Frederick van Vervou

Na zijn huwelijk gaat hij in Dokkum wonen (Vervou/Geschiedenissen)
Woonde te Franeker, op het Martenahuis.
In 1580 vaandrig in compagnie van Johan van Vervou of Steyn Maltesen

Schreef in het Album Amicorum van Poppe van Feytsma (europeana collections, 1573-1576).
Albumbijdrage van 3 december 1596 van Frederik van Vervou (1567-1621) in het Album Amicorum van Abel Coenders van Helpen (1564-1629)

‘Enige gedenckveerdige geschiedenissen, tot narichtinge der nakomelingen’, 1568-1610.
Jr. Fredrich van Vervou.
(uitgegeven in 1841 door het Friesch Genootschap)

Enige aenteekeningen van ’t gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generaal, 1616-1620.
Jr. Frederick van Vervou
(Uitgegeven in 1874 door het Friesch Genootschap)

Graddy Boven heeft in 2014 een boek geschreven ‘Gedenkwaardige geschiedenissen’ van Frederik van Vervou.

Kapitein vanaf 1583.
Willem Lodewijk geeft hem de leiding over een nieuw opgerichte compagnie Duitsers en Vervou kiest dan Egbert Wijbrandts als luitenent, Julius van Eysinga als vaandrig en Nicolaas Platijn en Herman Gerrits als sergeant.
Na een verblijf van 4 maanden in Franeker, gaan ze naar Lemmer en hierna in Sloten, waar voor vier maanden en 7 dagen een bivak wordt opgezet (Vervou/Geschiedenissen, p. 135)

Op 9 mei 1585 aanwezig bij het beleg van de schans Slijkenburg die ingenomen werd.
Meteen hierna werd ook Oldemarkt ingenomen.

Hierina reist hij naar Franeker om in het huwelijk te treden met Jeltje van Oostheim, waarbij stadhouder Willem Lodewijk aanwezig is.

In 1586-okt 1587 in garnizoen in de schans Oterdum (Vervou/Geschiedenissen)
(In de winter weten ze een enorme hoeveel bot te vangen met hun handen)

In 1588 was Hans van Sint Truyden, alias Hans de Klerk zijn luitenant.
Eind 1588 gaat hij in garnizoen te Harlingen, waar hij 19 maanden verblijft.
In april 1589 wordt de schans bij Joure gemaakt, waarbij Vervou de opdracht krijgt deze te maken.
Na de verovering van schans Zoutkamp in 1589, verblijft Vervou hier enige tijd (Vervou/Geschiedenissen, pag. 160)
Hierna gaat hij naar Franeker ivm de begrafenis van zijn schoonmoeder (okt./nov 1589).
Begin 1590 keert Vervou terug naar Zoutkamp en gaat meteen hierna naar de Eewal om de Spaanse troepen tegen te houden.
In 1590 vraagt Vervou om ontslag en hij wordt opgevolgd door Pieter van Leeuwarden en vertrekt hij naar Franeker.

In 1592 is hij bevelhebber van Delfzijl, Oterdum en Reide (Vervou/Geschiedenissen)
Vanaf april 1595-1605 is hij hofmeester van stadhouder Willem Lodewijk.

In 1604 is hij gouverneur van Emden, waar hij overste over 6 vaandels wordt (Vervou/Geschiedenissen, pag. 235)

In 1620 is hij namens de Stagen Generaal afgevaardigd naar Engelenad en wordt hij in Engeland door de koning tot ridder geslagen.

Hij was schrijver der gedenkschriften (periode: 1584-1604) door het Friesch Genootschap uitgegeven (‘Gedenckwaardige geschiedenissen’)
Later is ook de periode 1605-1609 in boekvorm uitgegeven in 1841 (periode Emden)
Later is ook de periode 1616-1620 in boekvorm uitgegeven in 1874 (resterende periode)

http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=267&menu=1&zveld=23e%20boek&volg=20
Schotanus, ‘van de Friesche Historien, pag. 865 (23e boek), 1580.

http://www.mpaginae.nl/Martena/Peregrinatio1517.htm
Hij was in het bezit van een oud handschrift ‘Pelgrimsreis naar het heilige land, door Hessel van Martena)

‘De Friezen hadden in de Sevenwolden om t stropen en brandschatten te beletten etlijcke hupters? gelegdt ende vier vaendels knechten; van Juw Bottinga, van de stadt Bolswerdt van Fervou ende van Steyn Maltes Deenschen Edelman die in de plaets van hopman Schaghen gekomen was. Om dese te vernestelen sondt Lalain, op den laetsten der Maendt, Snater, Gemen ende Oyenbrug, uyt. De Vaendels van Bottinga ende Bolswerdt de lucht krijghende, packten sich tijdlijck wech, ende lieten de last op de andere twee ende sommige peerden staen: welcke te swack vielen; hoewel sich mannelijck weerende. Steyn Maltes was selve niet up der haudt. Johan van Fervou stelde sijn ende Maltes volck in ordre, ende droeg sich kloeckelijck. Bleef vechtende op de plaets doodt; sijn jongste broeder Georg, storf van der Boeren handen. Sijn ander broeder Frederick, dit ’t vendel droeg ontquam met wennich andere. Dese neerlag geschiedde op de Joure den laetsten dach van october.

http://www.mpaginae.nl/WL/WBWL.htm#niet
Anna werd mede door Vervou ten grave gedragen in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden, met op een tombe twee inscripties: ‘Mihi Christus in vita et in morte est lucrum’ (Fil. 1:20) en ‘Hac in carne mea videbo Deum’ (Job 19). Willem Lodewijk is niet hertrouwd, ondanks enkele bemiddelingspogingen van derden. Het verlies van zijn vrouw is hij nimmer teboven gekomen.

Albumbijdrage met portret uit 1574 van Frederick van Vervou in het album van Poppe van Feytsma


’t huijs van Martena tot Franeker
Tekening uit 1697 door M. Brouërius.
(Fries Museum)


Zonnewijzer uit 1588 met wapen en initialen FVV (Frederick van Vervou)
(Fries Museum)


Zonnewijzer uit 1588, met initialen en wapen Frederick van Vervou.
(Fries Museum)


Albumbijdrage met wapen, uit 1574 van Frederick van Vervou in het album van Poppe van Feytsma


Albumbijdrage dd 3 december 1596 van Frederik van Vervou (1567-1621) in het Album Amicorum van Abel Coenders van Helpen (1564-1629)


‘Gedenkwaardige geschiedenissen’.
De avonturen van Frederik van Vervou, hofmeester in dienst van stadhouder Willem Lodewijk.
Graddy Boven, 2014.


‘Enige gedenckveerdige geschiedenissen, tot narichtinge der nakomelingen’
Jr. Fredrich van Vervou.
(uitgegeven in 1841 door het Friesch Genootschap)

Enige aenteekeningen van ’t gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generaal, 1616-1620.
Jr. Frederick van Vervou
(Uitgegeven in 1874 door het Friesch Genootschap)

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins