Poppe Jans van Burmania

Woonde te Leeuwarden (1660)

Hij schreef zijn ‘geschiedenissen’.
Bekend onder de bijnaam ‘Ostendenaer’, vanwege zijn geboorteplaats Oostende.
Op 6-12-1622 vaandrig geworden (‘geschiedenissen Poppo) onder Harmen van Wonsdorp, die toen net Inthiema was opgevolgd.
Op 17-11-1625 werd Poppe Burmania luitenant in de compagnie van (Menno) Houwerda (van Meckema), als opvolger van (Jarich van?) Hottinga.
Hij zat in 1632 in de Langackerschans en kreeg toen een marsorder om te verzamelen bij de Mookerheide, als startpunt van de veldtocht langs de Maas.
Hij was in 1633 als Fries luitenant aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir.
Hij schreef in 1633 in het Album Amicorum van Jacob van Ghemmenich. (zie scans)
Was kapitein vanaf 19-2-1635, als hij (kolonel) Ids van Eminga opvolgt.
Hij trad in krijgsdienst en zag zich in 1637 tot kapitein bevorderd
Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.

Haentie Tepma van de comp. van P. v. Burmania in plaets van D. Atsma, den 24. Junii 1643
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

Op 24-7-1649 benoemd tot majoor (Raad van State)
In 1656 is hij majoor.
Den 23en Mei 1657 luitenant-kolonel in het regiment van (Ernst van) Aylva geworden, waarbij hij Sybolt van Popma opvolgde.
In 1659 aanwezig bij de expeditie naar het Deense eiland Funen, onder De Ruyter.
In 1660 woonde hij te Leeuwarden als luitenant-kolonel over een regiment infanterie. (e-mail G. Mast dd 24-10-2020)
In 1664 staat hij als luitenant-kolonel vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 liep hij mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als luitenant-kolonel.
In 1665 valt hij onder kolonel Ernst van Aylva, die dat jaar komt te overlijden. Hij probeert zijn opvolger te worden.
Op 4-6-1670 werd Laurentius de Blau luitenant in de compagnie van kapitein P(oppe Jans) van Burmania, als opvolger van I.P. (Johan Poppe) van Andreae.
In 1672 staat Poppo van Burmania vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als luitenant-kolonel in garnizoen te Breda.
Op 21-9-1676 werd luitenant-kolonel Burmania opgevolgd door kapitein Coenraad van Unckel.

grafsteen Morra:
Rixt van Andreae wed. van Poppe van Burmania, lieut. coll. comm. van het lijf reg. te voet van den prins van Nassau erf-stadhouder, aet. 80 st. 4 apr. 1697.

https://rkd.nl/en/explore/images/40447:
sergeant-majoor in het Friese regiment van kolonel Jacques van Oenema; majoor in het regiment van Homme van Heytinga, 24 juli 1649; luitenant-kolonel onder diens opvolger Ernst van Aylva, 23 mei 1657; dit regiment is vanaf 1666 het regiment van Hendrik Casimir van Nassau-Dietz
Opschrift: Jo. Poppo-van Burmania / Major. Ende. Capitain.

Zie nog een schilderij van hem van Wybrand de Geest uit ong. 1638 (boek Wassenbergh).
Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.

https://dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/molh003nieu07_01_0458.php
Portretten, geschilderd door onbekende meesters, in het museum te Leeuwarden en bij Mr. A.H. van Slooten te Leeuwarden.

Op 5-11-1652 koopt majoor Poppe van Burmania samen met kapitein Feye van Burmania en diens vrouw Siucke van Hania land te Augustinusga (T319-901).

http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm
Op 5-11-1652 koopt majoor Poppe van Burmania samen met kapitein Feye van Burmania en diens vrouw Siucke van Hania land te Augustinusga (T319-901).
Hij was later overste van het regiment van de prins van Nassau,erf-stadhouder (vermeld als zodanig in 1674,T7-587).

Uitgenodigd op de begrafenis van Laes van Glins in 1652.
Hij woonde toen te [].
ghetekent vidit bij den Raetsheer Andrée in absentie van de here Burmania nu tot Dockum sijnde – D’Heere Poppo van Burmania, mayor van een regiment soldaten, met sijn L. Huysvrou
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Uitgenodigd op de begrafenis van Bauck van Glins op 21-1-1655.
Woonde toen te [Leeuwarden].
vidit – De Heere Poppe van Burmania sergiant mayeur van een regiment te foet, met sijn Ed. huysvrou, Lieuwarden
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

In 1656 koopt hij een boerderij te Grouw ‘Sieu Stee’ (e-mail van G. Mast dd 24-10-2020).

Leed aangezegd van het overlijden van Jouwerke Bants op 26-7-1659.
Woonde toen te [Leeuwarden].
gesyen met leetwesen – De Heere Poppo van Burmania, luytenant colonell, met sijn huysvrou
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van Taco van Glins op 1-3-1660.
Woonde toen te [].
gesien – Juffrou Clara van Andree huisvrou van de Heere Poppo van Burmania Oostendenar
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van George van Glins van aug. 1665.
Woonde toen te [Leeuwarden].
vidit – De Heer Poppo van Burmania met sijn huisvrou, tot Leeuwarden
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van Binnert van Roorda van 5-4-1667
Woonde toen te [Leeuwarden].
vidit – Den Heere Poppe van Bourmania, luyt. collenel[!] over een regiment te voet, met sijn Ed. huysvrou, tot Leeuwarden
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van Ruurd van Glins op 21-1-1669.
Woonde toen te [].
vidit – De Heere Poppe van Burmania, colonel luit. over een regement[!] te voet, met sijn huysvrouw
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Poppe van Burmania [Bourmania]
Periode: 1586 – 1792
Naam Poppe van Burmania [Bourmania]
Functie Kapitein
Voorganger wijlen Eduard van Emminga
Datum 1654-04-30 (let op: later ingeschreven, moet 1635)

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Poppe van Burmania Oostendemaer
Periode: 1586 – 1792
Naam Poppe van Burmania Oostendemaer
Functie Sergeant Majoor [regiment Aylva]
Voorganger Sybolt van Popma
Datum 24-07-1649

Portret van Poppe Jans van Burmania.
(Regimentserie)


Portret van Poppe Jans van Burmania (1603-1676)


Portret van Claer Andreae (1617-1696), vrouw van Poppe Jans van Burmania.
(Collectie Fries Museum)


Poppe Jans van Burmania bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.


Enege gedenckwerdege geschiedenissen: kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania.

Bijdage van Poppe Jans van Burmania in het Album Amicorum van Jacobus van Ghemmenich, 1633.
(foto: Supersneuper/Fries Museum)

Kenmerken

NaamPoppe Jans van Burmania
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC12
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1635
Officier tot1676
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32395
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Boeken/artikelen
Album Amicorum
Voorganger in C12Y. van Loo
Opvolger in C12Douwe Ernst van Aylva

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins