Bruno Assuerus van Vierssen

Hij woonde vanaf 1698-1714 op Inthiemahuis te Workum, zie excel van Warkums Erfskip.

Op 10-11-1671 werd Gerloff Revers cornet in de compagnie van ritmeester (Frans? van) Eminga, als opvolger van B(runo) van Vierssen.
Op 20-10-1671 werd B(runo) van Viersen kapitein, als opvolger van I(acob) P. van der Heyden.

Op 30-8-1672 volgt hij kapitein Hans van Hettinga op.
In 1672 staat Bruno van Vierssen vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein.
Hij kreeg in 1673/1681 consent voor de (ver) koop van een woning te Leeuwarden aan de Weaze.
Op 6-5-1681 wordt hij opgevolgd als kapitein door D. Waeyen.

NB: Op 1-9-1670 wordt een Vierssen kapitein als opvolger van C. van Scheltinga (Dit is Arnold van Vierssen, maar zou ook Bruno kunnen zijn).

Galama State te Koudum:
Bijna 60 jaar later, in 1698, is de state opnieuw in bezit gekomen van een andere familie: dan is Bruno van Vierssen de eigenaar.

In 1677, waarschijnlijk de maand juli, kopen de heer Bruijn van Viersen, capiteijn over een compagnie infanterije, en mevrouw Jouckien van Intiema, echteluijden aldaer te Coudum, seeckere 6 pondematen greijdlant en terplant gelegen te Pingum, beswaert met 3 jaeren huijringe Johannes Douus daeraen competerende. Verkoopster is juffrouw Cathrina van Epema tot Coudum en dat voor de somma van 1.049 ggls.
(proclamatieboeken Wonseradeel inventarisnummer 228 folio 149)
(e-mail van Theo Terpstra dd 29-5-2023)

Tekening van Inthiema State te Workum uit 1723, getekend door Jacobus Stellingwerf.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBruno Assuerus van Vierssen
WoonplaatsWorkum, Inthiema State
CompagnieC10
C164
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1671 en 1672
Officier tot1671 en 1681
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35208
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in C10Arent van Arentsma

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins