Lazarus Muller

Vermeld in dagboeken WL 1585-1592.

Boven: Willem van Oranje stuurt op 23 juni vanuit Dillenburg, een maand na de slag bij Heiligerlee (25 mei 1568) en een maand voordat zijn broer Lodewijk van Nassau wordt verslagen (21 juli 1568), een brief naar Lazarus Muller. Muller moet troepen verzamelen voor een veldtocht in de Nederlanden. Hierboven is zijn handtekening afgebeeld. Hij antwoord op 22 juni 1568 (bron Hessiches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden.
https://www.marceltettero.nl/m.tettero/Geuzen/Delden.html

OA-0027 Hoge Heerlijkheid, later Gemeentebestuur Assendelft
Kolonel Lazarus Muller bewaakte met zijn regiment de dijk en sluis bij Zaandam ten tijde van de zeeslag bij Nieuwendam in 1572. De Nieuwendam heet nu De Nieuwendijk en verbindt de kruising ST Aagtendijk/Genieweg met de Zeedijk/Groenendijk. Ook wel Assendelver Zeedijk genoemd. In 2016 loopt de Zeedijk vanaf de Dorpsstraat (zuid) tot en met de Nieuwendijk en gaat over in de Groenedijk https://www.google.nl/maps/place/Zeedijk,+Assendelft https://www.google.nl/maps/place/Nieuwendijk,+1566+Assendelft/
1572

Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog
https://www.dbnl.org/tekst/brou016kron02_01/brou016kron02_01_0008.php
1572
Door deze toespraak en de overredingen van andere lieden besloten zij den prins van Oranje, die zich toen in Leiden bevond, te verwittigen van wat er gaande was, en eveneens een verzoek om hulp te sturen aan kolonel Lazarus Muller, die tien vendels Duitsch voetvolk in Holland had bijeengebracht en op dat oogenblik in Nieuwendam was. Deze kolonel Muller ging onmiddellijk met zijn tien vendels op weg en kwam den vierden December in de stad aan. Mede trokken de stad binnen vier vendels onder bevel van hopman Steinbach, die onder Muller diende. Daags daarna kwamen de afgezanten met het antwoord van Don Fadrique terug. Men nam hen onmiddellijk gevangen en zond hen ter nadere beschikking naar den prins van Oranje te Leiden. Zoo spoedig de vier vendels in de stad waren gekomen, had men de uitoefening van den katholieken eeredienst verboden.
Don Fadrique werd hiervan op de hoogte gesteld en hij hoorde eveneens dat Haarlem bezettingstroepen van de opstandelingen

1573
De 18e augustus werden nog 18 kapiteins en vaandrigs van de Waalse vendels onthoofd. 500 tot 600 andere Duitsers brachten het er levend vanaf nadat ze een eed hadden afgelegd zich te onthouden van verdere oorlogshandelingen tegen Spanje. Ze zijn in augustus met hun gewonde leider Lazarus Muller naar Duitsland teruggekeerd.

Emanuel van Meteren, die in 1575 wordt verdacht van samenwerking met de Hollandse rebellen, schrijft over het beleg van Haarlem in 1572 dat vier vendels Duiters van het regiment Lazarus Muller onder luitenant-colonel (overste) Steenbach Haarlem binnentrekt. Zij versterken de stad na de Spaanse moordpartijën in Mechelen, Zutphen en Naarden. Zes vendels van het regiment gaan naar Leiden waar zij de beelden in de kerken kapot slaan. (bron: universiteit Leiden) Het is december 1572. Gijsbert van Duivenvoorde verhoort Musius, een vriend van Willem van Oranje. Admiraal Lumey, gouverneur van Zuid-Holland, beveelt daarna de executie van de humanist en biechtvader van het Agathaklooster in Delft.
https://www.marceltettero.nl/m.tettero/Geus/Steenbach.html

Tassis slaat met zijn garnizoen op de vlucht wanneer overste Steinbach, die eerder diende onder de geuzenleider Lazarus Muller, en ritmeester Herman Ripperda uit Boekelo, met 1000 voetknechten, 300 ruiters in 1579 Delden naderen.
https://www.marceltettero.nl/m.tettero/Geuzen/Delden.html

Ock ys up dusse tijdt to Embden gewest Lazarus Muller und nu na die Staten treckende, versochte van sijn voerige besoldinge 200,038 gulden; und hadde he in die dienst gebleven voer Bartelt Entens, he vermeende Gronnigen all Staets gemaket to hebben, und solde ock neit dorch Ewsum bedreven mogen worden, um den muerlicken haet und vijanscap myt Gronnigen, des men gewisselicken gewaer solden worden, als men van hem gehort hefft. Dusse Lazarus Muller secht men, dat nu wederomme in bestellinge angenomen1) sij, des Godt geve tot beter wisheit und regerunge etc. (1581)

Und het volck hefft ongemulstert gelegen den heele sommer lanck, allene arme luyden gemaket, und Lazarus Muller tot grote nadiel geraden ys dorch sijn regementen, daer geholden up sijn egene costen. Und hebben moten bij rotten und niet bij vendelen vertrecken, die vendelen van den stangen gereten. Casmyrus in hemelicken bij nachte affrijdende und Truckes solde geacht worde vor corvorst tot naeste Rijckes verclaringe. (1583)

Und worden in Oterdum vijff hopluyden gelecht, daer Tyart Hettinga overste gestalt und Symon Brouwer, Lazarus, Knop myt joncker Caspar van Ewsum ingelecht umtrent 1000 hoveden starck. (1584)
—-
Daeromme soe senden die Westvresen twe commissarien, als borgemester uth Leverden und Wybe Onsteens. Und komen den 15 Martii to Norden an myt storm myt hopman Lazaro tot 200 mannen starck und, als vermeenden, myt vulle betallinge. (1584)
—-
Uit: De kroniek van Abel Eppens tho Equart, 1584.

Kenmerken

NationaliteitDuitsland
NaamLazarus Muller
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangKapitein
Kolonel
Officier van:1568
Officier tot1592?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)42024
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins