Feyo Haring van Harinxma

Feye deed geloofsbelijdenis te Heeg op 27-2-1718.
Hij was tot 1767 eigenaar van Cammingha State te Oudkerk.

In 1723 was hij eigenaar en was vaandrig op Harinxmastate te Heeg, volgens tekening van die state door J. Stellingwerf.

Op 29-8-1723 werd hij benoemd tot luitenant in de compagnie van Hotze van Aysma.

Roodkerk.
De kerk bevat rouwborden voor Feijo Haring Harinxma thoe Heeg († 1779) en zijn vrouw Tzietske van Heemstra († 1778), bewoners van de Camminghastate te Aldtsjerk.

http://www.stinseninfriesland.nl/CamminghaStateOudkerk.htm
Hun dochter Tzietke van Heemstra erft het buitengoed en gaat er wonen met haar man Feye Haring van Harinxma thoe Heeg. Feye Haring stamt uit de militaire tak van de familie Harinxma. Tzietke en Feye besluiten de State te verkopen en volgens een bewaarde gebleven koopbrief vindt de verkoop plaats op 22 december 1767. In de koopbrief staat dat “Vrouw Tjetske van Heemstra huisvrouw van Jonkheer Feije Haring van Harinxma thoe Heegh gesterkt met deselve haar man woonagtig toe Oudkerk voor 2000 g.g. de stemgeregtigde State Camminga State genaamt gelegen onder Oudkerk bestaande in een Heerenhuisinge, schuire, hovinge, cingel, plantagie langs de Rijdweg tot het hornleger bewoont door Gerben Eetses begeregtigt met een stem op ’t cohier onder N 15 […] bij dese koop wert gevoegt het gestoelte in de kerk tot Oudkerk bestaande in een heeren en vrouwengestoelte benevens een meidebank, als ook seven pondte naa naam en faam miedland leggende op de zoo genaamde Woudgaren, thans in gebruik bij Gerben Eetses […]”.
Deze verkoop vindt onder de volgende condities plaats: Tjetske van Heemstra mag er blijven wonen zo lang ze leeft. Het onderhoud van Camminga State is voor haar rekening en het gestoelte in de kerk van Oudkerk zal gedurende het leven van “de verkoperse ten respecte der sitting en ’t gebruik tussen haar deszelvs egtgenoot mitsgaders dese of geene hunner bloedvrienden met de kopers en deselvs familie gemeen en mandelig zal zijn”.
De kopers zijn “de Heer Jan de With en Vrouw Wickje Minnema egtel.”, wonende te Oenkerk op Stania State.
Als in 1779 Feye Haring sterft, wordt de State niet meer bewoond. Zijn vrouw Tzietke sterft op 82-jarige leeftijd in 1787.
Na haar dood werd het “Buitengoed Cammingha-state” onder Oudkerk met het gestoelte in de kerk te koop aangeboden. Die verkoop verliep niet zo vlot, want van 1787 tot 1795 stond het huis leeg. In 1795 werd het dan eindelijk verkocht en enige tijd later afgebroken.

’t huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel
Tekening door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)


’t slot [Cammingha] te Oldkerk in Dantumadeel, behoort den heere Antonij van Hettinga, 1722
Tekening van Cammingha State te Oudkerk door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

rouwbord van Feye Harinx van Harinxma thoe Heeg (1697-1779)
In de kerk te Roodkerk.
(foto: Maikel Galema)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFeyo Haring van Harinxma
WoonplaatsHeeg, Harinxma State en Oudkerk, Cammingha State
CompagnieC67
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1723
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)-
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
State
Familiewapen
Rouwbord

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins