Reynerdt Duysberch

-kapitein
-ook: Doesburg

kapitein

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
Op 17-12–1580 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.
nr. 13
Ghij en sult nyet naelaten desen ontfangen hebbende met uwe compaignie te marcheren naer Accrum off daerontrent alwaer wij oock onsen Overste Lieutenant met zijn crijchsvolck bevolen hebben te trecken alwaer de heere van Nienoort sich oock sal laten vinden aldaer gearriveert zijn sult u reguleren naer tghene onse Lieutenant U gebieden sal.
(AAB: die Overste moet dan Overste Luitenant Menninck zijn)

brief nr. 13a
….. ende Reynaet Duysberch dien wij jegenwoordich nae Irnsum bevelen te trecken aldaer comende bij U ontbieden ende U voorts nae….. (AAB: U=Overste Menninck)
——
brief nr. 13b
Dato 17 december 1580 aen Hopman Duysberch
Nyettegenstaende onse vorige schrijven zult ghij U vandaer ghij nu zijt nae Yrnnsum vervoegen ende aldaer gearriveert zijnde U regeuleeren naer tschrijven van onsen overste Lieutenant dien wij sulcx neffens deesen zijn adverteerende.
—-
brief nr. 16
Reynerdt Duysberch is mit zijn volck bij Sneeck als ghij (Overste Luit. Menninck) sult optrecken zult hem uwer meininge verstendigen hem daernae te reguleren. HEt sal goet wasen dat ghij allen ….?
weerschap holdet op de Jouwer waeronder tvolck van den heer van Nijenoort daer sal wesen, ende zult oock alsoe weinich volck tot besettinge der verloopene plaetsen setten als mogel. is die te verstercken ende alle de macht die ghij condt met U nemen.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamReynerdt Duysberch
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1580
Officier tot>1580
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)41041
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins