Feye Bockes van Burmania

Woonde te Augustinusga, Gaykama State.

In 1643/1644 deed hij de eed als kapitein (Feyo).
Op 8-5-1645 werd hij kapitein, als opvolger van Wopcke van Roorda.
Bij huwelijk in 1649 is hij kapitein.
Tjerck van Solckema werd op 5-11-1659 vaandrig in de compagnie van kapitein F(eye) van Burmania, als opvolger van C. Buttinga.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.
In 1666 ligt hij als kapitein in garnizoen te Ameland (zie L. van Aitzema, histoirie of Verhael. (Eerste Munsterse oorlog 1665-1666)
1667 commandeur Langackerschans.
In 1672 staat Feyo van Burmania vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein.
26 november 1672 majoor regiment Aylva (Ten Raa)
Bij zijn overlijden in 1679 is hij luitenant-kolonel.
Op 22-2-1679 werd F(eye) van Burmania opgevolgd door kapitein N. Phuel.

Bij Kolonelslijst op site Wierstra, vermeld als kolonel, maar dit lijkt onjuist, er staat ook geen benoemingsdatum bij.
http://www.mpaginae.nl/At/kolonels.htm

Leedbrief dd 27-8-1639 voor overlijden van Wilhelm Balthasar thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Hij woonde toen in Leeuwarden (dit zou deze Feye moeten zijn, omdat er geen andere Feyke bekend is)
Leuwarden • Jr. Feyke van Burmania
https://www.mpaginae.nl/Schwartzenberg/WilhelmBalthaser.htm

http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm
Op 5-11-1652 koopt majoor Poppe van Burmania samen met kapitein Feye van Burmania en diens vrouw Siucke van Hania land te Augustinusga (T319-901).
Hij was later overste van het regiment van de prins van Nassau,erf-stadhouder (vermeld als zodanig in 1674,T7-587).

AAB: dit moet dan Gaykama State te Augustinusga zijn, omdat de kinderen van Edzart van Grovestins dan eigenaar zijn.

grafzerk aanwezig in Augustinusga.

Uitgenodigd op de begrafenis van Laes van Glins op 26-4-1652.
Woonde toen te Leeuwarden.
vidit – D’Capiteyn Feye van Burmania met sijn huysvrou
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Uitgenodigd op de begrafenis van Bauck van Glins op 21-1-1655.
Woonde toen te [Leeuwarden].
vidit – D’Heere capiteyn Feye van Burmania met sijn Ed. E. huysvrou, te vragen aan sijn intreck tot Lieuwarden
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Leed aangezegd van het overlijden van Jouwerke Bants op 26-7-1659.
Woonde toen te [Augustinusga]
vidi – D’capiteyn Feyo van Burmania met sijn vrouw
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van Taco van Glins op 1-3-1660.
Woonde toen te [Augustinusga].
– De Heere capitein Jr. Feio van Burmania met sijn huisvrou, tot Augustinusga
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van George van Glins van aug. 1665.
Woonde toen te [Augustinusga]
– De Heer Feyo van Burmania met sijn huisfrou, tot Augustynisga
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

e-mail van Theo Terpstra dd 9-2-2024:
Op 1 augustus 1666 bekent Jetske van Sijtsma, weduwe van jor. Jarich van Heerma, in leven capeteijn van een compagniet te voet, schuldig te wesen aen jor. Feijo van Burmania,
commandant in de Cleije Schans en capt. over een compagnie te voet, de somma van 1.000 car.gls. De obligatie wordt op 11 maart 1673 geregistreerd.
(Hypotheekboeken Wonseradeel inventarisnummer 281 folio 187&so)
(AAB: Cleije Schans zou de Kleine schans bij Terheijden/Terheyden kunnen zijn, maar dit is nog niet met zekerheid te zeggen)

Zie leedbrief van Binnert van Roorda van 5-4-1667
Woonde toen te [Leeuwarden].
– Den w. Ed. Heere cap[itei]n Jr. Feyo van Bourmania, commandeur over de fortresse Langacker-schans, met sijn huysvrou, tot Leeuwarden aan de intreck
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van Ruurd van Glins op 21-1-1669.
Woonde toen te [Leeuwarden].
vidit – De Heere Feyo van Burmania, cap[itei]n over een comp. te voet, met sijn huysvrouw, aan te dienen tot Leeuwarden aan de intreck
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Grafzerk van Feye van Burmania (1627-1679) in de kerk te Augustinusga. (foto: Walmar.nl)

Het opschrift van de zerk is als volgt:

Den 14 ianuary 1679 is in de heere ontslape den hoogh edelen gebooren ende manhaften heere ior Feio van Burmania capitain en l: collonel va een regement infanterie oud 52 iaeren ende leyd alhier begraven

Den 25 september 1680 is in de heere ontslape de hoogh edelen geboore vrou Siucke van Hania wedue va de heere in den ouderdom van[r] Feio va Burmania oud 57 iaere ende leyd alhier begrave

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFeye Bockes van Burmania
WoonplaatsAugustinusga, Gaykama State
CompagnieC32
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1645
Officier tot1679
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)12987
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Grafsteen
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C32Wopcke van Roorda
Opvolger in C32N. Rhuel

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins