Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Woonde op Eysinga State te Rinsumageest
(http://www.stinseninfriesland.nl/EysingaStateRinsumageest.htm)

Op 13-10-1620 werd hij ritmeester, als opvolger van F(riedrich) van Schwartzenberg.
Hij liep in 1620 mee in de lijkstatie van Willem Lodewijk als Wilcke Holdinga, vrijheer tot Swartsenburgh, met ‘het sweert’.
Hij was waarschijnlijk in 1625 al kapitein, aangezien zijn jongere broer Georg op 4-4-1625 vaandrig in een compagnie van ritmeester/kapitein Schwartzenberg werd.
Op 7-4-1625 werd Adriaen Vianen luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, ipv Jan Backs.

Portret van Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1598-1668)
Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg.
Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

Suffridus van Lycklema van de comp. des Ritmrs. Swartzenberg in plaets van N. Sparchemius, den 29en April. 1637
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

In 1639 ritmeester bij de Taux.

Uitgenodigd voor de begrafenis van Wilhelm Balthasar thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg op 16-09-1639.
Hij woonde toen te Rinsumageest.
Rinsma-Geest • Den Welgheboren heer Wilcke Vrijheer toe Schwartzenbergh Ritmr. ende Majoor over een Compagnie Courassier[s], met sijn vrou
https://www.mpaginae.nl/Schwartzenberg/WilhelmBalthaser.htm

Gerryt Willems van de comp. des Rit.mrs Schwartzenberg in plaets van S. v. Lycklama, den 10. Jan.rii 1640
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

Erfde in 1641 Holdingahuis te Leeuwarden.
Van hem is een schilderij bekend uit 1633, wanneer hij 35 is, gemaakt door Wybrand de Geest.

In 1643 was hij ritmeester (www.allefriezen.nl)
Op 14-3-1653 werd Joas Rulaert luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, ipv I.H. Daels.
Op 18-11-1653 werd Willem van Vierssen luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, ipv I. Roelants.
Op 15-2-1655 werd Wolff Sigismund van Schratenbach luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, ipv W. van Vierssen.
Op 28-7-1655 werd ritske van Unia luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, ipv W.S. van Schratenbach.
10-12-1658 werd W.H. Schwartzenberg opgevolgd door Hendrick Sandra.
In 1653 en 1662 was hij majoor, zie brieven aan Willem Frederik in Kon. archief.
Op 15-12-1664 liep hij mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.
Hij moet niet verward worden met zijn halfbroer Wilhelm!

Begraven in de Eysingakelder in de kerk van Rinsumageest.
http://www.mpaginae.nl/Rinsumageest/grafSSaeckma.htm

http://www.simonwierstra.nl/TJAERDA.htm
Zijn doopnaam Willem werd latergewijzigd in Wilco Holdinga.
Voor stukken over hem en zijn vrouw zie T326-158/166.

Beschrijving
Bladzijde 5 uit het wapen- en vlaggenboek van Hesman.
Vaderlijke quartieren van de welgebooren Heer Wilko [Willem] Holdinga van Schwartzenberg, Kolonel, obiit op Rinsumageest den 22 julio 1668;
Moederlijke quartieren voor den selven welgebooren Heer Wilko Holdinga, Baron van Schwartzenberg, Kolonel.
Begin periode 1708
AAB: Wilco was volgens mij geen kolonel!

Uitgenodigd op de begrafenis van Laes van Glins op 26-4-1652.
Woonde toen te Rinsumageest.
vidit – D’Heere ritmeister Wilcko van Holdingha, vrijheer toe Swartzenbergh, met sijn huysvrou [tot] Rensemergeest
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Uitgenodigd op de begrafenis van Bauck van Glins op 21-1-1655.
Woonde toen te [Rinsumageest].
vidit – De Heere ritmr. Wilcko Holdingha vrijheer toe Swartzenbergh met sijn Ed. E. huysvrou, Renzemargeest
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Leed aangezegd van het overlijden van Jouwerke Bants op 26-7-1659.
Woonde toen te [Rinsumageest]
vidit – D’Heere Wilco van holdingha, vrijheer toe Swartsenburgh, met sijn vrouw
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van Taco van Glins op 1-3-1660.
Woonde toen te [Rinsumageest].
videt[!] – De Heere Wilko Holdinga, vrijheer tot Swartsenbergh, met sijn huisvrou, op Rinsmageest
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

vindplaats: naamplaatje
type: Naamplaatjes
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 5642
Op heden den 22 juli 1668 is godzaliglick in den heere gerust den welgeboren heer mijnheer Wilco van Holdinga vrijheer tot Schwartzenborg en Hoogenlandtbergen in leven geweest zijnde retmeister en majoor van een regiment carossiers ten dienst van haer hoog mogende

Portret van Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg


Portret van Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1598-1668)
Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg.
Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

Portret van Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1598-1668)
Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg.
Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

Koperen grafplaatje uit kerk Rinsumageest, van Wilco Holdinga baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
(foto: Walmar.nl)


’t slot Eysinga State te Rinsumageest in Dantumadeel, behoort van Zwartzenburg.
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
WoonplaatsRinsumageest
CompagnieRITMEESTERS 01
RangFriese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1620
Officier tot1658
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)11055
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Grafplaatje
Familiewapen
Voorganger in RITMEESTERS 01Friedrich thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Opvolger in RITMEESTERS 01Vincent van Glinstra

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins