Matthijs Egberts Knoop

-kapitein en tegelijk lid Ged.Staten van Friesland

Afkomstig van Emden en woonde daar in 1586 (quaclappen).

Genoemd in 1586 als hopman (quaclappen).
In 1586 is zijn compagnie aanwezig bij Slag bij Boksum (lijst dode soldaten bekend).
Intensief betrokken bij de mislukte verovering van Groningen in 1587.
(https://www.rug.nl/research/portal/files/2815314/c4.pdf)
Op 3-10-1590 was hij lid van de Friese Krijgsraad, die het vonnis uitsprak over Micheil Högelcko.
Op 13-7-1593 benoemd als Fries kapitein.
In 1593 kapitein van Fries regiment (Vervou).
Op 17-4-1595 werd hij opgevolgd als kapitein door Arent van Arentsma.

Op 19-4-1595 werd hij weer als kapitein benoemd, van een andere compagnie.
In 1603 is hij nog kapitein (dagboeken WL).

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
Op 13-7-1582 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.
nr. 29 dato 13 juli 1582 aan Knaap van Embden
Alsoo wij int zeecker onderrichten zijn hoedat de vijant met ettelijcke schepen op Amelant aengecomen is, zijnde het meestendeel der soldaten ongewapent, om dewelcke het hooft te bieden, ende de wech te schippen, hebben goedgevonden dat eenighe schepen geequipeert worden, Soo ist dat Wij U mits desen wel ernstel. ordonneren ende bevelen datel. vuyt ieder compaignie jegenwoordel. binnen de Nieusiel leggende te nemen een corporaelschap soldaten ende mettenselven sonder de ….. ? u begeven naer Oostmahorn alwaer de heeren Gedeputeerden zeecker schepen hebben doen toerusten, ende met U alsulcke schepen ende jachten als ghij aende Nieusijl hebt, en zoo ghij de cleyne stucken geschuts op de schepen cundt gebruijcken, zult die oock met U nemen, welverstaende dat ghij vuijt alle vendels het beste zeevaerende volck zult mogen kiesen, ende tot Oostmahorn comende sult onsen ovesten Lieut. aldaer vinden, die U seggen sal waernaer ghij U sult hebben te reguleren.

Bron: Ontvanger GeneraalSoort registratie: Ontvanger Generaal inschrijving(Akte)datum: 1598
Bijzonderheden:
Is Willem Egberts glasemakecker 10 dalers tot betaelinge van een glas bijden Lantschappe inde huijsinge van hopman Knoop geschoncken. Is Willem voorschreven 8 ggld voor gelijcke glas int voorhuijs gelevert ende bijden Lantschappe daer geschoncken

Kenmerken

NationaliteitDuitsland
NaamMatthijs Egberts Knoop
Woonplaats-
CompagnieC10
C54
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1582 en 1595
Officier tot1595 en 1604
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34314
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in C10Arent van Arentsma

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins