Hobbe Esaias baron van Aylva

* Eigenaar 1728-1768 van stem 4 (nu Reinsma/Van Osingaweg 45) te Schettens.
* Eigenaar 1728-1768 van stem 15 (nu Witteveen/van Osingaweg 1) te Schettens
* Eigenaar 1728-1768 van stem 10 (nu Galama/Marnedijk 3) te Schettens.

Op 28-11-1715 werd H(obbe) van Aylva kapitein, als opvolger van N. Ghelfus.

Oorkonde verleend door Oxford aan Hobbe baron van Aylva (1696-1772)
(Fries Museum)
https://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_P1979-134

Benoemde Hans Willem baron van Aylva (#12203 1751-1827) als zijn erfgenaam.
Kolonel: Aylva, Hobbe Esaias v. – i.p.v. S. v. Humalda – C.I. – 17 mrt. 1724

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hobbe van Aylva
Periode: 1586 – 1792
Naam Hobbe van Aylva
Functie Kolonel te voet
Datum 24-4-1724

Zie getuigschrift dd 22-10-1750 voor soldaat Joseph Joeke, afkomstig van St Hubbert Heeren.
Het is getekend en gezegeld door Duco van Burmania, in opdracht van Hobbe baron van Aylva.
(foto: Tinco Lycklama Foundation/Wibo Boswijk)

In kasteel Neerijnen bevindt zich een wapen:
Zeer fraai is de ingangspartij met een omlijsting in rococotrant met als bekroning een wapenschild, gehouden door een eenhoorn (rechts) en een liggende leeuw (links) en waarin, gevierendeeld, de wapens van Tjaard van Aylva en Margaretha van Gendt staan. Hieronder bevindt zich een uitvoerig opschrift betreffende Jhr. Hobbe baron van Aylva heer van Waardenburg, van Hierne en van Neerijnen, met de datering 20 juli 1720 (AAB: let op: foutief!)

IR HOBBE BARON VAN AYLVA HEER VAN WAARDENBURG VAN HIERN EN VAN NEER-YNEN
ETC.ETC.ETC. DEN 20 IULIUS ANNO 1769

AYLVA (Hobbe baron van), 1696 geb. uit het huwelijk van Tjaard van Aylva, grietman van Wonseradeel en Margaretha van Gent, broeder van den voorg., overl. te Maastricht, 15 Dec. 1772. Op jeugdigen leeftijd trad hij in Nederlandschen krijgsdienst; achtereenvolgens werd hij opperstalmeester van prins Willem IV, drossaart van Buren en gemachtigde van den prins van Oranje tot vereffening van de geschillen over de nalatenschap van Willem III. Daarna werd hij kolonel van een regiment infanterie; 1 Nov. 1740 werd hij benoemd tot commandant van Maastricht De gouverneur van Maastricht, prins Willem van Hessen-Cassel, was veel in het buitenland zoodat Aylva eene zeer verantwoordelijke betrekking had. Gedurende den Oostenrijkschen successieoorlog was Maastricht een zeer belangrijk garnizoen, waar troepen van allerlei nationaliteit doortrokken of in winterkwartier lagen. Met zeer veel takt en bekwaamheid kweet hij zich van deze moeilijke betrekking.

Geboren als zoon van Tjaard van Aylva, grietman van Wonseradeel en van Margaretha van Gent. Hij vervulde diverse functies in staatse krijgsdienst. Op 1 November 1740 werd hij commandant van de vesting Maastricht. In 1748 verdedigd hij de stad tegen de Fransen. Op 5 Mei 1748 werd hij door de Prins van Oranje tot Gouverneur van Maastricht benoemd, welke vesting al op 7 Mei 1748 na de capitulatie aan de Fransen werd overgegeven.
Na de vrede van Aken vertrok het Franse garnizoen onder leiding van generaal De Courten op 3 Februari 1749 naar Maastricht, waarna de vesting door Staatse troepen werd overgenomen.
Op 26 Maart 1749 deed Aylva zijn intrede als Gouverneur van Maastricht.

portret van Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772)


Getuigschrift dd 22-10-1750 voor soldaat Joseph Joeke, afkomstig van St Hubbert Heeren.
Het is getekend en gezegeld door Duco van Burmania, in opdracht van Hobbe baron van Aylva.
(foto: Tinco Lycklama Foundation/Wibo Boswijk)


Oorkonde verleend door Oxford aan Hobbe baron van Aylva (1696-1772)
(Fries Museum)

Kolonels- en ordinarisvaandel van het Regiment (Hobbe Esaias van) Aylva, buitgemaakt in Brussel door het Franse leger in 1745/1746.

Kenmerken

NaamHobbe Esaias baron van Aylva
Woonplaats-
CompagnieC114
RangFriese Nassause Regiment - Kolonel
NationaliteitFriesland
Officier van:1715
Officier tot<1772
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)21960
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Overige
Overige
Vaandel
Voorganger in C114N.N. Ghelfus

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins