Julius van Botnia

Woonde op Botniahuis te Franeker.

Olieverfschilderij voorstellende Julius van Botnia, borststuk
Paneel 67x51cm. Toegeschreven aan A. van Cronenburgh.
(bruikleen aan Fries Museum in 1958, van de heren Jhr. W.A. en Jhr. A.W.A. de Beaufort te Driebergen)
AAB: dit moet dan het pendant zijn van zijn vrouw Foockel van Walta, nu in Fries Museum.

Hij was met een vendel aanwezig bij het treffen bij Scharsterbrug in 1580 tussen Staatse en Spaanse troepen, die toen Steenwijk belegerd hielden.

Wapens Botnia-Walta op portret kleindochter Ebel van Haytsma.

Albumbijdrage uit 1606 van Julius van Botnia (1540-1614) in het Album Amicorum van Abel Coenders van Helpen (1564-1629)

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
In december 1580 maakten de compagnies van Dodo van Laer, Julius van Botnia en Reyn Idts de nieuwe schans te Sotterum.
Op o.a. 29-1-1581 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.
Geschreven aen Julius Botnia ten eynde hij schicke naer Aelsum een corporaelschap Knechten van zijn compagnie om de proviande als boven te convoyeren.

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
Op 21-12–1580 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.
Alsoo wij tot dienst van den lande ende wederstant der vijanden noodich achten dat inder ijle tot Sotterum een schansse gemaeckt worde, ende om tzelve te effectueren raetsaem vinden aldaer een goet deel soldaten te doen comen Soo ist dat wij U ordonneeren ende bevelen mits desen met hondert ende vijftich soldaten zoo vuyt uwe als die compaignie van Julius Botnia aldaer in garnisoen liggende U te vinden ende herschijnen laten op Dondersdachnaestkomende ten seven ofte acht uren tot Arum, alwaer wij ook beschreven hebben te comen Reyn Idts met zijn compaignie. Daerbij den anderen gearriveert zijn, sult metterdaet trecken naer Sotterum voors: tot welcker plaetse ghij sult vinden den grietman ende een goet getal huysluyden dewelck sich laten gebruycken om met aller vlyt ende neersticheyt aldaer een schantse op ete maecken, Ende soe den vyant int schantsen Ulieden eenich …. ?wilde doen sult sien hem de passgie te benemen, Bovendien hebben wij oock geschreven aen Sake Hettes ten eynde hij den geheelen nacht dewijle gehijl. schanst met ettelijcke schuyten ende soldaten die van Worcum ende Maccum een alarm maecke.
Wij seynden U hierbeneffens een patente bijdewelcke wij U committeren omme over hopluyden, crijchsl. ende alle anderen die aldaer van onsent wegen sullen wesen de Superintendur te hebben dende te denzelven te commanderen ende gebieden.

Biografie Willem Lodewijk uit 1904:
‘door de versaagdheid van Julius van Botnia kwam de veelbelovende jonge edelman Jan van Vervou om het leven’.

http://www.stinseninfriesland.nl/BotniaStateMarrum.htm
Fokel Juws Botnia stierf in 1606 kinderloos en liet Groot Bothnia sate ofte state na aan haar heef Juw (Douwes) Botnia.

Zie zijn leedbrief
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm#Julius1

http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/fa/fa_1899.pdf
1572
Robles nam zijn intrek in het huis van den gevluchten Julius van Botnia, maar spoedig vertrok hij naar Leeuwarden, v/aa.r hij zich althans
den 80«i (Nov.) bevond. Daar werd hij met veel eerbewijzen ontvangen, zoowel van de zijde van de burgerij, als van die van den Bisschop, welke hem in de kerk van Oldehove met
zang- en snarenspel verwelkomde. Ook zouden de leden van den Hove hem in ’t bijzonder komen begroeten, maar dit werd belet, daar Robles ongesteld werd, en hen dus niet kon ontvangen.
Eerlang beval hij den hopman Robrecht de Eeutre , om met zijne Walen Franeker te bezetten, waar deze hopman in weelde en overdaad op Botniahuis leefde, vier jaren lang, toen
hij , evenals zijn Kolonel , loon naar werken kreeg, en wegens slechte betaling door zijn eigen volk werd gevangen genomen, in Nov. 1576.
Onrniddebjk liet hij Ohristoffel van Sternsee en Gerrolt van Gammingha in strenge gevangenschap opsluiten, terwijl hij ze later, onder
borgstelling van 20.000 gld., naar Sjaerdemahuis liet overbrengen, en ze daar eenige meerdere vrijheid veroorloofde. *)

Botnia State te Franeker.
Tekening door J. Gardenier Visschier, 1790-1795
(Fries Museum)

Albumbijdrage uit 1606 van Julius van Botnia (1540-1614) in het Album Amicorum van Abel Coenders van Helpen (1564-1629)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJulius van Botnia
WoonplaatsFraneker, Botniahuis
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1580
Officier tot>1580
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)22214
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
State
State
Familiewapen
Album Amicorum
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins