Syds Hessels van Eminga

Woonde op Donia State te Oosterend.
Was ook eigenaar Sythiema State van 1698-1708?
Woonde te Leeuwarden (1680).

http://www.simonwierstra.nl/EMINGA.htm
Hij was majoor bij de cavallerie en resideerde op Doniastate te Oosterend.
Zie voor Syds/Sixtus : T313-150 (1677), T313-151 (HvF 1677), T313-152 (schuldbekentenis), T313-153,154 (koop en verkoop 1678/1679) en verder T313-155/159.
Hij testeerde op 14-11-1700 te Leeuwarden (EEE6-398v/400v,geregistreerd 28-7-1707)
Erfgenaam is zijn broer Idzert en er is een legaat voor de jongste broer Gerrit.

http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/fa/fa_1852.pdf:
Zoo ver bekend is , heeft er te Hallum slechts één gesticht van liefdadigheid bestaan. De oorsprong van dit gesticht is onbekend. Ik twijfel echter niet of het zal afkomstig zijn van het geslacht Sijthiema, omdat het gebouw staat digt bij de voormalige state van dien naam, op grond, die waarschijnlijk vroeger bij die state behoord heeft.
Het was een gasthuis van twee kamers, waarin twee oude menschen , of twee paren oude lieden vrije woning hadden niet alleen , maar daarenboven werd aan den
bewoner of bewoners van elke kamer jaarlijks nog 50 guldens uitbetaald , om in hunne dagelijksche behoeften te voorzien, blijkens testamentaire dispositie van Jr.
Sijds Hessel van Eminga, majoor te paarde, onder het regiment van den brigadier Frederik van Grovestins, de dato 30 Maart 1707 , dus luidende :

Legatere aan de kerke en gemene amten tot llallum drie duijsend Car. Guldens op conditie dal sij jaerlix
sullen uitkeren tweemaal vijftig Car. guldens aan die iwe personen die mijn Gasthuis aldaar sullen bewonen,
en sal het eerste jaer verschijnen, een jaar na mijn overlijden

Zie leedbrief van Hector Gerbrandus van Albada, 14-1-1680.
Woonde toen tot Leuwarden
gesien – De heer Mayoor Sixtus van Eminga
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Syds van Eminga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSyds Hessels van Eminga
WoonplaatsFraneker, Roordaburg
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:?
Officier tot<1706
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)36365
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in ONBEKEND 1700-1800Harmanus Molanus

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins