Tietes Epes van Hettinga

Afkomstig van Hommerts, woonde aldaar.

Hettinga State te Hommerts
http://www.stinseninfriesland.nl/HettingastinsHommerts.htm

Veroordeeld door de Bloedraad 1567-1573
LEEUWARDEN
10977 van Hettinga, Hers (AAB: Tiete is mogelijk gelezen als Tiete, maar hieronder echter ook Tiete vermeld!)
http://www.mpaginae.nl/At/BloedraadFrl.htm

Op 17-5-1573 werd te Landsmeer de compagnie van kapitein Tiete Hettinga opgericht.
Het bestond uit 179 man.
Uit: Tijdschrift voor geschiedenis 1949 – Het Noordhollandse regiment in de eerste jaren van de opstand tegen Spanje.
Door. dr. J.W. Wijn.

Veroordeeld door de Bloedraad 1567-1573
[FRIESLAND] FRISE province
5441 Hettinga, Thiete
http://www.mpaginae.nl/At/BloedraadFrl.htm

Als student Titus Hettinga op 9-5-1553 ingeschreven te Keulen.
Hij was hoofdeling te Hommerts en was kapitein in het leger.
HvF 16692-250 d.d.1561:Tiete van Hettinga in de Hommerts.
HvF 16692-352 d.d.1562:Tiete en Homme van Hettinga als broers.
HvF 16693-257 d.d.1567:Tiete en zijn broer Homme.
T2-928: behandeling van het verzoekschrift van Tiete Hettinga en Douwe Douwema in 1567.
Hij kreeg op 16-4-1572 van Willem van Oranje het verzoek om het verzet in Friesland te organiseren (GsvD,139) en op 17-8-1572 nam hij namens de Prins de stad Sneek in.
Ook genoemd in 1572 als grietman van Wymbritseradeel.

https://hvnf.nl/index/FriezenRvS.htm
No. 14. Diverse stukken betreffende ’t vendel van hopman Tite van Hettinga 1573-1576; o.a. een lijst van door de hopman opgemaakte rekeningen, waaronder van vele Friezen, maar onder schuilnamen zoals voorgaande onder no. 11. Echter ook: Take van Hettinga, vendrich. Sioert van Aisma, aangemonsterd 17-5-1573, afgemonsterd 6-5-1576.

HvF 16700-216,233 d.d.1583: Rienck van Doyem te Franeker als voogd over de kinderen van Tiete Waltes (lees Tiete Epes) voerde een proces tegen Epe Waltes.
Rienck heropent het proces tegen de erfgenamen van Epe Waltes en Tiete Waltes,beiden overleden; deze erfgenamen zijn de kinderen van overleden Benedix Waltes,
Joost Doytthiesz voor zijn vrouw Lyckel Waltedr, Hancke Reyns voor zijn vrouw Bernu Waltedr en Joost en Hancke samen voor Tzalling Waltedr.
Joost en Hancke als voogden voor de kinderen van Benedix Waltes.
HvF 16701-16 d.d.1584 : Wybrant van Ailua vanwege zijn vrouw Auck Galama contra Rienck van Doyem als voogd over de weeskinderen van Tiete Hettinga.
De weeskinderen waren eigenaars van Groot Palmera.
HvF 16701-43 d.d.1585: Rienck van Doyem als voogd over weeskinderen Tiete van Hettinga contra Wybrant en Auck.
HvF 16701-75 d.d.1585: Rienck van Doyem contra Tryn Galama, weduwe van Jan Ailua.

Omgeving Hommerts, met de Hettinga State
(Schotanusatlas 1664)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTietes Epes van Hettinga
WoonplaatsHommerts, Hettinga State
CompagnieWATERGEUZEN
NOORDHOLLANDS REGIMENT 2
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Noord-Hollands Regiment - Kapiteins
Watergeus
Officier van:<1572 en 1573
Officier tot1573 en <1578
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)31970
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere watergeuzen / Noordhollandse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins