Hobbe Esaias baron van Aylva

Op 28-11-1715 werd H(obbe) van Aylva kapitein, als opvolger van N. Ghelfus.
Op 31-3-1772 werd L.(Otto Lodewijk) de Quadt kapitein, als opvolger van G(Hobbe Esaias?) van Aylva.

Kolonels- en ordinarisvaandel van het Regiment (Hobbe Esaias van) Aylva, buitgemaakt in Brussel door het Franse leger in 1745/1746.

* Eigenaar 1728-1768 van stem 4 (nu Reinsma/Van Osingaweg 45) te Schettens.
* Eigenaar 1728-1768 van stem 15 (nu Witteveen/van Osingaweg 1) te Schettens
* Eigenaar 1728-1768 van stem 10 (nu Galama/Marnedijk 3) te Schettens.
Eigenaar van Unia State te Beers in 1756.

Portret van Hobbe Esaias van Aylva.
Geschilderd door Johann Valentin Tischbein, ws tussen 1751-1753.
Afkomstig uit het Gouverneurspaleis in Maastricht, in 1798 overgebracht naar Jachtslot Fasanerie in Fulda.
Serie van 9 levensgrote postume portretten van voorgaande gouverneurs en de stadhouderlijke familie, in opdracht van de Maastrichtse gouverneur Hobbe Esaias van Aylva.
(zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gouverneurs_van_Maastricht)

Portret van Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772).
Geschilderd door Jean Fournier in 1749.
(Gelderse Kastelen Stichting)

Portret van Hobbe Esaias van Aylva.
gesigneerd en gedateerd linksonder: J.J. Heinsius . / pinxit . / 1766
heraldisch wapen op de lijst: familiewapen Van Aylva X Van Gendt
Toegeschreven aan Johann Julius Heinsius, 1766.
private collection Van Pallandt van Neerijnen, Neerijnen
– 1971 verkocht in Londen in 1972

Getekend portret van Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772)
Datering: circa 1792-1800, door L.A. Claessens.
(Rijksmuseum)

Oorkonde verleend door Oxford aan Hobbe baron van Aylva (1696-1772)
(Fries Museum)
https://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_P1979-134

Benoemde Hans Willem baron van Aylva (#12203 1751-1827) als zijn erfgenaam.
Kolonel: Aylva, Hobbe Esaias v. – i.p.v. S. v. Humalda – C.I. – 17 mrt. 1724

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hobbe van Aylva
Periode: 1586 – 1792
Naam Hobbe van Aylva
Functie Kolonel te voet
Datum 24-4-1724

Zie getuigschrift dd 22-10-1750 voor soldaat Joseph Joeke, afkomstig van St Hubbert Heeren.
Het is getekend en gezegeld door Duco van Burmania, in opdracht van Hobbe baron van Aylva.
(foto: Tinco Lycklama Foundation/Wibo Boswijk)

In kasteel Neerijnen bevindt zich een wapen:
Zeer fraai is de ingangspartij met een omlijsting in rococotrant met als bekroning een wapenschild, gehouden door een eenhoorn (rechts) en een liggende leeuw (links) en waarin, gevierendeeld, de wapens van Tjaard van Aylva en Margaretha van Gendt staan. Hieronder bevindt zich een uitvoerig opschrift betreffende Jhr. Hobbe baron van Aylva heer van Waardenburg, van Hierne en van Neerijnen, met de datering 20 juli 1720 (AAB: let op: foutief!)

IR HOBBE BARON VAN AYLVA HEER VAN WAARDENBURG VAN HIERN EN VAN NEER-YNEN
ETC.ETC.ETC. DEN 20 IULIUS ANNO 1769

Memoriesteen op de Commandantswoning te Maastricht.
Hierop staat de tekst:
1767 IS DIT GEBOUU VERNIEWT OP APPROBATIE VAN ZIJN EXCELLENTIE DEN HOOGGEBOREN HEER BARON VAN AYLVA GENERAEL VAN DE INFANTE(R)YE EN GOUVERNEUR DER STAD MAESTRIGT
https://www.maastrichtsegevelstenen.nl/MO/tertia.pdf

BASTION AYLVA
AENGELEGT INT JAER 1753 ONDER DE DIRECTIE VAN DEN DIRECTEUR DE LA RIVE
http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/plaatsenNed/maastricht-w.htm

http://www.stinseninfriesland.nl/UniaState.htm
AYLVA (Hobbe baron van), 1696 geb. uit het huwelijk van Tjaard van Aylva, grietman van Wonseradeel en Margaretha van Gent, broeder van den voorg., overl. te Maastricht, 15 Dec. 1772. Op jeugdigen leeftijd trad hij in Nederlandschen krijgsdienst; achtereenvolgens werd hij opperstalmeester van prins Willem IV, drossaart van Buren en gemachtigde van den prins van Oranje tot vereffening van de geschillen over de nalatenschap van Willem III. Daarna werd hij kolonel van een regiment infanterie; 1 Nov. 1740 werd hij benoemd tot commandant van Maastricht De gouverneur van Maastricht, prins Willem van Hessen-Cassel, was veel in het buitenland zoodat Aylva eene zeer verantwoordelijke betrekking had. Gedurende den Oostenrijkschen successieoorlog was Maastricht een zeer belangrijk garnizoen, waar troepen van allerlei nationaliteit doortrokken of in winterkwartier lagen. Met zeer veel takt en bekwaamheid kweet hij zich van deze moeilijke betrekking.
Geboren als zoon van Tjaard van Aylva, grietman van Wonseradeel en van Margaretha van Gent. Hij vervulde diverse functies in staatse krijgsdienst. Op 1 November 1740 werd hij commandant van de vesting Maastricht. In 1748 verdedigd hij de stad tegen de Fransen. Op 5 Mei 1748 werd hij door de Prins van Oranje tot Gouverneur van Maastricht benoemd, welke vesting al op 7 Mei 1748 na de capitulatie aan de Fransen werd overgegeven.
Na de vrede van Aken vertrok het Franse garnizoen onder leiding van generaal De Courten op 3 Februari 1749 naar Maastricht, waarna de vesting door Staatse troepen werd overgenomen.
Op 26 Maart 1749 deed Aylva zijn intrede als Gouverneur van Maastricht.
In 1756 liet Hobbe van Aylva, generaal en gouverneur van Maastricht, het gebouw, op de poort na, slopen om er een statige boerderij voor in de plaats te zetten. Deze boerderij werd vrijwel zeker gebouwd van het afbraakmateriaal van de state; dat gebeurde in die tijd wel vaker. Boven de deur van de boerderij werd een oude wapensteen met de familiewapens van Tyara en Buygers uit 1616 opnieuw geplaatst. Op de schoorstenen werden de oude windwijzers van de state geplaatst met de wapens van Tyara en Meynsma. In 1786 was de boerderij eigendom van jonker H.W. van Aylva, grietman van Het Bildt en was deze in gebruik bij Meinte Sjoerds Meinsma, mederechter van Baarderadeel.
Als de boerderij op 28 juni 1879 op afbraak verkocht wordt, is de poort het enige dat overblijft. Het uit kleine baksteen opgebouwde poort bezit twee sierlijke topgevels voorzien van gibbengaten. Op een gevelsteen de afgehakte wapens van Tyara en Buygers. In de zijgevels bevinden zich nog schietgaten. Voor de restauratie in 1960 bevonden zich op beide topgevels een windwijzer met de wapens van Tyara. Een hiervan is op de nok van het dak herplaatst. Het gehele terrein met de gedempte grachten is nog herkenbaar.

Portret van Hobbe Esaias van Aylva.
Geschilderd door Johann Valentin Tischbein, ws tussen 1751-1753.
Afkomstig uit het Gouverneurspaleis in Maastricht, in 1798 overgebracht naar Jachtslot Fasanerie in Fulda.


Portret van Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772).
Geschilderd door Jean Fournier in 1749.
(Gelderse Kastelen Stichting)


portret van Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772)


Getuigschrift dd 22-10-1750 voor soldaat Joseph Joeke, afkomstig van St Hubbert Heeren.
Het is getekend en gezegeld door Duco van Burmania, in opdracht van Hobbe baron van Aylva.
(foto: Tinco Lycklama Foundation/Wibo Boswijk)


Oorkonde verleend door Oxford aan Hobbe baron van Aylva (1696-1772)
(Fries Museum)


Kolonels- en ordinarisvaandel van het Regiment (Hobbe Esaias van) Aylva, buitgemaakt in Brussel door het Franse leger in 1745/1746.


Memoriesteen op de Commandantwoning te Maastricht.
(foto: https://www.maastrichtsegevelstenen.nl/MO/tertia.pdf)
1767 IS DIT GEBOUU VERNIEWT OP APPROBATIE VAN ZIJN EXCELLENTIE DEN HOOGGEBOREN
HEER BARON VAN AYLVA GENERAEL VAN DE INFANTE(R)YE EN GOUVERNEUR DER STAD MAESTRIGT

BASTION AYLVA
AENGELEGT INT JAER 1753 ONDER DE DIRECTIE VAN DEN DIRECTEUR DE LA RIVE
http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/plaatsenNed/maastricht-w.htm

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHobbe Esaias baron van Aylva
WoonplaatsMaastricht
CompagnieC114
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Officier van:1715
Officier tot1772
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)21960
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Overige
Overige
Vaandel
Overige
Overige
Voorganger in C114N.N. Ghelfus
Opvolger in C114Otto Lodewijk von Quadt

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins