Willem van Dorp

Hij staat op de Lijst van het Verbond der Edelen (1565-1567), die het Smeekschrift aanbood in 1566.
· Willem van Dorp (-3 jul 1592)

16-4-1588
Alsoo tot dienste van den Lande bij sijn Excellentie van Nassau, Gouverneur en Capitein Generaal over Holland, Zeeland en Vriesland,
belast is Jr. Willem van Dorp, Krygsoverste binnen de Steede van Naerden te commanderen, agtervolgen het bevel en commissie hem diesaangaande gegeven;
en daarom met de bequaamste ordre daar inne voorsien moet worden,, dat dan voornoemden Overste Dorp sijn voorschreeve last en bevel mag nakoomen
en effectueeren tot dienst en goede verseekerheid der voorschreeve Steede.
Soo ist dat de Staaten voornoemt de Burgemeisteren en Regeerders der Stad Amsterdam by deesen wel hebben willen
versoeken, den voornoemden Overste Dorp in alles (des by hem versogt zynde) daar inne te assisteren, mitsgaders de Magistraaten der voornoemde Steede
van Naerden, en sulks tot behoef van de Compagnien van Capitein Soifon en Jacques de Renchy, te laaten volgen elks een maand betalings, soo wanneer
seekere ordre op het vertrekvan de Compagnie van den voornoemden Renchy uit de verschreeve Steede van Naerden gestelt….. (etc)
https://www.google.nl/books/edition/Resolutien_van_Holland/xJxaAAAAQAAJ?hl=nl&gbpv=1&dq=overste+dorp&pg=PA135&printsec=frontcover

Van de Belegeringe van Zutphen (1591)
..ende van de Oversten Dorp met vijff vendelen knechten.
[De hier bedoelde is Willem van Dorp, die, even als verscheiden andere leden van zijn beroemd geslacht, tot de beste krijgsbevelhebbers van dien tijd gerekend kan worden.
Hij behoorde tot de verbonden edelen, nam deel aan de inneming van Brielle, verliet later de krijgsdienst en werd Baljuw van Delfland en Schout van Delft.
In 1589 vinden wij hem weder op een staat van het krijgsvolk vermeld. Hij werd den 3den Juli 1592 voor Steenwijk dodelijk gekwetst en stierf twee dagen later.
https://www.google.nl/books/edition/Journaal_van_Anthonis_Duyck_advokaat_fis/gns6AAAAcAAJ?hl=nl&gbpv=1&dq=overste+dorp&pg=PA39&printsec=frontcover

Steenwijk:
De kerk bevat diverse 16de-eeuwse grafzerken, waaronder die van kolonel Willem van Dorp, doodgeschoten in 1592 ‘in ’t aanvoeren van een storm op dese stat Steenwyck’

Willem van Dorp was kastelein (slotvoogd) van kasteel Medemblik.

Diederik van Sonoy (26 okt. 1586-1593)1, kastelein, schout, tevens gouverneur van het noorderkwartier tot 1588. Verloor zijn bijzondere bevoegdheden in 1588.
Willem van Dorp (1588-†1592), opvolger van Sonoy als gouverneur van het noorderkwartier
Hartog van Rijswijk (1597-1606), kastelein met beperkte bevoegdheden

In 1592 aanwezig bij Beleg van Steenwijk
‘Overste Dorp int dicke van ’t been daer aen hy d’anderen daechs starf.’
uit: Everhard van Reyd, ‘Voornaemste gheschiedenissen…’

https://www.knggw.nl/wp-content/leeuw/1893-58-117.pdf
Grafzerk van Willem van Dorp.
Te Steenwijk is, bij het restaureeren van het koor der
Kleine Kerk , onder een nog zeer gave zerk, het stoffelijk over-
schot gevonden van “Willem van Dorp (1), overste-kolonel
van het Noord-Hollandsche regiment, die den 3den Jul i
1592 bij het beleg dier stad sneuvelde. He t grafschrift
luidt : Jonker Willem van Dorp in sijn leven Collonel
Mitsgadr . Bailliv ende Dijckgraef van Delflant werd geschoten den 3n Juli 1592 in t aenvoeren van een storm
op dese stat Steenwijck.”
(Dagblad van Zuid Holland en ‘s-Gravenhage,
11 November 1892.)

Jan van Teylingen, Portretten van kapiteins, gerepartitieerd op het Noorderkwartier
Serie betreft 55 officiersportretten uit ca 1640-1650: 27 keer een kapitein en 28 van Graven van Nassaus.
opschrift rechtsboven: 1
opschrift op de achterzijde: Willem van Dorp jr. Aet 23 A° 1566
Datering: ca. 1640-1650 (1640 – 1650), volgens opgave museum
schouderportret van man naar rechts, kort donker haar, kraag met rand van kant, oranje sjerp kruislings over de borst, metalen borstbescherming; rechtsboven:’1’; achterzijde: ‘Jr. Willem van Dorp. Colonel. Aeta 23 Ao 1566’

Willem van Dorp (1543-1592)
Anoniem, mogelijk naar Daniel van den Queborn, 2e helft 16e eeuw.
(RKD.nl)

https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog05_01/aa__001biog05_01_0631.php
DORP (Willem van), behoorde, ofschoon niet op de gedrukte geslacht lijsten voorkomende, echter tot het adelijk geslacht van zijn naam, en moet een zoon geweest zijn, van Cornelis van Dorp en Maria van Bronkhorst.
Hij behoorde tot de verbondene Edelen, en nam deel aan de inneming van den Briel door de Watergeuzen.
Na dien tijd verliet hij de krijgsdienst en werd Baljuw van Delfland en Schout van Delft.
Later trad hij andermaal in dienst, en in 1592 ontmoeten wij hem als Kolonel onder Prins Maurits in het beleg van Steenwijk, waar hij den 3den Julij in het dik van zijn been werd geschoten, en den volgenden dag aan zijne wonden overleed.
Waarschijnlijk streed hij ook in 1581 bij Nordhorn, doch dit kan ook Frederik, reeds genoemd, geweest zijn.

https://rjb.x-cago.com/GARJB/1951/12/19511231/GARJB-19511231-0207/GARJB-19511231-0207.pdf
BIJLAGE B
EIGENAARS VAN HET ANDERE RODENRIJS
Willem Snouckaert van Schouwenberch, ridder, krachtens
testament van zijn echtgenote, Jkvr Johanna van den Binckhorst en van Hodenpijl, 1563. Willem Snouckaert overleed
op 20 Mei 1565. Hierbij een aantekening: ,,De procureurgeneral iste jegenwoordige besitter.” Deze procureur-generaal was Cornelis van der Wolff, overleden in 1574.
Elisabeth van der Wolff Cornelisdr., gehuwd met Jhr Willem van Dorp.
Jhr Pieter van Dorp, gehuwd met Cornelia Bacx.
Jhr Johan van Dorp (?)
Barbara van Dorp Pietersdr., gehuwd met Jhr Gijsbert
Pieck van Tienhoven.
Johanna Elisabeth Pieck van Tienhoven, gehuwd met
Otto Walraven van Quadt van LantscroonÜfe

AAB: niet 100% zeker dat de hier genoemde Willem van Dorp dezelfde is!
Ook niet zeker dat de Pieter van Dorp zijn zoon is.

Portret van Willem van Dorp (1543-1592).
(Westfries Museum, Hoorn)


Willem van Dorp (1543-1592)
Anoniem, mogelijk naar Daniel van den Queborn, 2e helft 16e eeuw.
(RKD.nl)


grafzerk van kolonel Willem van Dorp in de Kleine (of: Lieve Vrouwen) kerk van Steenwijk
(foto: Jan Smelik)


Familiewapen Van Dorp
(CBG familiewapens)

Kasteel Radboud te Medemblik.

Kenmerken

NationaliteitHolland
NaamWillem van Dorp
Woonplaatso.a. Kasteel Medemblik
CompagnieNOORDHOLLANDS REGIMENT
RangNoord-Hollands Regiment - Kolonel
Officier van:<1566
Officier tot1592
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)43565
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Grafsteen
Kastelen
Beleg, fort, etc.
Beleg, fort, etc.
Voorganger in NOORDHOLLANDS REGIMENTTietes Epes van Hettinga
Opvolger in NOORDHOLLANDS REGIMENTMichiel Pauw

Andere Noord-Hollandse kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins