Seerp van Dijxtra

Achtergrond

Dijxtra is een oude Friese adellijke familie, die in het bekende ‘Stamboek’ opgenomen is en vijf generaties telde.
Omdat het een kleine familie was die al snel weer uitstierf is er ook niet heel veel over hun bekend.
Dijxtra State stond te Huizum in het buurtschap Rapenburg, gemeente Leeuwarderadeel.
In 1736 werd er al een boerderij op de plaats van de voormalige state gebouwd.

Seerp van Dijxtra werd in 1599 geboren als zoon van Sicke van Dijxtra en Frouck van Galama.
Van 1615-1620 studeerde hij te Franeker, waarbij hij studiegeld ontvangt van de ‘ontvanger’ van de voormalige kloostergoederen.
Omstreeks 1620 huwde hij Egbertje van Ammama, een dochter van proviandmeester Joachim van Ammama en Aagje Potter.
Hij werd ook wel Serapius genoemd; de latijnse versie van Seerp.

Uit hun huwelijk zijn vier kinderen bekend: Sicco, Fenneke, Frouck en Aechie van Dijxtra.

Gedeelte van de grietenij Leeuwarderadeel, omgeving Huizum en Goutum, uit de Schotanus atlas van 1718. Oner Huizum zijn alleen Abbinga, Feytsma en Dixtra vermeld als states.


Afbeelding van een onbekende state ‘onder Huizum’ die in 1722 eigendom was van Jacobus Balfour en Anne van der Heyden. Mogelijk is dit Dijxtra State te Huizum.

Militaire carrière
Op 18-5-1622 werd hij vaandrig in de compagnie van kapitein Cornelis Haubois en op 8 augustus 1623, dus ongeveer op 24 jarige leeftijd, werd Seerp luitenant onder dezelfde kapitein.
Op 18 oktober 1638 werd hij benoemd als kapitein, als opvolger van de toen kort daarvoor overleden Poppo Bockes van Burmania.
Een aantal jaren na het einde van de 80-jarige oorlog, hield hij zijn militaire carrière voor gezien.
Op 18 november 1653 werd hij namelijk door Hayo van Mouderick opgevolgd als kapitein.
Hoewel hij dus minimaal 25 jaar nog gediend heeft tijdens de 80-jarige oorlog, zijn er nog geen gebeurtenissen bekend waarbij hij betrokken was.

Grafsteen
In de kerk van Huizum ligt nog steeds de grafsteen van kapitein Seerp van Dijxtra, alsmede die van zijn vrouw.
Boven de tekst staan twee, helaas verminkte, wapens afgebeeld van vermoedelijk zijn ouders: Sicke van Dijxtra en Frouck van Galama.
Het helmteken bestaat uit een lelie, die bij het wapen van Dijxtra hoort.

Grafzerk van Seerp van Dijxtra te Huizum. Opschrift: Jr Serapius va Dixtra old in sijn 70 jaer overleden den 31 july 1669 (foto Hessel de Walle)

Familiewapen

Familiewapen Dijxtra Stamboek van den Frieschen Adel


Wapen Dixtra (wapenboek Hesman)

Drie rouwborden
In de kerk van Zweins hangen drie rouwborden van deze familie.

1. Seerp van Dijxtra, overleden 1669.
2. Frouck van Dijxtra, overleden 1677, dochter van Seerp
3. Maria van Adius, overleden 1680, dochter van Frouck.

rouwbord Seerp van Dijxtra in de kerk te Zweins.

Deze drie rouwborden zullen in de kerk van Huizum hebben gehangen, omdat alle drie personen in de kerk van Huizum zijn begraven.
Toen in 1795 alle rouwborden uit de kerken moesten worden verwijderd door de Franse revolutie, zijn ze opgehaald door toenmalige eigenaar van Kingma State te Zweins.

Dit was Julius Matthijs van Beyma (1727-1808) en hij kon dit doen, omdat hij uiteindelijk nazaat was van de Dijxtra familie.
Bovengenoemde Maria van Adius huwde Paulus Jacob van Ghemmenich, die na het overlijden van Maria in 1680 opnieuw huwde met Alette Beilanus (1656-1726).
Ook uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren, waardoor haar zus Eena Beilanus erfgenaam werd.
Eena was gehuwd met Aleph van Idsinga (1663-1738) en hun dochter Petronella van Idsinga (1690-1770) huwde Coert Julius van Beyma (1677-1748).
Coert en Petronella waren de ouders van de bovengenoemde Julius Matthijs van Beyma.
Julius Matthijs huwde in 1751 Foockel Helena van Burmania en zij bewoonden afwisselend Kingma State te Zweins en Hania State te Weidum.

Zij zullen de rouwborden dus opgehangen hebben in Kingma State, iets wat wel gebruikelijk was en hierdoor werden de borden gered van de brandstapel.
Waarschijnlijk hebben ze tot 1847 hier gehangen, toen de state helaas werd afgebroken.
Inmiddels was Napoleon al lang uit Nederland verdreven en mochten de borden weer ‘gezien worden’.
Zo werden deze drie borden nu in de kerk van Zweins opgehangen, waar ze nu nog steeds hangen.

Familieleden in het leger

  • zijn zus Wick huwde kapitein Wyger Eelsma van Hottinga
  • zijn zwager Michael van Amama was compagnieschrijver, luitenant.
  • zijn zwager Gerrit van Amama was kapitein en kolonel
  • zijn zwager Herna van Amama was vaandrig in de compagnie van Schelte van Aysma
  • zijn dochter Frouck van Dijxtra huwde Adger Adius, een kleinzoon van de beroemde graanhandelaar Adie Lammerts, die in 1580 het Leeuwarder blokhuis veroverde.

Vaandel

niet bekend

Compagnie nr. 58
* Seerp van Dijxtra (*1599-
U1669)
* Kapitein van 1638-1653

* Voorganger: Poppo Bockes van Burmania
* Opvolger: Hayo van Mouderick
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Huizum

Meer informatie:
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

http://digicollectie.tresoar.nl/item.php?object=198&item=115 (Stamboek Dijxtra)
http://89.200.200.165/CMS/api/file/saft/4b00be98828be773ebfa8e25bd8a8c55/ (Regina kerk te Zweins)
http://www.stinseninfriesland.nl/KingmaStateZweins.htm
http://www.walmar.nl/inscripties.asp

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSeerp van Dijxtra
WoonplaatsHuizum, Dijxtra State
CompagnieC58
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1638
Officier tot1653
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)-
Blogja
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Rouwbord
State
Familiewapen
Voorganger in C58Poppe Bockes van Burmania
Opvolger in C58Hayo Henrick van Mauderick

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins