Johan Harmens van Idsinga

Woonde te Marrum, Ponga State.
Eigenaar Botnia State te Marrum.

Op 10-11-1688 werd Jan van Idsinga cornet in de compganie van ritmeester Hemmema, als opvolger van F. van Grovestins.
Op 10-8-1689 werd Jacobus Frenoy cornet in de compagnie van ritmeester Hemmema, als opvolger van J(ohan) van Idsinga.
Op 9-3-1689 werd J(ohan) van Idsinga kapitein, als opvolger van I. de Bresco.

Kapitein, later kolonel, laatst generaal-majoor en commandeur van de fortressen aan de Schelde.
Getrouwd te Marrum, att. van Leeuwarden 14 maart 1697. De Heeren van den Raede, 319, 365.
Zie ook tekening van Ponga State van J. Stellingwerf uit 1723: ‘Ponga State te Marsum, behoort den Brigadier Idzinga, 1723’.

http://www.mpaginae.nl/At/kolonels.htm
Idsinga, Johan Harmens v. – i.p.v. G. v. Coehoorn – C.I. – 1 mrt. 1703

Hij was in 1700 majoor (doopboek Marrum)
Hij was in 1710 brigadier (doopboek Marrum)

Zijn functie generaal-majoor op grafzerk dochter Titia te Leeuwarder Bos.

http://www.stinseninfriesland.nl/BotniaStateMarrum.htm
Huis en grond zijn later in bezit gekomen van de familie Van Idsinga. In het stemkohier van 1728 staat de stem op naam van generaal-majoor J. van Idsinga en wordt het land “bij stukken verhuurd”. In 1753 werd Botnia State, groot 93 pondemaat (ca. 34 hectare), verhuurd door de erven van generaal Johan van Idsinga. Waarschijnlijk betrof dit echter de boerderij en was de state inmiddels gesloopt. In 1832 is het stateterrein vermeld als boomgaard en eigendom van Louw Alefs Olivier.

Wapens Idsinga-Coenders op bovenkant van een lepeltje, met afbeelding van Botnia State.
Daarbjj de tekst ‘Botnia State Herbout 1753’.

http://www.stinseninfriesland.nl/PongaStateMarrum.htm
Daarna kwam Ponga-State aan hun dochter Alegunda van Coenders die in maart 1697 te Marrum met Johan van Idsinga trouwde. Deze Johan van Idsinga was kapitein, kapitein te voet, commandant van de “forteressen” aan de Schelde, generaal-majoor en kolonel in dienst van de Staat der Vereenigde Nederlanden. Hij was toen hij trouwde Majoor van een regiment infanterie maar heeft op zeker moment zijn zwaard aan de wilgen gehangen want in 1728 was hij zelf gebruiker van de landerijen van Ponga State. Hij overleed in 1730. Alegunda van Coenders overleefde haar man en woonde als weduwe op Ponga State waar ze in 1746 stierf. Beide echtelieden zijn bijgezet in een grafkelder in de Marrumer kerk. Uit hun huwelijk zijn dertien kinderen geboren, waarvan enkelen op Ponga-State hebben gewoond, namelijk hun zoon Johan Roelof van Idsinga, overleden te Leeuwarden 12 November 1740.

http://www.stinseninfriesland.nl/SixmaStateTzummarum.htm
1698 erven Saco van Idsinga eig., gebr. Jarich Gerrits
1700 “De hr. maj. Jan van Idsinga” eig., Jarich Gerrits gebr.
1728 “Brigadier Johan van Idsinga” eig., Riemer Gerbens gebr.

http://www.stinseninfriesland.nl/TjallingaStateHantum.htm
1698 Johan van Idsinga en Sytse Teeckes; gebruiker Hendrick Hendrixs
1728 Johan van Idsinga

Ponga State te Marum, behoort den brigadier Idzinga, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)


Tekening van Botnia State te Marrum.


Wapens Johan Harmens van Idsinga-Alegonda Johansdr. Coenders op bovenkant van een lepeltje, met afbeelding van Botnia State.
Daarbjj de tekst ‘Botnia State Herbout 1753’.
(foto: Friese Memorabilia, 12/4/2024)


Wapens Johan Harmens van Idsinga-Alegonda Johansdr. Coenders op bovenkant van een lepeltje, met afbeelding van Botnia State.
Daarbjj de tekst ‘Botnia State Herbout 1753’.
(foto: Friese Memorabilia, 12/4/2024)

Familiewapen Idsinga
(CBG familiewapens)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohan Harmens van Idsinga
WoonplaatsMarrum, Ponga State
CompagnieC152
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Friese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Officier van:1689
Officier tot1730 ?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35357
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
State
Familiewapen
Zilverwerk

Andere generaal-majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins