Johan van Coenders

Afkomstig van Groningen bij huwelijk.
Woonde op Ponga State te Marrum.
Woonde te Leeuwarden (1664).

Hij was bij huwelijk stalmeester van de prins van Oranje en afkomstig uit Groningen (ondertrouw Groningen op 30-7-1659).
Op 4-12-1661 werd Jr. J. Coenders kapitein, als opvolger van I(ohan) G(eorge) van Schwartzenburg (en Hohenlansberg)
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.
Op 14-6-1667 werd een D(oecke) van Hemmema opgevolgd door kapitein J(ohan) Coenders.
In 1672 staat hij vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als gardekapitein.
In 1677 kapitein van de lijfwacht van de prins (Garde)

Avondmaalsbeker van Marrum:
Ao 1677 den 3 november hebben de ho edl. geb. hr. Johan v. Coenders capt. van s.f. doorlucht. l. garde Prins Hendrik Casemier van Nassau etc. Eerf Stadtholder en Capt. Generael van Vriesl. etc. en de h.e. geb. vrou Walta ecjt. desen beeker vereert aen de kerke tot Marrum ter bediening van ’s heeren heylige avontmael

Zie leedbrief begrafenis Catharina van Walta 28-10-1664
Woonplaats: Leeuwarden
– Ed. Erentf. seer manh[aft]e Jr. hr. ende neeff Jr. Johan van Coenders, cap[itey]n stalmr. van hare furstel. doorl[uch]t. tot Leeuw[arden] [ende] Jvr. ende nicht Margarita van Walta
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Zie leedbrief overlijden Juliana Agatha van Aylva 27-12-1682
Woonplaats: Leeuwarden
vidit – Johan van Coenders, capitein van de princeguarde, en sijn vrou Margrieta van Walta
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Er is een schilderij bekend van een Jan van Coenders, kapitein in Staatschen dienst (17e eeuw).
Door ? Bij mr. PAV Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden, zie Iconographia nr. 1615.

http://www.stinseninfriesland.nl/PongaStateMarrum.htm
Zij trouwde met Johan Coenders, vaandrig en edelman bij Graaf Willem van Nassau en daarna kapitein bij de Garde te voet onder de Stadhouder Hendrik Casimir. Hij testeerde op 16 augustus 1694. Zijn vrouw overleefde hem enkele jaren maar is vóór 1698 overleden. Volgens het stemkohier van dat jaar waren toen “de kinderen en erfgenamen van wijlen vrouw Margareta van Walta weduwe Coenders” eigenaren van ’t slot Ponga terwijl de boerderij gebruikt werd door Yde Sjoerds

Gevelsteen te Leeuwarden in het Anthony Gasthuis uit 1696, met daarop de naam Margaretha van Walta, weduwe van Johan Coenders.
(foto: Maikel Galama)


Avondmaalsbeker van Marrum (rechts) uit 1677.
Hierop de naam Johan van Coenders
(foto: dbnl.org)

Ao 1677 den 3 november hebben de ho edl. geb. hr. Johan v. Coenders capt. van s.f. doorlucht. l. garde Prins Hendrik Casemier van Nassau etc. Eerf Stadtholder en Capt. Generael van Vriesl. etc. en de h.e. geb. vrou Walta ecjt. desen beeker vereert aen de kerke tot Marrum ter bediening van ’s heeren heylige avontmael

Ponga State te Marum, behoort den brigadier Idzinga, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Johan Coenders bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamJohan van Coenders
WoonplaatsMarrum, Ponga State
CompagnieGARDE
C42
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1661 en 1667
Officier tot1667 en 1684?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35912
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Overige
Zilverwerk
Familiewapen
Voorganger in GARDEWillem van Haren
Opvolger in GARDEPaul Brunet de Rochebrune

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins