en Jan. 1742 bevorderd tot brigadier, en kolonel van een friesch regiment te voet zijnde, bevond hij zich daarmee in 1746 binnen Namen, toen die stad door de Franschen werd aangevallen. In den krijgsraad, 30 Sept. van dat jaar bijeengeroepen, verzette hij zich met klem tegen het voorstel tot overgave van het kasteel; toen dit niet mocht baten, verzochten hij en anderen met hun regimenten een veilig heenkomen te mogen zoeken, doch ook dit werd niet toegestaan. Daarna werd de capitulatie gesloten en de bezetting krijgsgevangen gemaakt. Burmania, in rang bevorderd tot generaal der infanterie, werd gouverneur van Sluis alsmede kwartiermeestergeneraal. Hij, die zeer bedreven was in de wiskunde, bleef in hooge achting en gunst bij Willem IV, doch dit verminderde bij diens weduwe en den hertog van Brunswijk. Men zegt, dat hij wegens zijn afgetrokkenheid te dikwijls tegen de hofetiquette zondigde. Voor Burmania, die ongehuwd overleed, werd in de kerk te Anjum een wapenbord opgehangen.
Zijn portret geschilderd door B. Accama is in het museum te Leeuwarden; een door een onbekend kunstenaar geschilderd portret was tot 1859 in de verzameling van jhr. van Sminia te Bergum.
Zie: Wagenaar, Vad. Hist. XIX, 133; Scheltema, Staatk. Ned. I, 195, 196, II, 572; Ekama, De Fris. ingen. Mathem. imprimis fert., 40; Bosscha, Neerl. Held. te land2 II, 430, 431, 447.

Portret van Gemme Onuphrius van Burmania (1697-1759)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)


Holdinga State te Anjum
Tekening van D. Cannegier/Pieter Idserts, 1874.
(Fries Museum)

Kolonels- en ordinarisvaandel van het Regiment (Gemme Onuphrius van) Burmania, buitgemaakt in Brussel door het Franse leger in 1745/1746.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGemme Onuphrius van Burmania
WoonplaatsAnjum, Holdinga State
CompagnieC06
C134
HOFMEESTERS
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Generaal
Hofmeester
Officier van:1720 (vanaf 1746 hofmeester)
Officier tot1759
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35961
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenRouwbord
State
Familiewapen
Vaandel

Andere luitenant-generaals

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins