Lieuwe Scheltes Rispens

Woonde te Leeuwarden.
Op 6-1-1682 wordt L. van Rispens opgevolgd door kapitein D.A. Voorst. (C&I).
Op 17-2-1682 wordt L. Rispens kapitein, als opvolger van J. van Haersolte.
Op 23-12-1682 wordt L. van Rispens opgevolgd door kapitein D.H. Voorst.

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_2013.pdf
Lieuwe/Livius is yn 1679 ynskreaun as studint oan de universiteit fan Frjentsjer
as L. van Rispens Snecanus, phil.175
Lieuwe hat fan syn muoike Sjoerdje (VIa-2) in sate te Drylts oan de Wymerts
erfd, dy’t sy earder fan syn heit kocht hie.
De boel fan Livius van Rispens silger, kaptein fan in kompanjy ynfantery,
waard op 9 nov. 1682 beskreaun op fersyk fan syn kurator Jan Willems Vena,
boargemaster fan Drylts, en Wigerus Botma en Jarichus Banga, as kuratoaren
oer de trije bern Donga, bern fan Obrecht van Rispens (VIa-3), dy’t erfgenamen
binne fan Livius.176

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamLieuwe Scheltes Rispens
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC119
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1682
Officier tot1682
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)38734
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C119Johan van Haersolte
Opvolger in C119Dirk Helmich van Voorst

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins