Gerrit Arents van Loo

Woonde in 1644 te Leeuwarden (dopen kind).

Eigenaar stem 34 (Filens, Aylva State) te Witmarsum.

Als Gerardus van Loo op 14-2-1628 student te Leiden.
Op 9-3-1638 wordt Jr. Jacob Spaen luitenant in de compagnie van ritmeester Lindelaer, als opvolger van G. van Loo.
-hij doet in 1638 de eed als kapitein
Op 9-3-1638 volgt hij kapitein Binnert van Heringa op.
In 1640 is kapitein Gerrit van Loo n.ux. eigenaar van Waaxens (W.D.) stem5.
Op 23-9-1640 wordt hij als kapitein opgevolgd door Titus van Ockinga, doordat hij promotie maakt.
In 1640/1643 doet hij (opnieuw?) de eed van kapitein ‘van de Garde’ ! (AAB: dit zal dan 1643 zijn, aangezien 643a in 1643 op repartitie van Friesland komt!)
Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 643a 1643/1645.
Als legeroverste gewond geraakt bij Hulst op 16-10-1645.
Zeer waarschijnlijk volgt kapitein Doecke van Hemmema hem op als gardekapitein.
Authorisatie HvF d.d.30-12-1645:over zijn onmondige kinderen bij Hiske van Aylva wordt als voogd benoemd zijn zwager Douwe van Aylva, grietman van Westdongeradeel.

Staat van Oorlog door L. Aitzema, gedeelte uit 1645
‘Den sestienden wiert geschooten de Luytenant / Colonel van de Gardes Gerard van Loo, leefde soo langh noch dat hij ordere stelde op sijn huys saethen’.
Hij is dus niet de 16e overleden en ook niet te Hulst, maar daar wel zwaargewond geraakt en vervolgens in Friesland? overleden.

https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/73208/2
NB: Dit blijkt te gaan om het Regiment Garde te Voet IR643a

Op 16 maart 1678 wordt gewesen op de proclamant voor recht de coop door Jor. Tiaerd van Aijlva, mede gedeputeerde staet deser provintie en grietman van Wonseradeel van seeckere heerlijcke eijgenerfde sate en state lants gelegen tot Witmaersum Sijlenster sate genaemt, groot 91 pondemate beswaert met 35 florenen in de algemene schattinge, sullende het oud stins, sampt huijsinge, hoijbergh, bomen, plantagie en vordere gerechigheijt in de coop der landen versmelten. Vercoper is doctor Gerhardus Beilanu advocaet voor de Hove van Friesland als gelastigde van de erfgenamen sub beneficio juventarij van wijlen vrouwe Hiskia van Aijlva in leven huijsvrouwe van de heer Luijtenant Collonel Gerhard van Loo, ijder pondemate voor de somma van 50 ggls 7 stvrs
bron: (Proclamatieboeken Wonseradeel inventarisnummer 228 folio 169) via e-mail van Theo Terpstra dd 2-6-2023.

Alle Friezen
Hypotheekboeken
Dokkum
Inv 227 Digitale blz 396. Registratiedatum 05-08-1641. Feddrick Wepckes backer en Trijntie Tiercks echtelieden lenen van Mercus Zuraet sergeant onder de edele manhaftige kapitein Gerrijt van Loo en Gepck Hemmes echtelieden.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/NG-NM-1933
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/NG-NM-1934
afbeeldingen vaandel v/h Regiment Hollandse Gardes te Voet

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGerrit Arents van Loo
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieGARDE
C25
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1638 en 1640
Officier tot1640 en 1645
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)22361
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in GARDEEverhard van Haren
Opvolger in GARDEDoecke van Hemmema

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins