Jarich van Liauckema

-kapitein in SPAANSE dienst, luitenant-kolonel
-ook wel: George van Liauckema genoemd.
-Feddrick van Fynia was zijn majoor (Conscriptium Exulum Frisae)

Woonde te Sexbierum, Liauckema State.

Hij woonde in 1585 en 1592 met zijn vrouw te Keulen, omdat daar hun twee dochters werden geboren.

Familiewapens van Jarich van Liauckema en zijn vrouw Sjouck van Cammingha
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

# Jarich van *Lauckema Co. Mats. hopman onder den Billyschen regemente ende hovelinck to Sexbierum, ipse duxit in exilio J[uff]. Syouck [Siouck] Camminga uxorem B132: Jarich (Georgius) van Liauckama/Leaukema overl. 24 aug. 1642 oud 82 jaar; Sjouk over. 8 juli 1620
# Hector [van] *Jelgersma, filius predicti defuncti gretemanni [corstemanni?], aedelman [adelman] van Heer [hopman] Lauckema [moeder: Jensma] B84/85
# Hobbe [Hobbo] van *Hermana, van Minnertsga [d’Minnersga fandrich van hopman Lauckema] [moeder: Rorda] B133: Hylck van Roorda (met de baar)
# Mr. Rodolphus *Epicopius, [postea] notarius in Franicker, in exilio scriever van hopman Lauckema
# + Watze Douues [Douuis *Birg], van Cubart, soldat van hopman Lauckema, est interfectus anno ’83

Homme Camstra zijn zoon Tjalling woonde er enige tijd, tot zijn oom, Georgius Liauckama, en diens eega Sjouck Cammingha uit het buitenland terugkwamen en de state opeisten.

Hij was de laatste mannelijke Liauckema.
Hij staat op site van Wierstra vermeld als Jarich George, maar George is de dure versie van het Friese Jarich en hij komt in de bronnen met één voornaam voor.

Hij woonde op Liauckemastate te Sexbierum (1621).
Schreef in het Album Amicorum van Poppe van Feytsma (europeana collections).
Er is een helm van Liauckema State te Sexbierum bekend, wellicht van hem? (zie mail JP).
In 1580 met zijn vrouw als balling buiten Friesland (C.E.) (Zie T326-1218 (1616) en T326-1222/1225)
In 1582 is hij één van de onderaanvoerders van De Tassis bij de verovering van Steenwijk.
In 1588 wordt hij gouverneur van Zutphen, dat dan in Spaanse handen is. Jarich is dan de opvolger van Juan Bautista de Tassis, die dat jaar overlijdt bij het beleg van Bonn.
In 1588 is hij inmiddels luitenant-kolonel.
Hij is in dienst voor de Spanjaarden en verdedigd Zutphen tijdens het beleg van Maurits in mei 1591.
Hij staat afgebeeld op een altaarstuk, geschilderd kort na de verovering van Steenwijk in 1582. (vooraan staat dan Juan Baptista de Tassis).
(van links naar rechts: Jan Baptiste van Taxis, een heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout, een heer van Boisot).

De Spaanse troepen onder leiding van luitenant en commandant van Groningen George van Liauckema krijgen een vrije aftocht met wapens en bagage.
De Reductie van Groningen in 1594

In 1608 staat zijn naam en wapen op gevelsteen te Dronrijp.
In 1618 werd hij weer eigenaar van Liauckemastate te Sexbierum. De familie Camstra voerde hier later nog een proces over.
In 1633 loopt hij als ‘overste’ mee in de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir.

Met zijn kinderen stierf het geslacht Liauckema uit.

Bijdrage van George (Jarich) van Liauckema (1558-1642) in het Album Amicorum van Homme van Harinxma thoe Slooten
(scans op KB)

Bijdrage uit 1625 van George (Jarich) van Liauckema (1558-1642) in het Album Amicorum van Homme van Harinxma.
(let op: dit is een ander AA dan bovengenoemde)

Zie over zijn periode in Zutphen, toen hij gouverneur aldaar was:
http://cultuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=620350

In collectie Fries Museum zijn twee portretten van hem, beide flink beschadigd. Ze hebben vroeger dan ook lange tijd opgerold gelegen.
Het is echter de vraag of het hier beide keren wel om dezelfde persoon gaat.

Vermeld op de lijst van de leedbrief van Julius van Botnia, 28-4-1614.
Leeuwarden – Jr. Jarich van Lyauckema met sijn huysve.,
http://www.mpaginae.nl/At/Liauckamaleed.htm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jarich_van_Liauckema
Wel bleef hij zich voor de katholieke zaak inzetten.
Zo bevat het huisarchief van de Liauckema State een aantal documenten aangaande de rechtspositie van katholieken en is hij waarschijnlijk de persoon geweest die ze verzameld heeft om zijn positie en die van de katholieke gemeenschap te kunnen verdedigen

Zie uitnodiging begrafenis Doco van Feytsma, 1-10-1621
Woonplaats: Sexbierum
vidit – d’here overste Jr. Jarich van Liauckema
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Zie leedbrief begrafenis Julius van Botnia, 20-9-1625
Woonplaats: Sexbierum
vidit – D. Heer Georg van Liaukema
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Afbeelding van hem op schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk)
Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.


Portret van Jarich van Liauckema
(collectie Fries Museum, 1619)


Portret van Jarich van Liauckema
(collectie Fries Museum, 1600-1610)


Memoriesteen te Dronrijp, waarop Jarich van Liauckema vermeld staat.

Familiewapens van Jarich van Liauckema en zijn vrouw Sjouck van Cammingha
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJarich van Liauckema
WoonplaatsSexbierum, Liauckema State
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 10
RangSpaans Regiment
Officier van:<1580
Officier tot?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34924
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenWapensteen
Familiewapen
Rouwbord
State
Album Amicorum
Album Amicorum
Album Amicorum
Album Amicorum

Andere Spaanse officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins