Poppe Jans van Burmania

Woonde te Delfzijl (1639, leedbrief)
Woonde te Leeuwarden (1660, 1671)

Hij schreef zijn ‘geschiedenissen’.
Bekend onder de bijnaam ‘Ostendenaer’, vanwege zijn geboorteplaats Oostende.
Op 6-12-1622 vaandrig geworden (‘geschiedenissen Poppo) onder Harmen van Wonsdorp, die toen net Inthiema was opgevolgd.
Op 17-11-1625 werd Poppe Burmania luitenant in de compagnie van (Menno) Houwerda (van Meckema), als opvolger van (Jarich van?) Hottinga.
Hij zat in 1632 in de Langackerschans en kreeg toen een marsorder om te verzamelen bij de Mookerheide, als startpunt van de veldtocht langs de Maas.
Hij was in 1633 als Fries luitenant aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir.
Hij schreef in 1633 in het Album Amicorum van Jacob van Ghemmenich. (zie scans)
Was kapitein vanaf 19-2-1635, als hij (kolonel) Ids van Eminga opvolgt.
Hij trad in krijgsdienst en zag zich in 1637 tot kapitein bevorderd

Portret van Poppe Jans van Burmania (1503-1676).
Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment.
Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.
—-
https://dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/molh003nieu07_01_0458.php
Portretten, geschilderd door onbekende meesters, in het museum te Leeuwarden en bij Mr. A.H. van Slooten te Leeuwarden.

Portret van Poppe Jans van Burmania (1603-1676)
Geschilderd tussen 1625-1649, anoniem.
(www.rkd.nl)

sergeant-majoor in het Friese regiment van kolonel Jacques van Oenema; majoor in het regiment van Homme van Heytinga, 24 juli 1649; luitenant-kolonel onder diens opvolger Ernst van Aylva, 23 mei 1657; dit regiment is vanaf 1666 het regiment van Hendrik Casimir van Nassau-Dietz
Opschrift: Jo. Poppo-van Burmania / Major. Ende. Capitain.
datering: 1625 – 1649
https://rkd.nl/en/explore/images/40447

Leedbrief dd 27-8-1639 voor overlijden van Wilhelm Balthasar thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Hij woonde toen in Delfzijl
d’Elffsijl[!] • Jr. Poppe van Burmania Capitain, met sijn vrou
https://www.mpaginae.nl/Schwartzenberg/WilhelmBalthaser.htm

Haentie Tepma van de comp. van P. v. Burmania in plaets van D. Atsma, den 24. Junii 1643
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

Op 24-7-1649 benoemd tot majoor (Raad van State)
In 1656 is hij majoor.
Den 23en Mei 1657 luitenant-kolonel in het regiment van (Ernst van) Aylva geworden, waarbij hij Sybolt van Popma opvolgde.
In 1659 aanwezig bij de expeditie naar het Deense eiland Funen, onder De Ruyter.
In 1660 woonde hij te Leeuwarden als luitenant-kolonel over een regiment infanterie. (e-mail G. Mast dd 24-10-2020)
In 1664 staat hij als luitenant-kolonel vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 liep hij mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als luitenant-kolonel.
In 1665 valt hij onder kolonel Ernst van Aylva, die dat jaar komt te overlijden. Hij probeert zijn opvolger te worden.
Op 4-6-1670 werd Laurentius de Blau luitenant in de compagnie van kapitein P(oppe Jans) van Burmania, als opvolger van I.P. (Johan Poppe) van Andreae.
In 1672 staat Poppo van Burmania vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als luitenant-kolonel in garnizoen te Breda.
Op 21-9-1676 werd luitenant-kolonel Burmania opgevolgd door kapitein Coenraad van Unckel.

grafsteen Morra:
Rixt van Andreae wed. van Poppe van Burmania, lieut. coll. comm. van het lijf reg. te voet van den prins van Nassau erf-stadhouder, aet. 80 st. 4 apr. 1697.

e-mail van Jeanine Otten dd 22-1-2024:
In de boedelinventaris van Jan Jansen Schonenbeeck mr bakker, die met Elske Arents trouwt, 07-11-1654, Nedergerecht Harlingen, Inventarisatieboek 200, op fol 187r: Een handtschrift op Tonis Symens cum uxore, soldaet onder de Captein Burmania van dato den 3en september 1650 contineerende als reste seven ende dartig guldens doch onwis.

e-mail van Jeanine Otten dd 22-1-2024:
De inventaris van wijlen Claes Bambach sergeant van de Compagnie des Captein Maijors Poppe van Burmania en zijn huisvrouwe [naam niet ingevuld] beide onlangs versturven sijnde, van alle de huijsgeraden ende imboelen bij de selve echteluijden nae gelaten ende ten proffijte van desselves vier kinderen, alles op t versoeck van de officieren van de voorschreven Compagnie ende op t aengeven van den vrou die het huijs bewaerde. Actum den 17e september 1652.

Op 5-11-1652 koopt majoor Poppe van Burmania samen met kapitein Feye van Burmania en diens vrouw Siucke van Hania land te Augustinusga (T319-901).

http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm
Op 5-11-1652 koopt majoor Poppe van Burmania samen met kapitein Feye van Burmania en diens vrouw Siucke van Hania land te Augustinusga (T319-901).
Hij was later overste van het regiment van de prins van Nassau,erf-stadhouder (vermeld als zodanig in 1674,T7-587).

Uitgenodigd op de begrafenis van Laes van Glins in 1652.
Hij woonde toen te [].
ghetekent vidit bij den Raetsheer Andrée in absentie van de here Burmania nu tot Dockum sijnde – D’Heere Poppo van Burmania, mayor van een regiment soldaten, met sijn L. Huysvrou
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

e-mail van Jeanine Otten dd 22-1-2024:
In de boedelinventaris van wijlen Bartel Willems metselaar, 26-01-1655 in Nedergerecht Harlingen Inventarisatieboek 206, fol 303r: Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Bartel Willems in leven metselaer alhier, nagelaten hebbende een soontie Willem Bartels genaemt tegenwoordich in’t weeshuis alhier ten profijte van’t selve, ende der selver creditueren, op ’t aengeven van Antie Willems moeie van ’t selve kint ende huisvroue van Gerrit Sichelhoorn soldaet onder den Edele overste luitenant Poppe Burmania Oostendenaer, waertoe de belofte om alles getroulijck te sullen doen is gedaen door des kints moey ten overstaen vand praesiderende burgemeester Paulus Jansen Wiltfanck, waerop tot d’ beschrivinge is geprocedeert in manieren als volcht. Actum den 26 january 1665.
(N.B. Antie Willems te Franeker, ondertr voor Gerecht Franeker 04-09-1658 Gerryt van Sickelhoorn, wonende te Emmelcamp [Emmelkamp (Nedersaksisch), Emlichheim, dorp in Duitse deelstaat Nedersaksen in landkreis Grafschaft Bentheim, Dld.) Antie Willems tr in Herv. gem. Franeker 20-09-1658 Gerriet van Stechelhoorn, soldaat, wonende te Franeker.)

Uitgenodigd op de begrafenis van Bauck van Glins op 21-1-1655.
Woonde toen te [Leeuwarden].
vidit – De Heere Poppe van Burmania sergiant mayeur van een regiment te foet, met sijn Ed. huysvrou, Lieuwarden
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

mail G. Mast dd 24-10-2020:
–>In 1656 koopt hij een boerderij te Grouw ‘Sieu Stee’ <-- Kennelijk heeft Foocke Wijpckes niet alles kunnen betalen want in het proclamatieboek van de grietenij Idaarderadeel staat op 22 december 1656 de verkoop van dezelfde boerderij te Grouw.[1] Het gaat om de boerderij 'Sieu Stee' van 85 ½ pdm groot met 'huisinge, hooijberg, plantagie, watermeulen en vogelkoij en verdere meyersgerechtigheid'. De verkoopprijs is 2.800 g.g. met een zilveren ducaton. De verkopers zijn Saecke Pijters en zijn vrouw Trintie Harings. Kopers zijn Poppe van Burmania, majoor van een regiment soldaten te voet en kapitein van een compagnie, en zijn vrouw Clara van Andrae. In de verkoop wordt geregeld dat Saecke Pijters verzekerd is van 14 jaar huur tegen een jaarlijkse huursom van 100 g.g. Op 3 augustus 1657 wordt deze overeenkomst van verkoop en verhuur in het hypotheekboek van Idaarderadeel geregistreerd.[2] De zate wordt hierin 'Sijuistee' genoemd. E-mail van Jeanine Otten dd 22-1-2024: Bij het transcriberen van de Harlinger boedelinventarissen in Nedergerecht Harlingen komen we tegen: "wijlen Hendrick Hoxter adelborst onder kapt. majoor Poppe Jans van Burmania Oostendre". -- Hendrick blijkt eigenlijk Hendrick Balcken te heten, hij kwam uit Höxter (een stad in Noordrijn-Westfalen, Dld). Hij overleed met zijn echtgenote Geesje Ellerts in pestjaar 1656 in een woning die hij huurde van burgemeester Popta op de Hofstraat in Harlingen, de boedelinventaris werd opgesteld op 15 april 1656. Zo'n tweeënhalve maand later, op 4 juli 1656, komt zijn zuster Catrina Balcken uit Fürstenau naar Harlingen, voor de erfenis. Fürstenau is nu een stadsdeel van Höxter. Catrina Balcken weduwe Lippus Swartrock wonende te Fürstenau (ten N van Osnabrück, Dld) komt met haar schoonzoon Geert Martijn, voor zichzelf en als lasthebbende van haar broer Henning Balcken en haar zus Maria Balcken als naaste bloedverwanten en erfgenamen van wijlen Hendrik Balcken gewezen adelborst onder de compagnie van kapitein majoor jonker Poppe van Burmania Oostendre. Aan de andere kant zijn aanwezig Anneke Jans jongedochter gesterkt met haar voogd Lenert Taet, wonende te 's Gravenhage, als naaste bloedverwante en erfgename van haar wijlen tante Geesie Ellerts echtgenote van wijlen Hendrick Balcken. Ze komen om een verdeling te maken van de goederen die zijn nagelaten door de wijlen echtgenoten. Leed aangezegd van het overlijden van Jouwerke Bants op 26-7-1659. Woonde toen te [Leeuwarden]. gesyen met leetwesen - De Heere Poppo van Burmania, luytenant colonell, met sijn huysvrou http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm Zie leedbrief van Taco van Glins op 1-3-1660. Woonde toen te []. gesien - Juffrou Clara van Andree huisvrou van de Heere Poppo van Burmania Oostendenar http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm Zie leedbrief van George van Glins van aug. 1665. Woonde toen te [Leeuwarden]. vidit - De Heer Poppo van Burmania met sijn huisvrou, tot Leeuwarden http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm Zie leedbrief van Binnert van Roorda van 5-4-1667 Woonde toen te [Leeuwarden]. vidit - Den Heere Poppe van Bourmania, luyt. collenel[!] over een regiment te voet, met sijn Ed. huysvrou, tot Leeuwarden http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm Zie leedbrief van Ruurd van Glins op 21-1-1669. Woonde toen te []. vidit - De Heere Poppe van Burmania, colonel luit. over een regement[!] te voet, met sijn huysvrouw http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm e-mail van Theo Terpstra dd 2-2-2024: Op 10 maart 1671 bekennen jor. Poppe van Burmania, colonel luijt. van een regiment soldaten, ende vrouwe Claara van Andrae, echteluijden binnen Leeuwarden, wederom nieuwe in huijringe gemaeckt te hebben sulcx doende en verhuirende mits desen aen Gerrijt Gerrijts voor hem ende de rato caverende voor sijn echte vrou, seeckere onse plaets, groot 59 pondemate gelegen tot Witmaersum met de huijsinge en schuijre bij de huijrders echteluijden enige jaren al bewoont ende gebruijckt wordende. Het huijrcontract wordt op 12 maart 1671 geregistreerd. (Hypotheekboeken Wonseradeel inventarisnummer 281 folio 38) Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Poppe van Burmania [Bourmania] Periode: 1586 - 1792 Naam Poppe van Burmania [Bourmania] Functie Kapitein Voorganger wijlen Eduard van Emminga Datum 1654-04-30 (let op: later ingeschreven, moet 1635) Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Poppe van Burmania Oostendemaer Periode: 1586 - 1792 Naam Poppe van Burmania Oostendemaer Functie Sergeant Majoor [regiment Aylva] Voorganger Sybolt van Popma Datum 24-07-1649 [caption id="attachment_8236" align="alignnone" width="329"] Portret van Poppe Jans van Burmania.
(Regimentserie)[/caption]

Portret van Poppe Jans van Burmania (1603-1676)


Portret van Claer Andreae (1617-1696), vrouw van Poppe Jans van Burmania.
(Collectie Fries Museum)


Poppe Jans van Burmania bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.


Enege gedenckwerdege geschiedenissen: kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania.

Bijdage van Poppe Jans van Burmania in het Album Amicorum van Jacobus van Ghemmenich, 1633.
(foto: Supersneuper/Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPoppe Jans van Burmania
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC12
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1635
Officier tot1676
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32395
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Boeken/artikelen
Album Amicorum
Voorganger in C12Y. van Loo
Opvolger in C12Douwe Ernst van Aylva

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins