Eelco Hettes van Glinstra

Woonde te Leeuwarden?

Op 12-10-1701 werd E(elco van) Glinstra kapitein, als opvolger van marquis de Thouars.
Op 16-9-1702 werd E(elco van) Glinstra kapitein, als opvolger van S(ixtus) van Loo.
Op 13-1-1703 werd G.O. van Burmania kapitein, als opvolger van E(elco) van Glinstra (deze?)
Op 30-3-1705 werd E(elco) Glinstra kapitein, als opvolger van N. Echten.
Op 6-2-1706 werd Ch. F. Zelhoff kapitein, als opvolger van E(elco) Glinstra.

Omstreeks 1721 bestelde hij een koffiepot, toen hij in garnizoen te Namen verbleef.
Deze koffiepot wordt bewaard in het Naamse museum voor toegpaste kunst (Hotel de Groesbeeck-de Croix).

Kolonels: Glinstra, E. v. – i.p.v. W. v. Aylva – C.I. – 2 mrt. 1722
Hij werd op 8-10-1742 Generaal-Majoor van de Infanterie (Commissieboeken RvS).

Kolonels- en het bijbehorende tweede vaandel van het Regiment (Eelco van) Glinstra, buitgemaakt in Brussel door het Franse leger in 1745/1746.

Zie portret van hem uit 1731, gemaakt door Bernardus Accama.
Het heeft volgnummer 650, omdat Accama zijn portretten nummerde.

Een tekening van dit portret in collectie van het NMM
Getekend door Jan Hoynck van Papendrecht, 1875-1933.
https://collectie.nmm.nl/nl/collectie/detail/328919/

Archieven.nl
319 Familie Van Beyma thoe Kingma
1030: 17 oktober 1722. Greidland aan de Zuidzijde van de Groeneweg onder Metslawier. Verkoper: jhr. Samuel de Lannoij te Jelsum. Kopers: Titia van Beijma, echtgenote van Eelco van Glinstra, luitenant-kolonel te Namen c.s

https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog08_01/aa__001biog08_01_0914.php
(over: Frederick van Grovestins)
De bijna ongelooflijke voorspoed, dien het legertje had, de schrik, dien het zoo onverwacht tot in het hart van het rijk bragt, zóó zelfs dat men te Versailles ernstig raadpleegde of de koning naar Chambord zou wijken; het beleid van Grovestins en de dapperheid zijner togtgezellen, waarvan de luitenantgeneraal Eelcoo van Glinstra de langstlevende geweest is, wekte in dien tijd algemeene verbazing.
AAB: op basis van dit verhaal ga ik ervan uit dat Eelco dus bij Oostende en Malplaquet aanwezig was.

Eelke van Glinstra major in een regiment te voet en major commandant van ’t casteel van Namen
TIE 061 (1719-1723), 1721
(G. Mast)

vindplaats: Westerkerk; nu Leeuwarder Bos
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4022
Ao 17[68] den [23ste maart] is in den heere gerust de [heer] Eelko van Glinstra in leven … en [colo] [nel] van een regiment infantery ten dienste van den [staat] der vereengde nederlanden etc: etc: oud iaar …
Ao 1749 den 1ste may is in den heere gerust vrouw Titia van Beyma in leven huisvrouwe van de [heer] Eelko van Glinstra … en [colonel] van een regiment infantery ten dienste van den [staat] der vereenigde Neederlanden etc: etc: oud 69 iaar en leyd alhier begraven.

Zijn naam is genoemd op gebrandschilderd raam in Epema State van Jan Frederik van Burmania. Hier wordt hij generaal genoemd!
Hoog welgeboren heer de heer Jan Frederik van Burmania luitenant collonel van het regiment van de generaal Glinstra en groot majoor van Sas van Gent 1743

Eelco van Glinstra
Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Portret door Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)


Grafzerk van Eelco van Glinstra (1683-1768) in het Leeuwarder Bos. (foto: Walmar.nl)

Kolonels- en het bijbehorende tweede vaandel van het Regiment (Eelco van) Glinstra, buitgemaakt in Brussel door het Franse leger in 1745/1746.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamEelco Hettes van Glinstra
WoonplaatsLeeuwarden?
CompagnieC50
C134
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1701 en 1702 en 1705 en 1706?
Officier tot1702? en 1703 en 1706 en 1768
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35962
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Vaandel
Voorganger in C50Sixtus van Loo
Opvolger in C50Christiaan Ferdinand Zelhoff

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins