Johannes Atsma

Op 13-1-1703 werd Joannis Atsma luitenant in de compagnie van kapitein Merwede, als opvolger van N.T. la Naije
Op 31-3-1710 werd Egbert van Vliet luitenant in de compagnie van kapitein Merwede als opvolger van I. Atsma
Op 5-3-1711 werd Joannis Atsma luitenant in de compagnie van kapitein Ghelsus, als opvolger van wijlen A. Mellema.
Op 14-6-1717 werd Joannis Holwerda luitenant in de compagnie van kapitein H. van Aylva, als opvolger van I. Atsma.

e-mail van G. Mast dd 24-10-2020:
De volgende vermelding van deze kooi is op de kaart van B. Schotanus van 1685. Daarna komt deze kooi in 1706 in de archieven voor.[9] In dat jaar koopt Johan van Burum (in 1669 gehuwd met Maria van Vierssen), ontvanger-generaal van Leeuwarderadeel, en wonende te Finkum [nu Feinsum] op Holdinga State ¼ part van de eigenerfde zate lands in de Warren te Tietjerk van 50 pondematen, vrij van floreen. Hij heeft dan al bezit in deze kooiboerderij. In proclamatie staat: ‘met gelijke gedeelte van de huijsinge schuijre koij bomen en plantagie, die in de coop der landen sullen versmelten.’. De koopsom is 120 g.g. De pachter is Tziets Doedes weduwe van wijlen Popke Sijbis. Dit echtpaar trouwde in 1659. Hij, Popke Sybes, woont dan in Suameer en zij, Tietske Doedes, woont in Rijperkerk. De drie verkopers van dit ¼ part zijn: Suffridus Donga residerende te IJlst, Catharina Atsma weduwe van Johan Grandmaison te Leeuwarden en Joannes Atsma luitenant van een compagnie te voet.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohannes Atsma
Woonplaats-
CompagnieC51
C114
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1703 en 1711
Officier tot1710 en 1717
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)40905
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins