Hotze Scheltes Lauta van Aysma

Eigenaar van ‘Osinga State’ te Schettens volgens tekening J. Stellingwerf in 1722.

Maart 1709 al kapitein volgens de Commissieboeken Raad van State.
Op 12-2-1710 werd Caspar van Tiddinga kapitein, als opvolger van H. van Aysma. (ws is dit Hotze Schelte van Aysma, maar dan zou deze eerder al kapitein zijn geworden)
Op 17-2-1710 werd H(otze) Aysma kapitein, als opvolger van N.(Reinier) Stinstra.

In 1715 was hij met zijn regiment in Witmarsum (bron: http://members.home.nl/riandirksen/captains_tot_1715.htm)
In 1717 wordt Hotse Aysma genoemd als kapitein te Leeuwarden.
Woonde te Schettens, tot ong. 1727, hierna te Zutphen.
Op 29-8-1723 wordt Feio Haringh van Harinxma benoemd tot luitenant in de compagnie van Van Aysma. (Wumkes Stads-en dorpskroniek).

www.archieven.nl: :
1726 april 9
Eiser: Horatius Lauta van Aytsma, impetrant; Gedaagde: Vrouw Lucia Juliana van Schraetenbach, gedaagde en intervenieerde definitieve sententie nr. 7

Stelden op 6 november 1727 hun huwelijkse voorwaarden op.

In juni 1728 wordt Hotze Aisma van Lauta met attestatie van Bolsward lidmaat van Zutphen.
Op 6 maart 1734 wordt aan Hotse Aijsma van Lauta, “majoor ten dienste dezer landen, geboren te Schettens, Friesland”, en zijn zonen Schelto Philip (5 jaar oud) en Antonij Jan (3 jaar) het groot burgerrecht van Zutphen verleend.

In juli 1729 Kapitein van een compagnie te voet.
In 1729 wordt hij genoemd in een akte over het dijkshuis op de Harkezijl, bij Witmarsum. Hij ‘resideert’ dan te Schettens.
Jan Andries van Sijtzama, kapitein in ’t regiment van de Heere Grave van La Lippe Schaumburg, was een neef van hem.
Infanterie Regiment 577a: Majoor vanaf 17-3-1730, Luitenant-Kolonel, 18-03-1743 (als Hotse Horatius Aytsma van Lauta) tot 18-3-1746, precies 3 jaar dus. Zijn opvolger bij beide functies is jawel: Jan Andries van Sijtzama!

http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/projecten/officiersnamen/q/text/lauta:
In 1737, 1740, 1741, 1742 (Venlo en Stevensweert) majoor van de 3e compagnie bij de infanterie in het Friese regiment van Graaf van Schaumburg Lippe te Venlo.

In 1743 luitenant-kolonel (majoor doorgehaald!) te Venlo en Stevensweert, van de 3e compagnie bij de infanterie in het Friese regiment van Graaf van Schaumburg Lippe.

In 1744 luitenant-kolonel (majoor doorgehaald!) te ’s Hertogenbosch, van de 3e compagnie bij de infanterie in het Friese regiment van Graaf van Schaumburg Lippe.

In september 1742 is hij majoor in Venlo, onder de Graaf van Schaumburg Lippe, die uit 12 compagnies bestond en in Venlo en Stevensweert in garnizoen lagen. Kapitein Harinxma en Vaandrig Prins vielen onder hem.
(Naamregister der heeren militaire officieren: den capitein …, Volume 8)

In januari 1744 wordt hij lidmaat van de Hervormde Gemeente van ’s Hertogenbosch. Hij kwam toen met attestatie van Venlo.
Op 24 maart 1744 vertrok hij naar Engeland, wegens de Franse aanval op Schotland, waar zo’n 5000 Nederlanse soldaten naar toe werden gestuurd. (Dit betrof de Oostenrijkse Successieoorlog).
(zie: https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=1-2&id=39029488)

Op 18-3-1746 werd hij Kolonel-Commandant van het 1e bataljon, in het Inf.Reg. van graaf Schaumburg-Lippe en bij Martinus Acronius.
Dit regiment vocht mee in de slag bij Rocourt, bij Luik. Het is aannemelijk dat Hotze in deze slag heeft meegevochten.

Op 15 juni 1722 maakte J. Stellingwerf van het toenmalige Osingastate te Schettens, destijds bewoond door Hotse van Aysma, een tekening die thans nog in het Fries Museum is te bezichtigen.
In in de Leeuwarder Courant van 4 Maart 1775 lezen we in een advertentie de volgende oproep: Wie eigendom meent te hebben op de grafkelder van wijlen Jhr. Hotze van Aysma ab Lauta en andere grafsteden in de kerk te Schettens, doe daarvan aangifte bij den Schoolmeester Aate Watzes aldaar.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hotze van Aijsma
Periode: 1586 1792
Naam Hotze van Aijsma
Functie Kapitein te voet
Datum 26-3-1709

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hotse Aysma van Lauta
Periode: 1586 1792
Naam Hotse Aysma van Lauta
Functie Sergeant Majoor van het Regiment van de Kolonel Graaf van der Lippe
Datum 28-3-1730

https://cbgfamiliewapens.nl/zoeken?search=lauta&collection=Familiewapens
Lauta, van
Bronvermelding
Registratiecode: HLAKNL003764
Titel: van Lauta
Afbeelding: Lauta01
Collectienummer: 1802
Familienaam
Lauta, van
Materiaal: lak
Wapenvoerder
Persoonsnaam: A van Lauta Hotse
Bron: Stadsarchief Sittard-Geleen, Civiel (B – 047).

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHotze Scheltes Lauta van Aysma
WoonplaatsSchettens, Osinga State
CompagnieC67
C169
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1709? en 1710
Officier tot1710? en <1747
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10770
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C67Reinier Stinstra

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins