Gideon Gosses van Coehoorn

Op 4-7-1685 werd G(ideon) Coehoorn kapitein, als opvolger van S(juck) van Burmania.
Op 13-10-1695 benoemd als kolonel (Comm.boeken RvS)
Op 20-7-1703 werd zijn zoon R(oeland) B(uwetius) van Coehoorn kapitein, als opvolger van G(ideon) van Coehoorn.
Op 1-3-1703 werd Johan Harmens Idsinga kolonel, als opvolger van G(ideon) van Coehoorn (C.I.)

Hij woonde van 1700-1724 op Harsta State te Hogebeintum.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Gideon van Coehoorn
Periode: 1586 – 1792
Naam Gideon van Coehoorn
Functie Kolonel
Datum 13-10-1695

Rouwbord van hem en zijn vrouw in kerk Hogebeintum:
Vrouw Catharina Imilia van Nijsten huysvrouw van de heer Gideon van Coehoorn majoor van een rigement te voet, gebooren den 4 november 1656 en gestorven den 6 januarius 1696

In de boedelinventaris dd 3-11-1680 opgemaakt te Leeuwarden, van de mr. schilder Johannes Heimans, staan veel vorderingen vermeld, waaronder een flink aantal officiers.
** De Lt (Gideon van) Coehoorn 25:00 **
Uit: Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw.
Proefschrift van Piet Bakker, 2008.

http://resources.huygens.knaw.nl/heinsiusrepublicpoliticswarfinance/Index/c
Nederlands officier; jongere broer van Menno; 1695 kolonel van een Fries regiment infanterie;
verlaat de dienst 1703 en ontvanger-generaal van Ferwerderadeel. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie; De Haan Hettema, Stamboek II, 55.

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 9580
Coehoorn Inthiema op Inkenburgh
Eesens Ripperda
Houwerda Donia van Harinxma
Meckama Goslinga

Den 15 october 1724 is tot Leeuwaerden overleden den welgeboren heer Gideon van Coehoorn old collonel van een compagnie te voet ontvanger generael van Ferwerderadeel oud 79 jaren en ongeveer ses weken en legt alhier begrav[en]

Den 6 november 1732 is tot Hogebeintum overleden den welgeboren heer Roeland Buwetius van Coehoorn collonel en capitein van de infanterij op de repartitie van de provintie Friesland in de ouderdom van 45 jaren en ses maenden en legt alhier begraven

Rouwbord van Ava Sophia van Nijsten, vrouw van kolonel Julius van Beyma.


Rouwbord van Gideon van Coehoorn (1645-1724) in de kerk Hogebeintum.
(foto: Walmar.nl)

Opschrift:
De weledel gebooren heer Gideon van Coehoorn in leven old collonel van een regiment te voet en ontfanger generael van Ferwerderadeel etc. etc. aetatis 79 obiit den 15 october 1724

Vrouw Catharina Imilia van Nijsten huysvrouw van de heer Gideon van Coehoorn majoor van een rigement te voet, gebooren den 4 november 1656 en gestorven den 6 januarius 1696

Rouwbord van Catharina van Nijsten, vrouw van Gideon Gosses van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum. (foto: Walmar)


Grafzerk van kapitein Gideon van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum.
(foto: Maikel Galama)


Grafzerk van Gideon van Coehoorn in Hogebeintum.
(foto: Walmar.nl)

Opschrift:
Coehoorn Inthiema op Inkenburgh
Eesens Ripperda
Houwerda Donia van Harinxma
Meckama Goslinga

Den 15 october 1724 is tot Leeuwaerden overleden den welgeboren heer Gideon van Coehoorn old collonel van een compagnie te voet ontvanger generael van Ferwerderadeel oud 79 jaren en ongeveer ses weken en legt alhier begrav[en]

Den 6 november 1732 is tot Hogebeintum overleden den welgeboren heer Roeland Buwetius van Coehoorn collonel en capitein van de infanterij op de repartitie van de provintie Friesland in de ouderdom van 45 jaren en ses maenden en legt alhier begraven

Rouwbord van Gideon van Coehoorn in de kerk te Hogebeintum
(foto: Maikel Galama)

Secr. G. van Koehoorn te Beintum in Ferwerderadeel, 1722 (Harsta State van)
Tekening door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGideon Gosses van Coehoorn
WoonplaatsHogebeintum, Harsta State
CompagnieC95
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenants
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1685
Officier tot1703
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35229
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
State
Rouwbord
Rouwbord
Grafsteen
Familiewapen
Voorganger in C95Sjuck van Burmania
Opvolger in C95Roeland Buwetius van Coehoorn

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins