Lolle van Ockinga

Achtergrond
Lolle van Ockinga werd omstreeks 1610 geboren, waarschijnlijk op Ockinga State, het familie stamhuis te Burgwerd.
Zijn ouders waren Jarich van Ockinga en Hijlck van Ockinga, die via zowel de Ockinga’s als de Cammingha’s aan elkaar verwant waren.
Uit dit gezin zijn zeven kinderen bekend; 5 zonen en 2 dochters.
Op 4 juni 1648 trouwde hij te Burgwerd met Luts Mary van Sternsee, dochter van Bocke van Humalda en zijn 2e vrouw Catharina van Herema.
Zijn schoonvader erfde in 1615 Ropta State te Metslawier van Carel van Sternsee, op voorwaarde dat hij zich Bocke van Sternsee zou noemen om die familienaam voor uitsterven te behoeden.

In 1654 overleed Lolle en zijn vrouw liet, samen met haar zwager raadsheer Here van Ockinga en diens vrouw Magdalena van Burmania en haar andere zwager Gerrolt van Ockinga,  een grafkelder in de kerk van Burgwerd maken.
Een speciale deksteen werd hierbij aangebracht, met de volgende tekst:

In iulio Ao 1654 hebben voor haer hare kinderen ende nacomelingen dese kelder laten maken Maria van Steernse wedue van Lollo van Ockinga in leven raed ter admiraliteit int noorder quartier Hero van Ockinga raed ordinaris in den hove va Frieslant met syn huisvrou Magdalena van Burmania ende Gerrold van Ockinga cap. over een compagnie te voet

tekst op grafkelder te Burgwerd

Niet toevallig sluit deze steen aan bij de mooie grafzerk van zijn bet-overgrootvader Joost van Ockinga (U1550) en Luts van Minnema  (U1546). Hiermee gaven zij aan dat zij oude papieren hadden in Burgwerd en daardoor ‘recht hadden’ op een plek in het koor; de meest eervolle plek in een kerk.

Militaire carrière
Voordat Lolle op 26 november 1635 de eed van kapitein aflegde, zal hij eerst nog een aantal jaren vaandrig en luitenant zijn geweest, vermoedelijk in de compagnie van kapitein Sixtus de Blocq die hij toen opvolgde. Nog geen vijf jaar later kreeg hij een andere compagnie. Wat hier de reden van is geweest is niet bekend, maar het gebeurde wel vaker. Op 11 februari 1640 neem Gosse van Coehoorn, de vader van de bekende vestingbouwer Menno van Coehoorn, de leiding over zijn compagnie over
Op dezelfde datum wordt Lolle kapitein van de compagnie van Tjalling van Eysinga, die dan voor een carrière als grietman heeft gekozen.
Op 25 maart 1646 wordt hij op zijn beurt weer opgevolgd door kapitein Douwe van Sytzama.

Bestuurlijke carriere
Hij beëindigde in 1646 zijn militaire carrière op ong. 35-jarige leeftijd omdat hij een bestuurlijke carrière ambieerde. De 80-jarige oorlog zat er op dat moment bijna op (1648) en de tijd van grote veldtochten en beleggen was voorbij.
Hij was al van 1651-1653 volmacht namens Wonseradeel in de Friese Staten. Verder is van hem bekend dat hij ‘Raad ter Admiraliteit’ van het Noorderkwartier was. Deze admiraliteit zat vanaf 1645 in Harlingen, nadat Dokkum niet meer geschikt was om de grote schepen te huisvesten.
Volgens het ‘Stamboek’ reisde hij in 1654 van Holland naar Friesland per schip, maar sloeg dit bij Stavoren op de palen, waarbij Lolle verongelukte.
Op 4-6-1654 werd door de Raad van State Ernst van Aylva als opvolger benoemd van kapitein ‘wijlen Ockinga’.

Familiewapen

Het familiewapen zoals deze in het Friesch Stamboek staat afgebeeld

Familieleden in het leger

  • zijn broer Joost van Ockinga (1606-ong. 1665) was mogelijk kapitein (?)
  • zijn broer Titus van Ockinga (ong. 1615-?) was kapitein
  • zijn broer Gerrolt van Ockinga (ong. 1620-1665) was kapitein

Vaandels

niet bekend.

Compagnies nr. 38 en 51
* Lolle van Ockinga (*ong. 1610-1654)

* Kapitein van 1635-1646

* Voorganger compagnie 1: Sixtus de Blocq
* Opvolger: Gosse van Coehoorn
* Voorganger compagnie 2:
Tjalling van Eysinga
* Opvolger: Douwe van Sytzama
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Burgwerd

Meer informatie:
www.andrebuwalda.nl

http://www.mpaginae.nl/Staten/volm1632tm1700W.jpg
http://www.walmar.nl/inscripties.asp
https://sites.google.com/site/burgwerdhistorie/stinzen-en-states/stinzen-ockinga-en-donia
http://www.simonwierstra.nl/OCKINGA.htm

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamLolle Jarichs van Ockinga
WoonplaatsOnbekend
CompagnieC38
C51
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1635 en 1640
Officier tot1640 en 1646
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)13746
Blogja
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Grafsteen
Voorganger in C38Sixtus de Blocq
Opvolger in C38Gosse Gideons van Coehoorn

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins