Poppe Jans van Burmania

-luitenant, kapitein, sergeant-majoor, luitenant-kolonel
-in 1633 is hij als luitenant aanwezig bij de lijkstatie van Ernst Casimir.
-op 19-2-1635 volgt hij Ids van Eminga op als kapitein
-Van 1635-1638 is hij majoor.

-in 1638 was hij sergeant-majoor
Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.

-in dec. 1655 is hij majoor, als hij boerderij in Grouw koopt.
–<1676 wordt hij luitenant-kolonel -op 21-9-1676 wordt zijn compagnie opgevolgd door kapitein Coenraad van Unckel. Poppo was toen luit.kolonel -schreef zijn 'Geschiedenissen' -grafsteen in kerk Morra vindplaats: in de kerk; onder de vloer? type: Grafstenen bron: Grafschriften Roorda plaats: Morra boeknummer: 4617 Rixt van Andreae wed. van Poppe van Burmania, lieut. coll. comm. van het lijf reg. te voet van den prins van Nassau erf-stadhouder, aet. 80 st. 4 apr. 1697 Hij schreef zijn 'geschiedenissen'. Bekend onder de bijnaam 'Ostendenaer', vanwege zijn geboorteplaats Oostende. Op 6-12-1622 vaandrig geworden ('geschiedenissen Poppo) onder Harmen van Wonsdorp, die toen net Inthiema was opgevolgd. Op 17-11-1625 werd Poppe Burmania luitenant in de compagnie van (Menno) Houwerda (van Meckema), als opvolger van (Jarich van?) Hottinga. Hij zat in 1632 in de Langackerschans en kreeg toen een marsorder om te verzamelen bij de Mookerheide, als startpunt van de veldtocht langs de Maas. Hij was in 1633 als Fries luitenant aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir. Hij trad in krijgsdienst en zag zich in 1637 tot kapitein bevorderd Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia. Was kapitein vanaf 19-2-1635, als hij (kolonel) Ids van Eminga opvolgt. In 1656 is hij majoor. Den 23en Mei 1657 luitenant-kolonel in het regiment van Aylva geworden. In 1659 aanwezig bij de expeditie naar het Deense eiland Funen, onder De Ruyter. In 1664 staat hij als luitenant-kolonel vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus. In 1665 valt hij onder kolonel Ernst van Aylva, die dat jaar komt te overlijden. Hij probeert zijn opvolger te worden. Op 4-6-1670 werd Laurentius de Blau luitenant in de compagnie van kapitein P(oppe Jans) van Burmania, als opvolger van I.P. (Johan Poppe) van Andreae. Op 21-9-1676 werd luitenant-kolonel Burmania opgevolgd door kapitein Coenraad van Unckel. grafsteen Morra: Rixt van Andreae wed. van Poppe van Burmania, lieut. coll. comm. van het lijf reg. te voet van den prins van Nassau erf-stadhouder, aet. 80 st. 4 apr. 1697. https://rkd.nl/en/explore/images/40447: sergeant-majoor in het Friese regiment van kolonel Jacques van Oenema; majoor in het regiment van Homme van Heytinga, 24 juli 1649; luitenant-kolonel onder diens opvolger Ernst van Aylva, 23 mei 1657; dit regiment is vanaf 1666 het regiment van Hendrik Casimir van Nassau-Dietz Opschrift: Jo. Poppo-van Burmania / Major. Ende. Capitain. Zie nog een schilderij van hem van Wybrand de Geest uit ong. 1638 (boek Wassenbergh). Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia. https://dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/molh003nieu07_01_0458.php Portretten, geschilderd door onbekende meesters, in het museum te Leeuwarden en bij Mr. A.H. van Slooten te Leeuwarden. Op 5-11-1652 koopt majoor Poppe van Burmania samen met kapitein Feye van Burmania en diens vrouw Siucke van Hania land te Augustinusga (T319-901). http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm Op 5-11-1652 koopt majoor Poppe van Burmania samen met kapitein Feye van Burmania en diens vrouw Siucke van Hania land te Augustinusga (T319-901). Hij was later overste van het regiment van de prins van Nassau,erf-stadhouder (vermeld als zodanig in 1674,T7-587). Uitgenodigd op de begrafenis van Laes van Glins in 1652. Hij woonde toen te []. ghetekent vidit bij den Raetsheer Andrée in absentie van de here Burmania nu tot Dockum sijnde - D'Heere Poppo van Burmania, mayor van een regiment soldaten, met sijn L. Huysvrou http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm Uitgenodigd op de begrafenis van Bauck van Glins op 21-1-1655. Woonde toen te [Leeuwarden]. vidit - De Heere Poppe van Burmania sergiant mayeur van een regiment te foet, met sijn Ed. huysvrou, Lieuwarden http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm Leed aangezegd van het overlijden van Jouwerke Bants op 26-7-1659. Woonde toen te [Leeuwarden]. gesyen met leetwesen - De Heere Poppo van Burmania, luytenant colonell, met sijn huysvrou http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm Zie leedbrief van Taco van Glins op 1-3-1660. Woonde toen te []. gesien - Juffrou Clara van Andree huisvrou van de Heere Poppo van Burmania Oostendenar http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm Zie leedbrief van George van Glins van aug. 1665. Woonde toen te [Leeuwarden]. vidit - De Heer Poppo van Burmania met sijn huisvrou, tot Leeuwarden http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm Zie leedbrief van Binnert van Roorda van 5-4-1667 Woonde toen te [Leeuwarden]. vidit - Den Heere Poppe van Bourmania, luyt. collenel[!] over een regiment te voet, met sijn Ed. huysvrou, tot Leeuwarden http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm Zie leedbrief van Ruurd van Glins op 21-1-1669. Woonde toen te []. vidit - De Heere Poppe van Burmania, colonel luit. over een regement[!] te voet, met sijn huysvrouw http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm [caption id="attachment_8236" align="alignnone" width="329"] Portret van Poppe Jans van Burmania.
(Regimentserie)[/caption]

Portret van Poppe Jans van Burmania (1603-1676)


Portret van Claer Andreae (1617-1696), vrouw van Poppe Jans van Burmania.
(Collectie Fries Museum)

Poppe Jans van Burmania bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NaamPoppe Jans van Burmania
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC12
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1635
Officier tot1676
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32395
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Voorganger in C12Tjaert van Roussel
Opvolger in C12Goslick van Herema

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins