Harmen Rudolf van Rusiers

Hij sneuvelde te Rijssel (Lille).
Lidmaat te Dronrijp in 1687.
Kapitein in 1693.
Luitenant-kolonel in 1707.

Op 28-10-1691 (of: 1692) weerd H(erman) R. van Rusiers kapitein als opvolger van F(ermijn) van Rusiers.
Op 15-2-1709 werd T(arquinius) Kutsch kapitein, als opvolger van H(erman) R(udolf) van Rusiers.

https://docplayer.nl/73235115-18-novimber-1961-ofskie-fan-de-hear-r-s-roorda-as-skriuwer-fan-it-wurkforban.html
Harmen Rudolph van Rusiers, 1677 vaandrig, 1691 kapitein, sneuvelde 21 sept voor Rijssel, begr. Meenen, huwde Dronrijp 3 jan Magdalena van Wigara, overl. Leeuwarden 14 nov. 1705, begr. Dronrijp. Het in het Stamboek (1, p. 400, en II, p. 278 noot 18) vermelde huwelijk in 1678 met Anna van Velsen is gesloten door den kapitein Fermijn van Rusiers, wschl. dezelfde, die in 1691 zijn compagnie aan Harmen Rudolph overdroeg.

Dronryper Cronyck, aangehouden door H. Roucama, schrijfmr., coster en organist Dronrijper Kroniek
Bron: DTB Begraven\
Soort registratie: DTB begraven inschrijving
(Akte)datum: 21-09-1708
Bijzonderheden: Begraven te Meenen
Aantekening wegens £ -:-:-
Citaat:
in de storm die de belegeraars den 21en september ’s avonds voor Rijssel op de tenailles, de hoornwerken en ’t ravelijn deden is mijn [= schoolmeester Roucoma] oude buyrman Harmen Rudolf van Rosiers gesneuveldt. Hij was overste leuytenant van de prins van
Overledene: Harmen Rudolf van Rosiers
overleden op 21-09-1708 te Rijssel.

Dronryper Cronyck, aangehouden door H. Roucama, schrijfmr., coster en organist Dronrijper Kroniek
Bron: DTB BegravenSoort registratie: DTB begraven inschrijving(Akte)datum: 14-11-1705
Bijzonderheden: Aantekening wegens £ -:-:-
Citaat:
s avonds is na een langduirige podrageuse ziekte van eenige jaren gesturven tot Leeuwarden mijn (schoolmeester Roucama) buirvrouw vrouw Magdalena van Wijgara, huisvrouw van de heer majoor Harman Rudolf van Rusiers
Overledene: vrouw Magdalena van Wygara
overleden op 14-11-1705
gehuwd met Harman Rudolf van Rusiers

De notabelen speelden een bijzondere rol in de kleine dorpsgemeenschap. Hun grote invloed en relatieve rijkdom bracht ook plichten met zich mee. Als in 1698 de nieuwe predikant Ds Gerardus Elards te weinig inkomen heeft, besluiten “Mevrou Deytzen van Roorda, vrou van Humalda, De Heer Majoor Hector van Glinstra, De Heer Schelte van Heemstra, De Heer Harmen Rudolff van Rusiers (Capitein), De Heer Gellius Sixtii (I.U.D.) en Lolke Lolkes Hommema” hem “een stuk gelds des jaars tot een nieuwjaarsgivte te vereeren.” Het worden 75 Carolus guldens, naar draagkracht bijeengegaard, voor een periode van vier jaren en uitdrukkelijk niet van toepassing op eventuele opvolgers.

De luitenant kolonel van de infanterie van de stadhouder Harmen Rudolf van Rusiers (ook wel: Rosier) vestigde zich met zijn eega Magdalena van Wigara, de dochter van de grietman van Menaldumadeel, aan de andere kant van het plein, op de hoek van de Wijde Steeg waar hij ook een paardestal liet bouwen.[4]

Maar toch….het Dronrijpse memoriaal laat er geen twijfel over bestaan. Waar anderen genoemd worden met één of twee – of het buren zijn: drie of vier – regels bij geboorte of overlijden, komen de notabelen en vooral de landadel veelvuldig terug. Vooral hun begravenissen worden breed uitgemeten. Er wordt ook wel wat van gemaakt, speciaal van de ceremonie bij avond. Majoor van Grovestins wordt met een trekschip binnengevaren en met vier toortsen naar het ouderlijk Roodhuis gedragen. De volgende dag wordt het “vat” (de kist) ‘s avonds “met 18 a 20 toortsen te kerke in de kelder geset.” De aard van de kist, het aantal dragers, de kaarsen in de kerk, de tijdsduur van het luiden van de kerkklokken (Vrouw Magdalena van Wijgara, huisvrouw van de Heer Majoor Harman Rudolf van Rusiers, werd “een geheel dagh beluidt”) en vooral de beloning van de luidploeg, waaronder koster Roucoma, werden van groot belang geacht (“Wij hebben een tonne Hollands bier en eenige halv kannen brandewijn gehadt.”). Het is zoals met de koningshuizen van nu: de Ed. Heeren en hun gezinnen vervulden binnen de eigen gemeenschap de rol van “Bekende Nederlander”, met alle voors en tegens vandien.

Kenmerken

NationaliteitNEDERLAND
NaamHarmen Rudolf van Rusiers
WoonplaatsDronrijp
CompagnieC157
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1691
Officier tot1708
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)40533
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C157Fermijn van Rusiers
Opvolger in C157Tarquinius Kutsch

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins