Afbeeldingen van het Friese Regiment

Overzicht van alle afbeeldingen per categorie die gekoppeld zijn aan offcieren.

Ze zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Portret

Abraham Frederik van Schurman

portret van Abraham Frederik van Schurman (1730-1783) Martenahuis te Franeker

Adolf van Nassau-Siegen

Portret van Adolf van Nassau-Siegen uit ca. 1609-1633 van Jan Antonisz. van Ravesteyn. Afkomstig uit de zgn. Leeuwarden reeks, uit het voormalige Stadhouderlijk Hof.

Adriaen Slijp

Portret van Adriaan Slijp (ong. 1600-1662?).

Andolf Clant

Andolf Clant bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Anthonis van Aylva

Detail van de bijdrage van Antonius van Aylva (ong. 1570-1618) in het Album Amicorum van Anna van de Boetzelaer. (zie: https://www.hvnf.nl/2021/05/alba-amicorum-met-friese-inscripties-en-meer/)

Arent Arents van Loo

Portret van Arent Arents van Loo (Regimentserie)

Arent Gerrits van Loo

Arent Gerrits van Loo bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Arent van Lintelo

Arent van Lintelo bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Aucke Andriesz. Stellingwerf

Postuum portret van Aucke Stellingwerff bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Auke_Stellingwerf

Baerthe van Idsaerda

Portret van Baerthe van Idsaerda (Regimentserie)

Balthasar Jacott

Detail van het Jacott familieportret uit ca. 1670: Balthasar Jacott

Balthasar van Beyma

Afbeelding van Balthasar van Beyma (Rijksmuseum)

Bartholt Entens

Portret van Bartholt Entens (1539-1580)

Berend Diederik van Sevenaer

Berend Diederik van Sevenaer bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Bernhard Entens

Bernhard Entens bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Caspar van Tiddinga

Caspar van Tiddinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

Charles de Lannoy

Portret van Charles de Lannoy (1664-1713)

Charles de Saumaise

Charles de Saumaise (1704-1770) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Christiaan van Nassau-Dillenburg

Portret van Christiaan van Nassau-Dillenburg (1688-1739) Geschilderd naar Lancelot Volders ong. 1670-1713. (foto: RKD.nl)

Christiaan van Wartensleben

Christiaan van Wartensleben bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Damas van Loo

Damas van Loo bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Doecke van Hemmema

Duco van Hemmema bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Donald Alexander Mallet

Donald Alexander Malet (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Douwe Aylva van Loo

Douwe Aylva van Loo in de lijkstatie van Willem Frederik in 1664.

Douwe Carel van Unia

Portret van Douwe Carel van Unia (1645-1708) Fries Museum

Douwe Gerrits van Cammingha

Portret van (vermoedelijk) Douwe Gerrits van Cammingha (1684-1728) Fries Museum

Douwe Sirtema van Grovestins

portret van kolonel Douwe Sirtema van Grovestins (1652-1690)

Eelco Hettes van Glinstra

Eelco van Glinstra Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Eppo Gockinga

Eppo van Gockinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Ernst Willem van Haren

Ernst Willem van Haren bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Evert Hanecroth

Portret van Eberhardt Hanecroth. Kapitein van een compagnie van het regiment van Ernst Casimir van Nassau. (Rijksmuseum, schilder onbekend)

Evert van Ensse

Afbeelding van hem op schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk) Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Fecco Dominicus van Sytzama

Portret van Fecco Dominicus van Sytzama (1693-1755) (door Bernardus Accama, Fries Museum)

Feye Feyes van Heemstra

Portret van Feye Feyes van Heemstra (1606-1636) (foto Rkd.nl)

Feye Feyes van Heemstra

Portret van Feye Feyes van Heemstra

Feye Scheltesz. van Heemstra

Feye van Heemstra (1694-1748) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Feye Scheltesz. van Heemstra

Portret van Feye Scheltesz. van Heemstra (1694-1748)

Focke van Ripperda

Portret van 'een' Ripperda, geschilderd ca. 1615-1620. Het kan hier dus gaan om kapitein Focke van Ripperda (ong. 1580-1617)

Foppe Sirtema van Grovestins

Portret van Foppe Sirtema van Grovestins. (Regimentserie)

Foppe van Camstra

Portret uit 1572 van de watergeus Foppe van Camstra (1530-<1578)

Frans van Eminga

Mogelijk portret van Frans van Eminga (1659-1720), door Nicolaes Maes geschilderd in 1682.

Frans van Unia

Portret van Frans van Unia (1677-<1752) (Fries Museum)

Frederick van Vervou

Albumbijdrage met portret uit 1574 van Frederick van Vervou in het album van Poppe van Feytsma

Frederik de Drevon

Frederik de Drevon (gehuwd 1733) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Gellius Nijs

Portret van Gellius Nijs (regimentserie)

Gellius Wybrandus van Aytta

Gellius Wybrandus van Aytta Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Gemme Onuphrius van Burmania

Portret van Gemme Onuphrius van Burmania (1697-1759) Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Door: Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Portret van Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Geschilderd in 1656 door Wybrand de Geest.

Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Gerrit Jan Sichterman

Portret van Gerrit Jan Sichterman (1725-1796). Detail van familieportret uit 1745 door Philip van Dijk.

Gerrit Jochums van Amama

Gerrit van Amama bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

Gerrit Watzes van Cammingha

portret van Gerrit (of: Gerrolt) van Cammingha (1647-1712) uit 1680. (Fries Museum)

Gideon Gosses van Coehoorn

Secr. G. van Koehoorn te Beintum in Ferwerderadeel, 1722 (Harsta State van) Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Gijsbertus van Voort

Portret van Gijsbertus van Voort (Regimentserie)

Hans Hendrik van Haersma

Hans Hendrik van Haersma Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Hans Willem baron van Aylva

Hans Willem baron van Aylva bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Hans Willem van Aylva

Hans Willem van Aylva 'van Hornhuisen' Serie van 23 (of 24) portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731

Haring Douwes van Harinxma

Miniatuurportret van Haring van Harinxma (1604-1669) (Fries Museum)

Haye van Rinia

Haye van Rinia bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Heinrich Chemnitz

Afbeelding van Heinrich Kemnitz in collectie British Museum. 'illustration to Küster's 'Martin Friedrich Seidels Bilder-Sammlung' (Berlin: 1751)'.

Heinrich Chemnitz

Hendrick Kimnitz, ceremoniemeester in de lijkstatie van Willem Lodewijk, 1620

Hendrick de Baar

Hendrick de Baer bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz. Regimentserie

Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

Portret van Hendrik Casimir II (1657-1696), geschilderd door Bernardus Accama in 1721. Martenahuis te Franeker

Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

Hendrik Casimir II bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Hendrik de Sandra

Portret van Hendrik de Sandra (door Pieter van Anraedt, 1661)

Hendrik Maurits Brunet de Rochebrune

Hendrik Maurits Brunet de Rochebrune (1697-1732) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Hendrik Philip de Muisson

Hendrik Philip de Muisson (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Hervé de Vaillant

Hervé de Vaillant (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Hessel Hotzes van Aysma

Hessel van Aysma (ong. 1635-<1680) bij de lijkstatie van Willem Frederik in 1666.

Hessel Meckema van Aylva

Portret van Hessel Meckema van Aylva (1608-1660) (Fries Museum)

Hobbe Esaias baron van Aylva

portret van Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772)

Hobbe van Hermana

Bijdrage met eigen portret uit 1574 in het Album Amicorum van Poppe van Feytsma door Hubertus van Hermana (ong 1555->1592)

Holger van Rosencrantz

Portret van Holger van Rosencrantz

Idzart Tjaerda van Starkenborgh

Portret van Edzard Tjaerda van Starckenborgh (1571-1625) Anoniem, 1605. (RKD.nl)

Ignatius van Kingma

Ignatius van Kingma Portret uit 1695 zie: https://rkd.nl/nl/explore/images/204370 Momenteel in het Poptaslot te Marssum (foto: Poptaslot)

Ignatius van Kingma

Ynte van Kingma bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Jacob Spaen

Portret van Jacob Spaen (1615-1655) (Rkd.nl)

Jacob van Claerhout

Afbeelding van hem op schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk) Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Jacob van Roussel

Jacob van Roussel bij de lijkstatie van Ernst Casimir, januari 1633

Jacobus de Laignier

Portret uit 1650 van Jacobus de Laignier (ong. 1625-?). (Fries Museum)

Jacobus Deketh

Portret van Jacobus Deketh, geschilderd in 1761 (Fries Scheepvaartmuseum)

Jan Gerckes Hoptilla

Portret van Jan Gerckes Hoptilla (ong. 1580->1647) Regimentserie

Jan Raeses van Vervou

Jan van Vervou, detail van zijn zerk te Franeker.

Jan Sicco Rijksbaron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Portret van Jan Sicco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Jarich van Liauckema

Afbeelding van hem op schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk) Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Jarich van Liauckema

Portret van Jarich van Liauckema (collectie Fries Museum, 1600-1610)

Jarich van Liauckema

Portret van Jarich van Liauckema (collectie Fries Museum, 1619)

Jean de Valat

Jean de Valat (1684-1772) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Jetso Idsard van Burmania

Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775) Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Door: Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Johan Baptiste van Taxis

Afbeelding van hem op schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk) Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Johan Gruys

Schilderij van Johan Gruys uit 1655 van Lucas de Kaey.

Johan Gruys

Johan Gruys bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Johan Lodewijk van Doys

(pendant) portret van Johan Lodewijk van Doys (1669-1702), kapitein Foto: Dekema State te Jelsum.

Johan Maurits van Nassau-Siegen

Portret van graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen (door ?) Wikipedia

Johan van Coenders

Johan Coenders bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Johan van Molenschot

Portret van Johan van Molenschot (1649-1721) Geschilderd in 1684 door Julius de Geest.

Johan Willem Friso van Nassau-Dietz

portret van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711), geschilderd door Bernardus Accama in 1721. Martenahuis te Franeker

Johannes Nauta van Hesens

Afbeelding van Johannes Nauta (1633-1658) op zijn zerk in de kerk van Jorwerd.

John Cromwell

Portret van John Cromwell uit 1634 door Gerard van Honthorst, nu in kasteel Amerongen (de Wijttreeks) https://rkd.nl/nl/explore/images/128268

Joost Christiaan Terville

Joost Christiaan Terville (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Julius Jelto van Unia

Portret van kapitein Jelte (of: Julius) van Unia (1675-1731) (Fries Museum)

Julius van Beyma

Portret kolonel van Julius van Beyma (1654-1697). Collectie Fries Museum

Jurjen van Ripperda

Portret van Jurjen van Ripperda (1571-1632), geschilderd door Wybrand de Geest in 1625.

Jurjen van Ripperda

George (Jurjen) van Ripperda (1571-1632) Lijkstatie Willem Lodewijk, 1620

Keympe van Donia

portret van Syds van Donia (1593-1660), toegeschreven aan Douwe Juwes de Dowe en geschilderd omstreeks 1650-1674. (RKD.nl)

Laelius van Lycklama

Laelius van Lycklama bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Lambertus van Coehoorn

Lambertus van Coehoorn bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Lamoral III van der Noot

Lamoral III van der Noot, heer van Risoir, bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Livius van Scheltinga

Portret van Livius van Scheltinga (1655-1699). (foto: Walter Greenwood)

Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Lodewijk Günther (1575-1604), graaf van Nassau. Atelier van Jan van Ravesteyn - www.rijksmuseum.nl

Mauritz baron van Isselstein

Mauritz van IJsselstein bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Menno Gosses van Coehoorn

Portret van kolonel Menno van Coehoorn (1641-1704) (foto: Walter Greenwood)

N.N. van Cammingha

Officier uit de familie Cammingha (Fries Museum)

N.N. van Cammingha

portret van een N.N. van Cammingha, door Nicolaas Wieringa ong. 1665-1674. (Fries Museum)

N.N. van Cammingha

portret van een N.N. van Cammingha, door Harmen Willems Wieringa, 1643 (Fries Museum)

N.N. van Heemstra

Portret van waarschijnlijk een Van Heemstra, geschilderd ong. 1660

Nicolaas Johannes van Glinstra

Nicolaas Johan van Glinstra Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Nicolaas van Boringer

Grafzerken DOC

Onbekende officier

Portret uit 1655 van een onbekende jonge officier (Fries Museum)

Onbekende officier

Portret uit 1659 van een onbekende officier. Hangt nu in het Popta slot te Marssum.

Onbekende officier

Portret van een onbekende jonge (Friese) officier. (Fries Museum)

Onbekende officier

Portret van een onbekende officier, geschilderd door Harmen Willems Wieringa. (Rijksmuseum)

Onbekende officier

Portret van een onbekende officier, door Harmen Willems Wieringa.

Onbekende officier

Portret van een jonge officer, door Harmen Willems Wieringa.

Onbekende officier

Portret van een officier met vrouw, door Bernardus Accama, 1742 (Fries Museum)

Onbekende officier

Onbekende officier. Volgens website Fries Museum is dit Duco Gerrolt Martena van Burmania (1687-1746). Hij was echter alleen grietman en geen officier. (foto: Fries Museum)

Oom Kees

hopman Oom Kees in de lijkstatie van Willem Lodewijk, 1620

Otto Brahe

Zie zijn portret uit ca. 1610, met opschrift 'CAP.n OTTEBRAE' https://rkd.nl/nl/explore/images/16880

Otto van Jeltinga

Otto van Jeltinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Petrus Bernhardt van Cotzhausen

Petrus Bernhard van Cotzhausen (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Philip Ernst Vegelin van Claerbergen

Philip Ernst Vegelin van Claerbergen bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Philip Ernst Vegelin van Claerbergen

Portret van een krijgsoverste. Ten halve lijve, staande voor een rotswand, in de rechterhand een strijdhamer. Geschilderd door Nicolaas Wieringa in 1668. Aangekocht in febr. 1896 door het Rijksmuseum. Volgens onderzoek van Marlies Stoter zou dit Philip Ernst Vegelin van Claerbergen kunnen zijn.

Philip Hugo Vegelin van Claerbergen

Wapenbordje van de familie Vegelin van Claerbergen (Fries Museum)

Philips Alberti

Philips Alberti (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Philips Sigismund van der Wenge

Philips Sigismund van der Wenge bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Pico Galenus van Sytzama

portret van Pico Galenus van Sytzama (1661-1727), geschilderd door Bernardus Accama. (Fries Museum)

Pieter van Regemorter

Heer Pieter van Regemortes in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk, 1620.

Poppe Bockes van Burmania

Portret van Poppe Bockes van Burmania (Regimentserie)

Poppe Jans van Burmania

Portret van Poppe Jans van Burmania. (Regimentserie)

Poppe Jans van Burmania

Portret van Poppe Jans van Burmania (1603-1676)

Poppe Jans van Burmania

Poppe Jans van Burmania bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Reinhard Wolfert graaf van Solms

Portret van Florentia van Brederode (1624-1698) met haar zoontje Reinhard Wolfert van Solms (1655-1675), geschilderd in 1658 door Jan van Rossum (RKD.nl)

Rempt ten Ham

Rempt ten Ham bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Ricquin Frentz

Riquin Frentz bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Ritscke van Unia

Ritscke van Unia bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

Roelof Dirk de Sighers

Roelof Derck de Sighers (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Rogier Adriaansz. Slijp

Vermoedelijk schilderij van Rogier Slijp met zijn derde vrouw en kinderen (RKD, 46205)

Rutger Tulleken

Rutger Tulleken (1702-1772) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Ruurd Gerrits van Cammingha

Portret van (mogelijk) Ruurd Gerrits van Cammmingha Fries Museum Collectie, geschilderd door Petrus Aenae te Franeker tussen 1695-1704.

Ruurd Watzes van Cammingha

Portret van Ruurd Watzes van Cammingha (1650-1672) Fries Museum

Ruurd, Wopcke of George van Glins

schilderij van vermoedelijk een Van Glins, eveneens ws uit 1646, door Douwe Juws de Dowe. Dit kunnen Ruurd, Wopcke of George van Glins zijn.

Schelte Feyes van Heemstra

Portret van Schelto van Heemstra, geschilderd in 1727 door Bernardus Accama. (Fries Museum)

Schelte Hotzes van Aysma

Portret van Schelte Hotzes van Aysma (1655-<1696). Door Harmen Monsma, 1660.

Sicco Johans van Goslinga

portret van waarschijnlijk Sicco van Goslinga (1664-1731), grietman, maar ook 'Gedeputeerde te velde' namens Friesland. Vandaar zijn harnas. (foto: Rkd.nl)

Sippe van Unia

portret van kapitein Sippe van Unia (1679-1704) (Fries Museum)

Sjuck Gerrits van Cammingha

portret van N.N. van Cammingha Fries Museum, onbekende schilder 1680-1690

Sjuck Hessels van Eminga

Sjuck van Eminga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Sweer Tamminga

Sweer van Tamminga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Sybrant van Ockinga

Sybrant van Ockinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Sybren Sybrens van Walta

Portret van Sybren Sybrens van Walta (ong. 1555-1610) (Fries Museum)

Sybren Tjaerts van Walta

Sybrant van Walta bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Syds Hessels van Eminga

Syds van Eminga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Syds II van Botnia

Portret van Syds II van Botnia (1552?-1615) (Collectie Fries Museum)

Sytze Gravius

Sytze Gravius bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Thomas Ferentz

Thomas Ferentz (1594-1647), kolonel in Staatse dienst. Hij staat afgebeeld op een groepsportret.

Tiete Dyes van Hania

Portret van Tiete van Hania op zijn grafzerk in de kerk te Weidum.

Tiete van Galama

Portret van Tiete van Galama (Collectie Museum van Loon)

Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga

Portret van Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga (1656-1690) Geschilderd in 1690 door onbekende schilder. Fries Museum, nu in Eysingahuis te Leeuwarden.

Tjalling Homme van Haersolte

Tjalling Homme van Haersolte (1706-1789) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Tjalling van Sixma

Tjalling van Sixma bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Tjerck van Solckema

Portret van Tjerk van Solckema. (Regimentserie)

Tjerk Hiddes de Vries

Datering: 1666-1672 Een prent gemaakt door de Amsterdammer Abraham Bloteling (1640-1690) op basis van een tekening van de Amsterdammer en leerling van Rembrandt genaamd Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674). De titel bovenaan deze prent luidt: “Qui per virtutem peritat, non interit”. Dit is een uitspraak van de Romeinse Plautus en is gebaseerd op de eeuwige glorie van goede daden en betekent dan ook ongeveer: “hij die sterft vanwege zijn goede eigenschappen, zal niet vergaan” Bron van de afbeelding: Rijksmuseum.

Tjerk Hiddes de Vries

Nederlandse postzegel van 25c, met afbeelding van Tjerk Hiddes de Vries.

Tomio Pompei

Portret van Tomio Pompei. (Rijksmuseum)

Watze Wijtze van Cammingha

Watze Wijtze van Cammingha (1682-1764) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Watze Wytze van Cammingha

Portret van Watze van Cammingha (1602-1686), mogelijk had hij een officiersfunctie.

Watze Wytze van Cammingha

Watze Wytze van Cammingha bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Wigbolt Broersma

Wigbolt Broersma bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Wigle Dyes van Hania

Portret van Wigle van Hania, op zijn zerk in de kerk te Weidum

Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Portret van Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Willem Frederik van Nassau-Dietz

Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz. Regimentserie

Willem Frederik van Sloterdijk

Willem Frederik van Sloterdijk (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Willem Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau

portret van Willem Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau, geschilderd door Bernardus Accama in 1721. Martenahuis te Franeker

Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland. Regimentserie

Willem van Haren

Willem van Haren als kapitein en stalmeester in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk, 1620.

Wolf Dietrich Verschuer

Portret van Wolf Dietrich van Verschuer (1670-1737) door onbekende schilder, omstreeks 1700-1724 (foto: RKD.nl)

Wyger Jans van Hottinga

Portret van Wyger Jans van Hottinga (ong. 1605->1639) Regimentserie

Grafsteen

Andries van Douma

Grafzerk van Andries van Douma in de kerk te Hallum.

Binnert Ruurts van Roorda

Grafzerk van Binnert Ruurts van Roorda (1610-1667) te Hennaard. (foto: Walmar.nl)

Christoffel van Sternsee

Grafzerk van Christoffel van Sternsee en Knierke van Ropta in de kerk te Metsawier.

Coenraad Waslander

Grafzerk familie Waslander in de kerk te Hallum (foto: Walmar.nl)

Douwe Sirtema van Grovestins

grafzerk van o.a. Douwe Sirtema van Grovestins (1652-1690) in de kerk te Dronrijp (foto: Maikel Galama)

Douwe van Harinxma

Grafzerk van Douwe van Harinxma (ong. .1568-1639) in de kerk van Heeg, nu onder de vloer. (foto: Walmar.nl)

Eecke van Herema

Nog fotograferen

Eelco Hettes van Glinstra

Grafzerk van Eelco van Glinstra (1683-1768) in het Leeuwarder Bos. (foto: Walmar.nl)

Fecco Dominicus van Sytzama

Grafzerk van Fecco Dominicus van Sytzama en zijn vrouw Anna Clant in de kerk te Friens (foto: Walmar.nl)

Fecco Dominicus van Sytzama

Grafzerk van Fecco Dominicus van Sytzama in de kerk te Driesum.

Ferdinand Waslander

Grafzerk familie Waslander in de kerk te Hallum (foto: Walmar.nl)

Feye Bockes van Burmania

Grafzerk van Feye van Burmania (1627-1679) in de kerk te Augustinusga.

Feye Feyes van Heemstra

Grafzerk van o.a. Feye Feyes van Heemstra (1606-1636) in de kerk Oenkerk. (foto: RCE Beeldbank)

Frans van Aylva

Grafzerk van Frans van Aylva in de kerk te Hijum

Frans van Aylva

Wapen op zerk van Frans van Aylva, kerk Hijum

Frans van Eminga

Nog fotograferen

Frans van Roussel

Roussel grafzerk in de Grote Kerk te Leeuwarden.

Frederick van Gabbema

Nog fotograferen

Gellius van Bouricius

grafzerk voor Gellius van Bouricius (1627-1654) in de kerk te Burgum. (foto: Maikel Galama)

George van Glins

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Gerardus Beucker

Grafzerk van kapitein Gerardus Beucker (1691-1727) in de kerk te Witmarsum.

Gerrit Jochums van Amama

Grafzerk van Ludolf Potter en Gerrit Amama in de kerk te Sloten

Gerrolt van Ockinga

Op grafkelder in kerk Burgwerd staat naam van kapitein Gerrolt van Ockinga.

Gideon Gosses van Coehoorn

Grafzerk van kapitein Gideon van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum. (foto: Maikel Galama)

Gijsbertus van Voort

Nog fotograferen

Harmen van Holdinga

Nog fotograferen

Hector Livius van Glinstra

Grafzerk in kerk te Dronrijp, met tekst over Hector Livius van Glinstra.

Hendrik Casimir van Coehoorn

Grafzerk van Hendrik Casimir van Coehoorn (1683-1756) in de kerk te Wijckel. (foto: RCE beeldbank)

Hepcke van Fockens

Twee Fockens grafzerken in de kerk te Beetsterzwaag.

Here Upckes van Burmania

Grafzerk van Hero Upckes van Burmania (ong. 1580-1632 in de kerk te Stiens.

