Claes Holst

Kapitein.
Bekend onder de naam: Claes Holste.

Vermeld in dagboeken WL in 1593.
In 1599 was hij luitenant onder kapitein Gerrit Cornelissen Schay (ook genoemd: Gerryt die Jonge in dagboeken WL)
In 1604 wordt hij waarschijnlijk kapitein, omdat WL dan zijn stem hiervoor geeft.

Capitain over 180 soldaten, in het regiment van Graaf Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620)

In 1597 was hij luitenant onder kapitein Schay

Omstreeks 1600 waren er in de A-Kerk te Groningen gebrandschilderde ramen met namen en wapens van Groninger kapiteins.
‘Overste luitenant, ritmr. ende hopmans des Nassouischen stats Groeningen ende Omlandes regiment’
Hieronder die van kapitein Claes Holst, hopman.

http://www.ngv-groningen.nl/wp-content/uploads/publicaties/GronM9-Huwelijksinschrijvingen-militairen-1623-1636.pdf
Groningen
28-08-1624. De zeer achtbare en dappere jonker Geertz van Iselmuiden [Isselmuiden] tot
Gosingehoff, vaandrig van de dappere hopman Claes Holste en de edele en
deugdrijke juffer Anna van Iselmuiden [Isselmuiden], dochter tot Eijkinga,
beide[n] absent, daarvoor compareerde de zeer achtbare heer Broersma. Wordt
de proclamatie geconsenteerd.
Gecopuleerd 19-09-1624 door Do: Hillenium

Resoluties Staten-Generaal:
137 IV*. Midd. van iianv. on verw. 1604.
puteerden uit Gelderland, Holland, Utrecht en Overijsel heengezonden worden ^)
(R.i.d. p.p.).
12 October werd gelast de door Bom en Monier overgegeven staten aan de
commiezen van de tresorie ter liand te stellen ter fine van advies. – Na de middag
werd besloten, dat men Philips Fleming, gewezen auditeur van de krijgsraad te
Oostende, commissie zou verlenen als auditeur te Sluis en aan de Raad van State
advies vragen over zijn traktement ‘) (K. i. d. en p. p.).
100. R. 18 OCTOBER. – Ontfangen eenen brieff van de heeren Gedeputeerde
Staten van Vrieslant, sonder daet^), houdende voir antwoirdt opte brieven van
de heeren Staten van den iii^” ^) ende im^” deaes (daerbij Haer E. versocht “wordden
aff te dancken heure aengenomen waertgelders), dat /.ij doselve affdanckinge
geerne souden effectueren ingevalle lieure frontieren (die met waertgelders beset
zijn) wederom met ander vokk mochten worden versien, maer alsoo Haer R. daertoe
egheen middelen en hebben, dat Haer E. versoeckcn dat d’ heeren Staten souden
believen benevens de compaignie van Quirijn de Blauw noch twee ofte drye
andere compaigniën op ’t spoedichste derwaerts te senden, teneynde deselve bij
Haer E. ordre in de plaetssen van Groeningen, Brevoort ende Groll wederom
geleeght ende de gemelte waertgelders ten spoedichsten affgedanct moegen
wordden. Hierop gedelibereert wesende, is goetgevonden dat men de compaignie
van Fücke Ripperda metten iersten sal doen schicken naer Vrieslant ende die
voiis. heeren Gedeputeerde adverteren, dat men uuyt het leger derwaerts noch
sal senden drye ofte vier compaigniën ende daerom versoeet dat Haer E. gelieve
ondertusschen (om het laut te subleveren) te mesnagereu dat de voirsz. waertgelders
raoegen wordden affgedani^t.
Is insgelijcx goetgevonden dat den Raedt van State de compaignie van Claes
Holst sullen doen lichten uuyt Doesburch ende schicken naer Lochom.
Te scrijven aen den welgeboren heere Grave Wilhem, stadtholder van Vrieslant,
aengesien die van Vrieslant swaeriehej’t maken lieure waertgelders aff te
dancken, omdat Haer E. egheen volck en hebben om te liesetten de plaetssen
daerinne de waertgelders garnisoen houdfsn, dat Zijner L. soude gelieven metten
alderiersten uuyt het leger naer Vrieslant te senden drye oft vier vaendelen
knechten, die men daertoe mach employeren ^).

Familiewapen Claes Holst, hopman
(tekening uit ong. 1600 van ramen met wapens in A-Kerk te Groningen)

Tekening van gebrandschilderde ramen in de A-Kerk te Groningen. Hierop namen en wapens van Groninger Nassause Regiment uit omstreeks 1600.
(Utrechts archief, Aernout van Buchel)

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamClaes Holst
Woonplaats-
CompagnieC89
RangGroninger Nassause Regiment - Kapiteins
Officier van:1604
Officier tot>1624
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)43297
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Glas in lood
Voorganger in C89Gerrit Cornelissen Schay

Andere Groninger kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins