Petrus Doma van Rosema

Woonde te Kollum, Tadema State.
Woonde later op Fogelsangh State te Veenklooster.

Hij ging mee op diplomatieke reis naar Spanje in 1660/1661 (zie verslag Lodewijck Huygens, Spaans journaal).

Petrus van Rosema was ca. 1662 monstercommissaris.
http://www.mpaginae.nl/At/monstercommissaris.htm

Op 17-2-1693 werd Lollius Sibrandus Jouwersma vaandrig in de compagnie van kapitein D. van Sixma, als opvolger van P(etrus) D(oma) van Rosema.
Op 17-2-1693 werd P(etrus) Doma van Rosema kapitein, als opvolger van W(ijbrandus) van Vierssen.
Op 17-2-1693 werd J(arich) van Herema kapitein als opvolger van P(etrus) D(oma) van Rosema.
Op 14-12-1694 werd J(ulius) Sixma kapitein, als opvolger van P(etrus) D(oma) van Rosema.

Nog niet bekend in welke jaren hij Schansmeester van Friesland was.

Acten gepasseert tusschen den Wel-Edelen Heere Ernst Sicco van Aylva, grietman van West-Dongeradeel, ter eenre
Ende de Heeren Pibo van Doma, Gajus Broersma ende Petrus Rosema, ter andere zijden.
Gedrukte te Leeuwarden, by Sake Sibema Boekdrukker, anno 1668. (6 paginas)
…..dat Doma, Broersma ende Rosema, voor een derde persoon in nominatie ende uytsettinghe tot het vacante grietmans-ampt van Collumerland sullen brenghe Jr. Epo van Aylva, soone van de Ed. Heere Sjoerdt van Aylva, Raedt Ordinaris in de Hove van Friesland….
—–
….soo aaenneme ick Ernst Sicco van Aylva, mede Ghedeputeerde Staet van Frieslandt, aen monsieur Pieter Rosema te praesteeren het Capiteyns Ampt van de Compagnie van Wijl; de sergeant majoor Grovestins [AAB: majoor Laes van Grovestins] laetst gecommandeert, ofte van een ander oude Compagnye te voet, des dat ghemelte Rosema daer toe contribueere sijn schrijverschap van de Compagnye des Capiteyns Mauderick, ende voorts het superplus het geene de Compagnye meer sal komen te kosten, om het welcke op de meeste mesnagie uyt te wercken en de sien te gekomen, ick alle moghelijcke debvoyren sal contribueeren, in soodanighe voeghen als oft sulcks voor my selfs, oft de mijne waere.
…Actum Kollum desn ses ende twintighsten November 1666.
Onderstonde E.S. van Aylva.
(Google Books)

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_2010.pdf
Petrus van Rosema was schansmeester van Friesland. Hij was een broer van
Rijcktjen van Rosema, die getrouwd was met Hilarius Doma van Fogelsangh
(VIIa), een neef van Catharina. Het echtpaar Rosema bewoonde na de dood van
Pibo van Doma Fogelsanghstate. Hun zoon Jacobus volgde hen op als bewoner.
Jacob Jilderts van Rosema bezat zeer veel onroerend goed, na zijn dood werd de
waarde van de landerijen getaxeerd op 591.902 car.gld.83
Catharina bezat in 1698 in Kollumerland 51 stemmen, dat was bijna 11% van het
totale aantal stemgerechtigde boerderijen in deze grietenij, dat 469 bedroeg

–> Acten_gepasseert_tusschen_den_Wel_Edelen

Afbeelding van Fogelsangh State te Veenklooster
Getekend door J. Stellingwerf in 1723
(Fries Museum)

Kollum op de Schotanusatlas uit 1718, met rechts Tadema State.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPetrus Doma van Rosema
WoonplaatsKollum, Tadema State en Veenklooster, Fogelsangh State
CompagnieC57
C58
MONSTERCOMMISSARISSEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Monstercommissaris Friesland
Schansmeester
Officier van:1693 en 1694 (MC 1662?)
Officier tot1693 en 1694
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39774
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
State
Voorganger in C57Lolle Sybrant Jouwersma
Opvolger in C57Julius Ritscke van Sixma

Carrière

Monstercommissaris in compagnie MONSTERCOMMISSARISSEN van <1662? tot >1662?

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins