Sicco Johans van Goslinga

Staatsman.
Woonde na zijn huwelijk met Jannette te Dongjum.

Hij werd ‘gedeputeerde te velde’ namens Friesland op het hoofdkwartier van John Churchill, hertog van Marlborough, van 1706-1711.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicco_van_Goslinga

Hij vocht mee in de Spaanse Successie-oorlog als gouverneur te velde en nam deel aan de Slagen bij Ramillies (1706), Oudenaerde (1708) en Malplaquet (1709). Tijdens deze veldslagen had hij veel succes en dit had tot gevolg dat hij gevolmachtigde was bij de Vrede van Utrecht in 1712-1713. Tevens werd hij afgezant van de Republiek aan het hof van Lodewijk XIV te Versailles in 1714.

portret van waarschijnlijk Sicco van Goslinga (1664-1731), grietman, maar ook ‘Gedeputeerde te velde’ namens Friesland.
Vandaar zijn harnas.
(foto: Rkd.nl)

Zie ook zijn bio: https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog08_01/aa__001biog08_01_0576.php

Zijn naam staat op de helaas in de oorlog verdwenen klok van Schalsum:

Mamme Fremy me fecit anno 1685
jr. Sicco van Goslinga grytman van Franeqdeel gecomde in’t mindergetal curator van de academie te Franequer graef van de vijf dele dycken
Vrou Jannetta Ysabella baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg sijn welgeboren huisvrouw.

http://www.stinseninfriesland.nl/GoslingaStateDongjum.htm

In 1692 trad hij te Ballum op Ameland in het huwelijk met Johanna Isabella barones thoe Swartzenberg en Hohenlandsberg, Erfvrouwe van Ameland. Hij vestigde zich met haar te Dongjum, waar hij tot zijn overlijden op Goslinga-state bleef wonen.

10 december 1700 Jhr. Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel te Dongjum ter eener zijde en Hector van Glinstra, ald grietman van Tytsjerksteradiel, B. Knock en Dr. A. van Bolten als rentmeesters van het Soete Name Jezus Gilde te Leeuwarden gaan een ruiling van 2 zathe’s te Blija en te Peins aan. (bron: www.wumkes.nl)

Hij vocht mee in de Spaanse Successie-oorlog als gouverneur te velde en nam deel aan de Slagen bij Ramillies (1706), Oudenaerde (1708) en Malplaquet (1709). Tijdens deze veldslagen had hij veel succes en dit had tot gevolg dat hij gevolmachtigde was bij de Vrede van Utrecht in 1712-1713. Tevens werd hij afgezant van de Republiek aan het hof van Lodewijk XIV te Versailles in 1714.
De familie Goslinga stierf uit in mannelijke lijn toen Sicco in 1731 overleed. Wel werden afstammelingen van zijn dochters, de Burmania’s en de Graven van Wassenaer-Obdam, later nog grietman van Franekeradeel. Uiteindelijk werd de state in 1803 afgebroken.

http://www.stinseninfriesland.nl/SikkemaState.htm
Later is de state verkocht, want onder de tekening die Jacobus Stellingwerf in 1722 maakte staat het bijschrift “Huis van den ouden raetsheer Gemnich onder Herbajum, outtyts Walta en daerna Sikkema”.
Blijkbaar heeft Grietman Sicco van Goslinga kort daarna zijn geboortehuis gekocht want in 1728 staat hij als eigenaar vermeld in het stemkohier en was Claas Ruirds de gebruiker. De Graven van Wassenaar erfden later het slot dat vervolgens al vrij snel werd gesloopt en vervangen door een boerderij. In 1805 verkochten zij de boerderij.

portret van waarschijnlijk Sicco van Goslinga (1664-1731), grietman, maar ook ‘Gedeputeerde te velde’ namens Friesland.
Vandaar zijn harnas.
(foto: Rkd.nl)


Portret (prent) van Sicco van Goslinga (1664-1731), naar schilderij van Bernard Accama
(www.wikipedia)


praalgraf van Sicco van Goslinga in de kerk te Dongjum

’t slot Goslinga onder Donijum, behoort den heere Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSicco Johans van Goslinga
WoonplaatsDongjum, Goslinga State
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFries gedeputeerde te velde
Officier van:1706
Officier tot1711
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)22268
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenOverige
Klok
State
Familiewapen

Andere gedeputeerden te velde

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins