Ignatius van Kingma

Laatste bewoner van Kingma State te Zweins.

zijn schilderij uit 1695 hangt in het Poptaslot te Marsum (Fr.)
(zie: https://rkd.nl/nl/explore/images/204370)

Rouwbord van zijn vrouw Yda van Meynsma hing in kerk te Beers, helaas verdwenen.
Opschrift was:
Vrouwe Ida van Meiijnsma vrouw van de heer Ignatius van Kingma collonel te paarde obiit den 29 november 1671 aetatis 46

Op 6-1-1665 begeleidde hij vorst Johan Maurits van Nassau-Siegen op ziijn terugtocht naar Holland, maar hij zakte door een brug in Franeker.
Ignatius Kingma leide de cavalerie van Johan maurits en zakte naast Johan Maurits door de brug.

De kerk van Boer heeft een monumentale ingangspoort die afkomstig is uit Elgersma State te Boer.
De tekst erop: CI IVK HNP  Anno 1664

Op 15-12-1664 liep hij mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.

Hypotheekboeken van Wonseradeel inventarisnummer 284 (1677-1679), image 277, een verhuurakte van Ignatius Kingma, ritmeester woonachtig tot Sweijns, van een sate en landen tot waarschijnlijk Parrega, van 9 februari 1667.
(e-mail van Theo Terpstra dd 24-4-1667)

Kerk Boer:
Het houten tongewelf in de kerk stamt uit 1570 en heeft doorhangende schenkels, versierd met een gesneden lijst.
De trekbalken zijn van sleutelstukken voorzien. De zeventiende-eeuwse preekstoel is een geschenk van kolonel Ignatius van Kingma (begraven in Zweins), een opmerkelijke gift voor iemand die zelf katholiek was.
Op de kuip staat zijn naam : I-V-KINGMA

Op 13-2-1647 werd Inte Kingma vaandrig in de compagnie van ritmeester Spaen, als opvolger van H. Schalbroek.
Op 26-4-1652 werd jr. Henricus Georgius thoe Schwartzenberg cornet in de compagnie van Spaen, nu Kingma, als opvolger van J(Ynte) van Kingma.
Op 25-4-1652 werd Ingnatius van Kingma ritmeester , als opvolger van J(acob) Spaen.
In 1652 lag hij in garnizoen te Brouwershaven, toen zijn vrouw stierf.

20-07-1640, Utrecht, Cornet van een Compagnie Harquebusiers.
1651, Ritmeester.
1654, Coll. Ritmeester van een regiment en Compagnie te paard
Op 13-12-1661 werd Jurrien van Hees cornet in de compagnie van ritmeester (Ynte van) Kingma, als opvolger van Jr. F. Harinxma van Donia.
In 1664 staat hij als ritmeester vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
1671, Majeur van een regiment te Paard.
Kolonelsbenoemingen: Kingma, Ignatius – S.R. – 25 febr. 1671

Op 19-3-1671 werd zijn eigen Regiment Kingma opgericht, welke weer werd opgeheven per 11-6-1686.
Hierin de majoors Timen Johan van Lintelo (1671-1673) (van de Eese) en Hendrik de Sandra (1673-1686)

In 1672 waren het Infanterie Regiment van Hans Willem van Aylva en cavallerie Regiment van Kingma aanwezig bij de verdediging van de grens in Oost-Betuwe (grofweg Arnhem-Nijmegen) en later bij de verdediging van de stad Nijmegen.
In Nijmegen stonden ze gezamenlijk onder bevel van militair gouverneur Johan van Welderen en voordien onder Johan Barton de Montbas.
(e-mail van Geert Rolf dd 30-1-2022)

Op 14-5-1686 werd ritmeester J(=Ynte) van Kingma opgevolgd door Jr. Douwe Carel van Unia.

Uitgenodigd op de begrafenis van Jouwerke Bants op 26-7-1659.
Woonde toen te [Sweyns].
vidit – de Heer ritmr. Ignatius à Kinghma met sijn huysvrou
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van Taco van Glins op 1-3-1660.
Woonde toen te [Sweins].
vidit – De Heere ritmeester Ignatius van Kingma met sijn huisvrou, tot Sweins
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief overlijden James Murray 5 juli 1684
Woonplaats: []
De Heer Colonel Ingnatius van Kingma
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Ignatius van Kingma
Portret uit 1695
zie: https://rkd.nl/nl/explore/images/204370
Momenteel in het Poptaslot te Marssum
(foto: Poptaslot)


Portret van ritmeester Ignatius van Kingma
(Poptaslot te Marssum)


Monumentale poort uit 1664 kerk Boer met letter IVK (Ignatius van Kingma)

De kerk van Boer heeft een monumentale ingangspoort die afkomstig is uit Elgersma State te Boer.
De tekst erop: CI IVK HNP  Anno 1664

Detail poort kerk te Boer, met de letter IVK (Ignatius van Kingma)


Kuip van de preekstoel te Boer met opschrift I-V-KINGMA.


Grafzerk van Ignatius van Kingma in de kerk te Zweins.


Grafzerk van Ignatius van Kingma in de kerk te Zweins
(foto: Dexter Kingma)


Sjabrak van Ynte van Kingma
(Collectie Fries Museum)


Epitaaf van Jaecke van Vierssen (ong. 1621-1700), vrouw van Ynte van Kingma, in de kerk te Zweins.

Opschrift:
Grafgedicht ter gedachtenisse van den ed. deugt-rijcke juffrou Iaeycke van Vierssen, in leven gemalinnen van den ed. manhaften Ignatius van Kingma, ritmeester van een compagnie Harquebussiers

Dat Godt te samen voecht, can hij haest wederscheiden,
En brekens houwlijksbant en nemen een van beiden,
Gelijck als in dit schrift in marmer uyt geprent,
Een yder, die ’t aenschout, gemaeckt wort hier bekent:
Jaeycke, der vrouwen roem, een beelt van vele deuchden
Jaeycke, door wiens bedryf, de vrouwen haer verheuchden,
Wort door een hete koorts met ’s lyfs-vrucht wechgeruckt,
En als een jonge roos uyt ’t hofjen afgepluckt
Sy was door ’t echte-bed geen drie-en-dartich weken
Met Kingma vergeselt. Maer nadat zijn besweken
De krachten van haer lyf: de doot een eynde maeckt
Terwyl haer man voor ’t landt in Brouwershaven waeckt

Obyt 28 iuly 1652

d. E.L. Hesenaer s.m. In Schingen Slapeterp

Kingma State te Zweins.
Tekening door Albert Martin omstreeks 1860-1870
(Fries Museum)


Familiewapen Kingma
(CBG Familiewapens)


Ynte van Kingma bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Ruiter voor de Republiek. Ignatius van Kingma, een Friese kolonel in het Rampjaar 1672.
Joost Kingma, 2022.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamIgnatius van Kingma
WoonplaatsZweins, Kingma State
CompagnieRITMEESTERS 6
RangFriese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1652
Officier tot1686
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)36476
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenRouwbord
Overige
Overige
Overige
Grafsteen
Epitaaf
Overige
State
Familiewapen
Boeken/artikelen
Voorganger in RITMEESTERS 6Jacob Spaen
Opvolger in RITMEESTERS 6Douwe Carel van Unia

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins