Homme van Bruynsma

Woonde te Hemelum.

Op 27-3-1647 werd Homerus Bruinsma vaandrig in de compagnie C. van Sytzama, als opvolger van J. van Alten. (AAB: is dit hem??)
In 1647 doet Homme van Bruynsma de eed van kapitein.
Op 14-8-1647 volgt hij kapitein Tjalling van Sixma op.
Op 4-2-1648 werd Jacob Zaegman vaandrig in de compagnie van C. van Sytzama, als opvolger van H(omme) Bruinsma.
Op 27-1-1651 (of 1650) werd Theodorus a Wigara vaandrig in de compagnie van H(omme) van Bruinsma, als opvolger van S. van Rispens.
Op 21-8-1652 wordt hij als kapitein opgevolgd door Jan Versteveren.

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_2018.pdf
Vd. Homme Reins Bruinsma, kapitein van een compagnie te voet, ovl.
omstr. 1678, trouwt voor 1657 An Buwesdr, dochter van Buwe Jarichs en
Jantjen Wyttiedr te Hemelum.
30 okt. 1643, universiteit Franeker, inschrijving Homme Bruynsma.
5 dec. 1650, hypotheekboek HON, schuldbekentenis; Homerus van Bruinsma te
Hemelum, kapitein van een compagnie soldaten van het Friese Nassause regiment,
debet 1400 gulden aan Folkert Pluviaen, kapitein geweldige van genoemd regiment,
en Hittie Aettesdr, echtelieden te Leeuwarden, ten behoeve van het af lossen
van diverse schulden, ontvangen in het bijzijn van Petrus Eminga, oom van de
schuldenaar (T 13-18 nr. 34 / 235).
—-
17 dec. 1651, hypotheekboek HON, transport; Homerus van Bruinsma, kapitein
van een compagnie te voet, als verkoper en de heer Johan van Aylva, grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, en Catharina van Walta, echtelieden, als
kopers van zeker huis en stede te Hemelum kerkeburen, streckende van de Herenweg
achterwaarts aan de terp van genoemde kopers, zoals door verkoper gekocht
van Johannes Laessen; tevens vier akkers zaadland strekkende van de Hereweg
oostwaarts aan de Wal akkeren sloot (T 13-18 nr. 34 / 232).

17 nov. 1657, schuldbekentenis; Homerus Bruynsma, olde capitein van een compagnie
te voet en Antje Buwes, echtelieden te Hemelum, 1574 gulden debet aan Hylck en
Antje Atzma te Bolsward, als erfgenamen van wijlen hun broeders Schelte en Dirck
Atzma, overleden te Jorwerd. Als onderpand diende de erfenis en landerijen van de
goederen van de moeder van Homerus zoals toegewezen in de boedelscheiding voor
het gerecht van Hennaarderadeel (T 13-18 nr. 35 / 211).
8 mei 1658, schuldbekentenis; Homme Bruynsma en Antje Buwes, echtelieden te
Hemelum, debet 2000 gulden aan Pouwels Tjeerd en Jay Rennerts, echtelieden
te Molkwerum. Buwe Jarichs te Hemelum stelt zich borg voor zijn dochter en
schoonzoon (T 13-18 nr. 35 / 233).
27 en 28 jan. 1659, hypotheekboek HON, huurcontract van landen te Kubaard;
verhuurder Homme Bruynsma, huurder Pieter Jansen, mr. goudsmid te Bolsward.
Het betreft de landen af komstig van Ida Hommedr, grootmoeder van moederskant
van de verhuurder. Aanvankelijk zou op 29 dec. 1657 het land aan de huurder worden
verkocht, maar Regnerus Bruynsma, vader van de verhuurder, protesteerde tegen de
verkoop (T 13-18 nr. 35 / 315 – 318).
1 jan. 1661, hypotheekboek HON, transport; Homerus Bruynsma te Hemelum
verkoopt aan Pieter Jansen, mr. goudsmid te Bolsward, en Elisabeth Heemstra,
echtelieden, bepaalde landerijen af komstig van wijlen Ida Hommedr, weduwe van
Gabinio Petri Eminga, grootmoeder van de verkoper (T 13-18 nr. 35 / 473).
1 febr. 1662, hypotheekboek HON, transport; Homerus Bruynsma te Hemelum, als
erfgenaam van wijlen zijn grootmoeder Ida Hommedr, verkoopt aan Eghbert Janssen
van Emenes en Teuntje Heemstra, echtelieden, en Pieter Janssen, mr. goudsmid, en
Elisabeth Heemstra, echtelieden, allen te Bolsward, de helft van zekere zate van 40
pondematen, onder de klokslag van Exmorra (T 13-18 nr. 35 / 607).
10 mei 1662, recesboek HON; Wyttie en Sipke Buwes, gebroeders, mede namens
Homme Bruynsma, echtgenoot van An Buwes, gezamenlijk erfgenamen van hun
vader Buwe Jarichs, verklaren dat hun vader 500 gulden schuldig is aan Rinwer
Jacobs te Hindeloopen, volgens obligatie d.d. 8 april 1652 en dat zij deze schuld
inclusief rente zullen betalen aan Haytje Binckes te Hindeloopen, als curator van
Jan Rinwers (T 13-18 nr. 4 / 43).
19 sept. 1663, recesboek HON; Homme Bruynsma is prodigium verklaard door het
Hof van Friesland, niet gequalificeert te sijn sijne huysen en goederen te regeren, wegens
droncken drincken, slampampen, brasserijen, malle coopmanschappen en andere quade
comportementen (T 13-18 nr. 4 / 62).
2 april 1667, schuldbekentenis; Homme Bruynsma en Anna Buwes, echtelieden te
Hemelum, debet 100 gulden aan Joannes Laessen, onsen mede gaeman (T 13-18 nr. 36
/ 325).
28 juni 1669, schuldbekentenis; Homma Bruinsma en Anna Bouwes, echtelieden te
Hemelum, debet 100 gulden aan Julius Galama, te Hemelum (T 13-18 nr. 36 / 323).
20 dec. 1682, Hof van Friesland; Reyner Olofs, meester bakker te Stavoren, getrouwd
met Jantien Hommes Bruinsma, en Scholte Scholtes en Wybe Frieskes te Warns,
30 maart 1693, weesboek Staveren; inventarisatie van het sterf huis van Bauck
Bintedr, na opening van de op 4 nov. 1692 aangebrachte sloten, ten overstaan
van de secretaris en de burgemeester Hylcke Fockes die de praeses Jonkman
vervangt, en in bijzijn van Aucke Hendrix Brouwer en Agge Wypkes Loyter
als curatoren van Olphert, Claes en Rinck Alerts, weeskinderen van de
luitenant Alert Claesz en Bauck Bintes, in leven echtelieden te Staveren
(T 13-36 nr. 30).
Uit dit huwelijk:
a. Olfert Alerts, b. Claes Alerts, c. Rinck Alerts.
5. Holle Bintes, ged. Staveren 3 juli 1659, burgemeester en waagmeester
te Staveren, trouwt daar 11 maart 1683 Jantien Jans.
1677, stadsambten Stavoren; burgemeester Holle Bintes, waagmeester (Engels,
Martin, Burgemeesters en andere bestuurders van Stavoren (en Sloten), beschikbaar
op: mpaginae.nl, laatst geraadpleegd 18 sept. 2018).
Uit dit huwelijk:
a. Jan Holles, ged. Staveren 13 sept. 1685, trouwt daar 8 jan. 1708
Corneliske Heymens, ged. Staveren 18 okt. 1685, dochter van
Heymen Jans en Jiede Reyners.
6. Pier Bintes, ged. Staveren 11 jan. 1663, trouwt daar 20 dec. 1685 Sydt
Innes.
7. Roordt Bintes, ged. Staveren 9 sept. 1666, trouwt daar 17 maart 1689
Minne Rinckes.
Uit dit huwelijk:
a. Binte Minnes, ged. Staveren 22 okt 1693.
Vd. Homme Reins Bruinsma, kapitein van een compagnie te voet, ovl.
omstr. 1678, trouwt voor 1657 An Buwesdr, dochter van Buwe Jarichs en
Jantjen Wyttiedr te Hemelum.
30 okt. 1643, universiteit Franeker, inschrijving Homme Bruynsma.
5 dec. 1650, hypotheekboek HON, schuldbekentenis; Homerus van Bruinsma te
Hemelum, kapitein van een compagnie soldaten van het Friese Nassause regiment,
debet 1400 gulden aan Folkert Pluviaen, kapitein geweldige van genoemd regiment,
en Hittie Aettesdr, echtelieden te Leeuwarden, ten behoeve van het af lossen
van diverse schulden, ontvangen in het bijzijn van Petrus Eminga, oom van de
schuldenaar (T 13-18 nr. 34 / 235).
17 dec. 1651, hypotheekboek HON, transport; Homerus van Bruinsma, kapitein
van een compagnie te voet, als verkoper en de heer Johan van Aylva, grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, en Catharina van Walta, echtelieden, als
kopers van zeker huis en stede te Hemelum kerkeburen, streckende van de Herenweg
achterwaarts aan de terp van genoemde kopers, zoals door verkoper gekocht
van Johannes Laessen; tevens vier akkers zaadland strekkende van de Hereweg
oostwaarts aan de Wal akkeren sloot (T 13-18 nr. 34 / 232).
44 genealogysk jierboek 2018 bruinsma en hylckema van warns 45
Hylckema, stadsbode te Bolsward, als curator van Doedtie Agges, zeven jaar oud,
enig kind van dr. Aggeus Piphron, die volgens akte van 10 mei jl. door het Hof
prodigieus is verklaard, en wijlen Ymkjen Bruynsma, in leven echtelieden, en
van Jan Bruynsma, zoon van wijlen Cyprianus Bruynsma, in leven gedeputeerde
van Friesland. Hij wordt benoemd naast dr. Taco Bruynsma, beiden als naaste
bloedverwanten van genoemde Doedtie en Jan (T14 nr. 8474).
18 dec. 1692, decretale verkoping; de curatoren van Doetie Aggeus Piphron, erfgename
van haar moeder Imkjen Bruynsma en voornaamste hypothecaire crediteur van haar
vader dr. Aggeus Piphron wegens inbreng van haar moeders goederen, als verkopers
van een mooi huis met een hof aan de zuidzijde van de Voorstraat. Koper werd de
vaandrig Arjen Altena voor 1200 goudgulden 7 stuivers (T 13-16 nr. 243 / 1, regest
beschikbaar op: kleinekerkstraat.nl, laatst geraadpleegd 8 aug. 2018).
Uit dit huwelijk:
1. Doetje Ages Piphron, geb. omstr. 1685, trouwt Franeker 16 dec. 1710
Heert Piers.
Vf. Holck Oeges de Vries, ovl. voor 1693, trouwt Hemelum na 1653 Sipke
Buwes, zoon van Buwe Jarichs en Jantien Wyttiedr, te Hemelum (ook Vd).
24 juni 1653, kerkenraadsboek Warns; Holck Oeges, jongedochter, wonend
Kerkeburen, afgevallen van die kercke Jesu Christi, naderhand te Hemelum getrouwd
met een Mennist (T 244-88 / datum).
13 okt. 1666, schuldbekentenis; Sipke Bouwes en Holck Oeges, echtelieden te
Hemelum, debet 140 gulden tegen 5 % jaarlijkse rente aan Pouwels Tjaards en Jaaytie
Rommerts, echtelieden te Molkwerum, als rest van vaders schuld (T 13-18 nr. 37 / 305).
Uit dit huwelijk:
1. Jarich Sipkes, volgt VId.
2. Buwe Sipkes ovl. omstr. 1712, trouwt Molkwerum 19 nov. 1693, Aeg
Annis, ovl. omstr. 1712.
13 maart 1708, testament van Bouwe Sipkes en Aag Annes te Warns; ter
registratie bij het Hof van Friesland aangeboden op 3 juli 1714 door Ids Fetties
en Homme Reins Bruinsma als curatoren van de kinderen van wijlen Jarich
Sipkes. De testatoren, reeds meer dan twee jaar geleden overleden, benoemen
tot hun erfgenamen haar broer Hans Annes te Molkwerum en Houck, Sipke
en Froucke Jarichs, kinderen van wijlen Jarich Sipkes, broer van de testator (T
14 nr. 16783 (EEE7) / 18).
VIa. Foppe Barteles, koopvaardijschipper te Staveren, ovl. omstr. 1663,
trouwt daar 9 dec. 1655 Grietje Barends Croes, ovl. Staveren juli 1671,
dochter van Barend Barends Croes, bakker te Staveren.
6 april 1657, bevrachtingscontract walvisvangst Groenland; Jacob Theunisz Windich,
koopman te De Rijp als bevrachter en Foppe Bartels van Stavoren schipper op de
‘Gouden Leeuw’ van 120 x 25½ x 11½ x 4¾ Zaandammer voeten (SAA 5075 nr. 1539 / 21).
curatoren van de minderjarige kinderen van wijlen Homme Bruinsma, contra
Allardus Aestwarda in dienst van Jelle Fopma, oude burgemeester te Bolsward. Sinds
de dood van Homme Bruinsma was gedurende drie jaren 1679-1681 de landhuur
voor een perceel bij Oegeklooster niet betaald (T 14 nr. 16551 / sententie 22).
20 dec. 1682, Hof van Friesland; Reyner Olofs, meester bakker te Stavoren, getrouwd
met Jantien Hommes Bruynsma, en Scholte Scholtes ontvanger en Wybe Frieskes
huisman te Warns, curatoren van de twee minderjarige kinderen van wijlen Homme
Bruynsma en Ann Bouwes te Warns, erfgenamen van dr. Petrus Gabinus Eminga in
leven J.U.D. te Bolsward, contra Pieter Jansen Poelgeest te Bolsward. Het testament
van genoemde Eminga d.d. 22 sept. 1659 bepaalde dat landerijen te Hartwerd toe
zouden komen aan zijn neef Homme Bruinsma, maar de gedaagde beweerde dat
hij de helft van het land gekocht had. Het Hof vonniste in het voordeel van de eiser
(T 14 nr. 16551 / sententie 56).
23 maart 1683, Hof van Friesland; Reyner Olofs, mede namens zijn kinderen bij
Jantjen Hommes [Bruynsma], contra Yda Casarius, ex testamento erfgename van
wijlen dr. Petrus Gabinus Eminga te Bolsward. Zaak over zelfde testament als op 20
dec. 1682. Eminga had daarin toegezegd dat de drie kinderen van Homme Bruinsma
samen 2000 gulden uit zijn erfenis zouden ontvangen bij hun resp. huwelijken (T 14
nr. 16552 / sententie 39).

Hypotheekboeken Dokkum
06-09-1651
Hendrick Hansen militeur onder de compaegnije van capiteijn Homme van Bruijnsma althans garnisoen holdende binnen Sneeck doch tegenwoordich op mijn versoeck staende omtegan in garnisoen nae Weesel?
Jan Jarichs onperles? koopman en clee….. binnen ……

Op 20 november 1651 benoemt het gerecht van de stad Leeuwarden Suffridus Rodehuis, notaris publicus aldaer, tot curator ad lites over Homme Bruintsma, capitain over een compagnie voetknechten, voorts om rekening ende bewijs te vorderen van Homme Bruintsma’s goederen voor desen in de gedep. Staet deser provincie van Frieslant, des requirantes vader, ende tegens ijder willen maken.
(Autorisatieboeken Leeuwarden inventarisnummer 3320 blad 63r).

Op 12 october 1667 wordt gewesen op de echteluijden copers voor recht de koop door Jacob Sijtses, werckbaes wonende in den dorpe Witmarsum, ende Tijetske Johansdochter, echteluijden, op drie vierde parten van seeckere hiem, hornleger of terp met de huijsinge, hovinge, hoijbergh, bomen en plantagie sampt hecken en heckstocken daerop, staende en gelegen in den dorpe Hartwert, hebbende de fenne van de olde capetein Bruijnsma ten oosten. Verder overgedragen de profijtelijcke huijringe en gebruijckma van de drie vierde parten van opgemelte fenne groot 10 pondematen de gemelte capetein Bruinsma toebehorende.
(Proclamatieboeken Wonseradeel inventarisnummer 226 folio 46).

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_2018.pdf
IVe. Suffridus Johannes Bruinsma, geb. omstr. 1615, secretaris van
Hennaarderadeel, ovl. Kubaard 6 maart 1655, trouwt Kubaard 3 mei 1636
Ymkje Takes Epema, geb. omstr. 1618, ovl. Kubaard 16 aug. 1652, dochter
van Teake Douwes Epema en Wypk Jelles Kingma.
28 jan. 1651, hypotheekboek HON; verklaring van Suffridus Bruinsma, secretaris van
Hennaarderadeel te Wommels en [Ymkje] Epema, echtelieden. Regnerus Bruinsma,
mijn broeder, schoot een bedrag voor ter grootte van de hoofdsom met rente van
een obligatie ten laste van de kapitein Homme Bruinsma, een zoon van genoemde
Regnerus en ten gunste van genoemde echtelieden, die daardoor beloofden af te zien
van hun rechten uit hoofde van de obligatie (T 13-18 nr. 34 / 167).

Familiewapen van Ciprianus Bruinsma.
Detail van een ontwerptekening voor een glasraam in de kerk te Oudshoorn.
(Gen. Jierboekje, 2018)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHomme van Bruynsma
WoonplaatsHemelum
CompagnieC04
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1647
Officier tot1652
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35660
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C04Tjalling van Sixma
Opvolger in C04Jan Versteveren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins