Dodo van Laer

Zijn familie stamt uit Bentheim (tak van Laer van Laerwold)

In (juli?) 1579 kreeg Rennenberg het bevel over vier vanen ritmeesters, elk van 150 ruiters onder leiding van de ritmeesters Aelke Onsta, Renswoude, Asin Entens en Dodo van Laer.

Was in 1580 aanwezig bij het treffen bij Scharsterbrug tussen Staatse en Spaanse troepen.
http://www.skarsterbrege.nl/cms/bijlagen/scharsterbrug_375_jaar.pdf

In december 1580 maakten de compagnies van Dodo van Laer, Julius van Botnia en Reyn Idts de nieuwe schans te Sotterum.

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
Op 21-12–1580 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.
Alsoo wij tot dienst van den lande ende wederstant der vijanden noodich achten dat inder ijle tot Sotterum een schansse gemaeckt worde, ende om tzelve te effectueren raetsaem vinden aldaer een goet deel soldaten te doen comen Soo ist dat wij U ordonneeren ende bevelen mits desen met hondert ende vijftich soldaten zoo vuyt uwe als die compaignie van Julius Botnia aldaer in garnisoen liggende U te vinden ende herschijnen laten op Dondersdachnaestkomende ten seven ofte acht uren tot Arum, alwaer wij ook beschreven hebben te comen Reyn Idts met zijn compaignie. Daerbij den anderen gearriveert zijn, sult metterdaet trecken naer Sotterum voors: tot welcker plaetse ghij sult vinden den grietman ende een goet getal huysluyden dewelck sich laten gebruycken om met aller vlyt ende neersticheyt aldaer een schantse op ete maecken, Ende soe den vyant int schantsen Ulieden eenich …. ?wilde doen sult sien hem de passgie te benemen, Bovendien hebben wij oock geschreven aen Sake Hettes ten eynde hij den geheelen nacht dewijle gehijl. schanst met ettelijcke schuyten ende soldaten die van Worcum ende Maccum een alarm maecke.
Wij seynden U hierbeneffens een patente bijdewelcke wij U committeren omme over hopluyden, crijchsl. ende alle anderen die aldaer van onsent wegen sullen wesen de Superintendur te hebben dende te denzelven te commanderen ende gebieden.

https://www.groningerarchieven.nl/
2100 Stadsbestuur van Groningen (1), 1246 – 1594
Brief van ritmeester Dodo van Laer uit Essen aan het stadsbestuur waarin hij, in antwoord op een schrijven van burgemeesters en raad, uitleg geeft over zijn overtocht bij Rodehaan en meedeelt dat niemand onbillijk belast behoort te worden door de aanwezigheid van zijn ruiters, 13 oktober 1579. 1 stuk

Kenmerken

NationaliteitDrenthe
NaamDodo van Laer
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1579
Officier tot1587
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)40801
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins