Binnert van Heringa

Achtergrond
De familie Heringa behoort tot de Friese adel, maar heeft in het bekende Stamboek van den Frieschen Adel geen eigen hoofdstuk.
Door het huwelijk van de edelvrouw His van Dekema met Sascker van Camstra, ging deze Camstra tak zich ook Dekema noemen.
Zij staan dan ook bekend als de stichters van Dekema State te Marssum omstreeks 1500, nu echter vooral bekend als het nog bestaande Popta Slot.

Nazaat Binnert van Heringa werd in 1583 geboren als zoon van Binnert van Heringa (ong. 1550-1583) en Foockel van Roorda (ong. 1550-1590).
Zijn ouders woonden op Aebinga State te Hijum, die al generaties lang in familiebezit was.
Vader Binnert overleed in het geboortejaar van zijn zoon en dat zal mede de reden zijn geweest hem te vernoemen.
Het is onbekend waar ‘onze’ Binnert heeft gewoond, maar aangezien hij vrijgezel bleef zou hij best wel eens bij zijn zus Rixt en haar man Andries van Waltinga op Aebinga State te Hijum hebben gewoond. Daarnaast verbleef hij als officier uiteraard lange tijd in garnizoenplaatsten en vestigingen.

Op 10 januari 1638 overleed Binnert, waarna hij werd begraven in de kerk te Hijum.
Omdat hij ongehuwd bleef, was de laatste van dit geslacht Heringa in mannelijke lijn.

Aebingastins te Hijum. Mogelijk heeft Binnert op de voormalige state gewoond.

Militaire carrière
Op 30 juni 1619 werd hij benoemd als kapitein, toen hij Tjaert van Eminga opvolgde, die dat jaar in Groningen overleed.
Hiervoor zal hij waarschijnlijk vaandrig en luitenant zijn geweest, wellicht in de compagnie van genoemde Eminga.
In 1625 is vermoedelijk in de vestingstad Coevorden, omdat zijn vaandrig Focke van Boelens daar vermeld wordt.
In 1630 bevindt hij zich in de vesting Bourtange, volgens een lijst van compagnies die voor een veldtocht naar Lingen worden vermeld.
Er zijn (nog) geen militaire activiteiten van hem bekend.
Na zijn overlijden wordt hij opgevolgd door kapitein Gerrit van Loo.

Grafzerk
In de kerk van Hijum ligt de grafzerk van Binnert van Heringa, hier Bernardt van Heeringa genoemd. Hij ligt begraven bij zijn ouders, waarmee hij de grafsteen dus deelt. De zerk is helaas voor ongeveer de helft niet zichtbaar, aangezien aan weerszijden de banken over de steen heen zijn gezet. Er zijn momenteel plannen de kerk te restaureren, waarbij dus de kans nu ontstaat om de grafsteen hierbij volledig zichtbaar te maken.
De steen is bijzonder genoeg en is gelukkig nog in goede staat.

9 sept. 1583 Bennert van Heringha

14 oct 1590 Fokel van Roorda

Anno 1638 den 10 januarij is gesturven … eerentphesten … Bernardt van Heeringa in syn leeven bestalter hopman des Frieschen Nassousen regements oudt synde in syn 55 iaer ende leit alhier begraven

detail van grafzerk Binnert van Hijum

Familiewapen

familiewapen Heringa (foto site van Hessel de Walle, wapen Binnert van Heringa, overleden 1561 en grootvader van ‘onze’ Binnert)

De voornaam Binnert
Reeds in 1511 woonde over-overgrootvader Binnert van Aebinga te Hijum.
De voornaam Binnert bleef hierina nog lang in gebruik in de familie.
Zo was Binnert Heringa van Grovestins (1673-1721) ook majoor in het Staatse leger.
Zijn vader, die eveneens Binnert Heringa van Grovestins (1641-1696) heette, was raadsheer aan het Hof van Friesland.

De ouders van laatstgenoemde Binnert, waren Ruurd van Roorda en Deitsen Heringa van Camstra (ong. 1575-1636).
Deitsen was weer een zus van ‘onze’ Binnert’.

Familieleden in het leger

  • zijn zwager Frans van Cammingha (ong. 1575-1610), gehuwd met Rixt van Heringa, was kapitein.
  • zijn oomzegger Binnert van Roorda (1610-1667), zoon van Ruurt van Roorda en Deitsen Heringa van Camstra, was luitenant
  • zijn oomzegger Jan van Roorda (ong. 1605-1672), zoon van Ruurt van Roorda en Deitsen Heringa van Camstra, was kapitein

Vaandels

Niet bekend.

Compagnie nr. 25
* Binnert van Heringa (*1583-
U1638)
* Kapitein van 1619-1638

* Voorganger: Tjaert van Eminga
* Opvolger: Gerrit van Loo
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: waarschijnlijk in Hijum

Meer informatie:
http://buwalda.blogspot.com/2019/04/aebinga-state-te-hijum.html
http://www.stinseninfriesland.nl/Aebingastins.htm
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm
https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1963.pdf

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBinnert van Heringa
WoonplaatsHijum, Aebinga State
CompagnieC25
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1619
Officier tot1638
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34090
Blogja
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Grafsteen
State
Familiewapen
Voorganger in C25Tjaert van Eminga
Opvolger in C25Gerrit Arents van Loo

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins