Menno Gosses van Coehoorn

Op 4 oktober 1660 bereikte Menno van Coehoorn de rang van kapitein en nam hij de compagnie van zijn vader over.
Hij ging mee op diplomatieke reis naar Spanje in 1660/1661 (zie verslag Lodewijck Huygens, Spaans journaal).
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.
In 1672 staat Menno Coehoorn vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein in garnizoen te Maastricht.
Maakte in 1673 het Beleg van Maastricht door de Fransen mee, waarbij het ernstig gewond raakte.
Aanwezig bij Beleg van Grave in 1674
Aanwezig bij Veldslag bij Senf 1674
Aanwezig bij Veldslag bij Mont-Cassel in 1677
Aanwezig bij Veldslag bij St. Denis in 1678
Aanwezig bij beleg van Kaiserswerth in 1688
Aanwezig bij Beleg van Bonn ini 1689.
Aanwezig bij Slag bij Fleures in 1690

Portret van Menno van Coehoorn (1641-1704).
Toegeschreven aan Theodorus Netscher, ca. 1700-1704.

Hij wordt op 26-10-1674 de 12e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1677 opgevolgd door Julius van Beyma.
Kolonelsbenoemingen: Coehoorn, Menno v. – S.R. – 20 febr. 1682
Op 23-5-1685 werd M(enno) van Coehoorn opgevolgd door kapitein F(rederiK van) Sminia.

Op 17-2-1690 werd M. Coehoorn kapitein als opvolger van S(ybrand) de Schepper.
In 1696 is hij Luitenant-Generaal der Verenigde Provincien.
Op 21-2-1700 werd A(ntonius) Gales kapitein, als opvolger van generaal Coehoorn.

In de periode 1681-1683 had hij onenigheid met ingenieur en Friese kapitein Louis van Paen.
Zie hiervoor ook het artikel in het boek over Menno van Coehoorn, door Joep van Hoof.

In 1682 publiceerde hij ‘Versterckinge des Vijf-Hoecks’, ivm zijn dispuut met ingenieur Louis van Paen.

http://www.roepstem.net/namen.html
Er is weinig bekend over concrete wapenfeiten van Menno van Coehoorn in deze dagen. Het enige dat bekend is, is dat hij gewond raakte tijdens het beleg van Maastricht in 1673 en zich onderscheidde tijdens de Slag bij Seneffe in 1674. Datzelfde jaar werd hij namelijk voor betoonde moed gepromoveerd tot majoor en aan het einde van de oorlog was hij opgeklommen tot de rang van kolonel van het Regiment Nassau-Friesland. Inmiddels was Menno van Coehoorn een ervaren officier, die zich niet alleen had bewezen op het slagveld, maar eveneens eigen ideeën begon te ontwikkelen over militaire kwesties.

http://www.stinseninfriesland.nl/HetHooghuisBergum.htm
Het huis werd voor 1640 gebouwd.
Het Hooghuis werd waarschijnlijk als jachthuis gesticht door stadhouder Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz. Daarna bewoonde Menno van Coehoorn, die een bekende vestingbouwer was, het huis samen met zijn ouders, maar in 1686 werd het weer in gebruik genomen door stadhouder Hendrik Casimir II.

http://www.stinseninfriesland.nl/MeeresteinWyckel.htm
Menno van Coehoorn liet in 1678 de buitenplaats Meerestein bouwen en trok er zich terug door tegenstellingen binnen het leger. Hier schreef hij “De Nieuwe Vestingbouw”, dat in 1685 werd uitgegeven. Dit boek werd beschouwd als een meesterwerk op het gebied van de vestingbouw en werd dan ook vertaald in Duits, Engels, Frans en Russisch.

Zie leedbrief overlijden James Murray 5 juli 1684
Woonplaats: []
De Heer Colonel Coehoorn, en ’t huisgesin
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

E-mail van G. Mast dd 24-10-2020:
Bij de verkoop in 1696 door de erven van de overleden Frans van Eysinga, in leven grietman van Leeuwarderadeel (1665-1673) en wijlen zijn vrouw Aeltie van Eysinga, in tijden echtelieden te Wirdum, wordt door de [stads]bode Harmen Rommels cum socijs te Leeuwarden per pondemaat 60 g.g. geboden. In totaal is dat 2.280 g.g. Bij de finale verkoop biedt Menno van Coehoorn Luitenant-Generaal van de Verenigde Provinciën zeven stuivers per pondemaat meer. Hierdoor wordt hij de nieuwe eigenaar.[8]

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Menno van Coehoorn
Periode: 1586 – 1792
Naam Menno van Coehoorn
Functie Kolonel van een regiment van de stadhouder van Friesland
Voorganger de Graaf van Bronckhorst en Stirum
Datum 8-12-1681

Portret van kolonel Menno van Coehoorn (1641-1704)
(foto: Walter Greenwood)

http://www.stinseninfriesland.nl/HetHooghuisBergum.htm
Het huis werd voor 1640 gebouwd.
Het Hooghuis werd waarschijnlijk als jachthuis gesticht door stadhouder Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz. Daarna bewoonde Menno van Coehoorn, die een bekende vestingbouwer was, het huis samen met zijn ouders, maar in 1686 werd het weer in gebruik genomen door stadhouder Hendrik Casimir II.

‘…te Bergum, behoort den heere Hector Willem van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel’
Tekening van Het Hooghuis door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)


’t slot van den baron G. van Koehoorn te Wykel in Gaasterlant 1721
Tekening van Meerestein door J. Stellingwerf, 1721
(Fries Museum)


Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.


In 1682 publiceerde Menno van Coehoorn ‘Versterckinge des Vijf-Hoecks’, ivm zijn dispuut met ingenieur Louis van Paen.


boek over Menno van Coehoorn, door Joep van Hoof

Een veldheer in Wijckel.
Menno baron van Coehoorn.
Albert Reinstra
Uitgegeven in 2009

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamMenno Gosses van Coehoorn
WoonplaatsBergum, het Hooghuis en Wijckel, Meerstein
CompagnieC13
C38
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Generaal
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1660 en 1690
Officier tot1685 en 1700
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33742
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
State
Familiewapen
Lijkstatie
Boeken/artikelen
Boeken/artikelen
Boeken/artikelen

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins