Haring Douwes van Harinxma

-vaandrig, kapitein, grietman
-broer van Lodewijk Douwes

LET OP: 2e huwelijk met Sjuck Saecklesdr. van Popma uit Weidum 1611-1670?

Haringius ab Harinxma wordt op 27-10-1623 student te Franeker en vermoedelijk is hij op 20-8-1626 student te Siena.
In 1625 schrijft hij in Album Amicorum van zijn nicht Hiskia van Harinxma thoe Slooten.
Op 30-3-1628 ingekomen als lidmaat te Heeg en met zijn tweede vrouw op de lidmatenlijst in 1664 en 1666.
Hij wordt op 19-3-1629 vermeld als vaandrig onder hopman Idzerda.
In 1633/1634 doet hij de eed als kapitein.
Haring was later kapitein in het leger (1633,1634,1638,1641 te Emden).
Hij zal in 1636 in Bourtange hebben gelegen omdat daar zijn zoon werd geboren.

Portret van Haring Douwes van Harinxma (1604–1669).
Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment.
Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

vindplaats: in de kerk, onder vloer.
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wymbritseradeel
plaats: Heeg
boeknummer: 2701
Anno 164[3] de 29 novemb: is gesturwen de hoogh… geboren vrou mevrouw Geertruit Quaadt eerst getroude vrou van den … Haringh van Harinxma out 33 iaren hier begraven
Anno 1671 de 9 iuly is gesturwen de … edel gebore vrou mevrou Siuke van Popkama tueede getroude vrou van den … Haringh van Harinxma out 60 iare begrave

In 1645 aangesteld als gouverneur van Emden.
Vanaf 1646 is hij stalmeester bij stadhouder Willem Frederik en hij gaat dan wonen op Harinxma State te Heeg.
In augustus 1660 kwamen twee compagnies, die van Hessel van Bootsma en [AAB: Haring?] Harinxma, van Odensee, op het schip de Westergo.
(Geschiedenissen, Poppo van Burmania)

In 1649? probeert hij de vacante majoorplaats in het regiment te verkrijgen, maar verliest deze aan collega Poppe Bockes van Burmania. Daarop verlaat Haring het leger.

Op 21-11-1651 wordt hij opgevolgd door kapitein Epe van Aesgema
Hij was ook stalmeester van stadhouder Willem Frederik (zie de dagboeken).

Zie ook zijn zelfportret in collectie Fries Museum.
Gedateerd 1625-1650.
https://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_S1964-194

http://www.simonwierstra.nl/POPMA3.htm
Op 30-3-1628 vermeld als lidmaat te Heeg en op 19-3-1629 als vaandrig onder hopman Idzerda.
Hij was ook stalmeester van stadhouder Willem Frederik.
Op 1-3-1633 deponeerde het echtpaar Haring en Gertrud hun testament d.d.7-2-1633.
Hij testeerde te Heeg op 20-7-1666 (EEE4-10v/13,registratie 20-12-1670).

Hij schreef ook gedichten!

Hij schreef een boek in 1645 (kopie in archief)

https://www.mpaginae.nl/Fonteyne/Claude.htm
Tresoar 1641 31
Seven wonderlycke ghesichten. In welcke alle de gebreken deser eeuwe, onder alle staten van menschen, vermaecklyck ende oock stichtelyck, werden bestraft … / [door] Francisco de Quevedo Villegas ; in ’t Nederlandts ghebracht door
Capiteyn Haring van Harinxma. – Leeuwarden : Claude Fonteyne, 1641. – in-12
BOEKNUMMER : 3043 TL
Noot : Bibliotheek Halbertsma
en
HCL 1641 – H. van Harinxma, Eer-gedicht op het af-sterven van Hendrick, graaf tot Nassau.
Leeuw., C. Fonteyne, 1641. 1 bl. plano. D. 56. Nu: in Pk 10

https://www.dbnl.org/tekst/_zev001200401_01/_zev001200401_01_0012.php
Zoals het een jongeman uit de hogere klasse betaamde, maakte Van Harinxma in zijn jeugd een ‘grand tour’ naar Frankrijk en Italië. Deze reis moet rond 1626 plaatsgevonden hebben. Van Harinxma vertelt namelijk jaren later, in 1635, aan Meinardus van Aitzema (secretaris van de admiraliteit van Dokkum) dat het hem tijdens de reis niet aan geld ontbrak zolang zijn oom, die grietman was, nog leefde.6 De gulle oom moet Jovius (Juw) van Harinxma thoe Heeg (1575-1626) geweest zijn. Hij leefde kinderloos op de Harinxmastate te Heeg en was grietman te Wijmbritseradeel van 1622 tot 1626, toen een ongeval met dravende paarden hem het leven kostte.

bijdrage van Haring van Harinxma (1604-1669) in het Album Amicorum van Hiskia van Harinxma, op 4-4-1625

http://www.simonwierstra.nl/Harinxma2.htm
Haringius ab Harinxma wordt op 27-10-1623 student te Franeker en vermoedelijk is hij op 20-8-1626 student te Siena.
Op 30-3-1628 ingekomen als lidmaat te Heeg en met zijn tweede vrouw op de lidmatenlijst in 1664 en 1666.
Hij wordt op 19-3-1629 vermeld als vaandrig onder hopman Idzerda.
Haring was later kapitein in het leger (1633,1634,1638,1641 te Emden).
Hij was ook stalmeester van stadhouder Willem Frederik (zie de dagboeken).
N.L.1963-404/406: op 1-3-1633 deponeerde het echtpaar Haring en Gertrud hun testament d.d.7-2-1633,waarbij als haar ouders worden genoemd Jurjen (George) Quadt en His van Eminga.
Kapitein Haring van Harinxma is bekend als schrijver van boeken en ook als vertaler uit het Spaans van een boek van Quevedo met als titel “Seven wonderlijcke ghesichten”.
Over het afsterven van syn salighe huysvrou Geertruit Quadt schreef hij het boekwerkje “Vertroostinghe”. Hieruit blijkt dat zij voor 1645 is overleden.
H.B.van Sminia schreef een artikel over kapitein Haring van Harinxma in DVF 8-82/88(1859).
In 1645 werd hij door de stad Emden aangesteld als gouverneur.
Vermoedelijk heeft hij in 1651 de dienst verlaten, want dan wordt Epeus van Aesgema in zijn plaats benoemd tot kapitein.
Hij testeerde te Heeg op 20-7-1666 (EEE4-11/13).
Haring is dan getrouwd met Siucke;erfgenamen zijn 1) de kinderen Idsert Jacob en Mechteld 2) de kleinkinderen Lysbeth en Poppe van Roorda,nagelaten door Frederick van Roorda en Anna Christina van Harinxma 3) de kleinkinderen Haring en Anna Christina van Harinxma,nagelaten door Jurjen van Harinxma en Gerbrich Maria van Dunewolt.

Portret van Haring Douwes van Harinxma. (Regimentserie)


’t huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel
Tekening door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Grafzerk van de twee vrouwen van Haring Douwes van Harinxma (1604-1669) in de kerk van Heeg.
1. Geertruida van Quadt (1612-1645)
2. Sjouck van Popma (1611-1671)
(foto: Willem Hansma)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHaring Douwes van Harinxma
WoonplaatsHeeg, Harinxma State
CompagnieC34
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1633/1634
Officier tot1651
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33469
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Boeken/artikelen
Boeken/artikelen
Boeken/artikelen
Boeken/artikelen
Grafsteen
Opvolger in C34Epe van Aesgema

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins