Hessel Hessels van Aysma

Woonde op Koudum, Aysma State.
Woonde te Oudkerk (1667)

Op 27 febr. 1652 worden raadsheer Gualtherus Henrici Gualtheri en kapitein-majoor Gossuinus Widefelt, tevens hofmeester van stadhouder Willem Frederik, aangesteld als curatoren over jonker Hessel van Aysma, 16 jaar oud, om de door Johan van Aylva, grietman van Hemelumer Oldeferd en afgevaardigde ter Staten-Generaal, overgelegde rekening af te horen.
Als achttienjarige doet hij zijn intrede in de regentenwereld als afgevaardigde uit de adel voor Hemelumer Oldeferd in de Landdag (statenvergadering) te Leeuwarden. Hij voert, zeker in zijn jonge jaren, steevast de titel ‘joncker’.
In 1655 en 1670 is jr. Hessel Aysma eigenaar van de helft van stem 12 te Peins.
In 1656 worden jr. Hessel van Aysma te Koudum, zijn oom jr. Douwe van Walta en zijn curator Johan van Aylva vermeld.
Jr. Hessel Aysma wordt 16 juli 1656 burger van Hindeloopen; op 19 dec.1656 verkrijgt hij venia aetatis, d.w.z. hij wordt meerderjarig verklaard.
In 1661 is Hessel van Aysma vroedsman van Hindeloopen.
Rond 1665 laten ze Aysmastate te Oudkerk bouwen, de latere Klinze. Aan dit project hebben ze zich zwaar vertild, ze bouwen een enorme schuldenlast op.
In 1667 worden jr. Hessel van Aysma en Hester van Loo vermeld als residerende op de Clinse te Oudkerk; vermoedelijk blijkt hier ook uit dat zij voor 1700 cg. steen hebben gekocht van Poppe Clasen, tichelaar te Berlikum, die bestemd waren “tot opbouwinge van onze huysinge ende schuire tot Oltkerck”.
Op 30 dec. 1667 wordt Hessel van Aysma burger van Leeuwarden.
Hessel Aysma te Oudkerk testeert 1669.
In 1669, 1670 en 1679 verkoopt jonker H. van Aysma bezit te Leeuwarden.
In 1670 kopen jr. Hessel van Aysma, gecommitteerde in de Raad van State, en Hester van Loo, el., voor 5500 gg.een huis aan de Nieuwestad zz te Leeuwarden van jr. Oene van Grovestins, grietman en ontvanger van Hennaarderadeel, en Iesch van Hottinga, el. te Wommels.
Op 29 juli 1671 verklaart raadsheer Johannes van Glinstra ruim 2031 gg. schuldig te zijn aan Hessel van Aysma, ‘mede-gecommitteerde in de vergaderinge van Haer Mog., residerende binnen Leeuwarden’
In 1704 is Salomon Sapeides curator bonorum over de boedel van Hessel Aysma en Hester van Loo
Volgens Heemstra hadden Hessel en Hester drie kinderen die ongedoopt overleden zijn.
(Genealogie Aysma, O. Hellinga)

H. van Aysma was in 1662? monstercommissaris.
http://www.mpaginae.nl/At/monstercommissaris.htm

In mei 1665 was Jr. Hessel van Aysma monstercommissaris over enige Friese troepen en dijkgraaff van Hemelumer Oldefer.
(www.allefriezen.nl)

In april 1667 was Jr. Hessel van Aysma monstercommissaris.
(www.allefriezen.nl)

In 1654, 1655, 1656 en 1659 was hij afgevaardigde namens Hemelumer Oldeferd voor de landdag, ipv zijn stiefvader.
in 1654 en 1659 werd hij als 1e vermeld van de twee afgevaardigden.
In 1656 werd hij (op 19-jarige leeftijd) opgenomen in de Hindeloper vroedschap en een jaar later was hij kandidaat-burgemeester. (boek over Jacob Benckes 2017).
lid van de Raad van State 1657-1658 en 1668-1671 (Genealogie Aysma, O. Hellinga)

Zie leedbrief begrafenis Tjaert van Walta, 12-1-1654
Woonplaats: Coudum (AAB: Galama State)
vidit – Jr. Hessel van Aysma
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Zie leedbrief begrafenis Catharina van Walta 28-10-1664
Woonplaats: Oudkerk
x – Ed. Erentf. seer voors[ienig]e heer ende neeff Hessel van Aysma, residerende tot Oldtkerck ende vr. en nicht Hester van Loo
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Woonde in 1665 en 1662 te Koudum, wellicht op Galama State, waar zijn schoonvader ook woonde.

Hij werd burger van Leeuwarden op 30 december 1667, betaalde 6 gg en was geboren te Oudkerk.
Hij was ritmeester en testeerde in 1669 te Oudkerk (DDD1).
In 1669 was hij afgevaardigde namens Dantumadeel (Oostergo) voor de landdag, waarbij hij als 1e werd vermeld. Als 2e volmacht was Joannes Wyckel.
In 1671 kerkvoogd te Oudkerk.
Zijn naam en die van zijn vrouw in 1671 op de kerkklok van Oudkerk.
In 1679 krijgt een kapitein Hessel van Aitsma ‘consent’ voor verkoop woning aan Nieuwestad te Leeuwarden.

Op 4-1-1689 wordt een H. van Aysma opgevolgd door kapitein A(driaan) Mauderick.
AAB: dit moet deze Hessel zijn, omdat Hessel een oom van Adriaan is.

Proclamatieboek 1689: TIE 55 (1687-1693) pag 160
Verkoper in 1689 is: Lucia van Aijlva huisvr. van Douwe Carel van Unia ritmeester van een compagnie paerden.
Koper: van ’t deffelijcke (?) huisinge schuijre thuninge hovinge enz. in de gebuijrte tot Bergum met een stem en gestoelte in de kerk is Sierck Hendrix Banga foar 2130 g.g. 14 strs.’
Bewoner van dit huis is dan ‘de Heere Capteijn Hessel van Aijsma’.

Hadden 3 kinderen, die voor de doop zijn overleden. Bouwde in 1685 Aysmastate te Oudkerk, op het plak waar nu De Klinze staat.
Hij moest het huis echter in 1687 verkopen, om aan z’n schuldeisers te voldoen.
Zijn achterneef Hobbe Baerdt van Sminia kocht de state toen. Zie ook: Stinsen en States, pag. 55.
Van hem is een familiebaar aanwezig in het koetshuis van Fogelsanghstate te Veenklooster, afkomstig van De Klinze.
Hierop staan de familiewapens van zijn ouders.
Woonde tijdens huwelijk te Koudum (Tresoar).
3e proclamatie 17 augustus 1662 hervormde gemeente te Leeuwarden.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHessel Hessels van Aysma
WoonplaatsOudkerk, de Klinze
CompagnieC117
MONSTERCOMMISSARISSEN
RangFriese Nassause Regiment - Ritmeesters
Monstercommissaris Friesland
Officier van:<1669 (MC: 1662, 1665, 1667)
Officier tot1689
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)10746
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenKlok
Familiewapen
Opvolger in C117Adriaan van Mauderick

Carrière

Monstercommissaris in compagnie MONSTERCOMMISSARISSEN van <1662 tot >1665

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins