Johan van Coenders

Afkomstig van Groningen.
Woonde op Ponga State te Marrum.

Hij was bij huwelijk stalmeester van de prins van Oranje en afkomstig uit Groningen (ondertrouw Groningen op 30-7-1659).
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willemm Frederik van Nassau-Dietz.
Op 14-6-1667 werd een D(oecke) van Hettema opgevolgd door kapitein J(ohan) Coenders.
In 1677 kapitein van de lijfwacht van de prins (Garde)

Er is een schilderij bekend van een Jan van Coenders, kapitein in Staatschen dienst (17e eeuw).
Door ? Bij mr. PAV Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden, zie Iconographia nr. 1615.

http://www.stinseninfriesland.nl/PongaStateMarrum.htm
Zij trouwde met Johan Coenders, vaandrig en edelman bij Graaf Willem van Nassau en daarna kapitein bij de Garde te voet onder de Stadhouder Hendrik Casimir. Hij testeerde op 16 augustus 1694. Zijn vrouw overleefde hem enkele jaren maar is vóór 1698 overleden. Volgens het stemkohier van dat jaar waren toen “de kinderen en erfgenamen van wijlen vrouw Margareta van Walta weduwe Coenders” eigenaren van ’t slot Ponga terwijl de boerderij gebruikt werd door Yde Sjoerds

vindplaats: steen Perkswaltje
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Verhalen in Steen, gevelstenen in Leeuwarden
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3939
Anno 1696.syn deese Kamers aengebout.als voogde en voogdessen waren van Antony gasthuis.Tiberius Taecama Hector Fenema Jacobus Recalff Wilhelmus Crans Anna van Aitzma wed:Hexan Gesina Eppes wed: Buning Aaltie Geusius wed: Drenhuisen Margareta van Walta wed: Coenders

Gevelsteen te Leeuwarden in het Anthony Gasthuis uit 1696, met daarop de naam Margaretha van Walta, weduwe van Johan Coenders.
(foto: Maikel Galama)


Avondmaalsbeker van Marrum (rechts) uit 1677.
Hierop de naam Johan van Coenders
(foto: dbnl.org)

Ao 1677 den 3 november hebben de ho edl. geb. hr. Johan v. Coenders capt. van s.f. doorlucht. l. garde Prins Hendrik Casemier van Nassau etc. Eerf Stadtholder en Capt. Generael van Vriesl. etc. en de h.e. geb. vrou Walta ecjt. desen beeker vereert aen de kerke tot Marrum ter bediening van ’s heeren heylige avontmael

Ponga State te Marum, behoort den brigadier Idzinga, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Johan Coenders bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NaamJohan van Coenders
WoonplaatsMarrum, Ponga State
CompagnieGARDE
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitGroningen
Officier van:???? en 1667
Officier tot1667 en <1698
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35912
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Overige
Overige
Voorganger in GARDEDoecke van Hemmema

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins