Pieter van Regemorter

Hij was hofmeester van stadhouder Willen Lodewijk en kort onder Ernst Casimir.

Het leven van graaf Willem Lodewijk, een vader des vaderlands, “Uz Heit”
De winter van 1593 op ’94 ging voorbij onder allerlei wrijving. De heer Peter van Regemorter, die Willem Lodewijk met groote toewijding diende, ging naar Elizabeth van Engeland, om nieuwe hulptroepen te verzoeken.
Ook zouden Duitsche hulptroepen worden geworven, doch de Roordisten dreven daarbij het voorstel door, om die werving aan Michiel Högelke, die toen te Lübeck zich ophield, op te dragen.

Op 24-9-1594 schreef Willem Lodewijk een brief aan Regemorter vanuit Groningen. Regemorter was toen in Den Haag bijj Maurits.

Pieter van Regemortes 1605-1620
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: Regemortes was de opvolger van Frederik van Vervou en ging nog voor korte tijd over in dienst van Ernst Casimir; op 21 oktober 1620 vermeld als gewezen hofmeester.
Andere functies: bevelhebber van het fort te Groningen.
Huwelijk: tr. Reynsck van Dekema, hofdame van Sophie Hedwig.
Bronnen: Stbk. I, 89 en II, 57; Kuiper, ‘Profijt’, 189, 203; Wagenaar, Willem Lodewijk, 291, 396; Bergsma, ‘Willem Lodewijk’, 213, 215; KHA, Ernst Casimir, inv.nr. 424; SHA, inv.nrs. 101-104.

Afkomstig uit Vlaanderen.
Als leraar over de jongere broers van Willem Lodewijk had deze de Vlaming ridder Petrus de Regemorter aangetrokken.
Zij woonden vermoedelijk in een zijvleugel van het stadhouderlijk hof, het vroeger Dekemahuis.
Dit Dekemahuis te Leeuwarden werd in 1603 verkocht door de broers Rienck en Albert van Dekema aan Gedeputeerde Staten.

Hij liep in 1620 mee in de lijkstatie van Willem Lodewijk.

Zie ook: https://www.vocsite.nl/geschiedenis/biografie.html?id=464
is deze Pieter van Regemortes een kleinzoon? Die was Opperhoofd van Cambodja en overleed 27-11-1643.

Andere functies: bevelhebber van het fort te Groningen
7 Stadhouderlijk archief: Het archief in Tresoar
Regemortes, P(i)eter van, bevelhebber van het fort te Groningen, 1600, aug.-dec.
Regemortes, P(i)eter van, bevelhebber van het fort te Groningen, 1601; 1602.
Regemortes, P(i)eter van, bevelhebber van het fort te Groningen, 1603, jan.-april.
Regemortes, P(i)eter van, bevelhebber van het fort te Groningen, 1604; 1605, jan.-aug.

http://www.mpaginae.nl/WL/WBWL.htm
Tot executeurs benoemde hij de bekende burgemeester van Leeuwarden, tevens ouderling, Rembertus Ulenburg (ca. 1554-1624), de raadsheer, curator van de Franeker academie en vriend Gellius van Hillema, de secretaris Junius (in jeder geval reeds in 1602 in dienst). de hofmeester Regemorter, die commandant van het Statenkasteel bij Groningen was geweest, de Geldersman Johan Sluysken, rentmeester, en de stalmeester Willem van Haren, een zoon van de eerdere hofmeester Adam van Haren.

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mizig=83&miadt=37&miaet=1&micode=0908&minr=28315362&miview=ldt
134 Album van Stephanus a Rhemen van 1556 en volgende jaren, waarin onder andere: een aantekening van Jac. Cujacius, te Bourges, 1561, 1556 en volgende jaren. 1 deel
Hierin afbeelding van wapen van zijn 2e vrouw Maria Bruis en de tekst:
Ao 1623 gaff heer Pieter van Regemortes, ridder, met Maria Bruie sijn vrou, tot Harlingen, op ’t collegie der Admiraliteijt een glas, alwaer haer wapen aldus staet.

3.01.14 Inventaris van het archief van Johan van Oldenbarnevelt, 1586-1619
1945 Rapport van Pieter de Regemortes, afgevaardigde van Robert Devereux, graaf van Essex, aan de Staten-Generaal van 16 augustus 1596, inzake de in juli 1596 door een Engels-Nederlandse Armada uitgevoerde aanval op een Spaanse vloot, die in Cadiz voor anker lag, 1596; afschrift (eind 16e eeuw). (eind 16e eeuw) 1 katern
Niet raadpleegbaar
RGP 62: p. 106.

Heer Pieter van Regemortes in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk, 1620.

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamPieter van Regemorter
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieHOFMEESTERS
RangHofmeester
Officier van:1605
Officier tot1620
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35726
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar

Andere Hofmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins