Douwe Ernst van Aylva

Op 27-10-1682 werd Jr. D(ouwe Ernst) van Aylva kapitein, als opvolger van N. Appel.
Op 17-4-1685 werd N. Vaudricourt kapitein, als opvolger van D(ouwe Ernst?) van Aylva.

NB: niet 100% zeker of dit hem is, maar toevallig verhuist hij het jaar erop wel naar Hornhuizen (1686)!

Eigenaar sinds 1686 van Tammingaborg te Hornhuizen.
https://www.groningerkerken.nl/registers/verhalen/5/5_1560412437_hornhuizen.pdf

Hij liet in 1684 een avondmaalsbeker maken voor de kerk van Hornhuizen.
Hij liet in 1686 een statenbijbel voorzien van de wapens Aylva en Heemstra, die later door hun zoon Hans Willem aan de kerk van Hornhuizen werd geschonken.

Woonde op Eysinga State te Oenkerk
http://www.stinseninfriesland.nl/EysingaStateOenkerk.htm

http://www.redmeralma.nl/hornhuizen.htm
HORNHUIZEN (NA 1594)
2. Klokken, uurwerken en windvanen
a. Uurwerk
[1999] DIT UIERWERCK MET DE BEIDE WIESER HEEF MEISTER DERCK ELLES, WONACHTICH TOT SUITHORM, UIT LAST VAN DE HOGEDELGEBOOREN ADREGEN ADMEN VAN TAMMINGABORGH NIEWS GEMACKT ALS PASTOER WAS IOANNES MATTHIES SCHEELINS UIT DE PALS. ‘T WELEK IS GEM. ANNO 1679 ENDE REGIGER DE E. HEER DOCTOR WILHELMUS METTINGH. PIETER JANSEN, COSTER.
N.B. Uiterst primitief ingehakt. Opdrachtgever zal geweest zijn Ernst Douwe van Aylva. Zie: OBS, blz. 179. Scheelins moet zijn Scheelius. Zie: GDW, nr. 2003. Met regiger wordt redger bedoeld.
GDW, blz. 384, nr. [1999].
(AAB: Ernst Douwe van Aylva, moet uiteraard Douwe Ernst van Aylva zijn (ong. 1656-1703), heer van Tammingaborg(

https://www.groningerkerken.nl/registers/verhalen/5/5_1560412437_hornhuizen.pdf
Geschenk
De bijbel heeft twee zilveren boeksloten waarin de namen en familiewapens
gegraveerd zijn van de eerste eigenaren. Dit waren Ernst Douwe van Aylva en zijn
vrouw Tjemke van Heemstra, die in 1686 officieel in bezit kwamen van de
Tammingaborg bij Hornhuizen. Dankzij een van hun zonen kwam de kerk van
Hornhuizen negentig jaar later in het bezit van deze bijbel: in een handgeschreven
verklaring op de achterzijde van het titelblad staat dat ‘zijn Excellentie de Hwgb Heer
Hans Willem Baron van Aylva in leven Lt. Generaal van de Infanterie ten dienst van
den Staat der Vereenigde Neederlanden ten Heer van Hornhuisen’ bij zijn overlijden
deze bijbel heeft nagelaten aan de kerk van Hornhuizen. Zijn erfgenamen droegen
de bijbel aan de kerk over op 30 juli 1776 – ter ‘Eeuwige Gedagtenis’ aan de baron

zie ook: https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Borgen/Tammingaborg/Tammingaborg.htm.

https://docplayer.nl/184248093-Tamminga-een-familie-geschiedenis-deel-3-achtergronden.html
Hun dochter Lucia van Dekema erfde de borg, die zij al in 1608 met haar man Julius van Meckema bewoonde.
Deze voerde processen op de landdag in 1624 voor Hornhuizen. In die tijd zou de borg zijn verbouwd en vergroot. Lucia, weduwe sinds 1638, stierf in 1652.
Zij werd opgevolgd door haar dochter Luts van Meckema, gehuwd met Douwe van Aylva, die in 1665 overleed.
Zij zelf stierf in 1670. Toen Douwe nog leefde moet zijn broer Scipio Meckema van Aylva al in het bezit zijn gekomen.
Hij compareerde in 1655 op de landdag, maar werd een jaar later grietman van Tietjerksteradeel, waarna hij als edelman in de Friese Staten zitting nam.
Hij stierf als weduwnaar van Lisch van Eysinga in 1669.
Zijn zoon Ernst Douwe van Aylva (AAB: dit moet zijn Douwe Ernst van Aylva), in 1676 gehuwd met Tjemke van Heemstra, kreeg zijn erfdeel pas in 1686 bij akte van scheiding.
Het echtpaar woonde al daarvoor op de borg, althans hun zoon Scipio Meckema van Aylva werd daar in 1679 geboren. Ook compareerde Ernst Douwe voor Hornhuizen op de landdag.

http://www.redmeralma.nl/hornhuizen.htm
4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst
a. Bijbel
[2001][a] Wapen, waarbij: D. E. V. AYLUA, A° 1686: Gevierendeeld: I Aylva [2]: II een omgewende staande eenhoorn [helmteken Aylva?]; III een leeuw [Houwerda?]; IV Meckema. Hartschild: drie rozen.
GDW, blz. 384, nr. [2001][a].
[2001][b] Wapen, waarbij: T. V. HEMSTRA, A° 1686: Gevierendeeld: I en IV Van Heemstra; II en III een leeuw. Hartschild: een dubbele adelaar.
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 163, nr. 5.
N.B. Op zilveren krappen. Douwe Ernst van Aylva en Tjemke van Heemstra. Zie: OBS. blz. 179. GDW, nr. 2002 J. B. Rietstap. De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren nederlandschen adel. Groningen 1890. Blz. 289.
GDW, blz. 384, nr. [2001][b].
[2002] DESE BYBEL, MET SILVEREN KRAPPEN MET DE WAPENS VAN AYLVA EN VAN HEEMSTRA, NAGELATEN BY ZYN EXCELLENTIE DE H.W.GB. HEER HANS WILLEM BARON VAN AYLVA, IN LEVEN LT. GENERAAL VAN DE INFANTERIE TEN DIENST VAN DEN STAAED DER VEREENIGDE NEEDERLANDEN EN HEER VAN HORNHUISEN, IS TER EUWIGER GEDAGTENIS DOOR ZYN H.W.GB. ERFFGENAMEN AAN DE KERK VAN HORNHUISEN GEDONATEERDT DEN 30E JULY 1776. J. VAN GEUSAU ALS GELASTIGDE VAN GESAMENTLYKE ERFFGENAEMEN.
N.B. Handschrift. Zie: GDW, nr. 2001.385
GDW, blz. 384, nr. [2002].

http://www.redmeralma.nl/hornhuizen.htm
HORNHUIZEN (NA 1594)
b. Avondmaalsheker
[2003] DESE BEECKER IS GEORDONNEERT UIT DE KERCKEMIDDELEN UIT LAST VAN DE HOOGHEEDELYKE HEER ERNST DOUWE VAN AYLUA, HEER TOT TAMMINGABORGH EN HORNHUISEN ENDE DERSELVER KERCKE UNICUS COLLATOR, ALS PASTOOR WAS DE EERW. JOHANNES MATTHIAS SCHEELIUS, UIT DE PALS TWEEBRUCKEN, IN ‘T 42 JAER VAN SYN BEDENINGE, EN DE E. JAN CORNELLIS EN DE E. PETER REMKES KERCKVOEGDEN WAEREN ANNO 1684.
Wapen: Aylva [2].
N.B. Afgebeeld HLZ, nr. 102.
GDW, blz. 385, nr. [2003].

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDouwe Ernst van Aylva
Woonplaats-
CompagnieC122
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1682
Officier tot1685
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)33252
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C122Anton Maurits van der Appel
Opvolger in C122Alexander Vaudricourt

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins