Hector Livius van Glinstra

Woonde te Dronrijp, Het Blaauwhuis
http://www.stinseninfriesland.nl/GlinsDronrijp.htm

http://www.stinseninfriesland.nl/GlinsDronrijp.htm
En in 1720 luidt de vermelding: “Hector Livius van Glinstra major int regiment paarden van zijn vorstelijke doorlugtigheit de Heere Prince van Oranjie etc. Nassau etc. woonagtigh op ’t Blauwhuijs onder ’t resort van Dronrijp” en in 1721: “Juffr. Cuinira Wilhelmina van Glinstra (zoo tot Leeuwarden als op’t Blauwhuijs woonagtig)”.

www.archieven.nl
323 Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen
datering: 1721
4085 Rekest van Johan Vegilin van Claerbergen aan Gedeputeerde Staten van Friesland waarin hij verzoekt zijn schrijverschap van de compagnie cavallerie van majoor Hector Livius van Glinstra aan Daniël van Bouricius te mogen overdragen, 1721; met gunstige beschikking

Hector Livius van Glinstra; ritmeester en kolonel-titulair, wonend op Blauwhuis onder Dronrijp, overl. 26 sept. 1760; Wumkes I 95, 211 (afbraak Blauhuys, 1765); TIE S16 569 (majoor in het regiment van de Prins van Oranje-Nassau, 1721)

http://images.tresoar.nl/wumkes/pdf/WumkesGA_StadsDorpskroniekFriesland_1.pdf
1740.
een zilveren ducaton aan Hector Livius Glinstra, majoor bij
de kavallerie op ’t Blauhuis te Dronrijp een pondem. lands in
het Mienschar van 2}^ pondem. onder Deinum.

327 Familie Van Sminia
1020 Boekhouding van “het schrijversschap te paard” van de compagnie van Hector Livius van Glinstra, staande ten name van Hector Livius van Haersma, gedeeltelijk gehouden door zijn vader Arent Aulus van Haersma
Datering: 1733-1742

Op Epema State te IJsbrechtum hangt een portret van een officier.
Het bijschrift is: Majoor Glinstra, 18e eeuw?
Vermoedelijk gaat het hier om Hector Livius van Glinstra, of eventueel zijn vader Hector van Glinstra.

Een zerk te Dronrijp bevat het volgende (eigendoms) opschrift:
Hector Livius van Glinstra maior en ritmeester te paardt 1723

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hector Livius van Glinotra
Periode: 1586 – 1792
Naam Hector Livius van Glinotra
Functie –
Datum –

www.archieven.nl
Aktenummer: w011-69
Soort bron: Autorisatieboeken
Aktedatum: 1699-10-17
Samenvatting:
van Beijma, Elske maakt boedelscheiding met haar kinderen: Willem van Vierssen, Capt. over een Compagnie Voetknechten, 19 jaar en Cunera van Vierssen, kinderen en erfgenamen van wijlen Livius van Vierssen, in leven Lt. Collonel van een regiment infanterije.
Curator ad actum divisionis: Hector van Glinstra, majôr over een regiment en ritmeester over een Compagnie paerden, ongehuwde oom van de kinderen.

Portret van majoor Hector Livius Glinstra (1682-1760)
Hangt op Epema State te IJsbrechtum.


Grafzerk in kerk te Dronrijp, met tekst over Hector Livius van Glinstra.

Rechtsonder Glins te Dronrijp.
‘nu Glinstra ’t Blauwhuys’
Schotanuskaart, 1718

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHector Livius van Glinstra
WoonplaatsDronrijp, Blauwhuis
CompagnieRITMEESTERS 12
RangFriese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:<1721
Officier tot<1760
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39386
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
State

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins