Jacob Cock

Hij woonde in 1660 te Minnertsga (lidmatenregister)

Op 5-2-1652 werd Jacob Cocq vaandrig in de compagnie van kapitein D. van Heerma, als opvolger van H.B. van Steinhoorn.
Op 5-2-1652 werd Jacob Cocq vaandrig in de compagnie van kapitein G. van Heerma, als opvolger van T. van Ecoveen (of: F. van Ecoveen)
Op 18-1-1656 werd Bernardus Soolstra vaandrig in de compagnie van kapitein G. van Heerma, als opvolger van J. Cock.
Op 28-2-1658 schrijft Jacob Cock vanuit de Langackerschans, een brief aan de Burgemeesters en Raad van Groningen, over het opstuwen van het binnenwater aldaar door de nieuw gelegde dam (Gronings achief, Register Feith stukken)
Op 20-8-1658 volgde J(acob) Cock kapitein Goslick van Herema op.
Op 20-8-1658 werd Claes Swaert vaandrig in de compagnie van kapitein Cock, als opvolger van B. Soolstra.
Op 28-5-1659 werd Hayo van Twenbergen vaandrig in de compagnie van kapitein Cock, als opvolger van C. van Swaert.
Archieven.nl, 1659: Brief, ingekomen van Jacob Cock betreffende de noodzaak de gracht bij Langakkerschans uit te baggeren, 1659, met minuutbrief van Willem Frederik
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.
Op 18-2-1669 werd A(ndries Roorda) van Velsen kapitein, als opvolger van I(acob) Cocq.(Cock).

GronM11-Ondertrouw-militairen-in-stad-Groningen-1661-1668.pdf
13-01-1666. Hindrick Rotgers, soldaat onder commandeur Colck (mogelijk Jacob Cock van
de Dijlerschans) present en Aaltien Hindricks, waarvoor Michel Ottens als neef.
Gecopuleerd 13-02-1666 door D. Albarth (Ds. Thomas Alberthoma).

Zerk in kerk te Dokkum:
Anno 1669 den 13en februarius is inde heere gesturve de e manhafte Iacob Cock captein ende commandeur in Dyler Schans out ontrent … iaer ende leit alhier begrave
Anno 1662 den 15 september is in den heere gesturven iuffrouw Eelckien Itsma in leeven die huysvrouwe van den e manhaften Iacob Cock captein ende commandeur in Dyler Schans out ontrent 23 iaere ende leit alhier begrave

Oud Rechterlijk Archief Bolsward 222 (1645-1658);
164vo.- 11 april 1655. Koper: Jacob Kock, vaandrig van een compagnie soldaten te voet, tegenwoordig garnizoen houdende te Nieuweschans en Antie Fongersdochter, echtelieden. Onroerend goed:. huis, schuur en plaats op het Grootzand 17. Bewoond door: Willem Cranevelts weduwe als herbergierse. Koopsom: 1.200 ggls.
NB: Jacob heeft het pand gekocht van zijn schoonvader Rienck Fongers, die eerder in het huis woonde.

Oud Rechterlijk Archief Bolsward 223 (1658-1668)
047ro.-30 januari 1661. Koper: Jan Joostes, burger. Onroerend goed: huis, schuur, hof en plaats met zijn annexen op ’t Grootzand 17. Bewoond door: Sibbeltie Cranevelt weduwe als herbergierse. Naastliggers: Poppe Ockes weduwe en erven ten noorden en de hopman Keimpe Oenis Jorna ten zuiden. Gekocht van: de manhaftigen capitain Jacob Cock. Koopsom: 1220 ggls.

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamJacob Cock
Woonplaats-
CompagnieC120
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1658
Officier tot1669
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35635
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenGrafsteen
Lijkstatie
Voorganger in C120Goslick van Herema
Opvolger in C120Andries Roorda van Velsen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins