Antonius Petri Ennema

Hij was in 1677 lidmaat te Hijlaard/Lions, als vrijgezel.
Wooonde in 1682 te Makkum.

Anthonius Ennema van de comp. van J. v. Burum in plaets van D. v. Mensenburgh den 23 Junii 1682
https://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

e-mail van Theo Terpstra dd 29-4-2023:
Op 29 mei 1686 wordt gewesen op de coper en proclamant actum voor recht de permutatie of wandelkoop van een soltkeet met alle de gereedschappen daar bij zijnde mitsgaders twee ledige plaatsen ten westen de soltkeet gelegen, exempt nogtans de hovinge ten suijden van de soltkeet leggende. Alsoo in coop becomen van Antonius Petri Ennema, schrijver van een compagnie des Frieschen en Nassauschen regiment, en Trijntje Wijbes echteluijden te Maccum tegens de tuijn in de naastvoorschreven proclamatie uijtgedruckt, geestimeert op 210 car.gls, ende dan noch ten respecte van meerder waardije van de keet en twee ledige plaatsen voor de somma van 2.116 car.gls. De kohieren personele goedschatting van 1689 vermelden Anthonij Ennema als inwoner van Maccum met een kapitaal van 10.000 car.gls en als curator over zijn broeders kinderen met 6.500 car.gls.

Op 29 november 1694 koopt de burgemeester Ruijrdt Ubis tot Harlingen een soutkeet met van alles erop en eraan te Maccum zoals die door Wijbo Lolckes selfs in leven is gebruickt. Verkopers zijn Gerlan Wijbes weduwe, Pijtter Wijbes, Trijntie Wijbes in desen gesterckt met Antonius Ennema … schrijver van een compagnie infanterie haer echte man, Bottie Wijbes weduwe ende Tieerd Wijbes alle tot Maccum elx voor een gelijke vijfte part alsoo te samen voor ’t geheel als kinderen en erfgenamen ab intestato van wijlen Wijbo Lolckes hun overleden vader voor de somma van 3.508 ggls te betalen op 3 gelijke termijnen.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAntonius Petri Ennema
WoonplaatsMakkum
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1682
Officier tot>1694
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)45473
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins