Hans Willem van Aylva Rengers

Hij woonde te ’s Gravenhage (1754, 1756, 1761, 1781)

Van 1744-1748 was Hans Willem baron van Rengers majoor van het het Regiment Oranje-Friesland.
Van 1748-1766 was Hans Willem baron van Rengers kolonel-commandant (luitenant-kolonel) van het Regiment Oranje-Friesland.

RENGERS (Hans Willem baron) onderscheidde zich in den krijgsdienst en woonde o.a. als Majoor van Oranje-Vrieslandt, cavallery, in ’t geallieerde leger den slag van Rocoux bij.
Hoe dapper hij zich toen gedroeg blijkt uit een brief van prins Willem IV, den 20 October 1746 aan hem geschreven en door Bosscha medegedeeld.

Rengers, baron hans willem van aylva
Was kapitein der Cent Suisses, luitenant-generaal der cavalerie, kamerheer van de Prinses van Oranje, kamerheer van Anna, Kroonprinses van Groot-Brittannië, Douairière van Oranje-Nassau, en voorz. van den Hoogen Krijgsraad.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hans Willem van Rengers
Periode: 1586 – 1792
Naam Hans Willem van Rengers
Functie Kolonel Commandant te paard
Datum 8-4-1748

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hans Willem van Rengers
Periode: 1586 – 1792
Naam Hans Willem van Rengers
Functie Majoor
Datum 1-8-1768 (benoeming zal veel eerder zijn geweest?)

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hans Willem van Rengers
Periode: 1586 – 1792
Naam Hans Willem van Rengers
Functie Luitenant Generaal van de Cavallerie
Datum 24-8-1772

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hans Willem van Rengers
Periode: 1586 – 1792
Naam Hans Willem van Rengers
Functie President of Superintendent van de Hoge Krijgsraad
Datum 23-7-1772

https://be1830.be/onewebmedia/263%20Neerlands_heldendaden_te_land_van_de_vroegste_tijden_af_tot_op_onze_dagen%20469p.pdf
433, noot 6 bij te voegen : Een gelijke getuigenis, als die van
Waldeck over de dapperheid door de Nederlandsche troepen betoond
in den slag bij Rocoux, behelst, ten aanzien van een bijzonder gedeelte,
een brief van Prins Willem IV, waarvan het orgineel berust bij de
familie Rengers. Deze brief geschreven uit Leeuwarden den 20sten Oc
tober 1746 aan Hans Willem Baron Rengers, » Majoor van Oranje-Vries
landt Cavallerij in ’t geallieerde leeger,” is van den volgenden inhoud:
Hoog-Wel-Geboren Heer, Ik antwoord UHWGeb. in het Nederduits,
opdat alle de Officieren en Onder-Officieren en Gemeenen mijne brief mogen
verstaan, en Ghij zult haar uit mijne naam allen hebben te bedanken
voor haar betoonde bravoure en standvastigheid so onder de canonade,
als in het ageeren en retireeren bij de actie van den Elfden. Ik ben
ten uiterste gevoelig en voldaan dat zij te samen de oude roem en
goede naam en dapperheid, die mijn loffelijk lijfregiment Cavallerie altoos in
BIJVOEGSELEN EN VERBETERINGEN. 655
vorige oorlogen gehad heeft, hebben opgehouden en bij vernieuwing gemeri
teert en verkregen. Ik zal zulks bij de avancementen die van mij dependeren
in alle trappen na mogelijkheid volgens verdiensten trachten te erken
nen. Ik zoude te kort doen aan UHWGeb. eigen getoonde bravoure,
praesentie en mannelijk gedrag, zoo ik deze sloot zonder dezelve daar
voor in het bijzonder en in tegenwoordigheid van de andere Officieren
mijne tevredenheid en voldoening te betuigen. Ik hoop dat de quetsuuren
van de brave Ritmeester Kempenaer geen zwarigheid hebben zullen, en
UHWGeb. Onderd. Dienaar
Pr. d’Orange et Nassau.”

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHans Willem van Aylva Rengers
Woonplaats's Gravenhage
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:<1744
Officier tot>1768
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)44589
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in ONBEKEND 1700-1800Harmanus Molanus

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins