Poppe Bockes van Burmania

-kapitein, sergeant-majoor

Hij was eigenaar en bewoner van Unia State te Edens.

Als Pompeius à Burmania op 12-12-1621 student te Franeker.
Op 12-12-1625 wordt een P. van Burmania als vaandrig in de compagnie van kapitein (Menno) Houwerda (van Meckema) opgevolgd door Jacques Block.
Op 17-11-1625 wordt een Poppe van Burmania luitenant in de compagnie van kapitein (Menno) Houwerda (van Meckema), als opvolger van N. (AAB: Jarich van) Hottinga.

Op 17-3-1626 volgt hij Rinco van Lycklama op als kapitein (dit moet PB van B wel zijn).
In 1630 kapitein en bevindt zich dan in de Bellingwolderschans (lijst comp. veldtocht Lingen).
Op 21-1-1633 (bij de lijkstatie) vermeld als hofmeester van de stadhouder Hendrik Casimir, dit was hij van 1633?-1638?
Op 15-11-1634 wordt Wopcke van Roorda luitenant in de compagnie van P. van Burmania, als opvolger van I. (=Jacques) van Brugge.
Hij wordt op 30-4-1635 de 2e majoor van het 2e Regiment Infanterie (onder Van Oenema) en wordt in 1639 opgevolgd door Adriaan Slijp.
Schilderij van hem als majoor door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
In 1637 was een Burmania commandeur van de Langackerschans (bron: JP), waarschijjnlijk dan deze Poppe Bockes, omdat zijn neef Poppo Jans het niet in zijn boek heeft vermeld.
Hij werd in 1638 als sergeant-majoor bij de infanterie door een vijandelijke kogel getroffen in een schermutseling aan de Niers, nabij Geldern (of: Gelder) in Duitsland.
Op 18-10-1638 wordt hij opgevolgd door Seerp Dijxtra (die dan een F. van Burmania opvolgt, dit moet echter P.B. van B. zijn).

Boerderijenboek Hennaarderadeel, pag. 348:
HEN I 8 bls 595 (22 november)
Beschrijving van de nagelaten bezittingen van w. Poppo van Burmania, capiteyn-major des Vriesschen Nassauschen Regiments en Oed van Sickinga toe Warffumborch e.l. gewoond hebbende te Iens.
Zoals reeds gemeld lieten Poppo en Oed één kind na (Bocco), waarover Johan van Sickinghe te Warffum als grootvader voogd werd. De beschreven goederen getuigen van rijkdom en in de bibliotheek waren bekende letterkundige werken en rechtskundige werken (verscheidene in het Latijn) aanwezig. Schilderijen, die in de boedelinventaris worden genoemd:
Acht schilderijen, die aan de muren hangen; verder “een oude groote schilderije en drie schilderyen met listen; tien “kaerten met rollen ende franien”; een schildeije van olde Poppe Burmania in sijn jonckheit ende een in zijn olderdom”; van “zal. majoor Burmania tue schilderijen” ; een schilderij van “de raadsheer w. Dr. Wpko Burmania”; een schilderij van “Jr. Oostheim, vader van de tegenwoordige hoffmeester” ; een schilderij van “w. juffr. Vrou van Burmania” ; een schilderij van “juffr. Bottinga Luts ende Trijn Jongma t’zamen in een bed”; een schilderij van “den Coninck Radbodes” ; een schilderij van “Sijn genade Graeff Hendrick met zijn broeder Wilhelm Frederick” ; een schilderij “De Wet Mosis off Thien geboden”.

In 1627 staat hij/zij op de uitnodigingslijst voor de begrafenis van Lucia van Frauenhoven en woont dan te Eens.
zie http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie grafzerk te Edens, met o.a. de tekst:
[Den 26 augusti 1638 is de hoog eedel gebooren manhaften heer Poppo van Burmania sergiant major van een regement te voet voor Gelder] door een viantlijcke koegel gebleve ende leit alhier begraven

Portret van Poppe Bockes van Burmania
(Regimentserie)


Unia State te Edens.

Grafzerk van Poppe Bockes van Burmania in de kerk Edens.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPoppe Bockes van Burmania
WoonplaatsEdens, Unia State
CompagnieC58
HOFMEESTERS
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Hofmeester
Officier van:1626 en 1633
Officier tot1638 en 1638
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)32484
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Grafsteen
Familiewapen
Voorganger in C58Rencke van Lycklama
Opvolger in C58Seerp van Dijxtra

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins