Portrettenreeks Hans Willem van Aylva

** serie van ong. 10? portretten van officieren onder kolonel Hans Willem van Aylva **
** geschilderd ong. 1667 door Juriaen Jacobsz. **
** alleen van majoor Laes van Grovestins is zeker dat hij bij deze serie hoorde, de rest is een aanname **

Artikel uit de LC dd 24-11-1951, over de portrettenserie van Hans Willem van Aylva.

 


Portrettenserie uit ong. 1667 van het Regiment Hans Willem van Aylva (1633-1691)
Vanaf 1659 kolonel van het Friese Regiment.

Nr. Naam Leefde van Functie 1664: 1667 Adel Woonplaats Kolonel Portret
1 Hans Willem van Aylva 1633-1691 kolonel ja J Holwerd, Brandstede C29 is in 1659 H.W. van Aylva Regiment mogelijk!
2 Damas van Loo 1605-1666 luit-kolonel ja J Dronrijp, Foppinga State
2a Oene van Teyens 1636-1716 kapitein ja J Beetsterzwaag? C06 is in 1648 Hessel Meckema van Aylva Regiment
——
In 1664 is voorganger Damas van Loo de luitenant-kolonel van HW van Aylva.
3 Gosewijn van Wiedenfelt 1601-1671 sergeant-majoor ja J Cornjum, Wiedenfelt
3a Johan van Andla ong 1640-1680? kapitein ja J Oenkerk C13: In 1664 is zijn voorganger Gosewijn van Wiedenfelt sergeant-majoor in HW van Aylva Regiment
3b Laes van Grovestins 1634-1667 sergeant-
majoor sinds 1666
ja J Wanswerd, Goslinga State C36 in in 1666 H.W. van Aylva Regiment ja

Laes volgde in 1666 Gosewijn van Wiedenfelt op als majoor, zie verderop!

3c Tjaert van Andringa 1635-1674 kapitein ja J Marssum, Andringa State? C70 is in 1672 H.W. van Aylva Regiment In 1667 volgt hij Laes van Grovestins op als majoor.
3d E. van Boelens ? kapitein ja J ? C36 is in 1666 Hans Willem van Aylva Regiment In 1667 volgt hij Laes van Grovestins op als kapitein
4 Feye Bockes van Burmania 1627-1679 kapitein ja J Augustinusga, Gaykema State C32 is in 1672 H.W. van Aylva Regiment ?
5 Ruurd van Glins 1615-1669 kapitein ja J Dronrijp? C14 was in 1637 het Potter Regiment
6 Christoffel van Sytzama 1624-1665 kapitein ja J Tzummarum, Sytzama State In 1664 is hij kapitein onder HW van Aylva
6a Johan Idzert van Douma 1636-1676 kapitein ja J Hallum? C18 is in 1639 Hessel Meckema van Aylva Regiment
7 Ulbe Sixma van Andla 1630-1672 kapitein ja J Ried, Andla State C19 is in 1637 Schelte van Aysma Regiment
8 Hans van Hettinga ong. 1610-1672 kapitein ja J IJlst C10 is in 1664 Hans Willem van Aylva Regiment
9 Jacob Cock ong. 1635-1668 kapitein ja ? ? C120 is in 1664 Hans Willem van Aylva Regiment
10 Andries van Douma ong. 1632-1663 kapitein ja ? ? C37 is in 1664 Hans Willem van Aylva Regiment
10a Jarich van Burum 1643- >1685 ja opvolger van Andries van Douma
11 Dirck van Wigara 1638- >1669 kapitein ja ? Dronrijp, Hobbema State / Harich C55 is in 1664 Hans Willem van Aylva Regiment