Afbeeldingen van het Friese Regiment

Overzicht van alle afbeeldingen per categorie die gekoppeld zijn aan offcieren.

Ze zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Portret

Abraham Frederik van Schurman

portret van Abraham Frederik van Schurman (1730-1783) Martenahuis te Franeker

Adolf Graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Adolf van Nassau-Dillenburg (1540-1568). (Leeuwardenreeks)

Adolf Graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Adolf van Nassau-Dillenburg (1540-1568). (Westfries Museum, Hoorn)

Adolf Graaf van Nassau-Dillenburg

Groepsportret van vier broers: Jan VI, Lodewijk, Adolf en Hendrik van Nassau-Dillenburg. Geschilderd door Wybrand de Geest ong. 1630.

Adolf van Nassau

Portret van Adolf van Nassau (ong. 1255-1298). (Westfries Museum, Hoorn)

Adolf van Nassau-Siegen

Portret van Adolf van Nassau-Siegen uit ca. 1609-1633 van Jan Antonisz. van Ravesteyn. Afkomstig uit de zgn. Leeuwarden reeks, uit het voormalige Stadhouderlijk Hof.

Adolf van Nassau-Siegen

Portret van Adolf van Nassau-Siegen (1586-1608). (Westfries Museum, Hoorn)

Adolf van Rijswijk

Portret van Adolf van Rijswijk (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

Adriaen Slijp

Portret van de Sneker kapitein Adriaen Slijp (1587-1666) Geschilderd door Pieter Nason, 1646/1650. (foto: OKS, in bruikleen aan het Fries Scheepvaart Museum)

Adriaen Slijp

Portret van Adriaan Slijp (ong. 1600-1662?).

Adriaen van der Mijle

Portret van Adriaan van der Mijle (1610-1664). (Westfries Museum, Hoorn)

Albertus Aemilius van Coenders

Portret van Albertus Aemilius van Coenders (1678-1750) (afbeelding: https://www.geni.com)

Ambrogio de Spinola

Portret van Ambrogio de Spinola (1569-1630). (Leeuwardenreeks)

Andolf Clant

Andolf Clant bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Anthonis van Aylva

Detail van de bijdrage van Antonius van Aylva (ong. 1570-1618) in het Album Amicorum van Anna van de Boetzelaer. (zie: https://www.hvnf.nl/2021/05/alba-amicorum-met-friese-inscripties-en-meer/)

Anthonis van Utenhove

Portret uit 1619 van Anthonis Utenhove (?-1625). (Leeuwardenreeks)

Arent Arents van Loo

Portret van Arent Arents van Loo (Regimentserie)

Arent Gerrits van Loo

Arent Gerrits van Loo bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Arent Rutgers van Haersolte

Portret van Arent Rutger van Haersolte (1677-1760), uit ong. 1707 omdat de pendant (zijn vrouw) is gesigneerd en gedateerd. Het is toegeschreven aan Hendrick de Valk. (Rkd.nl)

Arent van Lintelo

Arent van Lintelo bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Arnold Adriaan Baron van Bylandt

Portret van Arnold Adriaan Baron van Bylandt (1602-1663). (Westfries Museum, Hoorn)

Aucke Andriesz. Stellingwerf

Postuum portret van Aucke Stellingwerff bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Auke_Stellingwerf

Balthasar Jacott

Detail van het Jacott familieportret uit ca. 1670: Balthasar Jacott

Balthasar van Beyma

Afbeelding van Balthasar van Beyma (Rijksmuseum)

Bartholemeus Andrio Walsdorffer

Portret van Bartolomeus Andreo Walsdorffer (?-1622). (Rijksmuseum)

Bartholt Entens

Portret van Bartholt Entens (1539-1580)

Berend Diederik van Sevenaer

Berend Diederik van Sevenaer bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Bernard Johan von Prott

Portret uit 1678 van Bernard Johan von Prott. https://collectie.groningermuseum.nl/Details/collect/881

Bernhard Entens

Bernhard Entens bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Carl von Rabenhaupt

Portret van Carl von Rabenhaupt uit ong. 1670

Caspar van Tiddinga

Caspar van Tiddinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

Charles de Lannoy

Portret van Charles de Lannoy (1664-1713)

Charles de Levin

Portret van Charles de Levin (?-1592) (Leeuwardenreeks)

Charles de Saumaise

Charles de Saumaise (1704-1770) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Christiaan van Nassau-Dillenburg

Portret van Christiaan van Nassau-Dillenburg (1688-1739) Geschilderd naar Lancelot Volders ong. 1670-1713. (foto: RKD.nl)

Christiaan van Nassau-Siegen

Portret van Christiaan van Nassau-Siegen (1616-1644). (Westfries Museum, Hoorn)

Christiaan van Nassau-Siegen

Portret van Christiaan van Nassau, 1644, toegeschreven aan Pieter Nason. https://rkd.nl/nl/explore/images/14083

Christiaan van Wartensleben

Christiaan van Wartensleben bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Cornelis Sijms

Portret van Cornelis Sijms (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

Damas van Loo

Damas van Loo bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Daniël de Hertaing

Portret van Daniël de Hertaing (?-1625). (Leeuwardenreeks)

Daniël de Hertaing

Portret van Daniel de Hertaing, uit de Honselaarsdijk, uit 1612, toegeschreven aan Jan van Ravesteyn. (www.rkd.nl)

Daniël de Hertaing

Prent-portret uit ong 1621 van Daniel de Hertaing. (www.rkd.nl)

Dirck Hobbes van Baerdt

Dirk Baerdt liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, namens de Friese Staten/Sevenwolden/Weststellingwerf, als grietman.

Dirk Dimmer

Portret van Dirk Dimmer (ong. 1590-1632) (Westfries Museum, Hoorn)

Doecke van Hemmema

Duco van Hemmema bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Dominique Casiopijn

Portret van Dominique Cassiopijn (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

Donald Alexander Mallet

Donald Alexander Malet (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Douwe Aylva van Loo

Douwe Aylva van Loo in de lijkstatie van Willem Frederik in 1664.

Douwe Carel van Unia

Portret van Douwe Carel van Unia (1645-1708) Fries Museum

Douwe Gerrits van Cammingha

Portret van (vermoedelijk) Douwe Gerrits van Cammingha (1684-1728) Fries Museum

Douwe Sirtema van Grovestins

portret van kolonel Douwe Sirtema van Grovestins (1652-1690)

Douwe van Echten

Familiewapen van Dominicus van Echten (CBG familiewapens)

Duco Gerrolt Martena van Burmania

Onbekende officier. Volgens website Fries Museum is dit Duco Gerrolt Martena van Burmania (1687-1746). Hij was echter alleen grietman en geen officier. Mogelijk was hij dan Gedeputeerde te Velde. (foto: Fries Museum)

Eberhard Hanecroth

Portret van Eberhardt Hanecroth. Kapitein van een compagnie van het regiment van Ernst Casimir van Nassau. (Rijksmuseum, schilder onbekend)

Eelco Hettes van Glinstra

Eelco van Glinstra Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Engbelbert van Schrieck

Portret van Engelbert van Schrieck (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

Enno Doedes Star

Portret van (vermoedelijk) Enno Doedes Star, vice-admiraal van Friesland (Fries Museum)

Eppo Gockinga

Eppo van Gockinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Erich Brahe

Verdwenen.

Erich Brahe

Portret van Erich Brahe. Uit: Epithalamivm. ofte bruylofts-ghedicht ter eeren het ... houwelijck tusschen ... Eerich Brahe ... ende ... Licia van Eysinga (1616)

Ernst Casimir van Nassau-Dietz

Portret van Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1633) (Leeuwardenreeks)

Ernst Casimir van Nassau-Dietz

Portret van Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1633) (Westfries Museum, Hoorn)

Ernst Willem van Haren

Ernst Willem van Haren bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Evert van Ensse

Schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk) Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Fecco Dominicus van Sytzama

Portret van Fecco Dominicus van Sytzama (1693-1755) (door Bernardus Accama, Fries Museum)

Feye Feyes van Heemstra

Portret van Feye Feyes van Heemstra

Feye Feyes van Heemstra

Portret van Feye Feyes van Heemstra (1606-1636) (foto Rkd.nl)

Feye Scheltesz. van Heemstra

Feye van Heemstra (1694-1748) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Feye Scheltesz. van Heemstra

Portret van Feye Scheltesz. van Heemstra (1694-1748)

Filips van Hohenlohe

Portret van Philips von Hohenlohe zu Langenberg (1550-1606). Onderdeel van de Leeuwarden-reeks, een serie portretten van militairen uit de Tachtigjarige Oorlog en leden van het Huis Oranje-Nassau, in 1633 voor het eerst vermeld in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_van_Hohenlohe-Neuenstein)

Filips van Nassau-Dietz

Portret van Philips van Nassau-Dietz (1566-1595). (Leeuwardenreeks)

Filips van Nassau-Dietz

Portret van Filips van Nassau-Dietz (1566-1595). (Westfries Museum, Hoorn)

Filips Willem van Oranje

Portret van Philips Willem van Oranje (1554-1618). (Leeuwardenreeks)

Filips Willem van Oranje

Nog fotograferen

Focke Fockes Eringa

Focke Fockes Eringa liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, namens de Friese Staten/Oostergo/Smallingerland als oud secretaris.

Foppe Sirtema van Grovestins

Portret van Foppe Sirtema van Grovestins. (Regimentserie)

Foppe van Camstra

Portret uit 1572 van de watergeus Foppe van Camstra (1530-<1578)

Francisco Hurtado de Mendoza

Portret van Francisco Hurtado de Mendoza (1546-1623) (Leeuwardenreeks)

François de La Noue

Portret van François de La Noue (1531-1591). (Leeuwardenreeks)

Frans Huseman

Verdwenen.

Frans Julius Johan Heringa van Eysinga

Portret van Frans Julius Johan Heringa van Eysinga (1683-1730), geschilderd door Accama.

Frans van Donia

Portret uit 1630 van Frans van Donia (1580-1651). Toegeschreven aan Jan Urbeijns de Salle (RKD.nl)

Frans van Eminga

Mogelijk portret van Frans van Eminga (1659-1720), door Nicolaes Maes geschilderd in 1682.

Frans van Unia

Portret van Frans van Unia (1677-<1752) (Fries Museum)

Frederick van Vervou

Albumbijdrage met portret uit 1574 van Frederick van Vervou in het album van Poppe van Feytsma

Frederik de Drevon

Frederik de Drevon (gehuwd 1733) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Frederik Hendrik van Oranje-Nassau

Portret van Willem Frederik van Nassau (1584-1647). (Leeuwardenreeks)

Frederik Hendrik van Oranje-Nassau

Portret van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1584-1647). (Westfries Museum, Hoorn)

Frederik Pithan

Verdwenen.

Gaspar de Coligny

Portret van Gaspar de Coligny (1519-1572). (Leeuwardenreeks)

Gaspar III de Coligny

Portret van Gaspar III de Coligny (1584-1646). (Leeuwardenreeks)

Geerhard Sloot

Verdwenen.

Gellius Nijs

Portret van Gellius Nijs (regimentserie)

Gellius Wybrandus van Aytta

Gellius Wybrandus van Aytta Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Gemme Onuphrius van Burmania

Portret van Gemme Onuphrius van Burmania (1697-1759) Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Door: Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Georg Everhard Graaf van Solms-Lich

Portret van Georg Eberhard van Solms-Lich, uit 1e helft 17e eeuw. https://rkd.nl/nl/explore/images/179193

Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Portret van Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Geschilderd in 1656 door Wybrand de Geest.

Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

George Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen

Portret van George Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen (1606-1674). (Westfries Museum, Hoorn)

George Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen

Portret van George Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen (1606-1674). (RKD.nl / Katzenelnbogenreeks)

Gerard van Elst

Portret van Gerard van Elst (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

Gerrit Jan Sichterman

Portret van Gerrit Jan Sichterman (1725-1796). Detail van familieportret uit 1745 door Philip van Dijk.

Gerrit Jochums van Amama

Gerrit van Amama bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

Gerrit Smidt

Portret van Gerrit Smidt (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

Gerrit van Teylingen

Portret van Gerrit van Teylingen (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

Gerrit Watzes van Cammingha

portret van Gerrit (of: Gerrolt) van Cammingha (1647-1712) uit 1680. (Fries Museum)

Gerrolt Ruurd Juckema van Burmania

Portret van Gerrolt Ruurd Juckema van Burmania (1651-1679) (Epema State, IJsbrechtum)

Gijsbert van Duyvenvoorde

Portret van Gijsbert van Duyvenvoorde (?-1646) (Westfries Museum, Hoorn)

Guillaume de Bie

Portret van Willem de Bie (?- <1664). (Westfries Museum, Hoorn)

Gysbert van Voort

Portret van Gijsbertus van Voort (Regimentserie)

Hans Hendrik van Haersma

Hans Hendrik van Haersma Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Hans Willem baron van Aylva

Portret van Hans Willem, baron van Aylva (1635-91), generaal-majoor, genoemd 'de ontzaglijke generaal'. Kniestuk, in een ovaal, staande in wapenrusting in een landschap, commadostaf in de rechterhand, de helm rechts op een rots. Pendant van SK-A-1402. Geschilderd door Hendrick de Valk, 1693-1717. (Rijksmuseum)

Hans Willem baron van Aylva

Portret van Hans Willem baron van Aylva (1635-1691), geschilderd door anoniem ong. 1650-1674. Nu in Stadhuis Dokkum, gekocht in 1953-1954. (foto: Supersneuper)

Hans Willem baron van Aylva

Portret van Hans Willem van Aylva (1635-1691), door Martin Mijtens. (Gelderse Landschap en Kastelen) (foto: Supersneuper)

Hans Willem baron van Aylva

Portret van Hans Willem baron van Aylva (1635-1691) met een bediende, toegeschreven aan Martin Mytens ong. 1650-1674. (foto: Supersneuper)

Hans Willem baron van Aylva

Tekening van Hans Wilhelm baron van Aylva (Wikipedia)

Hans Willem baron van Aylva

Hans Willem baron van Aylva bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Hans Willem van Aylva

Hans Willem van Aylva 'van Hornhuisen' Serie van 23 (of 24) portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731

Haring Douwes van Harinxma

Miniatuurportret van Haring van Harinxma (1604-1669) (Fries Museum)

Haye van Rinia

Haye van Rinia bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Hector Livius van Glinstra

Portret van majoor Hector Livius Glinstra (1682-1760) Hangt op Epema State te IJsbrechtum.

Heinrich Chemnitz

Afbeelding van Heinrich Kemnitz in collectie British Museum. 'illustration to Küster's 'Martin Friedrich Seidels Bilder-Sammlung' (Berlin: 1751)'.

Heinrich Chemnitz

Hendrick Kimnitz, ceremoniemeester in de lijkstatie van Willem Lodewijk, 1620

Hendrick de Baar

Hendrick de Baer bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612-1640). (Leewardenreeks)

Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz. Regimentserie

Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz. (Westfries Museum, Hoorn)

Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz als 34e Landscommandeur van de Duitse Orde (Balije van Utrecht). (afbeelding: RKD.nl)

Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

Portret van Hendrik Casimir II (1657-1696), geschilderd door Bernardus Accama in 1721. Martenahuis te Franeker

Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

Portret van Hendrik Casimir II, geschilderd door Lancelot Volders, ong. 1691-1696 (foto: ttps://commons.wikimedia.org)

Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

Hendrik Casimir II, vorst van Nassau-Dietz, bij een veldslag, Jan van Huchtenburg, 1692 (Rijksmuseum)

Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

Hendrik Casimir II bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

Portret van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz als 38e Landscommandeur van de Duitse Orde (Balije van Utrecht). (afbeelding: RKD.nl)

Hendrik de Sandra

Portret van Hendrik de Sandra (door Pieter van Anraedt, 1661)

Hendrik Maurits Brunet de Rochebrune

Hendrik Maurits Brunet de Rochebrune (1697-1732) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Hendrik Philip de Muisson

Hendrik Philip de Muisson (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Hendrik van Nassau-Dillenburg

Portret van Hendrik van Nassau (1550-1574). (Leeuwardenreeks)

Hendrik van Nassau-Dillenburg

Portret van Hendrik van Nassau-Dillenburg (1550-1574). (Westfries Museum, Hoorn)

Hendrik van Nassau-Dillenburg

Groepsportret van vier broers: Jan VI, Lodewijk, Adolf en Hendrik van Nassau-Dillenburg. Geschilderd door Wybrand de Geest ong. 1630.

Hendrik van Nassau-Siegen

Portret van Hendrik van Nassau-Siegen (1611-1652). (Westfries Museum, Hoorn)

Herman van Ceuls

Portret van Herman van Ceuls (ong. 1600-?). (Westfries Museum, Hoorn)

Hervé de Vaillant

Hervé de Vaillant (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Hessel Hotzes van Aysma

Hessel van Aysma (ong. 1635-<1680) bij de lijkstatie van Willem Frederik in 1666.

Hessel Meckema van Aylva

Portret van Hessel Meckema van Aylva (1608-1660) (Fries Museum)

Hobbe Esaias baron van Aylva

portret van Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772)

Hobbe van Hermana

Bijdrage met eigen portret uit 1574 in het Album Amicorum van Poppe van Feytsma door Hubertus van Hermana (ong 1555->1592)

Holger van Rosencrantz

Portret van Holger van Rosencrantz

Horatio Vere

Portret van Horatius Vere (1565-1635). (Leeuwardenreeks)

Idzart Tjaerda van Starkenborgh

Portret van Edzard Tjaerda van Starckenborgh (1571-1625) Anoniem, 1605. (RKD.nl)

Ignatius van Kingma

Ignatius van Kingma Portret uit 1695 zie: https://rkd.nl/nl/explore/images/204370 Momenteel in het Poptaslot te Marssum (foto: Poptaslot)

Ignatius van Kingma

Ynte van Kingma bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Jacob Bruyninck

Portret van Jacob Bruyninck (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

Jacob Spaen

Portret van Jacob Spaen (1615-1655) (Rkd.nl)

Jacob van Claerhout

Schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk) Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Jacob van Egmond van der Nieuwborch

Portret van Jacob van Egmond van Nieuwborch (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

Jacob van Roussel

Jacob van Roussel bij de lijkstatie van Ernst Casimir, januari 1633

Jacobus de Laignier

Portret uit 1650 van Jacobus de Laignier (ong. 1625-?). (Fries Museum)

Jacobus Deketh

Portret van Jacobus Deketh, geschilderd in 1761 (Fries Scheepvaartmuseum)

Jan Cornelis

Verdwenen.

Jan den Ouden

Portret van Jan den Ouden (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

Jan Gerckes Hoptilla

Portret van Jan Gerckes Hoptilla (ong. 1580->1647) Regimentserie

Jan Raeses van Vervou

Jan van Vervou, detail van zijn zerk te Franeker.

Jan Riser

Portret van Jan Riser (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

Jan Sicco Rijksbaron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Portret van Jan Sicco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Jan van Dorp

Portret van Jan van Dorp (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

Jan van Rijswijck

Portret van Jan van Rijswijck (?- >1629). (Westfries Museum, Hoorn)

Jan VI van Nassau-Dillenburg

Portret van Jan VI van Nassau-Dillenburg (1536-1606) (Westfries Museum, Hoorn)

Jan VI van Nassau-Dillenburg

Portret van Jan VI van Nassau-Dillenburg (1536-1606). Geschilderd door Jan Antonisz. van Ravesteyn, ong. 1613-1620. (Rijksmuseum)

Jan VI van Nassau-Dillenburg

Groepsportret van vier broers: Jan VI, Lodewijk, Adolf en Hendrik van Nassau-Dillenburg. Geschilderd door Wybrand de Geest ong. 1630.

Jan VII van Nassau-Siegen

Portret van Jan VII van Nassau-Siegen (1561-1623). (Westfries Museum, Hoorn)

Jarich van Liauckema

Schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk) Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Jarich van Liauckema

Portret van Jarich van Liauckema (collectie Fries Museum, 1600-1610)

Jarich van Liauckema

Portret van Jarich van Liauckema (collectie Fries Museum, 1619)

Jean de Valat

Jean de Valat (1684-1772) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Jetso Idsard van Burmania

Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775) Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Door: Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Jetso Idsard van Burmania

Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775), door J.E. Heinsius in 1766 geschilderd. gesigneerd en gedateerd linksboven: J . J. Heinsius . pinx . / 1766 opschrift rechtsonder: Ordre de B[...] Beschrijving: In linker hand een document waarop de tekst "Ordre de B[...]" en met de rechter hand hiernaar wijzend, gepoederde staartpruik; blauwe rok met goudgalon over borstkuras, en wit hemd met kanten mouwlubben en jabot. Rechts achter een donkere schaduw. https://rkd.nl/nl/explore/images/150592 (Dekema State, Jelsum)

Johan Albert van Nassau-Siegen

Portret van Johan Albert van Nassau-Siegen (1590-1611) (Westfries Museum, Hoorn)

Johan Baptiste van Taxis

Schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk) Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Johan Conrad von Salm-Dhaun

Johan Conrad von Salm-Dhaun (1590-1625). Rijngraaf. (Leeuwardenreeks)

Johan Ernst I van Nassau-Siegen

Portret van Johan Ernst I van Nassau-Siegen (1582-1617). (Westfries Museum, Hoorn)

Johan Ernst II van Nassau-Siegen

Portret van Johan Ernst II van Nassau-Siegen (1618-1639). (Westfries Museum, Hoorn)

Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Johan Gruys

Schilderij van Johan Gruys uit 1655 van Lucas de Kaey.

Johan Gruys

Johan Gruys bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Johan Lodewijk van Doys

(pendant) portret van Johan Lodewijk van Doys (1669-1702), kapitein Foto: Dekema State te Jelsum.

Johan Maurits van Nassau-Siegen

Portret van graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen (door ?) Wikipedia

Johan Maurits van Nassau-Siegen

Portret van Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679). (Westfries Museum, Hoorn)

Johan van Coenders

Johan Coenders bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Johan van den Cornput

Standbeeld van Johan van den Kornput te Steenwijk (foto: Wikipedia)

Johan van Molenschot

Portret van Johan van Molenschot (1649-1721) Geschilderd in 1684 door Julius de Geest.

Johan VIII van Nassau-Siegen

Portret van Jan VIII van Nassau-Siegen (1583-1638). (Leeuwardenreeks)

Johan VIII van Nassau-Siegen

Portret van Jan VIII van Nassau-Siegen (1583-1638). (Leeuwardenreeks)

Johan VIII van Nassau-Siegen

Portret van Johan VIII van Nassau-Siegen (1583-1638). (Westfries Museum, Hoorn)

Johan Willem Friso van Nassau-Dietz

portret van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711), geschilderd door Bernardus Accama in 1721. Martenahuis te Franeker

Johannes Nauta van Hesens

Afbeelding van Johannes Nauta (1633-1658) op zijn zerk in de kerk van Jorwerd.

John Cromwell

Portret van John Cromwell uit 1634 door Gerard van Honthorst, nu in kasteel Amerongen (de Wijttreeks) https://rkd.nl/nl/explore/images/128268

Joost Christiaan Terville

Joost Christiaan Terville (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Joost de Zoete de Lake

Portret van Joost de Zoete de Lake (1541-1589). (Leeuwardenreeks)

Julius Jelto van Unia

Portret van kapitein Jelte (of: Julius) van Unia (1675-1731) (Fries Museum)

Julius van Beyma

Portret kolonel van Julius van Beyma (1654-1697). Collectie Fries Museum

Jurjen van Ripperda

Portret van Jurjen van Ripperda (1571-1632) Geschilderd ca. 1615-1620.

Jurjen van Ripperda

Portret van Jurjen van Ripperda (1571-1632), geschilderd door Wybrand de Geest in 1625.

Jurjen van Ripperda

George (Jurjen) van Ripperda (1571-1632) Lijkstatie Willem Lodewijk, 1620

Justinus van Nassau

Portret van Justinus van Nassau (1559-1631). (Leeuwardenreeks)

Karel van der Hoeve

Portret van Karel van der Hoeve. (ca. 1610 door anonieme schilder) (Rijksmuseum)

Keympe van Donia

portret van Syds van Donia (1593-1660), toegeschreven aan Douwe Juwes de Dowe en geschilderd omstreeks 1650-1674. (RKD.nl)

Laelius van Lycklama

Laelius van Lycklama bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Lambertus van Coehoorn

Lambertus van Coehoorn bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Lamoral III van der Noot

Lamoral III van der Noot, heer van Risoir, bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Lieuwe van Wytsma

Bijdrage met portret in het Album Amicorum van Tjalling van Sixma, 1570 te Leuven. (foto: University of Glasgow, twitterbericht 28-1-2022)

Livius L. van Scheltinga

Portret van Livius van Scheltinga (1655-1699). (foto: Walter Greenwood)

Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Lodewijk van Nassau (1538-1574). (Leeuwardenreeks)

Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg (1538-1574). (Westfries Museum, Hoorn)

Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van (waarschijnlijk) Lodewijk van Nassau (1538-1574) door Antonio Moro, 2e helft 17e eeuw. (www.wikipmedia.org)

Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg

Groepsportret van vier broers: Jan VI, Lodewijk, Adolf en Hendrik van Nassau-Dillenburg. Geschilderd door Wybrand de Geest ong. 1630.

Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Lodewijk Günther (1575-1604), graaf van Nassau. Atelier van Jan van Ravesteyn - www.rijksmuseum.nl

Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg

Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg (1575-1604). (Westfries Museum, Hoorn)

Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg

Portret van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg (1594-1662). (Leeuwardenreeks)

Lucas Roser

Verdwenen.

Martinus Saeckes Fockens

Martinus Fockens liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, als Gedeputeerde van Friesland, Sevenwolden, grietman van Opsterland.

Matthijs Tjaards Heloma

Portret van Mathijs van Heloma, militair Objectnummer: S1975-220 Vervaardiging: Maker Hengst, Willem Datering: 1755 - 1764 (Fries Museum)

Matthijs van Asperen

Portret van Matthijs van Asperen (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

Maurits Frederik van Nassau-Siegen

Portret van Maurits Frederik van Nassau-Siegen (1621-1638) (Westfries Museum, Hoorn)

Maurits van Oranje-Nassau

Portret van Maurits van Oranje-Nassau (1567-1625). (Leeuwardenreeks)

Maurits van Oranje-Nassau

Portret van Maurits van Oranje-Nassau. (Westfries museum)

Mauritz Lodewijk baron van Isselstein

Mauritz van IJsselstein bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Menno Gosses van Coehoorn

Portret van kolonel Menno van Coehoorn (1641-1704) (foto: Walter Greenwood)

Michiel Pauw

Portret van Michiel Pauw (1617-1658). (Westfries Museum, Hoorn)

Michiel Pauw

Portret van Michiel Pauw uit 1647, toegeschreven aan Pieter Nason. https://rkd.nl/nl/explore/images/130459(935+1677), 100%, RKD_Kris, 1/120 s, R40.7, G27.4, B35.7

Michiel Pauw

Portret van kapitein Michiel Pauw (1617-1658), Anna Maria Fassin (1628-1665) en twee kinderen met op de achtergrond Slot Heemstede te Heemstede

N.N. Treewes

Verdwenen.

N.N. van Cammingha

Officier uit de familie Cammingha (Fries Museum)

N.N. van Cammingha

portret van een N.N. van Cammingha, door Nicolaas Wieringa ong. 1665-1674. (Fries Museum)

N.N. van Cammingha

portret van een N.N. van Cammingha, door Harmen Willems Wieringa, 1643 (Fries Museum)

N.N. van Heemstra

Portret van waarschijnlijk een Van Heemstra, geschilderd ong. 1660

Nicolaas Johannes van Glinstra

Nicolaas Johan van Glinstra Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Nicolaas van Boringer

Grafzerken DOC

Nicolaes von Schmeltzing

Portret van Nicolaes von Schmeltzing (1561-1629) (Leeuwardenreeks)

Olivier van den Tympel

Portret van Olivier van den Tympel (1540-1603). (Leeuwardenreeks)

Onbekende officier

Portret uit 1655 van een onbekende jonge officier (Fries Museum)

Onbekende officier

Portret uit 1659 van een onbekende officier. Hangt nu in het Popta slot te Marssum.

Onbekende officier

Portret van een onbekende jonge (Friese) officier. (Fries Museum)

Onbekende officier

Portret van een onbekende officier, geschilderd door Harmen Willems Wieringa. (Rijksmuseum)

Onbekende officier

Portret van een onbekende officier, door Harmen Willems Wieringa.

Onbekende officier

Portret van een jonge officer, door Harmen Willems Wieringa.

Onbekende officier

Portret van een officier met vrouw, door Bernardus Accama, 1742 (Fries Museum)

Onbekende officier

Onbekende officier. Volgens website Fries Museum is dit Duco Gerrolt Martena van Burmania (1687-1746). Hij was echter alleen grietman en geen officier. Mogelijk was hij dan Gedeputeerde te Velde. (foto: Fries Museum)

Onbekende officier

Portret van een onbekende officier. (Westfries Museum, Hoorn)

Onbekende officier

Portret van een onbekende officier. Geschilderd door Juriaen Jacobsz, mogelijk in 1667. https://rkd.nl/nl/explore/images/117468 Objectcategorie schilderij Drager/materiaal

Onbekende officier

Portret van een onbekende officier. Mogelijk uit het Friese Regiment door de blauwe sjerp. Datering: ong. 1635

Onbekende officier

Portret van een onbekende officier. Geschilderd in 1660 door Lambert Joukes Loo. (Fries Museum)

Oom Kees

Verdwenen.

Oom Kees

hopman Oom Kees in de lijkstatie van Willem Lodewijk, 1620

Otto Brahe

Zie zijn portret uit ca. 1610, met opschrift 'CAP.n OTTEBRAE' https://rkd.nl/nl/explore/images/16880

Otto van Jeltinga

Otto van Jeltinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Otto van Jeltinga

Omgeving Kollum op de Schotanusatlas uit 1718. Rechsboven is Jeltinga State te zien.

Paulus Ignatius Sluyterman

Luitenant Paulus Ignatius Sluyterman (1722-1805) op een tekening van de overdracht van twee gevangenen bij het blokhuis te Leeuwarden. (Beelbank HCL, getekend door Simon Fokke, 1752.

Peter Molkeman

Portret van Peter Molkeman (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

Peter van Sedlnitsky

Portret van Peter van Sedlnitsky, waarschijnlijk geschilderd door Jan van Ravesteyn.  (Wijts Reeks, kasteel Amerongen)

Petrus Bernhardt van Cotzhausen

Petrus Bernhard van Cotzhausen (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Philip Ernst Vegelin van Claerbergen

Philip Ernst Vegelin van Claerbergen bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Philip Ernst Vegelin van Claerbergen

Portret van een krijgsoverste. Ten halve lijve, staande voor een rotswand, in de rechterhand een strijdhamer. Geschilderd door Nicolaas Wieringa in 1668. Aangekocht in febr. 1896 door het Rijksmuseum. Volgens onderzoek van Marlies Stoter zou dit Philip Ernst Vegelin van Claerbergen kunnen zijn.

Philips Alberti

Philips Alberti (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Philips Sigismund van der Wenge

Philips Sigismund van der Wenge bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Pico Galenus van Sytzama

portret van Pico Galenus van Sytzama (1661-1727), geschilderd door Bernardus Accama. (Fries Museum)

Pieter Pauw

Portret van Pieter Pauw (1611-1637). (Westfries Museum, Hoorn)

Pieter van Idsaerda

Portret van Pieter van Idsaerda (Regimentserie)

Pieter van Regemorter

Heer Pieter van Regemortes in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk, 1620.

Poppe Bockes van Burmania

Portret van Poppe Bockes van Burmania (Regimentserie)

Poppe Jans van Burmania

Portret van Poppe Jans van Burmania. (Regimentserie)

Poppe Jans van Burmania

Portret van Poppe Jans van Burmania (1603-1676)

Poppe Jans van Burmania

Poppe Jans van Burmania bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Reinhard Wolfert graaf van Solms

Portret van Florentia van Brederode (1624-1698) met haar zoontje Reinhard Wolfert van Solms (1655-1675), geschilderd in 1658 door Jan van Rossum (RKD.nl)

Rembertus van Vierssen

Familiewapen Vierssen (Stamboek van den Frieschen Adel)

Rempt ten Ham

Rempt ten Ham bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Ricquin van Frentz

Riquin Frentz bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Ritscke van Unia

Ritscke van Unia bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

Robert Dudley

Portret van Robert Dudley (1532-1588), graaf van Leicester. (Leeuwardenreeks)

Robert Henderson

Portret van Robert Henderson (1544-1622). (Leeuwardenreeks)

Roelof Dirk de Sighers

Roelof Derck de Sighers (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Rogier Adriaansz. Slijp

Vermoedelijk schilderij van Rogier Slijp met zijn derde vrouw en kinderen (RKD, 46205)

Rutger Tulleken

Rutger Tulleken (1702-1772) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Ruurd Carel van Cammingha

Portret van Ruurd Carel van Cammingha (1721-1793), door Andries Warmoes (Fries Museum)

Ruurd Gerrits van Cammingha

Portret van (mogelijk) Ruurd Gerrits van Cammmingha Fries Museum Collectie, geschilderd door Petrus Aenae te Franeker tussen 1695-1704.

Ruurd Watzes van Cammingha

Portret van Ruurd Watzes van Cammingha (1650-1672) Fries Museum

Ruurd, Wopcke of George van Glins

schilderij van vermoedelijk een Van Glins, eveneens ws uit 1646, door Douwe Juws de Dowe. Dit kunnen Ruurd, Wopcke of George van Glins zijn.

Schelte Feyes van Heemstra

Portret van Schelto van Heemstra, geschilderd in 1727 door Bernardus Accama. (Fries Museum)

Schelte Hotzes van Aysma

Portret van Schelte Hotzes van Aysma (1655-<1696). Door Harmen Monsma, 1660.

Sicco Johans van Goslinga

portret van waarschijnlijk Sicco van Goslinga (1664-1731), grietman, maar ook 'Gedeputeerde te velde' namens Friesland. Vandaar zijn harnas. (foto: Rkd.nl)

Sicco Johans van Goslinga

Portret (prent) van Sicco van Goslinga (1664-1731), naar schilderij van Bernard Accama (www.wikipedia)

Sippe Meckema van Aylva

Detail van de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik in 1664. Links: Sippe Meckema van Aylva

Sippe van Unia

portret van kapitein Sippe van Unia (1679-1704) (Fries Museum)

Sjuck Gerrits van Cammingha

portret van N.N. van Cammingha Fries Museum, onbekende schilder 1680-1690

Sjuck Hessels van Eminga

Sjuck van Eminga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Sweer Tamminga

Sweer van Tamminga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Sybrant van Ockinga

Sybrant van Ockinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Sybren Sybrens van Walta

Portret van Sybren Sybrens van Walta (ong. 1555-1610) (Fries Museum)

Sybren Tjaerts van Walta

Sybrant van Walta bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Syds Hessels van Eminga

Syds van Eminga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Syds II van Botnia

Portret van Syds II van Botnia (1552?-1615) (Collectie Fries Museum)

Syrius de Bethune

Portret van Syrius de Bethune (?-1649). (Leeuwardenreeks)

Sytze Gravius

Sytze Gravius bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Thomas Ferentz

Thomas Ferentz (1594-1647), kolonel in Staatse dienst. Hij staat afgebeeld op een groepsportret.

Tiete Dyes van Hania

Portret van Tiete van Hania op zijn grafzerk in de kerk te Weidum.

Tiete van Galama

Portret van Tiete van Galama (Collectie Museum van Loon)

Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga

Portret van Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga (1656-1690) Geschilderd in 1690 door onbekende schilder. Fries Museum, nu in Eysingahuis te Leeuwarden.

Tjalling Homme van Haersolte

Tjalling Homme van Haersolte (1706-1789) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Tjalling van Sixma

Tjalling van Sixma bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Tjerck van Solckema

Portret van Tjerk van Solckema. (Regimentserie)

Tjerk Hiddes de Vries

Datering: 1666-1672 Een prent gemaakt door de Amsterdammer Abraham Bloteling (1640-1690) op basis van een tekening van de Amsterdammer en leerling van Rembrandt genaamd Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674). De titel bovenaan deze prent luidt: “Qui per virtutem peritat, non interit”. Dit is een uitspraak van de Romeinse Plautus en is gebaseerd op de eeuwige glorie van goede daden en betekent dan ook ongeveer: “hij die sterft vanwege zijn goede eigenschappen, zal niet vergaan” Bron van de afbeelding: Rijksmuseum.

Tjerk Hiddes de Vries

Nederlandse postzegel van 25c, met afbeelding van Tjerk Hiddes de Vries.

Tomio Pompei

Portret van Tomio Pompei. (Rijksmuseum)

Watze Wytze van Asbeck

Portret uit 1795 van Watze Wytze van Asbeck. Toegeschreven aan L. Lucius. (RKD.nl)

Watze Wytze van Cammingha

Watze Wijtze van Cammingha (1682-1764) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Watze Wytze van Cammingha

Portret uit 1759 van Watze Wytze van Cammingha (1682-1764), toegeschreven aan Bernardus Accama, met de tekst: Aetatus Suae LXXVII (77) (Fries Museum)

Watze Wytze van Cammingha

Portret van Watze van Cammingha (1602-1686), mogelijk had hij een officiersfunctie.

Watze Wytze van Cammingha

Watze Wytze van Cammingha bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Wigbold van der Does

Portret van Wigbold van der Does (1611-1669). (Westfries Museum, Hoorn)

Wigbolt Aldringa

Portret van Wigbolt Aldringa (1665-1743).

Wigbolt Broersma

Wigbolt Broersma bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Wigle Dyes van Hania

Portret van Wigle van Hania, op zijn zerk in de kerk te Weidum

Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Portret van Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Wilhelm Balthasar thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Portret van Wilhelm Balthasar thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, welke deel uit maakt van een serie van 10 portretten van deze familie. Toeschrijving aan Johann Schweizer, gemaakt ong. 1625-1649. https://rkd.nl/nl/explore/images/177131

Wilhelm Balthasar thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Jr. Wilhelm vrijheer thoe Schwartzenberg in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk, 1620.

Willem Adriaan II van Horne

Portret van Willem Adriaan II van Horne (?-1625). (Leeuwardenreeks)

Willem Coenders van Helpen

Portret van Willem Coenders van Helpen (1572-1639) Geschilderd in 1603 door Fries/Groninger meester (Wassenbergh) De afgebeelde familiewapens zijn Coenders-Tamminga. Geveild in 2005 via Invaluable (Twitter/Supersneuper)

Willem de Zoete van Laecke

Portret van Willem de Zoete van Laecke (?1637) (Leeuwardenreeks)

Willem Frederik van Nassau-Dietz

Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). (Leeuwardenreeks)

Willem Frederik van Nassau-Dietz

Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz. Regimentserie

Willem Frederik van Nassau-Dietz

Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz als 35e Landscommandeur van de Duitse Orde (Balije van Utrecht). (afbeelding: RKD.nl)

Willem Frederik van Nassau-Dietz

Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). (Westfries Museum, Hoorn)

Willem Frederik van Nassau-Dietz

Ovaal portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz, uit ong. 1670-1713, toegeschreven aan Lancelot Volders. eigendom: Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, The Hague https://rkd.nl/nl/explore/images/176143

Willem Frederik van Sloterdijk

Willem Frederik van Sloterdijk (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

Willem Graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Willem van Nassau-Dillenburg (1533-1584). (Westfries Museum, Hoorn)

Willem II van Oranje-Nassau

Portret van Willem II van Oranje-Nassau (1626-1650). (Leeuwardenreeks)

Willem II van Oranje-Nassau

Portret van Willem II van Oranje-Nassau (Westfries museum)

Willem III van Oranje-Nassau

Portret van Willem III van Oranje-Nassau (1650-1702). (Leeuwardenreeks)

Willem Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau

portret van Willem Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau, geschilderd door Bernardus Accama in 1721. Martenahuis te Franeker

Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg. (Leeuwardenreeks, Rijksmuseum)

Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland. Regimentserie

Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620). (Westfries Museum, Hoorn)

Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620). Datering 17e eeuw, anoniem. (collectie gemeente SWF)

Willem Otto van Nassau-Siegen

Portret van Willem Otto van Nassau-Siegen (1607-1641) (Westfries Museum, Hoorn)

Willem V van Oranje-Nassau

Portret van stadhouder Willem V uit ca. 1770 door Johann Georg Ziesenis.

Willem van Dorp

Portret van Willem van Dorp (1543-?). (Westfries Museum, Hoorn)

Willem van Haren

Willem van Haren als kapitein en stalmeester in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk, 1620.

Willem van Nassau-Siegen

Portret van Graaf Willem van Nassau-Siegen. Atelier van Jan Antonisz. van Ravesteyn, ca. 1620-1630, Rijksmuseum Amsterdam. Onderdeel van de Katzenelnbogen-serie.

Willem van Nassau-Siegen

Portret van Willem van Nassau-Siegen (1592-1642). (Westfries Museum, Hoorn)

William Brogg

Portret van Willem Brogg (ong 1588-1636). (Leeuwardenreeks)

Wolf Dietrich Verschuer

Portret van Wolf Dietrich van Verschuer (1670-1737) door onbekende schilder, omstreeks 1700-1724 (foto: RKD.nl)

Wolf Mislich

Verdwenen.

Wolf van Cruyts

Verdwenen.

Wyger Heres Eelsma van Hottinga

Portret van Wyger Heres Eelsma van Hottinga (ong. 1610-1644?) Regimentserie

Grafsteen

Adriaan Siercksma

Grafzerk van de familie Siercksma in de Martinikerk te Sneek (foto: Willem Hansma)

Andries van Douma

Grafzerk van Andries van Douma in de kerk te Hallum.

Binnert Ruurts van Roorda

Grafzerk van Binnert Ruurts van Roorda (1610-1667) te Hennaard. (foto: Walmar.nl)

Christoffel van Sternsee

Grafzerk van Christoffel van Sternsee en Knierke van Ropta in de kerk te Metsawier.

Coenraad Waslander

Grafzerk familie Waslander in de kerk te Hallum (foto: Walmar.nl)

Douwe Sirtema van Grovestins

grafzerk van o.a. Douwe Sirtema van Grovestins (1652-1690) in de kerk te Dronrijp (foto: Maikel Galama)

Douwe van Harinxma

Grafzerk van Douwe van Harinxma (ong. .1568-1639) in de kerk van Heeg, nu onder de vloer. (foto: Walmar.nl)

Eecke van Herema

Nog fotograferen

Eelco Hettes van Glinstra

Grafzerk van Eelco van Glinstra (1683-1768) in het Leeuwarder Bos. (foto: Walmar.nl)

Fecco Dominicus van Sytzama

Grafzerk van Fecco Dominicus van Sytzama en zijn vrouw Anna Clant in de kerk te Friens (foto: Walmar.nl)

Fecco Dominicus van Sytzama

Grafzerk van Fecco Dominicus van Sytzama in de kerk te Driesum.

Ferdinand Waslander

Grafzerk familie Waslander in de kerk te Hallum (foto: Walmar.nl)

Feye Bockes van Burmania

Grafzerk van Feye van Burmania (1627-1679) in de kerk te Augustinusga.

Feye Feyes van Heemstra

Grafzerk van o.a. Feye Feyes van Heemstra (1606-1636) in de kerk Oenkerk. (foto: RCE Beeldbank)

Frans van Aylva

Grafzerk van Frans van Aylva in de kerk te Hijum

Frans van Aylva

Wapen op zerk van Frans van Aylva, kerk Hijum

Frans van Eminga

Nog fotograferen

Frans van Roussel

Roussel grafzerk in de Grote Kerk te Leeuwarden.

Frederick van Gabbema

Nog fotograferen

Gellius van Bouricius

grafzerk voor Gellius van Bouricius (1627-1654) in de kerk te Burgum. (foto: Maikel Galama)

George van Glins

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Gerardus Beucker

Grafzerk van kapitein Gerardus Beucker (1691-1727) in de kerk te Witmarsum.

Gerrit Jochums van Amama

Grafzerk van Ludolf Potter en Gerrit Amama in de kerk te Sloten

Gerrolt van Ockinga

Op grafkelder in kerk Burgwerd staat naam van kapitein Gerrolt van Ockinga.

Gideon Gosses van Coehoorn

Grafzerk van kapitein Gideon van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum. (foto: Maikel Galama)

Gysbert van Voort

Nog fotograferen

Harmen van Holdinga

Nog fotograferen

Hector Livius van Glinstra

Grafzerk in kerk te Dronrijp, met tekst over Hector Livius van Glinstra.

Hendrik Casimir van Coehoorn

Grafzerk van Hendrik Casimir van Coehoorn (1683-1756) in de kerk te Wijckel. (foto: RCE beeldbank)

Hepcke van Fockens

Twee Fockens grafzerken in de kerk te Beetsterzwaag.

Here Upckes van Burmania

Grafzerk van Hero Upckes van Burmania (ong. 1580-1632 in de kerk te Stiens.

Hylke Douwes Hanekuik

Nog fotograferen

Ignatius van Kingma

Grafzerk van Ignatius van Kingma in de kerk te Zweins (foto: Dexter Kingma)

Isaac Martijn Adius

Grafzerk van Isaac Martinus van Adius en zijn vrouw Engbertina Barbera van Unckel in de kerk te Workum.

Isaac Martijn Adius

Grafzerk van Isaac Martinus van Adius en zijn vrouw Engbertina Barbera van Unckel in de kerk te Workum.

Isaac Martijn Adius

Tekening van de zerk te Workum van Isaac Martinus van Adius en zijn vrouw Engelbertina Barbera van Unckel. (Fries Museum, getekend door Martin)

Jacob Cock

Nog fotograferen

Jacob van Roussel

Roussel grafzerk in de Grote Kerk te Leeuwarden.

Jacques de Vries

Grafzerk van Jacques de Fries in de kerk Leeuwarden. (foto: Walmar.nl)

Jan Raeses van Vervou

Grafzerk van Jan van Vervou in de kerk te Franeker.

Johan Alberts van Aysma

Grafzerk van Johan van Aysma (1604-1659) in de kerk te Beetgum.

Johan Mallet

Verdwenen.

Johan van Botnia

Grafzerk van de familie Botnia in de kerk te Nijland. (foto: Walmar.nl)

Johan van den Cornput

Grafzerk van Johan van den Cornput, in de Martinikerk te Groningen. (foto: http://www.redmeralma.nl/groningen_MK1.htm)

Johan van den Cornput

Tekening van grafzerk van Johan van den Cornput Tekening in Collectie Bodel Nijenhuis (zie www.geheugenvannederland.nl) http://www.redmeralma.nl/groningen_MK1.htm

Johan Wijnholt

Grafzerk te Huizum van Geertruid Fockings (1661-1739), vrouw van luitenant Johan Wijnholt

Johannes Buttinga

Nog fotograferen

Johannes Douwes Sirtema van Grovestins

Grafzerk van o.a. Johannes van Grovestins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Johannes Nauta van Hesens

Grafzerk van Johannes Nauta (1633-1658) in de kerk te Jorwerd.

Johannes Nauta van Hesens

Grafzerk van Johannes Nauta (1633-1658) in de kerk te Jorwerd.

Juw Ritsckes van Eysinga

Nog fotograferen

Lambertus Beintema

Grafzerk in de kerk van Olterterp van Haackien Hemminga, vrouw van kapitein Lambertus Beintema. (foto: Liesbeth Jonckbloedt)

Ludolf Potter

Grafzerk van Ludolf Potter en Gerrit Amama in de kerk te Sloten

Marten Folperts Baerdt

Grafzerk familie Baerdt in de kerk Berlikum.

Marten Folperts Baerdt

Opschrift van Marten van Baerdt op grafzerk kerk Berlikum.

Michiel Potter

Grafzerk van Michiel Potter in de kerk te Sloten

Oene van Oenema

Nog fotograferen

Peter Pappus

Grafzerk van Johan van den Cornput, in de Martinikerk te Groningen. (foto: http://www.redmeralma.nl/groningen_MK1.htm)

Peter van Steinberg

Grafzerk van Peter van Steinberg in de Grote kerk te Leeuwarden (foto: Walmar.nl)

Poppe Bockes van Burmania

Grafzerk van Poppe Bockes van Burmania in de kerk Edens.

Poppe Jans van Burmania

Nog fotograferen

Reinhardt Lauwerman

Grafzerk te Leeuwarden van Abelia Coenders, vrouw van kapitein Reinhardt Lauwerman. (foto: Walmar.nl)

Rienck Hommes van Hettinga

Grafzerk van Rienck van Hettinga in de kerk te Jorwerd. (foto: Trudi Brink)

Roeland Buwetius van Coehoorn

Grafzerk van kapitein Gideon van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum. (foto: Maikel Galama)

Roorda Sickes Palsma

Grafzerk van Roorda van Palsma in de kerk te Lutkewierum. (foto: Trudi Brink)

Ruurd van Glins

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Saecke Foppes

Grafzerk van Saecke Foppes, voorheen in de kerk te Easterga. (foto: Walmar.nl)

Sicke van Tjessens

Grafzerk van Sicke van Tjessens (?-1625) in de kerk te Holwerd.

Sjoerd Lycklama a Nijeholt

Grafzerk van kapitein Suffridus Lycklama a Nijeholt (1647-1676) in de kerk te Makkinga. (foto: Maikel Galama)

Sjoerd van Glins

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Suffridus Sprong

Nog fotograferen

Sybolt van Popma

Nog fotograferen

Sybren Tjaerts van Walta

Grafzerk van Sybren van Walta (1617-1673) en zijn vrouw Franscke van Doyem (1612-1661) in de kerk te Franeker.

Syds II van Botnia

Grafzerk van de familie Botnia in de kerk te Nijland. (foto: Walmar.nl)

Syds Wybrens van Roorda

grafzerk van Syds van Roorda (1568-1617) in de kerk van Augsbuurt (foto: Melle Koopmans)

Syds Wybrens van Roorda

grafzerk van Syds van Roorda (1568-1617) in de kerk van Augsbuurt (foto: Walmar.nl)

Taecke van Glins

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Thomas van der Ley

Nog fotograferen

Tiete Dyes van Hania

Grafzerk van Tiete van Hania (ong. 1560-1605) en zijn vrouw Beets van Osinga, in de kerk te Mantgum.

Tiete Dyes van Hania

tekening van de grafzerk van kapitein Tiete van Hania (Fries Museum)

Tinco van Andringa

Grafzerk van Tinco van Andringa in de kerk te Tjerkgaast.

Tjaert van Herema

Op deze zerk van luitenant Hindrik van Os is hopman Tjaert van Herema vermeld!

Tyerck Bauckes Romeda

Nog fotograferen

Ulbe Douwes Sixma van Andla

Tekening van de grafzerk van Ulbe van Sixma in de kerk te Ried.

Ulbe Sprong

Grafzerk van de familie Sprong in de kerk te Oosterlittens. (foto: Trudi Brink)

Wopcke van Glins

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp. (foto: Trudi Brink)

Wytze Johannes van Beyma

Nog fotograferen

Ype Hessels Stapert

Nog fotograferen

Wapensteen

Christoffel van Sternsee

Memoriesteen uit 1553 te Harlingen met opschrift Christoffel van Sternsee.

Cornelis van Scheltinga

Wapensteen met jaartal 1652 en de wapens Scheltinga-Haersma in de kerk van Idaard, afkomstig van Friesma State. Oorspronkelijk zullen hier de wapens Roorda-Wissema op hebben gestaan. De later eigenaar Cornelis van Scheltinga (1655-1732) zal hier zijn eigen wapen en die van zijn vrouw Houck van Haersma op hebben laten zetten. Zij waren in 1699 getrouwd. (foto: Maikel Galama)

Dirck Hobbes van Baerdt

Memoriesteen uit 1646 in de kerk te Wolvega. Daarop de naam en wapen van grietman Dirck van Baerdt (1619-1673) Anno 1646. Als Titan Julium den vierden dach ontweide, ontfonckte dese kerck door ijver in Gods geest, Ons Grietman Dirck van Baerdt de eerste steen hier leide, tot nadenck van zijn hand maer Christe eere meest.

Hector van Glinstra

Wapensteen Glinstra In verzameling Fries Museum, echter in 2021 herplaatst in Dronrijp. (zie LC) Het gaat hier om het echtpaar Hector van Glinstra (1652-1720) en Eritia van Vierssen (ong. 1650-?). Zij woonden op Glinstra State (of: het Blauwhuis) te Dronrijp.

Hotze Hessels van Aysma

Wapensteen uit kerk Driesum, met wapens van Hotze van Aysma en Cahtarina Recalff

Isaac Martijn Adius

Memoriesteen in kerk te Warns van de eerste steen gelegd in 1682 door Isaac Martinus van Adius.

Jacob Boeles de Cock

Wapensteen van Jacob Boeles de Cock en zijn vrouw Grietje Pieters Agema, met daarop hun wapens en de tekst ANNO 1735. Aanwezig in boerderij Oldeclooster te Hartwerd

Jarich van Liauckema

Memoriesteen te Dronrijp, waarop Jarich van Liauckema vermeld staat.

Sybolt van Popma

Memoriesteen te Warga, met daarop Sybolt van Popma vermeld. (foto: Walmar.nl)

Willem Frederik van Nassau-Dietz

Gedenksteen bij de Prinsentuin te Leeuwarden. In 1664 aangelegd als dank voor Willem Frederik van Nassau-Dietz.

Rouwbord

Andries van Douma

Rouwbord van Andries van Douma, voorheen kerk Hallum (Fries Museum)

Bernard Johan von Prott

Rouwbord van Bernard Johan von Prott (1632-1703), nu in de kerk van Doezum.

Christoffel van Sternsee

Rouwbord van Christoffel van Sternsee (1520?-1560) in het Hannemahuis te Harlingen.

Cornelis Livius van Bouricius

Rouwkas van Cornelius Livius van Bouricius (1713-1757) in de kerk van Buitenpost. (foto: RCE Beeldbank)

Damas van Loo

Rouwbord van Damas van Loo (archiefdepot Abn-Amro Nederland). In febr. 2019 geveild door Amsterdams Venduhuis de Eland en de Zon.

Douwe Aylva van Loo

Rouwbord van Douwe Aylva van Loo (1639-1669). Zijn wapenbord werd in juni 2021 herplaatst in de Jacobijnerkerk van Leeuwarden.

Duco Martena van Burmania

Rouwbord van Duco Martena van Burmania (1713-1775) in de kerk te Marrum (foto: Walmar.nl)

Eecke van Herema

Rouwbord van Maria van Fockens (1635-1672), vrouw van kapitein Eecke van Herema.

Fecco Dominicus van Sytzama

Rouwbord van Anna Clant, vrouw van kapitein Fecco Dominicus van Sytzama in de kerk te Friens. (foto: Walmar.nl)

Fecco Dominicus van Sytzama

Rouwbord van Fecco Dominicus van Sytzama in de kerk te Friens. (foto: Walmar.nl)

Fecco Dominicus van Sytzama

detail van het rouwbord van Anna Clant in de kerk te Friens (foto: Maikel Galama)

Feye Scheltesz. van Heemstra

Rouwbord van Feye Scheltesz. van Heemstra (1694-1748) in de kerk te Oenkerk.

Feyo Haring van Harinxma

rouwbord van Feye Harinx van Harinxma thoe Heeg (1697-1779) In de kerk te Roodkerk. (foto: Maikel Galema)

Frederik Willem van Meyers

Rouwbord van Frederik Willem van Meyers (1686-1748) in de kerk van Giekerk.

Gideon Gosses van Coehoorn

Rouwbord van Gideon van Coehoorn in de kerk te Hogebeintum (foto: Maikel Galama)

Gideon Gosses van Coehoorn

Rouwbord van Catharina van Nijsten, vrouw van Gideon Gosses van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum.

Gysbert Arentsma van Idsinga

rouwbord van Gysbert Arentsma van Idsinga (1706-1760), zee-kapitein bij de Admiraliteit van Amsterdam. (foto: Beeldbank RCE)

Hans Willem van Aylva

Rouwbord van Barbera van Camstra, vrouw van Hans Willem van Aylva (ong. 1695-1776)

Haring Harings van Harinxma

Rouwbord van Haring Harings van Harinxma, oorspronkelijk uit de kerk van Heeg.

Hepcke van Fockens

Rouwbord van Hepcko van Fockens (1640-1666)

Idzart van Hettinga

rouwbord van Idzart Albada van Hettinga in de kerk te Oosterlittens (foto: Maikel Galama)

Isaac Martijn Adius

Rouwbord van Isaac Martinus van Adius in de kerk van Workum

Johannes Saekema van Haersma

Rouwbord van Johannes Saekema van Haersma (1709-1742) in de kerk te Oudega (Sm) (foto: Reliwiki.nl)

Johannes van Velsen

Rouwbord van kapitein Johannes van Velsen in de kerk te Idaard.

Johannes van Velsen

Rouwbord in de kerk van Idaard van Juliana Magdalena van Jeltinga, vrouw van Johannes van Velsen. (foto: Walmar.nl)

John Murray

Verdwenen.

Julius van Beyma

Rouwbord van Ava Sophia van Nijsten, vrouw van kolonel Julius van Beyma.

Laes Ulbe van Burmania

Rouwbord van Laas Ulbe van Burmania (Fries Museum)

Martinus Acronius

Rouwbord van kolonel Martinus Acronius in de kerk te Buitenpost.

Nicolaas van Hettinga

Rouwbord van Nicolaas van Hettinga in de kerk te Oosterlittens.

Oene van Teyens

Rouwbord van Romelia van Fockens, vrouw van kapitein Oene van Teijens.

Pico Galenus van Sytzama

Rouwbord van Pico Galenus van Sytzama in de kerk te Friens (foto: Walmar.nl)

Pier van Hylckama

Rouwbord van Pier van Hylckama (1760-1783), in de kerk van Sloten

Ruurd Carel van Cammingha

Rouwbord van Ruurd Carel van Cammingha (1721-1793), aanwezig in kerk Wirdum.

Tjerk Hiddes de Vries

Rouwbord van Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666) (Fries Scheepvaartmuseum)

Willem Lieuwes van Vierssen

Rouwbord van Jetske van Scheltinga in de kerk te Augsbuurt. Vrouw van majoor Willem van Vierssen.

Willem Livius van Bouricius

Rouwbord van Willem Livius van Bouricius (1746-1793) in de kerk van Oudwoude. (foto: RCE Beeldbank)

Willem van Haren

Rouwbord van Willem van Haren (1655-1728) in de kerk van Wolvega. (foto: Maikel Galema)

Epitaaf

Douwe van Aylva

Epitaaf van Douwe van Aylva in de kerk te Waaxens.

Frederik Willem van Limburg Stirum

Epitaaf van Frederik Willem van Limburg Stirum, in de kerk te Wijckel.

Hendrik Casimir van Coehoorn

Epitaaf van Hendrik Casimir van Coehoorn in de kerk te Wijcke. (foto: Walmar.nl)

Hessel Fockes Gerritsma

Epitaaf in de kerk te Ee voor Snelger van Meckema, geplaatst door kapitein Hessel Gerritsma.

Ignatius van Kingma

Epitaaf van Jaecke van Vierssen (ong. 1621-1700), vrouw van Ynte van Kingma, in de kerk te Zweins.

Jacques van Challansi

Epitaaf van Peter van Challansi in de kerk te Franeker.

Johan Onuphrius baron thoe Schwartzenberg

Epitaaf voor Johan Onuphrius baron thoe Schwartzenberg (1513-1584) in de kerk te Beetgum.

Peter van Challansi

Epitaaf van Peter van Challansi in de kerk te Franeker.

Steen Maltesen Sehested

Epitaaf voor Steen Maltesen en zijn vrouw in de Zweedse kerk van Gårdstånga (foto gevonden op Facebook)

Ulbe Aylva van Rengers

Grafmonument in de Hervormde kerk te Harich voor Ulbe Aylva van Rengers (1726-1787) en zijn vrouw Nicasia van der Haer (1723-1778). (foto: www.reliwiki.nl)

Ulbe Aylva van Rengers

Detail van het grafmonument in de Hervormde kerk te Harich voor Ulbe Aylva van Rengers (1726-1787) en zijn vrouw Nicasia van der Haer (1723-1778). (foto: www.reliwiki.nl)

Vaandel

Arent van Arentsma

Vaandel van kapitein Arent van Arentsma zijn compagnie.

Doecke van Martena

Vaandel van kapitein Doecke van Martena zijn compagnie.

Eelco Hettes van Glinstra

Kolonels- en het bijbehorende tweede vaandel van het Regiment (Eelco van) Glinstra, buitgemaakt in Brussel door het Franse leger in 1745/1746.

Frans van Cammingha

Vaandel van kapitein Frans van Cammingha zijn compagnie.

Frans van Donia

Vaandel van kapitein Frans van Donia zijn compagnie, ca. 1610

Frans van Donia

Vaandel van kapitein Frans van Donia zijn compagnie, ca. 1621

Gemme Onuphrius van Burmania

Kolonels- en ordinarisvaandel van het Regiment (Gemme Onuphrius van) Burmania, buitgemaakt in Brussel door het Franse leger in 1745/1746.

Hans van Oostheim

Vaandel van Hans van Oostheim zijn compagnie.

Hobbe Esaias baron van Aylva

Kolonels- en ordinarisvaandel van het Regiment (Hobbe Esaias van) Aylva, buitgemaakt in Brussel door het Franse leger in 1745/1746.

Ids van Eminga

Vaandel van kapitein Ids van Eminga zijn compagnie

Idzart van Grovestins

Vaandel van Idzart van Grovestins zijn compagnie

Jacob van Roussel

Vaandel van kapitein Jacques Roussel zijn compagnie.

Jacques van Challansi

Vaandel van kapitein Jacques Challansi zijn compagnie

Jan Sageman

Vaandel uit ong. 1621-1625 van de compagnie van kapitein Jan Sageman (1553-1625)

Jan Sageman

Vaandel uit ong. 1619-1621 van de compagnie van kapitein Jan Sageman (1553-1625)

Ludolf Potter

Vaandel van kapitein Ludolf Potter zijn compagnie.

Ludolf Potter

Vaandel van kapitein Ludolf Potter zijn compagnie.

Michiel Hagen

Vaandel van kapitein Michiel Hagen zijn compagnie.

Peter von Heinemark

Vaandel van kapitein Heinemerk zijn compagnie

Quirijn de Blau

Vaandel van kapitein Michel Blau zijn compagnie.

Sybe van Aylva

Vaandel van kapitein Sybe van Aylva zijn compagnie.

Taecke Hommes van Hettinga

Vaandel van kapitein Taecke Hommes van Hettinga zijn compagnie

Taecke Lieuwes

Vaandel van kapitein Taco Lieuwes zijn compagnie

Tiete Dyes van Hania

Vaandel van Wigle van Hania zijn compagnie, ca. 1601

Wigle Dyes van Hania

Vaandel van Wigle van Hania zijn compagnie, ca. 1601

Wopcke van Herema

Vaandel van kapitein Wopcke van Herema zijn compagnie.

State

Abbe van Bootsma

Omgeving van Roordhuizum (of: Reduzum) op de Schotanusatlas, 1718 Ten zuiden van het dorp Twixel State

Albert van Dekema

Dekema State te Jelsum, behoort den Heer van Dois, bewoond door den Heer de Lannoy, 1722 Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Albertus Aemilius van Coenders

Omgeving Holwerd op de Schotanusatlas uit 1718 Tjessens State ligt ten zuid-oosten van Holwerd

Antonius van Hettinga

Eyzinga State te Oenkerk behoort den Ed. Welgeb. heer Antonij van Hettinga, 1723 Tekening van Eysinga State door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Antonius van Hettinga

't slot [Cammingha] te Oldkerk in Dantumadeel, behoort den heere Antonij van Hettinga, 1722 Tekening van Cammingha State te Oudkerk door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Arend Anton van Haersolte

Het slot Tjessinga, nu Thuksmud genaamt, te Minnertsga in Barradeel, behoort Juffr. Vokel Berber weduwe Kamstra. Tekening van Klein Hermana, door J. Stellingwerf, 1722/1723 (Fries Museum)

Arent Arents van Loo

Tekening van Foppinga State te Dronrijp. (J. Stellingwerf, 1723)

Arent Jan van Loo

Tekening van Foppinga State te Dronrijp. (J. Stellingwerf, 1723)

Arnold Walsdorffer

Omgeving Bergum/Burgum op de Schotanusatlas uit 1718. Noordelijk van Burgum ligt de state Walsdorf en daarboven weer het Hoge Huys.

Assuerus Vegelin van Claerbergen

Herema State op de Jouwer, behoort jonker P.F. Veglin van Claerbergen, grietman over Haskerlant, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Baerthe van Idsaerda

Idzerda stins te Ter Idzert (tekening J. Stellingwerf, 1722)

Balthasar Hixenius

Tekening van Hottinga State te Wommels (J. Stellingwerf , 1722)

Bartholt van Burmania

Tekening van Jornsma State te Britsum (J. Stellingwerf, 1722)

Binnert Ruurts van Roorda

Hobbema State van den hr. Sjuk van Humalda onder Dronryp, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Bocke van Feytsma

Feytsma State Hallum. Tekening door J. Stellingwerf (Fries Museum)

Boiocko van der Wenge

Tekening uit 1781 van Onstaborg te Wetsinge, uit de kaart van Beckering.

Bonefacius van Scheltema

Omgeving van Dantumawoude, met Donia State tegenover de kerk. Schotanusatlas, 1718

Boudewijn van Loo

Omgeving Wanswerd op de Schotanusatlas uit 1718.

Bruno Assuerus van Vierssen

Tekening van Inthiema State te Workum uit 1723, getekend door Jacobus Stellingwerf.

Christoffel van Sytzama

Sytzema hofstede te Zummarum of Tjedmarum in Barradeel de derde grietenij van Westergo. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Coenraad van Unckel

Tekening van Klein Oenema State te Wirdum Tekening door J. Stellingwerf, 1724. (Fries Museum)

Cornelis Michael de With

Stania State te Oenkerk, tekening uit 1856 (anoniem) (Fries Museum)

Cornelis van Scheltinga

Friesma State te Idaard. Tekening van J. Stellingwerf, 1721

Cornelius Fransiscus van Meyers

Buitenrust te Giekerk, behoort dr. Fransiscus Frisius, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Cornelius Fransiscus van Meyers

Poelzicht te Giekerk, 'laatst bewoond geweest door mevr. Rinia Nauta Tekening door Albert Martin, mei 1883. (Fries Museum)

Damas van Loo

Tekening van Foppinga State te Dronrijp. (J. Stellingwerf, 1723)

Damas van Loo

Afbeelding van het Princessehof te Leeuwarden (Grote Kerkstraat 11) In de oostelijke vleugel woonde Damas van Loo. (afbeelding RCE Beeldbank)

Dirck van Wigara

Hobbema State van den hr. Sjuk van Humalda onder Dronryp, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Doecke van Hemmema

Hemmema State te Berlikum, tekening van onbekende tekenaar (Fries Museum Online)

Doecke van Hemmema

Hemmema State te Berlikum, tekening van onbekende tekenaar (Fries Museum Online)

Doecke van Hettinga

Omgeving Jorwerd op de Schotanusatlas uit 1718 Hettinga State ligt wat westelijk van het dorp.

Doecke van Martena

Martena te Kornjum behoort den heere Laes van Burmannia, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Douwe Andries van Sytzama

(Nieuw) Meckema State te Kollum. Tekening door J. Stellingwerf, 1723.

Douwe Aylva van Loo

Mammema State te Jellum (J. Stellingwerf, 1723)

Douwe Carel van Unia

Dekema State te Jelsum, behoort den Heer van Dois, bewoond door den Heer de Lannoy, 1722 Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Douwe Feye van Aylva

Tekening van Clant State te Augsbuurt. (J. Stellingwerf, 1722)

Douwe Sirtema van Grovestins

Tekening van Dotinga State te Dronrijp. (J . Stellingwerf, 1723)

Douwe Sirtema van Grovestins

Tekening van Foppinga State te Dronrijp. (J. Stellingwerf, 1723)

Douwe van Andringa

Andringa hofstede onder 't dorp Schingen 1722 (Marsum) Tekening van Andringa State te Marssum, 1722 door Jacobus Stellingwerf (Fries Museum)

Douwe van Epema

Omgeving Koudum op de Schotanusatlas uit 1664 (?) Epema State ligt zuidelijk van d kerk.

Douwe van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Douwe van Sixma

Hottinga State (of: Sixma van Andla State) te Minnertsga. Tekening door J. Stellingwerf, 1723

Erasmus van Douma

'Oude stins te Langweer in Doniawerstal, behoort de Wed. Dois' Tekening van Douma State te Langweer, door J. Stellingwerf 1722 (Fries Museum)

Erasmus van Hemmema

Omgeving Berlikum op de Schotanusatlas uit 1718. Heerma State staat daarbij ten zuiden van Hemmema State

Ernst van Aylva

Hania State te Holwerd (tekening: Fries Museum)

Ernst van Dambitz

Omgeving Minnertsga in de schotanusatlas uit 1718 Het Dambitzhuis of De Hoas staat hierop niet vermeld helaas.

Ernst Willem van Haren

Oenema State te Heerenveen. (foto: Wikipedia)

Fecco Dominicus van Sytzama

Rinsma State Driesum (Stellingwerf, 1723)

Fecco van Sytzama

Kamstra State te Wytgaard in Leeuwarderadeel gefondeert in t jaar 1549 door Wytje Kamstra en zijn vrou Anna van Hermana, behoorde 1723 Jonker Pier Galenus van Sytzama, tegen 't weste te zien. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Feycke van Herbranda

Herbranda State, behoort den Raet Ords. Knock te Buitenpost in Achtkarspelen, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Feye Bockes van Burmania

Omgeving Augustinusga op de Schotanuskaart uit 1718 Gaykema State ligt tussen Jensma en Siccama in.

Feye Feyes van Heemstra

Heemstra State te Oenkerk 'behoort den heere Feie van Heemstra, 1721 (Fries Museum)

Feye Scheltesz. van Heemstra

Heemstra State te Oenkerk 'behoort den heere Feie van Heemstra, 1721 (Fries Museum)

Feye Scheltesz. van Heemstra

Mellema State 'onder Oostrum behoort den Ed. Heere Feie van Heemstra, 1723' (Fries Museum)

Feyo Haring van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Feyo Haring van Harinxma

't slot [Cammingha] te Oldkerk in Dantumadeel, behoort den heere Antonij van Hettinga, 1722 Tekening van Cammingha State te Oudkerk door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Focke Fockes Eringa

Omgeving Drachten op de Schotanusatlas uit 1718. In het midden de 'secretaris Eringa wyk', dus die van Focke Fockes Eringa uit Drachten.

Foppe Sirtema van Grovestins

Omgeving van Engelum op de Schotanusatlas uit 1718 Rechts van het dorp Grovestins State, 'al eer Sirtema'

Foppe van Camstra

't slot Kamstra te Wirdum, behoort den hoogeboren heere Kamstra, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Frans Aebinga van Humalda

Humalda State te Ee in Oostdongeradeel. Detail van de Schotanus Atlas uit 1718.

Frans Binnert Aebinga van Humalda

Humalda State te Ee in Oostdongeradeel. Detail van de Schotanus Atlas uit 1718.

Frans Julius Johan Heringa van Eysinga

't slot Jongma te Rauwert in Rauwerderhem onder Oostergo behoort den edelen heer Frans Julius Johan Heringa van Eizinga, grietman van Rauwerderhem 1724 Tekening door J. Stellingwerf, 1724 (Fries Museum)

Frans Laas van Burmania

Omgeving van Weidum, met Hania State ten oosten van de kerk. Schotanusatlas, 1718

Frans van Cammingha

Tekening van Dotinga State te Dronrijp. (J . Stellingwerf, 1723)

Frans van Cammingha

Het Tweede Camminghahuis te Leeuwarden aan de kerkstraat.

Frans van Eminga

Sythiema State te Hallum in Ferwerderadeel, tegens 't zuidwesten te zien. Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Frans van Eminga

'...te Bergum, behoort den heere Hector Willem van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel' Tekening van J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Frans van Scheltema

Omgeving Bornwird op de Schotanusatlas uit 1718 Onder Bornwert ligt Minnoltsma State.

Frederick Reyns van Inthiema

Tekening van Inthiema State te Workum uit 1723, getekend door Jacobus Stellingwerf.

Frederick van Grovestins

't slot Holdinga te Finkum in Leeuwarderadeel, behoort Jonker Allard van Burum, grietman aldaar, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Frederick van Grovestins

Jeppema State te Nijkerk, behoort den Lt. Gener. der kavallerij Grovestins, gouverneur van Bergen op Zoom, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Frederick van Inthiema

Tekening van Inthiema State te Workum uit 1723, getekend door Jacobus Stellingwerf.

Frederick van Vervou

't huijs van Martena tot Franeker Tekening uit 1697 door M. Brouërius. (Fries Museum)

Gemme Onuphrius van Burmania

Holdinga State te Anjum Tekening van D. Cannegier/Pieter Idserts, 1874. (Fries Museum)

Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Tekening van Groot Terhorne, te Beetgum Getekend door Jan Bulthuis, ong. 1790-1795. (Fries Museum)

George van Challansi

Het Egmondhuis te Franeker, aangegeven met nr. 12 Uit: De Stedenatlas van De Wit uit 1698.

Gerardus Hixenius

Tekening van Hottinga State te Wommels (J. Stellingwerf , 1722)

Gerhardus Mejontsma

De eigenerfde state Mejontsma der juffers Mejontsma te Buitenpost, 1722 Tekening van J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Gerlach Doys

Hottinga Stins op Nieulant in Wymbritzeradeel 1722, behoort Klaas Jansz. Broersma Tekening van Hottinga State door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Gerrit Watzes van Cammingha

t slot Roordaburg of Aadenburg(?) in Franekeradeel behoort den hr. Dominicus Hamerster, ordinaris Raet in den hove van Vrieslant, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Gerrolt Nicolaas van Heemstra

't slot [Cammingha] te Oldkerk in Dantumadeel, behoort den heere Antonij van Hettinga, 1722 Tekening van Cammingha State te Oudkerk door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Gerrolt Ruurd Juckema van Burmania

Camminghaburg te Leeuwarden, schilderij uit 1832 door Hendrik Schaaff (Fries Museum)

Gideon Gosses van Coehoorn

Harste State (of: Herema State) te Deersum. Tekening van J. Stellingwerf 1722.

Gideon Gosses van Coehoorn

Secr. G. van Koehoorn te Beintum in Ferwerderadeel, 1722 (Harsta State van) Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Gosse Gideons van Coehoorn

'...te Bergum, behoort den heere Hector Willem van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel' Tekening van J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Guilliam de Custos

[Hillema State] te Garijp in Tietjerksteradeel, behoort den heer kolonel Guiljam de Custos, 1722 Tekening door J. Stellingwerf van Hillema State te Burgum, 1722, (Fries Museum)

Guilliam de Custos

Gezicht op het slot Hillema state te Bergum Tekening door Sjoerd Bonga (Fries Museum)

Gysbert Arentsma van Idsinga

Ponga State te Marum, behoort den brigadier Idzinga, 1723 Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Gysbert Arentsma van Walrich

Beetsterzwaag op de Schotanusatlas uit 1718 Links naast de kerk Fockens State.

Gysbert van Arentsma

Afbeelding van De Klinze te Oudkerk uit 1723, door J. Stellingwerf. (Collectie Fries Museum)

Gysbert van Voort

Naar een tekening van Jacobus Stellingwerff uit 1723.; Opschrift: "Smeetsma state te Augustinusga behoort vrouwe Orselosina van Grofstins Jonker Osebrant Clant kapitein en majoor van een regiment voetknechten, echte luiden."

Hans Hendrik van Haersma

Stania State te Oenkerk, tekening uit 1856 (anoniem) (Fries Museum)

Hans Hommes van Hettinga

Harinxmastins of Harinxma Stins (of: Galama of Harsma) te IJlst. Fragment van de plattegrond van Nicolaas van Geelkercken uit 1616 (bron: geheugenvannederland.nl)

Hans van Oostheim

Harinxmastins of Harinxma Stins (of: Galama of Harsma) te IJlst. Fragment van de plattegrond van Nicolaas van Geelkercken uit 1616 (bron: geheugenvannederland.nl)

Hans Willem baron van Aylva

Brandstede te Holwerd. Tekening van J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Hans Willem van Aylva

Eyzinga State te Oenkerk behoort den Ed. Welgeb. heer Antonij van Hettinga, 1723 Tekening van Eysinga State door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Haring Douwes van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Haring Harings van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Haring Lodewijk van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Haring van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Haye van Herbranda

Herbranda State, behoort den Raet Ords. Knock te Buitenpost in Achtkarspelen, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Haye van Rinia

Feytsma State, onder Huizum behoort den secretaris Dotinga, 1722 Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum, LET OP: daar foutief vermeld als Dijxtra State)

Hector Livius van Glinstra

Rechtsonder Glins te Dronrijp. 'nu Glinstra 't Blauwhuys' Schotanuskaart, 1718

Hector van Glinstra

Rechtsonder Glins te Dronrijp. 'nu Glinstra 't Blauwhuys' Schotanuskaart, 1718

Here Douwes van Hottinga

Tekening van Hottinga State te Tzum (J. Stellingwerf)

Hessel Hotzes van Aysma

Afbeelding van De Klinze te Oudkerk uit 1723, door J. Stellingwerf. (Collectie Fries Museum)

Hessel Hotzes van Aysma

Rinsma State Driesum (Stellingwerf, 1723)

Hessel Meckema van Aylva

Brandstede te Holwerd. Tekening van J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Hessel van Meckema

(Nieuw) Meckema State te Kollum. Tekening door J. Stellingwerf, 1723.

Hobbe Esaias van Aylva

Holdinga State te Anjum Tekening van D. Cannegier/Pieter Idserts, 1874. (Fries Museum)

Homme Epes van Hettinga

Omgeving Jorwerd op de Schotanusatlas uit 1718 Hettinga State ligt wat westelijk van het dorp.

Homme Taeckes van Hettinga

Harinxmastins of Harinxma Stins (of: Galama of Harsma) te IJlst. Fragment van de plattegrond van Nicolaas van Geelkercken uit 1616 (bron: geheugenvannederland.nl)

Hotze Hessels van Aysma

Rinsma State Driesum (Stellingwerf, 1723)

Hotze Scheltes Lauta van Aysma

Osinga State in Schettens (J. Stellingwerf, 1722, Fries Museum, PTA404-009)

Hotze Scheltes van Aysma

Osinga State in Schettens (J. Stellingwerf, 1722, Fries Museum, PTA404-009)

Hotze van Buma

het huijs Bommelatijer te Westergeest in Kollumerlandt, behoort Douwe Feije van Aylva, grietman aldaer Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Hoyte van Goslinga

Detail van de Schotanusatlas uit 1664, omgeving Wanswerd.

Idzart Jacob van Harinxma

't huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel Tekening door J. Stellingwerf, 1722 (Fries Museum)

Idzart van Grovestins

Omgeving van Engelum op de Schotanusatlas uit 1718 Rechts van het dorp Grovestins State, 'al eer Sirtema'

Idzert Hobbe van Burmania

Tekening van Clant State te Augsbuurt. (J. Stellingwerf, 1722)