Hylke Douwes Hanekuik

Nog fotograferen

Ignatius van Kingma

Grafzerk van Ignatius van Kingma in de kerk te Zweins (foto: Dexter Kingma)

Jacob Cock

Nog fotograferen

Jacob van Roussel

Roussel grafzerk in de Grote Kerk te Leeuwarden.

Jacques de Vries

Grafzerk van Jacques de Fries in de kerk Leeuwarden. (foto: Walmar.nl)

Jan Raeses van Vervou

Grafzerk van Jan van Vervou in de kerk te Franeker.

Johan Alberts van Aysma

Grafzerk van Johan van Aysma (1604-1659) in de kerk te Beetgum.

Johan Mallet

Verdwenen.

Johan van Botnia

Grafzerk van de familie Botnia in de kerk te Nijland. (foto: Walmar.nl)

Johan Wijnholt

Grafzerk te Huizum van Geertruid Fockings (1661-1739), vrouw van luitenant Johan Wijnholt

Johannes Buttinga

Nog fotograferen

Johannes Douwes Sirtema van Grovestins

Grafzerk van o.a. Johannes van Grovestins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Johannes Nauta van Hesens

Grafzerk van Johannes Nauta (1633-1658) in de kerk te Jorwerd.

Johannes Nauta van Hesens

Grafzerk van Johannes Nauta (1633-1658) in de kerk te Jorwerd.

Juw Ritsckes van Eysinga

Nog fotograferen

Lambertus Beintema

Grafzerk in de kerk van Olterterp van Haackien Hemminga, vrouw van kapitein Lambertus Beintema. (foto: Liesbeth Jonckbloedt)

Ludolf Potter

Grafzerk van Ludolf Potter en Gerrit Amama in de kerk te Sloten

Marten Folperts Baerdt

Grafzerk familie Baerdt in de kerk Berlikum.

Marten Folperts Baerdt

Opschrift van Marten van Baerdt op grafzerk kerk Berlikum.

Michiel Potter

Grafzerk van Michiel Potter in de kerk te Sloten

Oene van Oenema

Nog fotograferen

Peter van Steinberg

Grafzerk van Peter van Steinberg in de Grote kerk te Leeuwarden (foto: Walmar.nl)

Poppe Bockes van Burmania

Grafzerk van Poppe Bockes van Burmania in de kerk Edens.

Poppe Jans van Burmania

Nog fotograferen

Reinhardt Lauwerman

Grafzerk te Leeuwarden van Abelia Coenders, vrouw van kapitein Reinhardt Lauwerman. (foto: Walmar.nl)

Rienck Hommes van Hettinga

Grafzerk van Rienck van Hettinga in de kerk te Jorwerd. (foto: Trudi Brink)

Roeland Buwetius van Coehoorn

Grafzerk van kapitein Gideon van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum. (foto: Maikel Galama)

Roorda Sickes Palsma

Grafzerk van Roorda van Palsma in de kerk te Lutkewierum. (foto: Trudi Brink)

Ruurd van Glins

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Saecke Foppes

Grafzerk van Saecke Foppes, voorheen in de kerk te Easterga. (foto: Walmar.nl)

Sicke van Tjessens

Grafzerk van Sicke van Tjessens (?-1625) in de kerk te Holwerd.

Sjoerd Lycklama a Nijeholt

Grafzerk van kapitein Suffridus Lycklama a Nijeholt (1647-1676) in de kerk te Makkinga. (foto: Maikel Galama)

Sjoerd van Glins

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Suffridus Sprong

Nog fotograferen

Sybolt van Popma

Nog fotograferen

Sybren Tjaerts van Walta

Grafzerk van Sybren van Walta (1617-1673) en zijn vrouw Franscke van Doyem (1612-1661) in de kerk te Franeker.

Syds II van Botnia

Grafzerk van de familie Botnia in de kerk te Nijland. (foto: Walmar.nl)

Syds Wybrens van Roorda

grafzerk van Syds van Roorda (1568-1617) in de kerk van Augsbuurt (foto: Melle Koopmans)

Syds Wybrens van Roorda

grafzerk van Syds van Roorda (1568-1617) in de kerk van Augsbuurt (foto: Walmar.nl)

Taecke van Glins

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Thomas van der Ley

Nog fotograferen

Tiete Dyes van Hania

Grafzerk van Tiete van Hania (ong. 1560-1605) en zijn vrouw Beets van Osinga, in de kerk te Mantgum.

Tiete Dyes van Hania

tekening van de grafzerk van kapitein Tiete van Hania (Fries Museum)

Tinco van Andringa

Grafzerk van Tinco van Andringa in de kerk te Tjerkgaast.

Tjaert van Herema

Op deze zerk van luitenant Hindrik van Os is hopman Tjaert van Herema vermeld!

Tyerck Bauckes Romeda

Nog fotograferen

Ulbe Douwes Sixma van Andla

Tekening van de grafzerk van Ulbe van Sixma in de kerk te Ried.

Ulbe Sprong

Grafzerk van de familie Sprong in de kerk te Oosterlittens. (foto: Trudi Brink)

Wopcke van Glins

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Wytze Johannes van Beyma

Nog fotograferen

Ype Hessels Stapert

Nog fotograferen

Wapensteen

Christoffel van Sternsee

Memoriesteen uit 1553 te Harlingen met opschrift Christoffel van Sternsee.

Hotze Hessels van Aysma

Wapensteen uit kerk Driesum, met wapens van Hotze van Aysma en Cahtarina Recalff

Jarich van Liauckema

Memoriesteen te Dronrijp, waarop Jarich van Liauckema vermeld staat.

Willem Frederik van Nassau-Dietz

Gedenksteen bij de Prinsentuin te Leeuwarden. In 1664 aangelegd als dank voor Willem Frederik van Nassau-Dietz.

Rouwbord

Andries van Douma

Rouwbord van Andries van Douma, voorheen kerk Hallum (Fries Museum)

Christoffel van Sternsee

Rouwbord van Christoffel van Sternsee (1520?-1560) in het Hannemahuis te Harlingen.

Cornelis Livius van Bouricius

Rouwkas van Cornelius Livius van Bouricius (1713-1757) in de kerk van Buitenpost. (foto: RCE Beeldbank)

Damas van Loo

Rouwbord van Damas van Loo (archiefdepot Abn-Amro Nederland). In febr. 2019 geveild door Amsterdams Venduhuis de Eland en de Zon.

Douwe Aylva van Loo

Rouwbord van Douwe Aylva van Loo (1639-1669). Zijn wapenbord werd in juni 2021 herplaatst in de Jacobijnerkerk van Leeuwarden.

Duco Martena van Burmania

Rouwbord van Duco Martena van Burmania (1713-1775) in de kerk te Marrum (foto: Walmar.nl)

Eecke van Herema

Rouwbord van Maria van Fockens (1635-1672), vrouw van kapitein Eecke van Herema.

Fecco Dominicus van Sytzama

Rouwbord van Anna Clant, vrouw van kapitein Fecco Dominicus van Sytzama in de kerk te Friens. (foto: Walmar.nl)

Fecco Dominicus van Sytzama

Rouwbord van Fecco Dominicus van Sytzama in de kerk te Friens. (foto: Walmar.nl)

Fecco Dominicus van Sytzama

detail van het rouwbord van Anna Clant in de kerk te Friens (foto: Maikel Galama)

Feye Scheltesz. van Heemstra

Rouwbord van Feye Scheltesz. van Heemstra (1694-1748) in de kerk te Oenkerk.

Frederik Willem van Meyers

Rouwbord van Frederik Willem van Meyers (1686-1748) in de kerk van Giekerk.

Gideon Gosses van Coehoorn

Rouwbord van Gideon van Coehoorn in de kerk te Hogebeintum (foto: Maikel Galama)

Gideon Gosses van Coehoorn

Rouwbord van Catharina van Nijsten, vrouw van Gideon Gosses van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum.

Hans Willem van Aylva

Rouwbord van Barbera van Camstra, vrouw van Hans Willem van Aylva (ong. 1695-1776)

Haring Harings van Harinxma

Rouwbord van Haring Harings van Harinxma, oorspronkelijk uit de kerk van Heeg.

Hepcke van Fockens

Rouwbord van Hepcko van Fockens (1640-1666)

Idzart van Hettinga

rouwbord van Idzart Albada van Hettinga in de kerk te Oosterlittens (foto: Maikel Galama)

Johannes Saekema van Haersma

Rouwbord van Johannes Saekema van Haersma (1709-1742) in de kerk te Oudega (Sm) (foto: Reliwiki.nl)

Johannes van Velsen

Rouwbord van kapitein Johannes van Velsen in de kerk te Idaard.

Johannes van Velsen

Rouwbord in de kerk van Idaard van Juliana Magdalena van Jeltinga, vrouw van Johannes van Velsen. (foto: Walmar.nl)

John Murray

Verdwenen.

Julius van Beyma

Rouwbord van Ava Sophia van Nijsten, vrouw van kolonel Julius van Beyma.

Laes Ulbe van Burmania

Rouwbord van Laas Ulbe van Burmania (Fries Museum)

Martinus Acronius

Rouwbord van kolonel Martinus Acronius in de kerk te Buitenpost.

Nicolaas van Hettinga

Rouwbord van Nicolaas van Hettinga in de kerk te Oosterlittens.

Oene van Teyens

Rouwbord van Romelia van Fockens, vrouw van kapitein Oene van Teijens.

Pico Galenus van Sytzama

Rouwbord van Pico Galenus van Sytzama in de kerk te Friens (foto: Walmar.nl)

Pier van Hylckama

Rouwbord van Pier van Hylckama (1760-1783), in de kerk van Sloten

Tjerk Hiddes de Vries

Rouwbord van Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666) (Fries Scheepvaartmuseum)

Willem Lieuwes van Vierssen

Rouwbord van Jetske van Scheltinga in de kerk te Augsbuurt. Vrouw van majoor Willem van Vierssen.

Willem Livius van Bouricius

Rouwbord van Willem Livius van Bouricius (1746-1793) in de kerk van Oudwoude. (foto: RCE Beeldbank)

Epitaaf

Douwe van Aylva

Epitaaf van Douwe van Aylva in de kerk te Waaxens.

Frederik Willem van Limburg Stirum

Epitaaf van Frederik Willem van Limburg Stirum, in de kerk te Wijckel.

Hendrik Casimir van Coehoorn

Epitaaf van Hendrik Casimir van Coehoorn in de kerk te Wijcke. (foto: Walmar.nl)

Hessel Fockes Gerritsma

Epitaaf in de kerk te Ee voor Snelger van Meckema, geplaatst door kapitein Hessel Gerritsma.

Ignatius van Kingma

Epitaaf van Jaecke van Vierssen (ong. 1621-1700), vrouw van Ynte van Kingma, in de kerk te Zweins.

Jacques van Challansi

Epitaaf van Peter van Challansi in de kerk te Franeker.

Johan Onuphrius baron thoe Schwartzenberg

Epitaaf voor Johan Onuphrius baron thoe Schwartzenberg (1513-1584) in de kerk te Beetgum.

Peter van Challansi

Epitaaf van Peter van Challansi in de kerk te Franeker.

Steen Maltesen Sehested

Epitaaf voor Steen Maltesen en zijn vrouw in de Zweedse kerk van Gårdstånga (foto gevonden op Facebook)

State

Abbe van Bootsma

Omgeving van Roordhuizum (of: Reduzum) op de Schotanusatlas, 1718 Ten zuiden van het dorp Twixel State

Albert van Dekema

Dekema State te Jelsum, behoort den Heer van Dois, bewoond door den Heer de Lannoy, 1722 Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Antonius van Hettinga

Eyzinga State te Oenkerk behoort den Ed. Welgeb. heer Antonij van Hettinga, 1723 Tekening van Eysinga State door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Arend Anton van Haersolte

Het slot Tjessinga, nu Thuksmud genaamt, te Minnertsga in Barradeel, behoort Juffr. Vokel Berber weduwe Kamstra. Tekening van Klein Hermana, door J. Stellingwerf, 1722/1723 (Fries Museum)

Arent Arents van Loo

Tekening van Foppinga State te Dronrijp. (J. Stellingwerf, 1723)

Arent Jan van Loo

Tekening van Foppinga State te Dronrijp. (J. Stellingwerf, 1723)

Arnold Walsdorffer

Omgeving Bergum/Burgum op de Schotanusatlas uit 1718. Noordelijk van Burgum ligt de state Walsdorf en daarboven weer het Hoge Huys.

Assuerus Vegelin van Claerbergen

Herema State op de Jouwer, behoort jonker P.F. Veglin van Claerbergen, grietman over Haskerlant, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Baerthe van Idsaerda

Idzerda stins te Ter Idzert (tekening J. Stellingwerf, 1722)

Bartholt van Burmania

Tekening van Jornsma State te Britsum (J. Stellingwerf, 1722)

Binnert Ruurts van Roorda

Hobbema State van den hr. Sjuk van Humalda onder Dronryp, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Bocke van Feytsma

Feytsma State Hallum. Tekening door J. Stellingwerf (Fries Museum)

Boiocko van der Wenge

Tekening uit 1781 van Onstaborg te Wetsinge, uit de kaart van Beckering.

Bonefacius van Scheltema

Omgeving van Dantumawoude, met Donia State tegenover de kerk. Schotanusatlas, 1718

Boudewijn van Loo

Omgeving Wanswerd op de Schotanusatlas uit 1718.

Bruno Assuerus van Vierssen

Tekening van Inthiema State te Workum uit 1723, getekend door Jacobus Stellingwerf.

Christoffel van Sytzama

Sytzema hofstede te Zummarum of Tjedmarum in Barradeel de derde grietenij van Westergo. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Coenraad van Unckel

Tekening van Klein Oenema State te Wirdum Tekening door J. Stellingwerf, 1724. (Fries Museum)

Cornelis van Scheltinga

Friesma State te Idaard. Tekening van J. Stellingwerf, 1721

Damas van Loo

Tekening van Foppinga State te Dronrijp. (J. Stellingwerf, 1723)

Damas van Loo

Afbeelding van het Princessehof te Leeuwarden (Grote Kerkstraat 11) In de oostelijke vleugel woonde Damas van Loo. (afbeelding RCE Beeldbank)

Dirck van Wigara

Hobbema State van den hr. Sjuk van Humalda onder Dronryp, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Doecke van Hemmema

Hemmema State te Berlikum, tekening van onbekende tekenaar (Fries Museum Online)

Doecke van Hemmema

Hemmema State te Berlikum, tekening van onbekende tekenaar (Fries Museum Online)

Doecke van Hettinga

Omgeving Jorwerd op de Schotanusatlas uit 1718 Hettinga State ligt wat westelijk van het dorp.

Doecke van Martena

Martena te Kornjum behoort den heere Laes van Burmannia, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Douwe Andries van Sytzama

(Nieuw) Meckema State te Kollum. Tekening door J. Stellingwerf, 1723.

Douwe Aylva van Loo

Mammema State te Jellum (J. Stellingwerf, 1723)

Douwe Feye van Aylva

Tekening van Clant State te Augsbuurt. (J. Stellingwerf, 1722)

Douwe Sirtema van Grovestins

Tekening van Dotinga State te Dronrijp. (J . Stellingwerf, 1723)

Douwe Sirtema van Grovestins

Tekening van Foppinga State te Dronrijp. (J. Stellingwerf, 1723)

Douwe van Andringa

Andringa hofstede onder 't dorp Schingen 1722 (Marsum) Tekening van Andringa State te Marssum, 1722 door Jacobus Stellingwerf (Fries Museum)

Douwe van Epema

Omgeving Koudum op de Schotanusatlas uit 1664 (?) Epema State ligt zuidelijk van d kerk.

Douwe van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Douwe van Sixma

Hottinga State (of: Sixma van Andla State) te Minnertsga. Tekening door J. Stellingwerf, 1723

Erasmus van Douma

'Oude stins te Langweer in Doniawerstal, behoort de Wed. Dois' Tekening van Douma State te Langweer, door J. Stellingwerf 1722 (Fries Museum)

Erasmus van Hemmema

Omgeving Berlikum op de Schotanusatlas uit 1718. Heerma State staat daarbij ten zuiden van Hemmema State

Ernst van Aylva

Hania State te Holwerd (tekening: Fries Museum)

Ernst van Dambitz

Omgeving Minnertsga in de schotanusatlas uit 1718 Het Dambitzhuis of De Hoas staat hierop niet vermeld helaas.

Ernst Willem van Haren

Oenema State te Heerenveen. (foto: Wikipedia)

Fecco Dominicus van Sytzama

Rinsma State Driesum (Stellingwerf, 1723)

Fecco van Sytzama

Kamstra State te Wytgaard in Leeuwarderadeel gefondeert in t jaar 1549 door Wytje Kamstra en zijn vrou Anna van Hermana, behoorde 1723 Jonker Pier Galenus van Sytzama, tegen 't weste te zien. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Feycke van Herbranda

Herbranda State, behoort den Raet Ords. Knock te Buitenpost in Achtkarspelen, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Feye Bockes van Burmania

Omgeving Augustinusga op de Schotanuskaart uit 1718 Gaykema State ligt tussen Jensma en Siccama in.

Feye Feyes van Heemstra

Heemstra State te Oenkerk 'behoort den heere Feie van Heemstra, 1721 (Fries Museum)

Feye Scheltesz. van Heemstra

Heemstra State te Oenkerk 'behoort den heere Feie van Heemstra, 1721 (Fries Museum)

Feye Scheltesz. van Heemstra

Mellema State 'onder Oostrum behoort den Ed. Heere Feie van Heemstra, 1723' (Fries Museum)

Foppe Sirtema van Grovestins

Omgeving van Engelum op de Schotanusatlas uit 1718 Rechts van het dorp Grovestins State, 'al eer Sirtema'

Foppe van Camstra

't slot Kamstra te Wirdum, behoort den hoogeboren heere Kamstra, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Frans Aebinga van Humalda

Humalda State te Ee in Oostdongeradeel. Detail van de Schotanus Atlas uit 1718.

Frans Binnert Aebinga van Humalda

Humalda State te Ee in Oostdongeradeel. Detail van de Schotanus Atlas uit 1718.

Frans Laas van Burmania

Omgeving van Weidum, met Hania State ten oosten van de kerk. Schotanusatlas, 1718

Frans van Cammingha

Tekening van Dotinga State te Dronrijp. (J . Stellingwerf, 1723)

Frans van Cammingha

Het Tweede Camminghahuis te Leeuwarden aan de kerkstraat.

Frans van Eminga

Sythiema State te Hallum in Ferwerderadeel, tegens 't zuidwesten te zien. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Frans van Eminga

'...te Bergum, behoort den heere Hector Willem van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel' Tekening van J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Frans van Scheltema

Omgeving Bornwird op de Schotanusatlas uit 1718 Onder Bornwert ligt Minnoltsma State.

Frederick Reyns van Inthiema

Tekening van Inthiema State te Workum uit 1723, getekend door Jacobus Stellingwerf.

Frederick van Grovestins

't slot Holdinga te Finkum in Leeuwarderadeel, behoort Jonker Allard van Burum, grietman aldaar, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Frederick van Vervou

't huijs van Martena tot Franeker Tekening uit 1697 door M. Brouërius. (Fries Museum)

Gemme Onuphrius van Burmania

Holdinga State te Anjum Tekening van D. Cannegier/Pieter Idserts, 1874. (Fries Museum)

George van Challansi

Het Egmondhuis te Franeker, aangegeven met nr. 12 Uit: De Stedenatlas van De Wit uit 1698.

Gerardus Hixenius

Tekening van Hottinga State te Wommels (J. Stellingwerf , 1722)

Gerhardus Mejontsma

De eigenerfde state Mejontsma der juffers Mejontsma te Buitenpost, 1722 Tekening van J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Gerlach Doys

Hottinga Stins op Nieulant in Wymbritzeradeel 1722, behoort Klaas Jansz. Broersma Tekening van Hottinga State door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Gerrit Watzes van Cammingha

t slot Roordaburg of Aadenburg(?) in Franekeradeel behoort den hr. Dominicus Hamerster, ordinaris Raet in den hove van Vrieslant, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Gerrolt Nicolaas van Heemstra

't slot [Cammingha] te Oldkerk in Dantumadeel, behoort den heere Antonij van Hettinga, 1722 Tekening van Cammingha State te Oudkerk door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Gideon Gosses van Coehoorn

Harste State (of: Herema State) te Deersum. Tekening van J. Stellingwerf 1722.

Gijsbertus van Voort

Naar een tekening van Jacobus Stellingwerff uit 1723.; Opschrift: "Smeetsma state te Augustinusga behoort vrouwe Orselosina van Grofstins Jonker Osebrant Clant kapitein en majoor van een regiment voetknechten, echte luiden."

Gosse Gideons van Coehoorn

'...te Bergum, behoort den heere Hector Willem van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel' Tekening van J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Gysbert van Arentsma

Afbeelding van De Klinze te Oudkerk uit 1723, door J. Stellingwerf. (Collectie Fries Museum)

Hans Hendrik van Haersma

Stania State te Oenkerk, tekening uit 1856 (anoniem) (Fries Museum)

Hans Hommes van Hettinga

Harinxmastins of Harinxma Stins (of: Galama of Harsma) te IJlst. Fragment van de plattegrond van Nicolaas van Geelkercken uit 1616 (bron: geheugenvannederland.nl)

Hans van Oostheim

Harinxmastins of Harinxma Stins (of: Galama of Harsma) te IJlst. Fragment van de plattegrond van Nicolaas van Geelkercken uit 1616 (bron: geheugenvannederland.nl)

Hans Willem baron van Aylva

Brandstede te Holwerd. Tekening van J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Hans Willem van Aylva

Eyzinga State te Oenkerk behoort den Ed. Welgeb. heer Antonij van Hettinga, 1723 Tekening van Eysinga State door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Haring Douwes van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Haring Harings van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Haring van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Haye van Herbranda

Herbranda State, behoort den Raet Ords. Knock te Buitenpost in Achtkarspelen, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Haye van Rinia

Feytsma State, onder Huizum behoort den secretaris Dotinga, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum, LET OP: daar foutief vermeld als Dijxtra State)

Hector Livius van Glinstra

Rechtsonder Glins te Dronrijp. 'nu Glinstra 't Blauwhuys' Schotanuskaart, 1718

Hero Douwes van Hottinga

Tekening van Hottinga State te Tzum (J. Stellingwerf)

Hessel Hotzes van Aysma

Afbeelding van De Klinze te Oudkerk uit 1723, door J. Stellingwerf. (Collectie Fries Museum)

Hessel Hotzes van Aysma

Rinsma State Driesum (Stellingwerf, 1723)

Hessel Meckema van Aylva

Brandstede te Holwerd. Tekening van J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Hessel van Meckema

(Nieuw) Meckema State te Kollum. Tekening door J. Stellingwerf, 1723.

Hobbe Esaias van Aylva

Holdinga State te Anjum Tekening van D. Cannegier/Pieter Idserts, 1874. (Fries Museum)

Homme Epes van Hettinga

Omgeving Jorwerd op de Schotanusatlas uit 1718 Hettinga State ligt wat westelijk van het dorp.

Homme Taeckes van Hettinga

Harinxmastins of Harinxma Stins (of: Galama of Harsma) te IJlst. Fragment van de plattegrond van Nicolaas van Geelkercken uit 1616 (bron: geheugenvannederland.nl)

Hotze Hessels van Aysma

Rinsma State Driesum (Stellingwerf, 1723)

Hotze Lauta van Aysma

Osinga State in Schettens (J. Stellingwerf, 1722, Fries Museum, PTA404-009)

Hotze Scheltes van Aysma

Osinga State in Schettens (J. Stellingwerf, 1722, Fries Museum, PTA404-009)

Hotze van Buma

het huijs Bommelatijer te Westergeest in Kollumerlandt, behoort Douwe Feije van Aylva, grietman aldaer Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Hoyte van Goslinga

Detail van de Schotanusatlas uit 1664, omgeving Wanswerd.

Idzart Jacob van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Idzart van Grovestins

Omgeving van Engelum op de Schotanusatlas uit 1718 Rechts van het dorp Grovestins State, 'al eer Sirtema'

Ignatius van Kingma

Kingma State te Zweins. Tekening door Albert Martin omstreeks 1860-1870 (Fries Museum)

Jacob Melander van Holzappel

Borg De Bake te Obergum

Jacob van Ruffelaer

Rinsma State Driesum (Stellingwerf, 1723)

Jan Boudewijns Eminga van Loo

Omgeving Wanswerd op de Schotanusatlas uit 1718.

Jan Sicco Rijksbaron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

't slot Eysinga State te Rinsumageest in Dantumadeel, behoort van Zwartzenburg. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Jan van Idsaerda

Idzerda stins te Ter Idzert (tekening J. Stellingwerf, 1722)

Janno van Sevenaer

't huis Sevener van den hr. Lt. Kolonel Johan van Zevenaer te Nijehorn in Schoterlant, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Jarich Jarichs van Herema

Sytzema hofstede te Zummarum of Tjedmarum in Barradeel de derde grietenij van Westergo. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Jarich Tjercks van Herema

Sytzama State te Arum aen den wech naer Kimsweert in Wonseradeel in de jaren 1665 en 1666 geheel niu herbouwt door vrouwe Jetske van Sytzama, wed. wijlen jonker Jarich van Heerma, majoor van een regim.t. te voet, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Jarich van Hottinga

Tekening van Hottinga State te Tzum (J. Stellingwerf)

Jelle Ripperts van Eelsma

Hottinga State, slot van vrouwe Anna Sofia, weduwe Fuegen te Pietersbierum 1722'. Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Johan Alberts van Aysma

Omgeving Beetgum, met in de rode cirkel Aysma Groot (Aysma State). Schotanus-atlas.

Johan Idzert van Douma

't slot Gerbada van den heer Sixma onder Hallum (tekening van Gerbada State (of: Douma State) door J. Stellingwerf, 1723)

Johan Matthijs van Feugen

Feitsma te Deinum, van den heere Bocco Aisma van Feugen, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Johan van Burum

't slot Holdinga te Finkum in Leeuwarderadeel, behoort Jonker Allard van Burum, grietman aldaar, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Johan van Coenders

Ponga State te Marum, behoort den brigadier Idzinga, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Johan van Molenschot

huis van den Lt. Colonel J.V. Molenschot op de Geest Tekening door J. Stellingwerf, 1722/1723 (Fries Museum)

Johannes Nauta van Hesens

Omgeving Hilaard op de Schotanus atlas uit 1718. Hesens State ligt in het midden en Tjessinga State ligt vlakbij de kerk.

Julius Jelto van Unia

'....behoort den hr. Julius Schelto van Unia te Metslawier, 1722' Tekening van J. Stellingwerf uit 1722 van Unia State (of: Jaersma State) (Fries Museum)

Julius van Botnia

Botnia State te Franeker. Tekening door J. Gardenier Visschier, 1790-1795 (Fries Museum)

Julius van Botnia

Botniahuis te Franeker, aangegeven met nr. 7 Uit: De Stedenatlas van De Wit uit 1698.

Julius van Botnia

(groot) Botniahuis te Franeker, aangegeven met nr. 2 Uit: De Stedenatlas van De Wit uit 1698.

Jurjen van Ripperda

Dekema State te Jelsum, behoort den Heer van Dois, bewoond door den Heer de Lannoy, 1722 Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Juw van Andringa

Omgeving Loenga op de Schotanusatlas uit 1718 Westelijk van het dorp ligt de Harinxma State

Juw van Dekema

Omgeving Huizum op de Schotanusatlas uit 1718

Juw van Eysinga

Juwsma State boven Wirdum, op de Schotanuskaart uit 1718

Juw van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Juw van Harinxma

Martena te Kornjum behoort den heere Laes van Burmannia, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Laes van Grovestins

Detail van de Schotanusatlas uit 1718, omgeving Wanswerd.

Leendert Huijghis

Schotanusatlas uit 1718, grietenij Utingeradeel. In het midden is 'Jr. Huygis de Hopmans' te lezen, de nieuwere naam van Blinxtra State.

Martinus Acronius

't Huis te Garijp, behoorde de Wed. van den Heer Gellius Acronius Tekening door J. Stelingwerf, 1722 (Fries Museum)

Mauritz baron van Isselstein

Hania State te Holwerd (tekening: Fries Museum)

Menno Gosses van Coehoorn

't slot van den baron G. van Koehoorn te Wykel in Gaasterlant 1721 Tekening door J. Stellingwerf, 1721 (Fries Museum)

Menno Gosses van Coehoorn

'...te Bergum, behoort den heere Hector Willem van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel' Tekening van J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Menno Houwerda van Meckema

Snelgersmaborg te Appingadam Getekend tussen 1700-1735 door A. Rademaker (Beeldbank Groningen)

Menno Houwerda van Meckema

Omgeving Kollum op de Schotanusatlas uit 1718. Bovenaan is de Feytsma State te zien.

Minne Frans van Burmania

het slot Tjarda op Rinsmageest behoort den Ed here .... van Burmania en mevrouw ..... van Camstra, deszelfs vrouwe, 1723 Tekening van Tjaerda State door J. Stellingwerf, 1723 NB: De eigenaren waren Minne Frans van Burmania en zijn vrouw Anna Lucia Andriesa van Camstra. (Fries Museum)

Oene van Teyens

Beetsterzwaag op de Schotanusatlas uit 1718 Links naast de kerk Fockens State.

Otte van Herema

Harste State (of: Herema State) te Deersum. Tekening van J. Stellingwerf 1722.

Peter van Challansi

Het Egmondhuis te Franeker, aangegeven met nr. 12 Uit: De Stedenatlas van De Wit uit 1698.

Philip Frederik Vegelin van Claerbergen

Herema State op de Jouwer, behoort jonker P.F. Veglin van Claerbergen, grietman over Haskerlant, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Philips Sigismund van der Wenge

Tekening uit 1781 van Onstaborg te Wetsinge, uit de kaart van Beckering.

Pico Galenus van Sytzama

Beslinga State te Friens. Tekening van J. Stellingwerf, 1723. (Fries Museum)

Pico Galenus van Sytzama

Beslinga State te Friens. Tekening van J. Stellingwerf, 1723. (Fries Museum)

Pieter Ernst van Harinxma

het oude klooster [.....] te Waaxens behoort den Hr. Harinxma toe Sloten, 1722 Tekening van Sjuxma State door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Pieter van Idsaerda

Idzerda stins te Ter Idzert (tekening J. Stellingwerf, 1722)

Pieter van Jongestall

Het Huis van Berouw van den hr. Jongestal onder Hallum in Ferweradeel in Oostergo Tekening door J. Stellingwerf, 1722/1723 (Fries Museum)

Poppe Bockes van Burmania

Unia State te Edens.

Poppe van Andringa

Andringa hofstede onder 't dorp Schingen 1722 (Marsum) Tekening van Andringa State te Marssum, 1722 door Jacobus Stellingwerf (Fries Museum)

Reyn van Popma

IJlst, getekend door Jan Bulthuis ong. 1790-1795. In IJlst stond het voormalige Popmahuis (rechts) naast het stadhuis (midden) en daarnaast de waag. In 1770 is het Popmahuis bij het stadhuis gevoegd, waardoor het stadhuis flink kon uitbreiden.

Rienck Gemmes van Burmania

[.....] bewoond door de Heere Burmania in Zevenaer, Burmania Huis te Leeuwarden. Tekening door J. Stellingwerf, 1722/1723

Rienck van Dekema

Dekema State te Jelsum, behoort den Heer van Dois, bewoond door den Heer de Lannoy, 1722 Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Rienck van Sytzama

Beslinga State te Friens. Tekening van J. Stellingwerf, 1723. (Fries Museum)

Rienck van Sytzama

Sytzama State te Arum aen den wech naer Kimsweert in Wonseradeel in de jaren 1665 en 1666 geheel niu herbouwt door vrouwe Jetske van Sytzama, wed. wijlen jonker Jarich van Heerma, majoor van een regim.t. te voet, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Ritscke van Unia

Dekema State te Jelsum, behoort den Heer van Dois, bewoond door den Heer de Lannoy, 1722 Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Ruurd Carel van Cammingha

Wiarda State te Goutum. Getekend door Carel Frederik Bendorp, naar een tekening van Jan Bulthuis, circa 1790.

Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania

Camminghaburg te Leeuwarden, schilderij uit 1832 door Hendrik Schaaff (Fries Museum)

Ruurd van Feytsma

Feytsma State Hallum. Tekening door J. Stellingwerf (Fries Museum)

Ruurd van Feytsma

Feitsma te Deinum, van den heere Bocco Aisma van Feugen, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Schelte Feyes van Heemstra

Cammingha State te Arum (tekening J. Stellingwerf, 1723)

Schelte Feyes van Heemstra

Heemstra State te Oenkerk 'behoort den heere Feie van Heemstra, 1721 (Fries Museum)

Schelte Hotzes van Aysma

Osinga State in Schettens (J. Stellingwerf, 1722, Fries Museum, PTA404-009)

Schelte Hotzes van Aysma

Osinga State in Schettens (J. Stellingwerf, 1722, Fries Museum, PTA404-009)

Seerp van Galama

't slot Hoxwier te Mantgum in Baerderadeel behoort Jonker Lannoi 1722. Tekening uit 1722 door J. Stellingwerf. (Fries Museum)

Seerp van Popma

IJlst, getekend door Jan Bulthuis ong. 1790-1795. In IJlst stond het voormalige Popmahuis (rechts) naast het stadhuis (midden) en daarnaast de waag. In 1770 is het Popmahuis bij het stadhuis gevoegd, waardoor het stadhuis flink kon uitbreiden.

Sicco Douwe van Aylva

Hania State te Holwerd (tekening: Fries Museum)

Sicco Johans van Goslinga

't slot Goslinga onder Donijum, behoort den heere Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Sicke Hettes van Hemmema

Hemmema State te Berlikum, tekening van onbekende tekenaar (Fries Museum Online)

Sicke van Rinia

Omgeving Kollum op de Schotanusatlas uit 1718. Bovenaan is de Feytsma State te zien.

Sicke van Tjessens

Omgeving Holwerd op de Schotanusatlas uit 1718 Tjessens State ligt ten zuid-oosten van Holwerd

Sicke Werps van Tjessens

het oude klooster [.....] te Waaxens behoort den Hr. Harinxma toe Sloten, 1722 Tekening van Sjuxma State door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Sierach Hotzes van Aysma

Rinsma State Driesum (Stellingwerf, 1723)

Sierck van Hemmema

Hemmema State te Berlikum, tekening van onbekende tekenaar (Fries Museum Online)

Simon Jongestall

Het Huis van Berouw van den hr. Jongestal onder Hallum in Ferweradeel in Oostergo Tekening door J. Stellingwerf, 1722/1723 (Fries Museum)

Sippe Meckema van Aylva

'....behoort den hr. Julius Schelto van Unia te Metslawier, 1722' Tekening van J. Stellingwerf uit 1722 van Unia State (of: Jaersma State) (Fries Museum)

Sippe Meckema van Aylva

Eyzinga State te Oenkerk behoort den Ed. Welgeb. heer Antonij van Hettinga, 1723 Tekening van Eysinga State door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Sippe van Scheltema

[.....] behoort onder Metslawier aen den hr. Plettenburg, 1723 Tekening van Heemstra State te Oostrum door J. Stellingwerf, 1723 [Fries Museum]

Sjoerd van Glins

Hobbema State van den hr. Sjuk van Humalda onder Dronryp, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Sjoerd van Molenschot

huis van den Lt. Colonel J.V. Molenschot op de Geest Tekening door J. Stellingwerf, 1722/1723 (Fries Museum)

Sjuck Gerrits van Cammingha

t slot Roordaburg of Aadenburg(?) in Franekeradeel behoort den hr. Dominicus Hamerster, ordinaris Raet in den hove van Vrieslant, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Sjuck Idzert Aebinga van Humalda

Hobbema State van den hr. Sjuk van Humalda onder Dronryp, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Sjuck van Burmania

Goslinga te Hallum behoort den heere Tjaert van Burmania, Raet Ords. 's Hofs van Vrieslant, 1722 Tekening van J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Sybolt van Popma

Omgeving Loenga op de Schotanusatlas uit 1718 Westelijk van het dorp ligt de Harinxma State

Sybrant van Cammingha

Het Tweede Camminghahuis te Leeuwarden aan de kerkstraat.

Sybrant van Hettinga

omgeving Hantum op de Schotanusatlas uit 1718. De Tjallinga State is hier echter niet te zien.

Sybren Tjaerts van Walta

't slot Holdinga te Finkum in Leeuwarderadeel, behoort Jonker Allard van Burum, grietman aldaar, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Sybren Tjaerts van Walta

Omgeving Jorwerd op de Schotanusatlas uit 1718 Hettinga State ligt wat westelijk van het dorp.

Sybren van Walta

Walta stins te Bosum in Baarderadeel, de vierde grietnije van Westero, 1723 Tekening van J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Sybren van Walta

Het stamslot Walta State te Tjerkwerd. Tekening door J. Stellingwerf uit 1723.

Syds II van Botnia

Hottinga Stins op Nieulant in Wymbritzeradeel 1722, behoort Klaas Jansz. Broersma Tekening van Hottinga State door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Syds van Popma

IJlst, getekend door Jan Bulthuis ong. 1790-1795. In IJlst stond het voormalige Popmahuis (rechts) naast het stadhuis (midden) en daarnaast de waag. In 1770 is het Popmahuis bij het stadhuis gevoegd, waardoor het stadhuis flink kon uitbreiden.

Taecke Hommes van Hettinga

Omgeving Jorwerd op de Schotanusatlas uit 1718 Hettinga State ligt wat westelijk van het dorp.

Taecke Lieuwes

Omgeving van Dantumawoude, met Donia State tegenover de kerk. Schotanusatlas, 1718

Taecke Sybrant van Burmania

Fetsa State, van den hr. Take van Burmania onder Dronryp, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Taecke van Glins

Hobbema State van den hr. Sjuk van Humalda onder Dronryp, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Tiete Dyes van Hania

Omgeving van Weidum, met Hania State ten oosten van de kerk. Schotanusatlas, 1718

Tiete Feyes Harinxma van Donia

Kamstra State te Wytgaard in Leeuwarderadeel gefondeert in t jaar 1549 door Wytje Kamstra en zijn vrou Anna van Hermana, behoorde 1723 Jonker Pier Galenus van Sytzama, tegen 't weste te zien. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Tiete van Galama

't slot Hoxwier te Mantgum in Baerderadeel behoort Jonker Lannoi 1722. Tekening uit 1722 door J. Stellingwerf. (Fries Museum)

Tjaard Jansen Wederspan

Omgeving Hilaard op de Schotanus atlas uit 1718. Hesens State ligt in het midden en Tjessinga State ligt vlakbij de kerk.

Tjaert van Andringa

Andringa hofstede onder 't dorp Schingen 1722 (Marsum) Tekening van Andringa State te Marssum, 1722 door Jacobus Stellingwerf (Fries Museum)

Tjaert van Herema

Afbeelding van de Tammingaborg te Hornhuizen. Getekend door J. Stellingwerf, ong. 1720 Hij heeft het onderschrift foutief vermeld als Hankema te Zuidhorn. (www.beeldbankgroningen.nl)

Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga

Juwsma State boven Wirdum, op de Schotanuskaart uit 1718

Tjalling Homme van Haersolte

Cammingastate behoort den heer Allart van Burum te Ferwert, 1721 Tekening uit 1721 door J. Stellingwerf (Fries Museum)

Tjalling van Sixma

Andla State te Ried (getekend door Pieter Idserts Portier, 1698-1781) (Fries Museum)

Tjerck Jarichs van Herema

Sytzama State te Arum aen den wech naer Kimsweert in Wonseradeel in de jaren 1665 en 1666 geheel niu herbouwt door vrouwe Jetske van Sytzama, wed. wijlen jonker Jarich van Heerma, majoor van een regim.t. te voet, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Tjerck Tjercks van Solckema

Omgeving Tjerkgaast op de Schotanusatlas uit 1718 Rechtsboven de plaats van Solkama State.

Tjerck van Solckema

Omgeving Tjerkgaast op de Schotanusatlas uit 1718 Rechtsboven de plaats van Solkama State.

Ulbe Douwes Sixma van Andla

Andla State te Ried (getekend door Pieter Idserts Portier, 1698-1781) (Fries Museum)

Ulbe Jan van Aylva

't slot Aylva State te Ternaart in Westdongeradeel, behoort Douwe van Aylva, grietman in Kollumerlant, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723

Ulbe Ulbes Sixma van Andla

Martena te Kornjum behoort den heere Laes van Burmannia, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Upcke van Burmania

Cammingha State te Arum (tekening J. Stellingwerf, 1723)

Watze Julius Dominicus Justus Botnia van Burmania

Mammema State te Jellum (J. Stellingwerf, 1723)

Watze van Burmania

Mammema State te Jellum (J. Stellingwerf, 1723)

Watze Wijtze van Cammingha

Tekening van Klein Oenema State te Wirdum Tekening door J. Stellingwerf, 1724. (Fries Museum)

Werp van Tjessens

Omgeving Holwerd op de Schotanusatlas uit 1718 Tjessens State ligt ten zuid-oosten van Holwerd

Wigle Dyes van Hania

Omgeving van Weidum, met Hania State ten oosten van de kerk. Schotanusatlas, 1718

Wigle Sjoerds van Hania

Omgeving van Weidum, met Hania State ten oosten van de kerk. Schotanusatlas, 1718

Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

't slot Eysinga State te Rinsumageest in Dantumadeel, behoort van Zwartzenburg. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

't slot Eysinga State te Rinsumageest in Dantumadeel, behoort van Zwartzenburg. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Wilhelm Frederich baron van Schratenbach

Brandstede te Holwerd. Tekening van J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Wilhelm Mauritz Hanecroth

het huijs Bommelatijer te Westergeest in Kollumerlandt, behoort Douwe Feije van Aylva, grietman aldaer Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Willem van Haren

Omgeving Blije op de Schotanusatlas uit 1718 Ten noord-oosten van het dorp ligt Aebinga State.

Willem van Inthiema

Tekening van Inthiema State te Workum uit 1723, getekend door Jacobus Stellingwerf.

Wopcke van Herema

Harste State (of: Herema State) te Deersum. Tekening van J. Stellingwerf 1722.

Wybren van Roorda

Tekening van Clant State te Augsbuurt. (J. Stellingwerf, 1722)

Wytze Alef van Popma

Roorda State (of: Popma Slot) te Warga. Tekening door J. Stellingwerf, 1724

Familiewapen

Abbe van Aesgema

Familiewapens van de ouders van Abbe van Aesgema, zoon van Sjoerd van Aesgema en Auck van Bunga. Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Abbe van Bootsma

familiewapen Bootsma (Stamboek van den Frieschen Adel)

Abbe van Glins

familiewapen Glins (stamboek van den Frieschen Adel)

Abbe van Sickinga

Familiewapens van de ouders van Abbe van Sickinga (Idzert van Sickinga en Maria van de Tympele) Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Abel Engelbert van Glins

familiewapen Glins (stamboek van den Frieschen Adel)

Abraham Frederik van Schurman

Familiewapen Schurman (CBG familiewapens)

Abraham van Plettenberg

Familiewapen Plettenberg (Stamboek van den Frieschen adel)

Abraham van Solckema

Familiewapen Solckema (Stamboek van den Frieschen adel)

Adam Everts van Haren

Familiewapen Van Haren (Stamboek van den Frieschen Adel)

Adolph Moritz von Widenbrugh

Familiewapen Wijdenbrug (CBG Familiewapens)

Adriaan van Mauderick

Familiewapen Maurick (CBG familiewapens)

Adriaen Slijp

Familiewapen Van Slijpe (www.cbgfamiliewapens.nl)

Albert Christoffel van Hania

Familiewapen Hania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Albert van Dekema

Familiewapen van de ouders van Albert van Dekema: Pieter van Dekema en Catharina van Loo Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Ale Jans van Leeuwen

Wapen van Alle van Leeuwen, in zijwang herenbank uit 1744 in de kerk te Drachten. (foto: Melle Koopmans)

Alef Alefs van Aylva

Familiewapens van Alef van Aylva en zijn vrouw? N.N. Tjardsma. Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Alexander Doys

Familiewapen Doys (Stamboek van den Frieschen adel)

Andries van Douma

Familiewapen Douma (van Langweer en van Oldeboorn) (Stamboek van den Frieschen adel)

Anthonis van Aylva

Familiewapen Aylva (Stamboek van den Frieschen adel)

Anthonius van Hettinga

Familiewapen Hettinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Antonius van Hettinga

Familiewapen Hettinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Arend Anton van Haersolte

Familiewapen Haersolte (Stamboek van den Frieschen adel)

Arent Arents van Loo

Familiewapen Van Loo (Stamboek van den Frieschen Adel)

Arent Gerrits van Loo

Familiewapen Van Loo (Stamboek van den Frieschen Adel)

Arent Jan van Loo

Familiewapen Van Loo (Stamboek van den Frieschen Adel)

Arent van Arentsma

Familiewapen Van Arentsma (Stamboek van den Frieschen Adel)

Arent van der Haule

Familiewapens van de ouders van Arent van der Haule. Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Arent van Genum

Familiewapens van Arent van Genum en zijn vrouw Judith van Haersolte van Sloetenhagen Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Arent van Lintelo

Familiewapen Van Lintelo (CBG Familiewapens)

Arent van Loo (sr)

Familiewapen Van Loo (Stamboek van den Frieschen Adel)

Arnold van Vierssen

Familiewapen Vierssen (Stamboek van den Frieschen Adel)

Asinga Ripperda

Familiewapen Ripperda (CBG familiewapens)

Assuerus Vegelin van Claerbergen

Familiewapen Vegelin van Claerbergen (Stamboek van den Frieschen adel)

Atte Hommes van Hettinga

Familiewapen Hettinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Aulus van Glinstra

Familiewapen Glinstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Aulus van Haersma

Familiewapen Haersma (Stamboek van den Frieschen adel)

Baerthe van Idsaerda

Familiewapen Idsaerda (Stamboek van den Frieschen Adel)

Barthold van Oostheim

Familiewapen Marschalk van Ostheim.

Bartholt Johans Tjaerda van Starkenborgh

Familiewapen Tjaerda van Starkenborgh (Stamboek van den Frieschen adel)

Bartholt van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Bernhardt Schotanus a Sterringa

Familiewapen Schotanus (bron: Schotanus Stichting)

Binnert Ruurts van Roorda

Familiewapen Roorda (oud) 'met de baar' (Stamboek van den Frieschen adel)

Binnert van Heringa

Familiewapen Heringa (CBG familiewapens)

Binnert van Roorda

Familiewapen Roorda (oud) 'met de baar' (Stamboek van den Frieschen adel)

Bocke van Feytsma

Familiewapen Feytsma (Stamboek van den Frieschen adel)

Boelardus van Boelens

Familiewapen Van Boelens (Stamboek van den Frieschen Adel)

Bonefacius van Scheltema

Familiewapen Scheltema (Stamboek van den Frieschen adel)

Boudewijn van Loo

Familiewapen Van Loo (Stamboek van den Frieschen Adel)

Bruno Assuerus van Vierssen

Familiewapen Vierssen (Stamboek van den Frieschen Adel)

C. van Beyma

Familiewapen Beyma (CBG Familiewapens)

Carel van Dekema

Familiewapen Dekema (Stamboek van den Frieschen Adel)

Caspar de Robles

Familiewapen Casper de Robles Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Christoffel van Sternsee

Familiewapen Sternsee (Stamboek van den Frieschen adel)

Christoffel van Sytzama

Familiewapen Sytzama (nieuw) (Stamboek van den Frieschen adel)

Coert Lamberts Beyma

Familiewapen Beyma (CBG Familiewapens)

Cornelis Livius van Bouricius

Familiewapen Bouricius (Stamboek van den Frieschen adel)

Cornelis van Haersma

Familiewapen Haersma (Stamboek van den Frieschen adel)

Cornelis van Scheltinga

Familiewapen Scheltinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Cornelius Fransiscus van Meyers

Familiewapen Meyers (CBG Familiewapens)

Damas van Loo

Familiewapen Van Loo (Stamboek van den Frieschen Adel)

Daniel Anthony van Plettenberg

Familiewapen Plettenberg (Stamboek van den Frieschen adel)

Daniel de Blocq van Bouricius

Familiewapen Bouricius (Stamboek van den Frieschen adel)

Dirck Hobbes van Baerdt

Familiewapen Baerdt (CBG Familiewapens)

Dirck van Wigara

Familiewapen Wigara (CBG familiewapens)

Doecke Martena van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Doecke van Hemmema

Familiewapen Van Hemmema (Stamboek van den Frieschen ade

Doecke van Hemmema

Familiewapen Van Hemmema (Stamboek van den Frieschen ade

Doecke van Hettinga

Familiewapen Hettinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Doecke van Rinia

Familiewapen Rinia (Stamboek van den Frieschen adel)

Douwe Andries van Sytzama

Familiewapen Sytzama (nieuw) (Stamboek van den Frieschen adel)

Douwe Aylva van Loo

Familiewapen Van Loo (Stamboek van den Frieschen Adel)

Douwe Carel van Unia

Familiewapen Unia (Stamboek van den Frieschen adel)

Douwe Feye Sirtema van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Douwe Feye van Aylva

Familiewapen Aylva (Stamboek van den Frieschen adel)

Douwe Feye van Roorda

Familiewapen Roorda, van Genum (Stamboek van den Frieschen adel)

Douwe Gerrits van Cammingha

Familiewapen Van Cammingha (Stamboek van den Frieschen Adel)

Douwe Jarichs van Hottinga

Familiewapen Hottinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Douwe Sirtema van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Douwe Sirtema van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Douwe Tjercks van Herema

Familiewapen Herema (van Tzum) (Stamboek van den Frieschen adel)

Douwe van Andringa

Familiewapen Van Andringa (Stamboek van den Frieschen adel)

Douwe van Aylva

Familiewapen Aylva (Stamboek van den Frieschen adel)

Douwe van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Douwe van Epema

Familiewapen Ipema/Epema (Stamboek van den Frieschen Adel)

Douwe van Glins

familiewapen Glins (stamboek van den Frieschen Adel)

Douwe van Harinxma

Familiewapen Harinxma thoe Heeg. (Stamboek van den Frieschen adel)

Douwe van Sixma

Familiewapen Sixma (Stamboek van den Frieschen Adel)

Duco Martena van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

E. van Boelens

Familiewapen Van Boelens (Stamboek van den Frieschen Adel)

Eberhardt Wilhelm Hanecroth

Familiewapen Hanecroth. (Tekening door R.J. Broersma)

Edzart van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Eelco Hettes van Glinstra

Familiewapen Glinstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Eelco van Haersma

Familiewapen Haersma (Stamboek van den Frieschen adel)

Epe van Aesgema

Wapen Aesgema (wapenboek Hesman)

Epe van Heemstra

Familiewapen Heemstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Erasmus van Douma

Familiewapen Douma (van Langweer en van Oldeboorn) (Stamboek van den Frieschen adel)

Erasmus van Hemmema

Familiewapen Van Hemmema (Stamboek van den Frieschen ade

Ernhart van Hemmema

Familiewapen Van Hemmema (Stamboek van den Frieschen ade

Ernst van Aylva

Familiewapen Aylva (Stamboek van den Frieschen adel)

Ernst van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Ernst Willem van Haren

Familiewapen Van Haren (Stamboek van den Frieschen Adel)

Ernst Willem van Jongestall

Familiewapen Jongestall (Stamboek van den Frieschen adel)

Everhard van Hanecroth

Familiewapen Hanecroth. (Tekening door R.J. Broersma)

Everhard van Haren

Familiewapen Van Haren (Stamboek van den Frieschen Adel)

Evert Hanecroth

Familiewapen Hanecroth. (Tekening door R.J. Broersma)

Evert Ulrich van Hanecroth

Familiewapen Hanecroth. (Tekening door R.J. Broersma)

Fecco Dominicus van Sytzama

Familiewapen Sytzama (nieuw) (Stamboek van den Frieschen adel)

Fecco van Sytzama

Familiewapen Sytzama (nieuw) (Stamboek van den Frieschen adel)

Feddrick van Fynia

Familiewapen van Feddrick Fijnia en zijn vrouw Maycke van Cronenburg Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Feycke van Herbranda

Familiewapen Herbranda (CBG Familiewapens)

Feye Bockes van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Feye Feyes van Heemstra

Familiewapen Heemstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Feye Feyes van Heemstra

Familiewapen Heemstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Feye Jan van Heemstra

Familiewapen Heemstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Feye Scheltesz. van Heemstra

Familiewapen Heemstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Focke van Boelens

Familiewapen Van Boelens (Stamboek van den Frieschen Adel)

Focke van Ripperda

Familiewapen Ripperda (CBG familiewapens)

Foppe Meynsma

Familiewapen Meynsma (Stamboek van den Frieschen adel)

Foppe Sirtema van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Foppe van Camstra

Familiewapen Camstra (Stamboek van den Frieschen Adel)

Frans Aebinga van Humalda

Familiewapen Aebinga van Humalda (Stamboek van den Frieschen adel)

Frans Binnert Aebinga van Humalda

Familiewapen Aebinga van Humalda (Stamboek van den Frieschen adel)

Frans Laas van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Frans van Aylva

Familiewapen Aylva (met de lelie) (CBG familiewapens)

Frans van Cammingha

Familiewapen Van Cammingha (Stamboek van den Frieschen Adel)

Frans van Donia

Familiewapen Harinxma van Donia (CBG familiewapens)

Frans van Eminga

Familiewapen Eminga (Stamboek van den Frieschen adel)

Frans van Eminga

Familiewapen Eminga (Stamboek van den Frieschen adel)

Frans van Roussel

Familiewapen Roussel (CBG Familiewapens)

Frans van Scheltema

Familiewapen Scheltema (Stamboek van den Frieschen adel)

Frans van Unia

Familiewapen Unia (Stamboek van den Frieschen adel)

Frans van Unia

Familiewapen Unia (Stamboek van den Frieschen adel)

Frederick Reyns van Inthiema

Familiewapen Van Inthiema, (Stamboek van den Frieschen adel)

Frederick van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Frederick van Inthiema

Familiewapen Van Inthiema, (Stamboek van den Frieschen adel)

Frederick van Vervou

Albumbijdrage met wapen, uit 1574 van Frederick van Vervou in het album van Poppe van Feytsma

Frederik van Sminia

Familiewapen Sminia (Stamboek van den Frieschen adel)

Frederik Vegelin van Claerbergen

Familiewapen Vegelin van Claerbergen (Stamboek van den Frieschen adel)

Frederik Willem van Meyers

Familiewapen Meyers (CBG Familiewapens)

Friedrich thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Familiewapen thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Stamboek van den Frieschen Adel)

Gale van Galema

Familiewapen Galama (Stamboek van den Frieschen Adel)

Gale van Hania

Familiewapen Hania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Gatze van Jeltinga

Familiewapen Jeltinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Gatze van Pyersma

Familiewapen van Onno van Pyersma Familiewapens van Gatze van Pyersma en zijn vrouw N.N. Doema. Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Gellius Hette van Bouricius

Familiewapen Bouricius (Stamboek van den Frieschen adel)

Gellius Nijs

Familiewapen Nijs, in een Album Amicorum van Suffridus Saarda.

Gellius van Bouricius

Familiewapen Bouricius (Stamboek van den Frieschen adel)

Gellius Wybrandus van Aytta

Familiewapen Aytta (Stamboek van den Frieschen adel)

Gemme Onuphrius van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Familiewapen thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Stamboek van den Frieschen Adel)

Georg Raeses van Vervou

Familiewapen Vervou (Stamboek van den Frieschen adel)

Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Familiewapen thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Stamboek van den Frieschen Adel)

George van Challansi

Links het familiewapen Challansi en rechts die van Egmond van Meerestein.

George van Glins

familiewapen Glins (stamboek van den Frieschen Adel)

Gerhardus Mejontsma

Familiewapen Mejontsma (CBG Familiewapens)

Gerlach Doys

Familiewapen Doys (Stamboek van den Frieschen adel)

Gerrit Arents van Loo

Familiewapen Van Loo (Stamboek van den Frieschen Adel)

Gerrit Jochums van Amama

Familiewapen Amama (Stamboek van den Frieschen Adel)

Gerrit Watzes van Cammingha

Familiewapen Van Cammingha (Stamboek van den Frieschen Adel)

Gerrolt Nicolaas van Heemstra

Familiewapen Heemstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Gerrolt Ruurd van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Gerrolt van Juckema

Familiewapen Juckema (CBG Familiewapens)

Gerrolt van Ockinga

Familiewapen Ockinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Gideon Gosses van Coehoorn

Familiewapen Coehoorn (CBG familiewapens)

Gijsbertus van Voort

Familiewapen Voordt (CBG familiewapens)

Goslick van Herema

Familiewapen Herema (van Tzum) (Stamboek van den Frieschen adel)

Gosse Gideons van Coehoorn

Familiewapen Coehoorn (CBG familiewapens)

Gysbert van Arentsma

Familiewapen Van Arentsma (Stamboek van den Frieschen Adel)

Hans Hendrik van Haersma

Familiewapen Haersma (Stamboek van den Frieschen adel)

Hans Hommes van Hettinga

Familiewapen Hettinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Hans Pyrardi

Familiewapens hopman Hans Pyrast en zijn vrouw Richt van Hoytema Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Hans van Lycklama

Wapen Rinco van Lycklama, detail van zijn portret uit 1636

Hans van Oostheim

Familiewapen Marschalk van Ostheim.

Hans Willem baron van Aylva

Familiewapen Aylva (Stamboek van den Frieschen adel)

Hans Willem baron van Plettenberg

Familiewapen Plettenberg (Stamboek van den Frieschen adel)

Hans Willem van Aylva

Familiewapen Aylva (Stamboek van den Frieschen adel)

Hans Willem van Camstra

Familiewapen Camstra (Stamboek van den Frieschen Adel)

Haring Douwes van Harinxma

Familiewapen Harinxma thoe Heeg. (Stamboek van den Frieschen adel)

Haring Harings van Harinxma

Familiewapen Harinxma thoe Heeg. (Stamboek van den Frieschen adel)

Haring van Harinxma

Familiewapen Harinxma thoe Heeg. (Stamboek van den Frieschen adel)

Harmen van Holdinga

Familiewapen Holdinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Hartman van Galama

Familiewapen Galama (Stamboek van den Frieschen Adel)

Haye van Gel

Familiewapens van de ouders van Haijo van Gel: Alexis van Gel en zijn vrouw Bauck Ofckesdr. van Foppinga Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Haye van Herbranda

Familiewapen Herbranda (CBG Familiewapens)

Haye van Rinia

Familiewapen Rinia (Stamboek van den Frieschen adel)

Hayo Henrick van Mauderick

Familiewapen Maurick (CBG familiewapens)

Hector Livius van Glinstra

Familiewapen Glinstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Hector van Glinstra

Familiewapen Glinstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Hendrick Dodoneus Vegelin van Claerbergen

Familiewapen Vegelin van Claerbergen (Stamboek van den Frieschen adel)

Hendrik Casimir van Coehoorn

Familiewapen Coehoorn (CBG familiewapens)

Hendrik Frederik van Inthiema

Familiewapen Van Inthiema, (Stamboek van den Frieschen adel)

Hendrik Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Familiewapen thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Stamboek van den Frieschen Adel)

Hepcke van Fockens

Familiewapen Fockens (CBG familiewapens)

Here Upckes van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Here Watzes van Ockinga

Familiewapen Ockinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Hero Douwes van Hottinga

Familiewapen Hottinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Hero van Hoppers

Familiewapen Hoppers (Stamboek van den Frieschen adel)

Hessel Hessels van Aysma

Familiewapen Aysma. (Stamboek van den Frieschen adel)

Hessel Hotzes van Aysma

Familiewapen Aysma. (Stamboek van den Frieschen adel)

Hessel Hotzes van Aysma

Familiewapen Aysma. (Stamboek van den Frieschen adel)

Hessel Meckema van Aylva

Bijdrage van Hessel Meckema van Aylva in het album van Homme van Harinxma, tijdens zijn studie in het Franse Orleans.

Hessel van Aylva

Familiewapen Aylva (Stamboek van den Frieschen adel)

Hessel van Bootsma

familiewapen Bootsma (Stamboek van den Frieschen Adel)

Hessel van Meckema

Familiewapen Meckema (Stamboek van den Frieschen adel)

Hessel van Oostheim

Familiewapen Marschalk van Ostheim.

Hessel? Tjaerts van Herema

Familiewapen Herema (van Tzum) (Stamboek van den Frieschen adel)

Hette van Jelgersma

Familiewapens van de ouders van Hector van Jelgersma: Lieuwe van Jelgersma en Rinske Jensma Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Hobbe Esaias baron van Aylva

Familiewapen Aylva (Stamboek van den Frieschen adel)

Hobbe Esaias van Aylva

Familiewapen Aylva (Stamboek van den Frieschen adel)

Hobbe van Hermana

Familiewapens ouders van Hobbe van Hermana: Wybren van Hermana en Hylck van Roorda Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587

Hobbe van Ockinga

Familiewapens van Hobbo van Ockinga Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Homme Epes van Hettinga

Familiewapen Hettinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Homme Taeckes van Hettinga

Familiewapen Hettinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Homme Tietes van Hettinga

Familiewapen Hettinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Homme van Camstra

Familiewapen Camstra (Stamboek van den Frieschen Adel)

Hotze Hessels van Aysma

Familiewapen Aysma. (Stamboek van den Frieschen adel)

Hotze Lauta van Aysma

Familiewapen Aysma. (Stamboek van den Frieschen adel)

Hotze Scheltes van Aysma

Familiewapen Aysma. (Stamboek van den Frieschen adel)

Hotze Siercks van Aysma

Familiewapen Aysma. (Stamboek van den Frieschen adel)

Hotze van Donia

Familiewapens van Hotze van Donia en zijn vrouw Auck Bamsma Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Hoyte van Goslinga

Familiewapen Van Goslinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Ids van Eminga

Familiewapen Eminga (Stamboek van den Frieschen adel)

Idzart Jacob van Harinxma

Familiewapen Harinxma thoe Heeg. (Stamboek van den Frieschen adel)

Idzart Tjaerda van Starkenborgh

Familiewapen Tjaerda van Starkenborgh (Stamboek van den Frieschen adel)

Idzart van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Idzart van Hettinga

Familiewapen Hettinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Idzart van Solckema

Familiewapens van de ouders van Wibrandt van Solckema: Tjerck van Solckema en Both van Waltinga Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Ignatius van Kingma

Familiewapen Kingma (CBG Familiewapens)

Isaac Martijn Adius

Familiewapen Adius (Stamboek van den Frieschen adel)

Isaac Slijp

Familiewapen Van Slijpe (www.cbgfamiliewapens.nl)

Isbrand van Andringa

Familiewapen Van Andringa (Stamboek van den Frieschen adel)

Ivo van Frittema

Familiewapens van Reinier van Frittema en zijn vrouw Saepck van Cammingha. Ivo van Frittema adelman onder hopman Ockinga d' olde. Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Ivo van Herema

Familiewapens van de ouders van Ivo van Herema: Douwe van Herema en Luts van Frittema Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Jacob Melander van Holzappel

familiewapen Melander van Holzappel

Jacob Rogiers Slijp

Familiewapen Van Slijpe (www.cbgfamiliewapens.nl)

Jacob Sageman

Familiewapen Sageman

Jacob van Roussel

Familiewapen Roussel (CBG Familiewapens)

Jacques van Challansi

Links het familiewapen Challansi en rechts die van Egmond van Meerestein.

Jacques van Challansi

Het Egmondhuis te Franeker, aangegeven met nr. 12 Uit: De Stedenatlas van De Wit uit 1698.

Jacques van Oenema

Familiewapen Oenema (Stamboek van den Frieschen adel)

Jan Abbes van Loo

Familiewapen Van Loo (Stamboek van den Frieschen Adel)

Jan Andries van Sytzama

Familiewapen Sytzama (nieuw) (Stamboek van den Frieschen adel)

Jan Boudewijns Eminga van Loo

Familiewapen Van Loo (Stamboek van den Frieschen Adel)

Jan Frederik van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Jan Jansen Wederspan

Familiewapen Wederspan (bron: Wapenboek Hesman)

Jan Raeses van Vervou

Familiewapen Vervou (Stamboek van den Frieschen adel)

Jan Raeses van Vervou

Familiewapen Vervou

Jan Sageman

Familiewapen Sageman

Jan Sicco Rijksbaron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Familiewapen thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Stamboek van den Frieschen Adel)

Jan van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Jan van Haren

Familiewapen Van Haren (Stamboek van den Frieschen Adel)

Jan van Idsaerda

Familiewapen Idsaerda (Stamboek van den Frieschen Adel)

Jan van Roorda

Familiewapen Roorda (oud) 'met de baar' (Stamboek van den Frieschen adel)

Jancke van Osinga

Familiewapen Osinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Jarich Douwes van Hottinga

Familiewapen Hottinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Jarich Heres van Ockinga

Familiewapen Ockinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Jarich Jarichs van Herema

Familiewapen Herema (van Tzum) (Stamboek van den Frieschen adel)

Jarich Lieuwe van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Jarich Lolles van Ockinga

Familiewapen Ockinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Jarich Tjercks van Herema

Familiewapen Herema (van Tzum) (Stamboek van den Frieschen adel)

Jarich van Burum

Familiewapen Burum (CBG familiewapens)

Jarich van Hottinga

Familiewapen Hottinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Jarich van Liauckema

Familiewapens van Jarich van Liauckema en zijn vrouw Sjouck van Cammingha Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Jelger van Feytsma

Familiewapen Feytsma (Stamboek van den Frieschen adel)

Jetso Idsard van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Jetze Idzardus van Beyma

Familiewapen Beyma (CBG Familiewapens)

Joachim Gerrits van Amama

Familiewapen Amama (Stamboek van den Frieschen Adel)

Johan Alberts van Aysma

Familiewapen Aysma. (Stamboek van den Frieschen adel)

Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Familiewapen thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Stamboek van den Frieschen Adel)

Johan Idzert van Douma

Familiewapen Douma (van Langweer en van Oldeboorn) (Stamboek van den Frieschen adel)

Johan Lodewijk van Doys

Familiewapen Doys (Stamboek van den Frieschen adel)

Johan Onuphrius baron thoe Schwartzenberg

Familiewapen thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Stamboek van den Frieschen Adel)

Johan Poppe van Andreae

Familiewapen Andreae (Stamboek van den Frieschen adel)

Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten

Familiewapen Harinxma van Donia (CBG familiewapens)

Johan van Andla

Familiewapen van Trijntje Fredericks Andla/Andela in de kerk van Kimswerd

Johan van Botnia

Familiewapen Botnia (Stamboek van den Frieschen adel)

Johan van Burum

Familiewapen Burum (CBG familiewapens)

Johan van Haersolte

Familiewapen Haersolte (Stamboek van den Frieschen adel)

Johan van Herema

Familiewapens van de ouders van Johan van Herema: Douwe van Herema en Luts van Frittema Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Johannes Douwes Sirtema van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Johannes Saekema van Haersma

Familiewapen Haersma (Stamboek van den Frieschen adel)

Johannes Sixtus van Amama

Familiewapen Amama (Stamboek van den Frieschen Adel)

Johannes van Heemstra

Familiewapen Heemstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Johannes van Heemstra

Familiewapen Heemstra (Stamboek van den Frieschen adel)

Johannes van Scheltinga

Familiewapen Scheltinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Johannes van Tiara

Familiewapen Tiara (poort Unia State te Beers)

Johannes van Velsen

Familiewapen Van Velsen (Stamboek van den Frieschen adel)

Julius Jelto van Unia

Familiewapen Unia (Stamboek van den Frieschen adel)

Julius van Beyma

Familiewapen Beyma (CBG Familiewapens)

Julius van Botnia

Familiewapen Botnia (Stamboek van den Frieschen adel)

Jurjen van Ripperda

Familiewapen Ripperda (CBG familiewapens)

Juw Ritsckes van Eysinga

Wapen familie Eysinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Juw van Andringa

Familiewapens van de ouders van Juw van Andringa: Haring van Andringa en Tryn Douma van Oenema Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Juw van Dekema

Familiewapens Julius van Dekema en zijn vrouw Jel van Harinxma. Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Juw van Eysinga

Wapen familie Eysinga (Stamboek van den Frieschen Adel)

Juw van Harinxma

Familiewapen Harinxma thoe Heeg. (Stamboek van den Frieschen adel)

Keympe van Donia

familiewapen Donia (Stamboek van den Frieschen Adel)

Laelius van Lycklama

Familiewapen Lycklama van Oldeberkoop (Stamboek van den Frieschen Adel)

Laes Ulbe van Burmania

familiewapen Burmania (Stamboek van den Frieschen Adel)

Laes van Glins

familiewapen Glins (stamboek van den Frieschen Adel)

Laes van Grovestins

Familiewapen Grovestins (Stamboek van den Frieschen Adel)

Lambertus van Coehoorn

Familiewapen Coehoorn (CBG familiewapens)

Livius Dircks van Scheltinga

Familiewapen Scheltinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Livius van Scheltinga

Familiewapen Scheltinga (Stamboek van den Frieschen adel)

Lodewijk Douwes van Harinxma

Familiewapen Harinxma thoe Heeg. (Stamboek van den Frieschen adel)

Lodewijk van Plettenberg

Familiewapen Plettenberg (Stamboek van den Frieschen adel)

Lolle Heres van Ockinga

Familiewapen Ockinga (Stamboek van den Frieschen adel)