Sybren van Walta

Achtergrond
De familie Walta is een oude Friese adellijke familie, oorspronkelijk afkomstig van Tjerkwerd.
Daar stond het flinke familiekasteel Walta State genaamd, ook wel Waltaslot genoemd.
De Walta’s hadden door hun handel en wandel geen schoon blazoen. Zo was er omstreeks 1400 een Tjerck Walta die samenspande met de Hollandse graaf tegen de Friezen en belegerde een andere Tjerck van Walta zo’n 100 jaar later samen met de beruchte roofridder Igo van Galama de stad Workum.
Later vestigden de Walta’s zich o.a. te Bozum, waar ook een Walta State stond.

Het stamslot Walta State te Tjerkwerd. Tekening door J. Stellingwerf uit 1723.

Sybren van Walta werd omstreeks 1600 geboren als zoon van Sybren Sybrens van Walta en Tjets van Holdinga.
Zijn ouders woonden in ‘de Vlaren’, waarmee waarschijnlijk het gelijknamige gehucht bij Bozum wordt bedoeld.
Van zijn ouders zijn twee zogenaamde ‘pendant’ portretten bekend.
Zijn grootmoeder Hijlck Sybrants kwam hier oorspronkelijk vandaan en door haar huwelijk met Sijbren Douwes van Walta kwam het omstreeks 1550 in bezit van de Walta’s.

Walta stins te Bosum in Baarderadeel, de vierde grietnije van Westero, 1723
Tekening van J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Op 1 mei 1627 huwt hij te Leeuwarden met Margaretha van Arentsma, dochter van kapitein Gijsbertus van Arentsma en Tieth van Arentsma.
Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren, waaronder twee zonen (Arent en Gysbert) die beide op jonge leeftijd stierven.
Dochter Titia van Walta huwde in 1655 de Groninger Gerard de Mepsche, rentmeester aldaar.
Een andere dochter, Margaretha van Walta, huwde in 1659 de Groninger kapitein Johan van Coenders.

Na het overlijden van Sybren in 1640, hertrouwt Margaretha met de secretaris van Workum, Gerard Walrich.

pendant portretten van de ouders van Sybren van Walta: Sybren Sybrens van Walta en Tjets Tjaertsdr. van Holdinga

Militaire carrière
Op 20-3-1622 werd Sibrand van Walta cornet in de compagnie van ritmeester (Here Upckes van) Burmania, als opvolger van [].
Bij zijn huwelijk in 1627 is hij kornet in het Staatse leger, dus diende hij bij de cavalerie. Een kornet is de vaandeldrager bij een regiment ruiters.
Op 18-1-1631 werd Jarigh van Heerma cornet in de compagnie van ritmeester (Here Upckes van) Burmania, als opvolger van (Sibrand van) Walta.
Op 10 maart 1632 wordt hij door de Friese staten benoemd tot kapitein, waarbij hij ene Kimnitz opvolgt, waarvan we de voornaam nog niet weten, maar wellicht dezelfde is als Hendrick Chemnits.
Begin 1633 loopt hij mee in de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir te Leeuwarden.
Op 4 juli 1640 is hij aanwezig bij de Slag bij Hulst en komt daarbij om het leven.
Kort daarna, op 15 juli 1640, volgt Oene van Grovestins hem op als kapitein van zijn compagnie.

Slag bij Hulst
Deze stad was in 1640 nog in Spaande handen en de Staatse troepen wilden de stad innemen.
De Friese stadhouder Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz wilde een aanval uitvoeren op Fort Moerschans, maar de Spaansen bedachten een list. Door de trompetters verschillende melodies te laten spelen, dacht Hendrik dat er grote troepenmacht op de been was en vluchtte, terwijl er slechts een klein leger aanwezig was in de stad.

In opdracht van de ontstemde legeraanvoerder Frederik Hendrik werden er opnieuw aanvallen uitgevoerd op de vele forten rondom Hulst.
Hierbij sneuvelde stadhouder Hendrik Casimir I, samen met een aantal belangrijke officiers en manschappen.
Hieronder waren ook de twee Friese kapiteins Sybren van Walta en gardekapitein Everhard van Haren en de Groninger kapiteins Dirck Alberda en Boicoko van der Wenghe.

Familiewapen

familiewapen Van Walta Stamboek van den Frieschen Adel.

Familieleden in het leger

  • zijn vader Sijbren van Walta (ong. 1555-1610) was kapitein?
  • zijn broer Tjaert van Walta (1583-1654) was kapitein en majoor
  • zijn zuster Trijn van Walta (ong. 1598-1619) huwde kapitein Gijsbertus van Arentsma 
  • zijn zuster Hylck van Walta (ong. 1606-1670) huwde kapitein Lodewijk van Harinxma
  • zijn schoonvader Arent van Arentsma (ong. 1565-1617?) was kapitein
  • zijn dochter Margaretha van Walta (ong. 1630-1698) huwde kapitein Johan van Coenders.

Vaandel

niet bekend

Compagnie nr.
* Sijbren van Walta  (*1600-
U1640)
* Kapitein van 1632-1640

* Voorganger: kapitein Kimnitz
* Opvolger: Oene van Grovestins
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Bozum?

Meer informatie:
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

http://www.simonwierstra.nl/WALTA.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Hulst

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSybren van Walta
WoonplaatsBozum, Walta State
CompagnieC33
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1632
Officier tot1640
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)-
Blogja
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
State
Voorganger in C33Heinrich Chemnitz
Opvolger in C33Oene Idzarts Sirtema van Grovestins

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins